20 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

20 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 — Perhiz © Ve turşu!! Uluslararası kadınlar k gresi İstanbulda toplanıyor. Bütün dünya kadınları içle- rinden en kendisine güven- diklerimümessilleri şehrimize erdi! er yüzünün ej kadınlık hareketi bi- zapılı- rimiz, kadınlık sında yaptığımız iel, mleler mevzuubahs- oluyor. Hakikaten buj kongrenin memleketimizde toplanması bizim için bulunmaz bir pro- poganda fırsatıdır. Bilhassa sr mi ve kadınlarımız Er İlmi e birliği bü i prapağanda fırsatını kür undan adamakıllı ya ünik için ne yap- mıştır?. ör sıfır sıfı elde var biri a birliği pi el ilk toplantısı için gaz. bi bire kete ei ir. Bu bir tek da- vetiyeciği geli intiba ya- irine mi üni mi 1000 tı için tavetiye gö işi içtimaa lecekmiş. Acaba tip bin işi ci daha s m an propağanda va- lama istifade edelim... Kendimizi her tarafta t , ankılâbımızı sülütilk, Diye çene er? diya ruz. Hattâ bir zam pro- pağanda mek “bile yap- mağı di tük.. öpen dan eğimi geli büyük propağanda ii ins tekmeliyoruz. Bu ne perhiz?. Bu ne lâha- . Başka kmek © vesika dağıtır/gibi gaz. EA Bee teye gönderiyor. Birliği emet, eğin ; |, 5 Bay Li i — Baştarafı Birincide — bir konuşma ehemmiyeti ve- rilmektedir. er 19 (A.A) — Sov- t Rusya ile Çakan iy p Moskovaya gitmesi temeldir. Tay Litvinof ile Beneş süren münal emilerde a NE Müzaket © esnasında hukuk müşavirleri de vardır. Çekoslavak hey- “eti murahhasası muhafilinde müzakerelerin çok müsaid olarak inkişat ettiği tasrih olunmaktadır. Almanyada bir hava kahra- - manının yıl dönümü Berlin 19 ii — Harbiye bakanı, TE senenin 21 Nisa- nini Kava ordusu için kutlulanac bir o bayram günü olarak ilân etmiştir. 1 Nisan büyük hava see baron Foe ( Rihtofenin ölümünün yıl dönümüdür. Bu e 21 Nisan paskalya yor- tularına rast geldizinder merasim pek parlak olacaktır. Alman ordusuna bünyesi sağla m gençler alınacak A ) — Yeni askeri kanuna göre orduya esi da e yetişmişive sıhhatı tam olanlar alına- cek kur'a efradunın boyları asgari 154 e büny caktır. Orduya santim olacaktır. Amerika Japonyayı Protesto Edi or. e 19 (A.A) — Amerika hükümeti Japonyaya bir a göndererek Mançokoda peprol inhisarının tesisini pro- e inhisarın ve ya açık kapı siyasasına muhalif o! mmütalği İâasınd S8 8 8 8 Yunanistan ana siyasasında büyük değişiklikler olduğu Sivarilerimiz a area Niste muvaffakiyet kazanıyor Nıs 19 (A.A) —J Arsıulu- sal atlı manielı musabakalar 17 Nisa va e aşlamiştır. İlk kü musabakaya 11 Ulus 98 atla şirk ani Bu e iştirak eden iii > zabitleri parkürü mere Bitir. işlerdir. Mülazim Saim RR harasında yetişe: Kısmet Bl de ii etleri beşinci “ak Türk # "zabitlerinin ill aikalalır neticesin- e çok eyi bir netice alacak- ları ümit olunmaktadır. m Ağzı yandı ii Beşirikyan bir milyon lira > Londra — Dej yli en yazıyor: Bütün dünyan be- yaz biber stokunu kendi eline topliyarak İl Yonlü kazanmak istiyen © Karabet Hükümet ii reisicumhura büyük salâ- iyetler verilecek.. Atina, 19 (A ve — Ana yasanın tadili hükümetin se- lâhiyetlerinin o genişletilmesi yolunda kabine yeni i meclisini o feshedebilir. 4 — İ Reisicumhur intihabı doğru- | dan doğ | yapı apılır. e meclisinin i mad reyleri hususundaki Gi l halle tahdid olunacaktır. 6 — Cemiyetlerin hürriyeti tam olacaktır. Ancak sa; aylav pi icabında bu hürriyet- edebilecektir. lr, kümetin teklifi üzerine saylav se sg F eleğin — Baş leri ile İlini Kaanlar mak uriyetini hisset- mekte diri Sisi tanisi arasında, sizin adam olduğunuzu zan- nederek eski arkadaşlarını Halacılamakla sevk ve iftihar duyanlar vardır. i esi Ve bir mevkiden kurtar- mış olursunuz... ö k'adan Ni al btn dol k ha- ba tavus uşu ruhlu, baba hindi ku- yumu, yılan tal biat, ne oldu- mekte arkadaşlar. bir ll rde bü- yüdüğümüz £ hemşehrilerim, bir inilir Betik yaşadı- ğımız yurddaşlarım Zn vi gördükleri za i selâmlamağ: kalay a bugün mevkiini, bukür ha Di mb ukalâlığım onlara selâmlarını iadeye ma- ünkü azame at bu sözlernizle be- zi ir. etmiyo” ri fakat siz, yi bir avus kuşu ia b e rerek aza ürü” meğe, budala bir im habe gibi kabararak tuhaf tavur- lar takmaz çalıştıkca ken- dinizi âlme gülünce ediyor- sunuz. — Sizinle ni te- een emer iie im de istediğimiz bu nız herkes sizin gibi yil Yal i. Mi ki 19 (A. t evtik Rüşt ile Yunan ei U! dun çenub mıntakasını dit fiçid İngi ihereHinditan kaba, sonradan görme, bu- 1g! ğruya ulus tarafından | vaffak olamamış ve 150 bin İngiliz liralık milyon ürk birası) zararı, kendisinin mevcud sermayesinden öde- miştir. Karabet biberlerin inhisar altına n bir uştu. Bu para ile beyaz kibarlari top- , fakat bunun yerini iberin tutacağını hesaplı- saanen *teşebbüsünde Karabet altı sene evvel ondraya gelmiş ve İngiliz Hindistan-Çin —— Ulus”. ini kabul etmiş bir erdir. Poli vide, kum. Cemal evve eki ei mi müş dün larada mıştır. Kaldır. Bay Cemal, İzmirde bu- iliği müddet zarfında ıtfaiyemizin bu günkü asri hale gelmesi için çok ça- VK ve bu müddet zar- herkesin saygı ve sevgisini EM dürüst erd bir zat idi. Cem alin o ölümü anlı büyük bir te- essür uyandırmıştır. Keder görmüş âilesine öz yürek- ten taziyetlerimizi sunariz. , dünyanın beyaz * al ! ii on İngiliz etli olan kara- | Bilecikde Bereketli Yağmurlar r çi mın- takasma yıllardanb: medik bereketli yağmı ate ur. Bu yıl ali ün bereketli olacağından köylü | üç *seviç içi i HOŞA k isan | İm Gi Bayrâmıdir. Unut- ii» ami * 00 SPOR Dün yapılan muhtelitler n ümid edilen neticeyi. vel K İstanbula karşı yapılmak istenilen temas hazırlık ola- rak k dün (A) ve (B) vere ENİ A dikkatı seden ii Vahab (A) Fuad günkü altın) wi Uu uzun senelerdenberi gö- BE e İzmir v muh-. teliti oyunile beze büyük ümitler (G) Hamdi Ür ve sel çarpışmak şartile isti yıldızı olacaklardır. muhte iti şu e kat 1-2 vi takımı galipti (A) takımı 4-5 oy ğişmek irelirle daha i iy gök girecek isede biz £ telitler karşılaşmanın Feyzinin yerine de İzmirspor- dan Adn; sağiç Nevzad li b eden Halid heyeti umumiyesi e GN zevkli ve heye- canlı io di. Bilhassa (B) takımı dün ikinci kele s2 Gi oldukca hırp; kim nin n meşhur $E - (Vaha stesna) (B) mi hnm en yok idi (B) mi telinin hücum battı le ii zayıftı. Sol iç ve xd * açık iki tarafta Gi hü- i cumlerin en eyisi Müdafaası kiz itiba- S Ss 8 Dün Yapılan Sürek Avı Ço Güzel Geçti i Sürek avına iştirak ak edenler Ge bir gi geçir: k 13 domuz Dün ke men Halk Par- tisi kiye tarafından tertib edilen sürek avı çok güzel geçti. 5 100 Avcının” iştirakile ya- pılan dört sürekde 13 domuz öldürüldü. pi kadar İzmirde ya- pılan rek avlarının en bü- yük kafilesini teşkil çen bu ava, vali e 2 | huriyet Halk ası ğe vilâyet başkanı "Yozgat say- | , Ziraal sürekavı ğer ya mıştır. Avdan ve başkanı bay Avni Meser 100 yiye ik li yı İm m tisi ir baş- i Mesarati Vi- fakıyette: tal ailesi, Vanderze acente- yi ke tebrik ede a e Dünkü koşular" kli şe m İlleb; t yarışları- nın Eğ ncü yapıldı. Me 2 Biri koşuda bay İsma- ilin Zeybeği birinci, bay Mus: tafanın kumrusu ikinci, biz Hüsnünün Mes'udu üçüncü geldiler. | ikinci koşu: Bay Fehmi beyin leylam ie bay Mustafanın ikinci, e ye Kaderi üçüncü 1 Örün ei Bay Fikretin Tomi irinci ve Erolu ikinci, “Bay Halıların Kaderi © üçncü ge Bi Ir. h *Dö ördün. koşu: Rüstemin “ Sühası w Fikretin Kapı Rüstemin (ONo- ba; yali üçünü geldiler. Beşinci koşu: Bay Âkifin Konya 19 (A.A) — meclisi çalışmalarına son miştir. Meclis 1935 büdeesi esini 195,000 lira ol kabul etmişttir. Cumhu meydanında bir Cumhu sütunu dikilecektir. . histan Venedik, 19 (A.A) — ulan <p elçisi Fon Masievtiz — reden buraya gelmi Markizi birinci, bay Ab din Grendezası ikinci ve in Âkifin Bekârı üçün er, Bay birinci, ikinci

Bu sayıdan diğer sayfalar: