18 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YE v 7 , wa AP PE TEEN TY b, Sahib ve Başmuharriri ağ Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI | SIRRI SANLI ABONE ŞERAİTİX IDAREHANESI e Günü Gri a izmir Birinci BEYLER | iradır, Günü Geçmiş « SOKAĞINDA 1 3 e wi Bebeği Dercedilmiyen evrak iade edilmez HAKKIN ( El Se e mama Bası # BEŞİNCİ-SENE No: «Akşam” Gazetesinin azdığını Yine ER Heriimin Düzeltiyor İstanbul ai cemiyetle- Thin eski bir suistimal işin- den bahseden “Al Akşam, ga- bir , almak için faaliyete e nnuni miyeti mucib bir hare: © Alişan ım bu rm Aynen alıyoru: Esnaf Cemiyetleri . mürekkeb omisyon bir ıslahat Proj Jesi havırladı tmek ve esnafın yaşar” we esaslı su- i lâkadar olmak üzere mack tedbirler için a miyet reislerinden tekke heyet tetkikat Sas mi Heyet > islâhat pro- İsi hazırlamı: şti < b kanuni “imkân elde iyetleri federas- k a şeklinde “birlegtirilmiştir. Müşterek yi a Ai bürosun unun hakkın: daki pikyeler çi yerimi tatularak bü o masrafları çok 7 m A aifetaracılar me bu “lahattan evv. n teş- kilâtn, fazla Sani bula- tak ayrılmıştı. Cemiyet rel mafih büroda ira amm usülsüz olarak 4000 Ji Ti tayyare geldi Türk 2449 o BOGAZL 18 NİSAN 1935 PERŞEMBE RIN İDış bakanımız boğazların silahlanması me- selesine temas etti. B.Litvinof Türkiyenin | Et ve Ekmek arzusunun tahakkuk edebileceğini söyledi e 17 (A. Uluslar kurumu d bulunmadığını kayd etmiştir. Şehir meclisi dün öğleden konseyi başkanı çal Tevfik Rüştü Aras ke Sir Con Saymen, baron Aloisi ve bay sonra rl Behcet OUz'un , yeti esasına temas etmeksizin boğaz- | Laval Türkiyenin. günün birinde avrupanın j api - toplanmıştır. mii askerlikten tecrid hususunda Lozan bu mıntakasında tesis olunacak müşterek lı a irene li uahedesile tesis edilmiş olan farkl ua- o bir emniyet sisteminden istifade etmesi ar- diktan sonra bay Behcet Uz mele Türkiye murahhası Safatilei itiraz * zusunda bulunduğu mütalâasını serd etmiş- il Ni aleni < Ermat Ga tir. etmiş ve paraların (o iadesi as evi Rüştü Aras bunun mukabi- Bay Litvinof Turkiyenin arzusanun kabili il için ikramiye olarak inşi $ linde Lskvrno anlaşması nevinden bir şey (o tahakkuk olduğunu söylemişüü ? SENi ME Şİ Resimli Masal e ea TEL: 3503 ( 100 iki) 5 TAHKIMI ŞEHİR MECLİSİNDE 'narhı meselesi üzerinde münakaşalar oldu n bir atılmasını teklif etmiş ve satış mes'ele | bütce encü hav: edili i Bün indi onra Karşiyı ; ei Bay Hüsnünün a! iatları ve et narh- esi (lan hakkındaki bir takriri a ' <— Sonu düncüdet- — il Muahedeleri bir taraflı olarak ihlal edeceklere karşı tedbirler aramak için İ komite kuruluyor Cenevre 17 (A. A) — Ulus- lar kurumu konseyinde Fran konseyde üir nel he ve tereddüd e Bay Sayı vab rek şimdiki | beyanmamede b. hareme tetkik edecek o komitenin mandasını & g Şehrimizde yeni teşekkül eden Atlıspor kulübünün fahri #reisliği Başbakan İsmet İnö- Dün Başbakat ii an ii tel- nüne teklif edilmişti. > lari oğan aa saylavı Atış ve Atlıspor reisi zmir Atış ve Atlıspor kulübü başkanlığını sevinçle kabul ve muvaffakiyet diler, teşek- kür ederim. BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ td l iBay Litvinof Konseyi epi heyecan ve tereddüde düşüren bir sual sordu: Muahedeleri ihlâl edeceklere alınacak tedbirler yalnız Avrupa içinmi yoksa bütün dünyaya şamil mi © veya tevsi etme im Si Ma söylemiş BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ Atlıspor kulübünün ve pana yırın reisliğini kabul ettiler | e pana; Bayardan belediye başkanlı- ğına tel yazıları ile ocevap gelmiştir. ai şu tel yazısı gelmi: İzmir panayır gili sevinçle kabul eder, verimi olmasını dile ve says ederi, BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ Bay Celâl Ba rd da şu wi yazısı gelmiştir Beşinci İzmir panayırı ikinci fahri reisliğine İntihabımı bildiren tel yazınızı kıvançla dım. Teşekkür edet ve bü- yük muvaffakiyetler dilerim. İKTISAT BAKANI CELÂL BAYAR Tozlukla birlikte altı lir: olacak ve demişti Çünki kı yi sureti yalniz Londra Roma ve Stre- | zada sarfolunan ee te- lar ku- Feleğin Sopası Çok böyüyen burunların akibeti! allık etmekte ve ulusi Bay Litvinof noktai naza- rında israr ettiğinden Bay Laval Bay Saymei beya- natını kaydı Şartsız olarak SAUMEN Litvinof kendisininde ayni fikirde olduğunu söylemiştir. — Sonu 4 üncüde — bii deal zal r zamanında değil) (.. . ) 0 ine bir çocuk uğramıştı. Ne yatacağı yeri, ne yiyecek bir lokma ekmeği olmadığından adam lığı e olupta baba- sına çalım satan, babasını lığı nevinden idi. Bu da ken- disini yekiştirzni) sefaletten, İLÂN İzmir Askerlik Şu- besinden : ubeye ihbaratta bulu- nanlar ihbar e iri arını açık adresi ve imza da yazmalıdırlar. we Drizinin vuku o bulacak ihbarat makul tutulamıya- caktır. İ. As. Ş. R. Ve Bn. HALİL öksüzlükten kurtararak re- nı beğen: zi özmeği başlad Sade velinimeti olan bu dını değil, kendisi ile birlikte yetişen, beraber tahsil gören ve ona çok yardımları do- kunan mektep arkadaşlarını, mahalle gençlerini (o tezyif edecek tavırlar (o takınmak- .. sik ei ulunmak- m mii ELBAN AZN AA a beğenmiyen sadrazamın adam- sıralarında, bir çatının bir Em içinde beraber okudukları, ayni mektepte ayni sened birlikte şahadet- vam elerini aldıkları bir arka- daşını ie gördüğü halde ir daşının yanından geçer- ken eski arkadaşı tarafından şöyle hir taarüz Yerler tutuldu : — Be adam, . mev- kiine Mizgin ve — eski bir — selâmlamamâk: ka- balığında ve ığında bulunm Kn selâmınla, aza“ metinle, budalalığınla uş yerin Se geç. — Sonu ye © gözde ii İni Ün |. Bir gün, senelerce mekteb * İ ya imei iştir. İğ Nakdi Efradına: deki pl Herhalde Ahmet Asım Uz a Se e En sağlam Yerli Malından çifte provalı sekiz liraya kaç ESKİ BİTPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042: <© dar ısmarlama elbise yapılır. Şilte dikiş Serpuş ve.

Bu sayıdan diğer sayfalar: