18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

". 2 m : Bir kahramanlık masalı Güzellik Lehistan nasıl kurtarıldı ve ölçüleri kuruldu ? i — 7 nci sayıfada — — 7 nci sayıfamızda - 1 inci Yal . Sayı: 6203-145 o Yazı İşleri Telefonu: 24379 Perşembe, 18 Nisan (4 üncü ay) 1935 İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 18-1 in ? a Konsey Dün Kararını Verdi: Türkiye ile beraber 12 devlet muahedelerin bir taraflı bozulmasına karşı tedbir alacak giy yg Uluslar Kurumu Konseyinin Kararı * Boğazların askerlikten Berlinde Bomba Gibi P atladı tecridine itiraz ettik .—. Cenevre, 17 (A. A.) — Uluslar kurumu konseyi Başkanı Bay Tevfik Rüştü Aras, meselenin esa- azlar Mr atisi li NN alınacak tedbirleri bulmağa memur et. vre, 17 (A-A.) — Uluslar Kurumu kon- Jna aki vet etmiştir. > seyi siğil Rİ Fransa, İngiltere, İtal. | YP AA) 2 Uluslar Kurumunun ka. ya tarafından müştereken. za er en v bali Berlinde bomba tesiri yapmıştır. Yarı resmi ar suretini Danimarka yatta in mahafil bilhassa Lehistanın iştiraketmiş olmasın- mk luslar Kurumunun | dan çok müteessirdir. Söylenildiğine göre B. Hit- Cenevre, 17 (AA) — ge ağ halde 13 İler takip ettiği umumi siyaset hakkında Alman $ > konseyi, Mer Türkiye oL bozulması. | milletinin reyiâmina müracaat edecektir. : devleti, muahedele: i yi m inni > o n — 8 7 c . E # E 53 a vu — o N . 3 3 g 7 z a & a 2 o g 9 2. " e & il miş olan farklı muameleye Türkiye murahhası sıfatiyle :tiraz etmiştir. Tevfik Rüştü Aras, bunun mukabilinde Lokarno anlaş miası nevinden bir'#ey mevcut bulunmadığını kaydetmiştir. 2 B. Lâval Türkiyenin günün birinde Avrupanın bu mıntaka. a sında tesis olunacak müşterek bir emniyet sisteminden istifade m etmek arzüsunda bulunduğu mütaleasını serdetmiştir. z B. Litwinof Türkiyenin arzusunun kabilitahakkuk olduğunu söylemiştir. Ker lüle mel İm Almanya karşısın- | da devletler treza konferansında toplanan İngiliz, Fransız, Italyan devlet a amlarımın yy Girit umumi valisi istilasını verdi Isyanı teşvikten suçlu muhalif fırka ıvisleri bugün suryuya çokilecekler ii Ea <ç ti di kendine koyarak Versav mua” £ ” hedesini yırtmış olan Almanyaya KL ii in aa Fransa alınacak durumun mu ahedeleri hozan devletler: karşı şünülmüş olan usule n olma smı istiyordu. Bunun için Ulus- y - lar kurumuna bir memorandum| Şark cephesinde değişiklik yoktur! — Bir İngiliz karikatürü — vermişti. Fransanın bu isteği yeri” Cenevre; 17 (A.A.) — Fransa,| savvur edildiği veçhile silâhların, ne getirilmek lâzım gelirse Almam, İtalya ve İngilterenin birleşerek) hukuk müsavatı rejimi dahilinde yaya karşı zorlama tedbirleri alır! Uluslar Kurumuna verdikleri ka:| tahdidi gayesiyle kabili telif de - i i : ğildir. demekti. rar sureti şudur: ği bi Mi bu sorumda yalnız da| 1 — Almanya hükümetinin 16 Gene bu karar mucibince, kon- değildi laşması ile| Martta isdar eylediği askerlik ka- seyden istenilen şunlardır: di lerinde Fransa ile| nunu, Arsiulusal teahhütlere rias| 1 — Teahhütlere riayet ve Ar. sıulusal teahhütlerin tek taraflı bo | vi İmasını ber suretle takbilhi etmek Iya ondan ayrılmıyordu. O-| ii m : e gi söz sadece İngiliz devlet| ket etmekle hiçbir hak elde etme) hususunda Arsrulusal camianın bi- Mi Kaldir | işti n ümum âzasına terettüp elen va- Sireza'da Fransa ile İtalya AK 3 — Almanyanın tek taraflı ha-| zifelerde kusur ettiğinin Almanya.) iş Uluslar) ihlal edecek bir âmil ihdas eyle -| | 2 3 Şubat tarihli programı) | |1 il miş olduğundan Avrupanın huzur) tanzim veya o programa sonradan | müddeiumumisi mahkemeden çıkıyorlar. 2 — Atins harp diyanmda muhakeme e karşı tabiatiyle bir| iltihak eden hükümetlerin, sulhün | edilmekte olan Cümhuriyet birliği erkânından bir grup. 3 — 19 uncu Piyade aleyı istikrarını temin için itap eden iti- âsilerini muhakeme eden harp divanı he yeti. “| lâflara ait müzakerata devam ve) Atina, 17 (Kurun) — Yarn, | nastasyu, Gonatas, Milonas, So “ yeti tanzim plâniyle ve 3 Şubat ta- —.— harp divanında muhalif partiler| fulis ile diğer arkadaşlarmın mu- rihli Londra beyannamesinde ta -| (Sonu 9. cu sayıfanın 1. ci sütununda)! reislerinden Kafandaris, Papa -| hakemesine başlanması kuvvetle — | muhtemeldir. Bu O muhakemeye | büyük bir ehemmiyet veriliyor. Dünya Kadınlarbirliği kongresi başlıyor (www. reketi; Arsrulusal vaziyeti yeniden| ya ihtarı, — Papulâsla arkadaşlarını muhake me temekte olan harp divanı reisi ve i k, ve emniyetin: iler; İngiltere uy tehdit teşkil eder. ğ ; 4 «- Almanyanın hareketi emni nde) , na (Sonu 2, ci sayıfanın 5. cü sütun: tuları münasebetile birkaç gün ta- til yapacaklardır. Atina, 17 (Kurun) — Atina, Selânik, Kavala, Larisa harp di - hidi, tersane kumandanı Amiral ssen aleyhinde şehadette bu * lunmuşlardır. Larisa harp divanı, muhakeme etmekte bulunduğu âsiler hakkın- da kararmı vermiştir. Bu arar mucibince bir miralay, bir yüzba” iel İN vi şı beşer, bir mülâzım dört, ve bir Arsiulusal Kadınlar Birliği kongresi bu sabah beş yüze vakın kadının iştirakiyle açılacaktır. Resmimizde Filistin ve İran murahhaslc. | —— rını görüyorsunuz, Yazısı altıncı sayıfada — İfSome 9. cw sayıfanın' 4. cü sütununda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: