18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T— KURUN 718 NİSAN 1935 © ei K.A.D.I.N. —<—> | Mektepliler Lehistan nasıl kurtuldu ve Kurüldü? z a . şampiyonası - . Bir kahramanlık masalı | ee Rİ GE GL “Mareşal Pilsüdski yalnız kendi ordusuna belbağlamıştır,, Dün rağ şampiyonamı- zın voleybol kısmına devam edil- Deri güzelliğini temin için alınması . Entransijen miştir. Duktiişalakı. sahasında mz a lk olam ci tedbirleri yazıyoruz : ğimiz vaya gönderdiği damlara Klod May pek muvaf - h uhabiri- Darüşşafaka: Mehmet, Macit,| fak iie Ariztlerden Celâl, Muzaffer, Hüseyin, Necati, idir. Boy gırlığı da şu dikkate de ğer mektubu ya- ni rulmuştu. Maç bay Nevzatın ida- ni züğü i i m Sİ Rus erestlıtovski resinde yapılmış ve ilk (devreyi Bükü çevresi R faik oynıyan Darüşşafaka 15 — 4 yüz kilometrelik bir hududu var yan bir net iş dır. Cenupta Ro ka oyuncuları kendilerini asabiye- manya hududu i te kaptırarak aralarmdaki irtibatı ki v Açm kaybetmişler ve neticede bu seti üllğendadik daha iyi oynıyan Yüceülkü 15—8 Diğer taraftan kazanmıştır. kosloyv, ile iğLmuo'mtur.F siğka-5kdsi de sırı vard Üçüncü set li eniyi | ei ren Lehistan ve hudutları nın uâkimiyeti altında yapılmış lan her zama'ı ( karşı mücadele edecek a ini ” hire bu ” rte 2 - nda bulunuyordu. u | kazanarak maçtan galip çıkmış - geç deil Ha ai ri Medi avut hangi Calüta | tır, Yüceülkülüler ikinci sette çok zine kadar uzayor. Bu denizde Le- | taarruz edecekti? Almanya, im canlr oynamışlar, Darüşşafaka - histanın Gidinia adında bir limanı | turya Macaristan ve Rusya imp: dan Macidin oyunu çok beğenil - vardır. Danziz Alman hududun ratorlarına, milyonlarca Sa miştir. T dan gelen Nazi prapaşandasyl mali olan ve Avru kanu AMELE Burada Vefa takımı gelmediği i do ühim bir limandır. Bi EE iddiasında bulunan üç im- | için Ameli dayi takımı hükmen | çeşr galip sayılmışt in dan sonra cenubu şarki Almanya: yı çevirir ve şimale doğru çıkarak Litvanyaya varıyor. Vilinanın şar- kından geçip ufki bir hat ile dos- doğru şimali şarkiye yükseliyor ve i bir müddet sonra Sovyet Rusyaya | yaptı. Leni a gi 16 kaybetmiştir. İstanbul lisesi & ise, hiç tereddüt in yanıyor. Bu harita ile Lehista- da Polonyalı bir doktor tahliyesi- | kinci seti de 15—9 bitirerek maçı | yiniz sabunla bin yüz elli kilometrelik | ne sebep oldu. Bunun mami in kazandı. hattâ iki defa Bi ii açık bir hududa sahip olduğu görü giltereye gidip tekrar geldi. Vata. İstiklâl takımı: Sabri, Salâhad- | nız. Nasıl sabunla olur - lüyor. nı olan Lehistanı bu üç imparate- | din, Refik, Gani, Adnan, Dilâver.| sa olsun hemmiyeti m m Sez EĞ yanal nanmı shezaii İğükengenleneni takımı: Cihat, | Yeki, Vahe. ai a kralı bir masada toplanmış mişti, Klm; Kâmuran, sez Osman | © Yakamacadınız saya iamüzili uğını. paylaşıyorlar: Lehistan hükümetinin: başkanı, 4X6, Samıden murekke, biraz sid A Mari Terez'i te- | olan Slavek de arkadaşı Piisüdski “Bugün futbol ke v kezakilirsiniz. Yahut a ceddüt ve e gibi bir adamdı. Bir gün, Lehista- | 78 devam edilecektir. sid a amon- 5 an pay bute lüdü ortadan | nın se i ed a —> | yaklı (o su kullanırsınız. unulan pay ğine. hizmet ecek | nına gitmeğe cesaret edemiyorlar. Büğülü öönrü krdn ağ > iz, Dikkat ediniz kaldırmağa kâfi geldi. Yüz sene- vi iğ İar esarete Giyer bir azlığın ayini teşkil | kaybetti. Yüzünden ve vücudun- | savvuratına dalar, Fincan, fincan dan ağırca yaralandı. Bunun için | şekersiz çay içer, Polonyasmı ve | !ardan evvel bir dokto e de bir adam, Sor” kendisini bunu bir tarafa dön-| ordusunu düşünür. - ime etmelidi müş, 2 yara izleriyle dolu gö- Tebiilan” Cibkiriydi misli. vpn Tl ya Va; asma fab. bir küçük gazete çıkar: vi 3 midi ar ül ys atıldı, idama mah- ie iş yapmak için bir bomba taşı- ordu. Nasılsa ayağı kaydı, düştü, Köle patladı. Sol elinin yarısmı rürsüni Yüceülkü: Selim, Recep, Ertuğ- rul, Sıtkı, Fevzi ve Melihten ku - Kabataş ld İstanbul — İstiklâl takımları karşılakmışlar, İstiklâl takımı güzel bir oyun çi- karmasına rağmen birinci seti 15- Çalışma odasında alçak bir masa üzerine konmuş bir satranç tahta- sı önünde Pilsüdski “oynar ve ta- n kildir. Fakat Pilsüdski bugün baş- lâzımdır); koltuk a ki, kremleriniz yağlı ol * asın, Bununla beraber bun- sebep olacak haller va or ve bazı taraftarlar topluyor- kat du. m hükümeti bu adamı ya: | Bu Mi azimkâr adam birkaç ar- | ka şeyler istiyor. Varşovada dai: | sa iptida bunların kaldı. kalayıp Sibifyaya gönderdi. Ora kadaşiyle yirminci asrı orta-| ma işideceğimiz bir söz vardır: rılması lâzımdır. Tabii da geçirdiği beş senelik zindan sında bir telinin masalını | “Polonya büyük bir devlettir. ii deri güzelliği ta — geç e meyli fikri olgunlu- temsil ettiler. Bunu hiç eşin İşte mareşal Belveder ihzivesinda mdır. Ayni zamanda Klod bayii diniz? Bu zaten biz mi bi O dam bir sıhhatin delili May .— yördım etti, Hapisten çıkın: | lir miy: iniz? unu düşünüyor. Onun uluslar bir- eniden o mücadeleye atıldı. | lar zamanında yayıyor gili gli liğine itimadı' yoktur. Sryasal o-| ——— Ilar ki gün | yunlara da hiç inaj kif edi Idi. Bu vakadan | yor. —— a hiç nmaz. Yalnız | var? Halk bu sefaleti k Ni etmiş. ! Tokat ei ie en kaçtı, gizler | hakikate bürünmüştür. i i ordusuna belbağlamıştır. | tir. Çünkü” pa: ei “e ve Me altından bir yemin di. Rusya hükümet b nx getire- | . Pilsüdski, bu eski mareşal şim- | İşte bunun için ber sene büdçesi. | büyük Lehistan same en. , sanız, susar, ei — olana para vadett di Belveder sarayında Ye e ia e olan . Be 700 | yor. BR) MES Ri tesa ek misakı akdetmişti eşale Ruslarla” ittifaktan ni askeri hâlâ irgile li una da temeni vermedi Eih ilk Lejiyonun! gil etti, 1905 de üç e b Sunuz. mesi getirdim lini başına ard yor, oradan kimseye görünmüyor, ya yi i- ren görünüyor. Bakanları ği ya- neş le kumlu sarı rıh gibi e . yi dakika içinde denizde i i 5 r“ ılık, bu yaz ilk defa denize me al çk ahali sefelek içindedir. Fakat ehemmiyeti Kaptan tavla hazırlamış beni bekliyor. O kadar e E say-| fiyenin bu hayatına imrendim. Ne rahat, ne tabii yaşayış. sl gü- ok... bühesililinie derhal “hayır!,, diye cevap ver ve bu söz kocaman — Bugün nasıl oldu da teşrif Map Dedim. | m akşam burak ii. Hat tâ eli için geleceğini söyle dim. Biraz durup ilâve etti: i dağu gibi, saatlerce çalışma masa- sına iğilmiş görürsünüz,,, lip de ne elacaktı. Her halde a » lay etmek, gurununu hiçe saymak bana bir zevk verecekti. O, dik başlı, ukalâ kıza karşı bilmem ne a içimde küçük görmek. istihza banyomuzu yaptığımız için bu sa” atte hatırımıza bile gelmiyor. Fa- iie i Gözlerimin önüne bir > iyi su, deniz, gürültü yol -| — Bir haber gönderelim ister m Osama res d ”> 1 | sem mek arzusu var. Biribirinden güze! Kaptana bunu söyledim: Cevap vermedim. gra in e zirlirden birini de ona ver kat senin için bu o kadar lâzım ki! en hafta dönüşte BLM salin Bu sefer daha peri den başlığından, pabucuna li bir deniz takımı aldım Kaptan evin a tarafındaki mr gö rahat ege Güneş içinde. vr bilirsin tabii. ğulmıyacak kadar. İlerisi öl derin midir? — Oldukça. On metre sonra Rıhtımın önü temizlenmiş. Gü- emdi yarabbi. vücutlu biplerce kadın. Renk, biçim, kıyafet, varlık. Biz orada yalnız plâjdan isti * fade ederdik. Gazinoda, vüksek otellerin salonlarında kim bilir ne tuvaletler vardı. Hayalim bu uzak âlemle uğra - şırken epey açılmışım. Kaptan K ileliyo 0: — Anladık, anladık. Biliyor - sun. Adaya geçecek değilsin ya! İlk girişim olduğu için çok dur- madım. — Hele biz en için, de- di. Kırkr, sami geçin ma, Kal senin kom- İ şu a b 0 memnun gö -| rünü hüsl defadır ki ondan bah- sediyordum Kaptan pulları yerleştiriyordu. i zi üfer yalnız hissile değil, li de yi bir kızdır. Her yer onun için bir: Lâkırdı lr al — 6 S salatasını pek güzel ya Levrek tava - sı da enfesi Şundan, ln konuşuyoruz. | Kaptan “Nilüfer,, e haber gön dermeyi unuttu. Ona hatırlatmak için birkaç kere hazırlandım. Cesaret edeme- dim. Niçin hatırlâtacaktım. Ge - Bana dimi kitapları buldum Kaptan, dedim. Hem da- adlı bir Amerikalı âlimin kitabı var, Ondan birkaç not aldım. Çok hoşuma gitti. Hattâ sana okumak için defterime yazmıştım. Küçük rot defterimde bu sahi" feleri buldum. (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: