18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yollarda seyrüseferi idare et- mek büyük ve kalabalık şehirlerin Bunun üzerinde ders veriliyor. e simde bu dersin nasıl veril ği görülmektedir. üyanıyor. babası tarafından Çöl, yavaş yavaş Bir zamanlar, yalnız develerle Ker vanların yürüdüğü yollarda, şndi! otomobiller gözükmeğe başlamıştır. Cahil ve hiçbir şey Gi eyi istemiyen Arap, ye kadar yalnız kulaklarına borçluydu. Kitap okumaz; p, bütün ilmini, zl işittiklerinden ki hiçbir şeye inanmazdı. Fakat, bütün dünyadaki iliş artık çöle de sirayet etmiş bulunuyor. Bal der ecek olanlar, şimdi, bir hocanın başına toplanmış ve alfabe öğrenmek istiyen Geçen pazar günü Darmiştai”da Ne hükümetinin te | mesafe'tecrubelert ıçın ön uç paton UÇü! varmış büyük bir alâka ile meydanı kemeri Bu balonların içerisinde, ayni zamanda hava tazyikini "ELEMAN DUTY Jiçin bi üçü inecil dı. ll keli Göldeki | için birer küçük makinecik de vardı diğiniz iyiliği unutamam — Ban. Örnek: Bi ntürlü müşküldle ikti -| mek yen) Ilka etmek — Bırakmak, aff” dünç verme e gösterdiğiniz ür ham iğ emelimize doğru yürüyelim Örnek; Türkün namını ve livasını von iyi etmek — Kaldırmak sami m senel ği unutamı türlü güçlüğe göğüs YK ilâ etmek vazifemizdir — Türkün o- > İlga edilmiş olan bir kanu- inlinde salibi suya ilka ©: İkraz İn — Ödünç vermek, borç rek Size şu parayı ayda öden - mek üzere ikraz ediyorum — Size şu parayı bir ayda ödenmek üzere ö - dünç (borç) veriyorum. Istikraz — Borç, borç Örnek; Bu istikraz ii eli rabildiniz mi? — Bu borç (borç ii) ie” başa çıkarabildiniz mi? — Iksi ir e ktibas etmek — Almak İktidâ etmek — Uymak İktidar — rnek: Bir a için iktidarın sel dudu ve miyarı olamaz Bir için erkin sınırı ve ölçüsü ii” Müktedir — Erkme Örnek: Muktedir bir adam, eline al- dığı Ae başarabilen adamdır — Erk - adam, eline aldığı işi başara- iii lann Mevkii ikti — Erke Örnek; sayin ie ği fırka her me evvel memlek. enafii- i dü; iri en parti, her yan önce ülke faydalarını dü- şünebilmu İktifa si — Yetrinmek, yesin - > eN bulmak k: Heretimisin ödedi ah ilme - eldeki ile yetrinmeyi (yetsinmesi) bil- meliyiz. germek, Iktiham etmek — Göğüs üstermek. yürü, Bin umayımıza doğru yel stererek o umayımıza türlü güçlüğü ü doğru yürüyelim. etmek — Yaklaşmak, Iktiran (ka- rara) sed Iktisab — Edin m - Tkilkebi birçok yolu var - dır, fakat bu yolun muhik olması lâ nuzdır — Edincin birçok yolu vardır, ancak bu yolun haklı olması gerektir. İktisab etmek — Edinmek rnek: Türk vatandaşlığını iktisab ir ta era m takım törenleri yerine getirmeli - İaiükkemisi — Edinçler a ve Avrupadaki mük- ur silen. bu işi başarmasına o kâfidir — Burada ve Av mer edinçleri bu | işi başarmasına yeter. (Bak: dele — Ekono- İktisad mi Iktısad etmek (Bak: tasarruf et - k mel İktisadi — Ek onomik li etmek — Dermek, devşir - | z Baba Mesainizin semeratını ikti.| taf etmek zamanı gelmiştir — Çalış - 3 malarınızın yemişlerini dermek (dev- şirmek) zamanı gelmiştir. İktiza — Lüzum (T. Kö) | Hasbeliktiza — Lüzumundan dolayı Muktazi — Lüzumlu İlâ etmek — Yükseltmek, yücelt - dını ve bayrağını yükseltmek (yüceli- mek) borcumuzdu! İlâç — Tedayi etmek — Eyilemek, bakmak Örnek: Tedavi sini e des has, lâç yi S ğin mak (eyilemek) ödevini ras al- dığınız hasta. İlâm — Belgin İlâm etmek — Tebliğ etmek) İlân — Bilit Örnek: Bazeteye bir ilân verdim — Gazeteye bir bilit verdim. Ilân etmek — Bilitmek rnek; ye malüm olması için ilân edilmesi muktezidir erkes - çe bilinmesi için bilitilmesi lüzumlu - dur. İlânı harketmek — Savaş (Bak: Harb) İlâve Bildirmek o (Bak: açmak katmaları toplıyacağız. İlâve etmek — Ulamak Örnek: Şunu da ilâve etmek isle - rim ki — Şunu da ulamak isterim ki, İlca (Bak: cebir, sevk) — lama Örnek T, ZOL- İlcayı ahval ile bu işi yap- Hallerin bu işi yaptığımızı söylemek Gğımızı söylemek isterim — zoru ile iste, nun ii hükmü olamaz — Kaldırıl- mış olan bir kanunun artık hükmü o lamı Ti — (Bak: İbram, ısrar) Jihak etmek — Katmak rnek müdüriyeti de — birinci müdüriyeti Kİ ilhak ei muvafık Bü direktorluğu da birinci direktorluğa katmak uy- g m olur — gur: oi ara? — Bağlantı : Bu emirnamenin ke iş'arını rica ederim — rultunun bütün bat »wsini dilerim. İlham — Esi: mül Bu buy- ğlantılara . bidiril kabe Sın Örnek: İlham, insan ruhunun ulvi yat ile bir ittisalidir — Esin, ruhunun yüksekliklere bir bağlanma sıdır, İlham etmek — Esimek insan zdığıniz bana nek: Bu yazi eser | ei fikriler ilham etti — Bu yaz 1 | dığınız eser bana birçok fikirler esi - Mülhem olmak — Esinmek Örnek: Bu mütalendan mülhem 0- larak şu teklifi dermeyan ettim — Bu oydan esinerek şu önergiyi ileri sür- düm. İlim — İlim (T. Kö.) Alim — İlimen Malümat — Bilgi terim, İlelebet — Hiç bir zaman (Bak: E- Mütebahhir — Bilge Hiristiyanlar yılın bir gününü suya bırakırlar (atarlar) di yi likah etmek (Bak: telkih ! — “Aşlama İlet — Der p İlsak etmek — Bitiştirmek: © turmak i Örnek: I Bu iki dayak piri i kâğıdı yi ilsak ediniz — ne Serie rin: — ik eğ yolunu ilsak d iğ, bir kâr elde edilmiştir öğ p demir yolunu kavuşturmakl& bir kazanç elde edilmiştir. e ki etmek — Yapişti er) Sise Elden ğer” lara da posta dır — Elden da posta pulu yanrmek İitisak etmek — Biti mak rnek: 1 — Biribirine iltist bir halde doğan iki hemşire “ rine bilişmiş bir halde doi yi kard. i a leş. isak etniş'olan del — Kavuş mikler içi Utisak gesi atı — 2 örM Tarıbuu-sb-ven Örnek is iki büyük gi 1 çok noktalarından iltisi ii” ; biribirine rapin Be” demiryolu E nokt Şt kini db bağl

Bu sayıdan diğer sayfalar: