18 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ği Yi anlik tarafından tayin e - — — KURUN 18 NİSAN 1935 Ma işleri imtihanlar Yakınlaşıyor Bütün okuilarda hazırlık- ara başlandı ve orla okullarda mez Zdin DE tralından imtihanları yakınlaşması ime hazırlıklara Mm m imtihanma tabi ol - mıyan sınıflar da yıl içinde yeni imatname mucibince iki 1. bir de şifahi imtihan yapılmakta. dır. Birinci tahriri yoklama Mart yü ahali ayı içinde yapılarak neticesi bü. tün velilere hususi bildirilmişti. İkinci tahriri yokla - malar Mayıs içinde yapılacak ve neticeler ap velilere hususi ola - rak bildiri tir. Haziran ayı inde de son bir şifahi yoklama yapılacaktır. Şifa. hi yoklamzlarda sorulacak söle zümre sim tarafmdan hazır | H > ihanl hariç Mİ me alir bu aym m b tür Bakanlığına biri isti mektuplarla| den Baltanın tersile vurup öldürmüş! Baba ve oğul, d dün 'ceza ediler! İstanbul medi mahkemesi, bir cina; imali 8 a sirden Demirin ve ge gre ÖD tersile köylüler- anm başma vurduğu ve sebebine gelince, ci- Hasan $o-| nayetten birkaç gün önce ve dövmüş, Demir, e muh. MAM Ay sonuna kadar mü ka dır. Bu talebe lerden istenilen vesikalar dır: ifa: mezun oldüğu okul şahadetname | mi veya tasdiknamesi ve şimdiye ka- dar çalıştığı yerlerden almmış bir vesika. Bu talebe Bakanlığın mü.| nasip göreceği okullarda imtihan edileceklerdir. İutimlarda bulunacı ewyizlar bu gel dağdan Juğım dilecekti Hukuk Fakültesinde Üniversitede hukuk fakültesi. nin imtibharlarına aş > Ma. yıztan Eee 2 üni ERE ni kitap: emini için Üniversitede bir talebe ni yeti ve profesörler tarafından bas-| trmakin olan formaları tetkik etmektedir | Simdiye kadar her dersin oku- » kısmına ait formalar basılmış. », Bütün formalar on beş Mayı. sa iy yetiştirilecektir. Yüksek tedrisat müdürü Bay Macit HiyoEnman lisesi çe barik, ü Jdü, mi Seli etmiş. Bu şi- ili kızan Hasan, ln Kami önünde baba ile camii oğulun a “| çıkıp kavgaya girişmiş. İşte bu sı- rada Mümin, a 1ş, Müminin babası Demirden bale? tersile başma vu Öldürülen Hasanın anası, mi kemeye gelmişti. Mahkeme pars nundan çıkınca, ei önünde teessür ve Berafdan e elemi lıştılar. male yep ölümü incirlikuyu arında otomo- ila çarparak vi Hasan Hüseyinin ölümüne sebep olmak. tan suçlu kri Alicinin m mu» hakemesinde istemiş, muhakeme maillere kalmıştı. ) İstanbul üçüncü ceza mahkeme: | sinde dün müdafaa yapılacaktı.Fa | kat, rahtsızlığa dair rapor gelmiş, mahkeme, müdafaanın başka bir — - 1 DURUŞMALA, — Memleketi. mizde Bulgaristada muvazaalı bir surette şeker e ii maktan suçlu görünen Kara ve arkadaşlarmm arma ait kararmı dün — de iri, ismi Şaş i bildirmiştir. katma, zerde sokağında Halim yedi ii coğrafya tir. Yüksek tedrisat — “müdürlüğü Yüksek tedrisat müdürlüğüne vekâletten teftiş heyeti Bay Cevat bakacak Bay Macit dün bel Ankara: dan şehrimize gelmiştir. Spor işleri Kültür Bakanlığı tarafından bi* WMRİ spor teşkilâtı ir yapı ılmakta-! dır. başkanı! den * Saffet dün gece ae sinde devam edilmiş ve üç kamu: sal şahit dinlenilmitşir. tür. kle SANATKARI — Sov Fri dün şehrimize gelmiş ve nn in isi Bay Aziz Sl alâkadar olmaktadır. Üniversite de bu teşkilâtla uğ: raşmak üzere talebe tarafından akşam saat on yediden on doku ruğu üzerine bütün telebe evam etmek mesi 1 hanları yal ması münasel tiyle $i kadar devam eden talebenii devam ettiği (o günlerin alebe be -) liği Madam kurulan köycülük kurultayı arsın Bu okullarm yıl sonuna kadar açık bulunduğu günlerden yüzde al d etmiyen talebe fa- külte imtihanlarıma kabul edilmi- yeceklerdi i — Hukuk “| deki cuma günü Yalovaya bir ge- zinti i Ki ilük işle ? dönmüş “Allah,, dediğimiz zaman tespit) deki Bir.) Tahir, İbrahimin gösterdi Müddeiumumi, 3 arkadaşa ceza istiyor ! simlerindeki bu üç kişinin Hasköy de Makbulenin evine, Şişlide meş- rutiyet mahallesinde Ebekız soka- ğında ( Nermin) apartımanının bir dikilitaşta | m ağanm asma, Şehremininde Lütfi paşa mahallesinde Ördek kasap ira sinde Alinin evine, Mecidiyekö. yünde Taş ocağı caddesinde Hüse- : imiz evine, Şişlide Mecidiköyün nm evine, Beşiktaşta Di- Kiktaşin muallim Mustafanm evi- ne, Beşiktaşta Alinin evine, ayni gece ayni yerde Nakinin m z Kaşımpaşada Priko ustanın evine, | Mecidiköyünde taş ocağı cadde- sinde Faikin evine, Nişantaşında Ihsanın evine, Hasköyde Yuvagi» i ide Meşrutiyet ma- hallesinde Didarm Le imali ei iel Şişlide Etfal pa Ma arkad a Sevki ben Hüseyin Av. ninin evine, Beşiktaşta Salihanm evine, A e Abdullahm evine, Beşiktaşta Velinin evine, Samatya caddesinde polis Ahme- din min rik ie si lerindeki adavanın mevzuunu teş- kil ediyor. ü celsede müddeiumumi muavini Ekrem esasa dair mütale- asını süğlemiz. yirmi bir suçun da lü dairesi: sabit olduğunu bi üçüne de, birlikte ge- ve gündüz merdiven kurarak, al kırarak evlere girmekten ceza istemiştir. Bunlardan İbrahi- min, bir hırsızlık sırasında re polise de silâh atmaktan cezal: dırılmasını isteğine katmıştır. İbrahim, buna karşı itirazda bu- lunmuş, şöyle demiştir: — Karakolda alman şahit ifa- delerini kabul etmiyoruz. Orada gülü. yor, “Allah Amrikaya gitti,, diyor. lardr. Ben, ele geçen eşyanm tara» frmdan calmmadığını, satm alım- dığm isbat edeceğim. Kadriye, Naime, Fethiye, Osman isimlerin- i şahitleri çağ inleyiniz! erim dinlenilen şahitlerin is- tintak hâkimi önünde ve mahike- mede de ayni ifadeyi verdiklerini işaret etmiş, aha şahitlerinin ye ,| dinlenilmesi yerine getiri era söylemiştir. Reis Hikmet, âza Hüseyin ve > inen lerin en ile çağrılması i ve akemeyi ayn saat ön önümüzdeki cuma günü| muh dörde b dörde evine, | taşi ilkini hakkının noktasından suya | KI dır. iği şahit- Ben, devriâlem seyyahıyım, diyor! Iskender Ayhan deli mi? anlaşılacak ! “Devriâlem seyahati,, yaptığını söyliyen krala Ayhan isminde len | bir genç, dün akşam üzeri polisçe müdd etumumiliğe getirilmiş, müd. deiumumilik ae kiinci sulh ceza mahkemesi apak miştir. Orada tskr yak kender Ayhan aleyhinde, şapkası giydiği noktasmdan bat yapılmaktadır. Kendisi, Bai ği şapkanın zabit şapkası olmadı. ğını söylemiş, bu arada şöyle de. miştir: mk ümüşhaneliyim. Şim- ri işlemedim. Seyahat ediyorum. Ben, bir devriâlem sey- yahıyım sl gözlüklü bir genç olan İ m, omuzuna kayışlarla bağir bir takım çanta ir. Giyinişi, bir dere- ceye kadar Amerikalı seyahları gözönüne getirmektedir. muayenesini yapmışlar ve adli tıp işleri Sdürlğiede müşahede altında rapor verilmesi lâzrmgeldi : neticesine varmışlardır. İsken- Ayhan, oradan Adli tıp işleri an götürülmüştür. Esnaf mürakabe bürosun- da çalışma şekli Esnaf mürakabe bürosunun ye- ni kadrosuna göre, büroda üç mü- rakip vardır, Bu mürakiplar ara- smda vazifeler ayrılmış ve esnaf cemiyetleri işi üç grupta toj mıştır. Büroda şimdilik iki de kâ- tip vardır. Üçüncü mürakip, bu- günlerde oda meclisinin tasdikin- den geçerek alınacaktır. Yeni almacak mürakip daha zi f e büdçe İşleri ile uğraşacal Lİ işlerini bırakmıya isil yabancı işçiler Küçük sanatların ii e hâsrı göre, e müeşseselerle belediyelere bağlı tesisat hizmetlerinde çalışan ve eği vE birin- d ibaren işlerini bırakmıya le Bu sibi sirke ecnebiler tesbit edi ein memurlar sma maralı bağlı çalışan bir şoförü de kamyonu çöpçü Salâ- bırakmıştır. da ce- yıyasa Habeşlilerin Seferberliği ve bir harp vergisinin tarhö sını, bundan başka vaff hiyanet edenlerin idam * ierini, bunların eski Habe rine aki EL diri yakılaci anlatmı; Bu Vi lir doğru isi e Hi i tanın sulh yolu ile işlerini koymaktan ümidi kestiğint meimek lâzım gelir. Çünkü şimdiye kadar F lerin ordu toplamağa £ edikleri temin olunuyor ! ederse imparatorun m vetleriyle iktifa edeceği * yordu. Habeşistanın askel mağa başlaması artık işin ie ne sulh ihtimalleri ya düşmek istidadında old gösterir. Bununla beraber Italya! beşistan arasında sulhün sebel e Ma lu alna bir mahiyeti haiz oği Bu mücadele mavaffak o dı Esnaf bürosu hesapları esnaf b ve 1934 yıllarmdaki v 102 bin liranın usulsüz ol! fedildiğini yazmıştık. Bu sin diğer bazı gapeiler ii istimal geklin de yazıldı ririmize şu izahati vermis” *— 1933 yılında 20 iradı 20 bin lira olmayıp © bin liradır. Tabüdir ki b Son hes dare Füme laa ar bir heyet Be ektir Tet “. ravi değildirs # Bugece nöbetçi ec? 5 ie “a Hüsamettin, Şehza Hakkı, Şremininder 5 kagümri Sarim, Beşiktaşta: Sile Berat: Cenik Zeyrek da vü see Limonciyan, © da: a paşa: yi Haleroğlundas Yeni Tür?”

Bu sayıdan diğer sayfalar: