18 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İma Ki Nc O HALYUN Tu AĞN e. Di Sene 5 — No, 1689 Yazı işleri telefonu: “PERŞEMBE — 18 NİSAN 1935 Siir işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 karış ma aa — m 20203 Hitlerin Gazetesi Diyor Ki: “Almanyayı Hiç Kimse Mahküm Edemez! , Uluslar Kurumu, Üç ig dizi Devletin Kararını Kabul Etti Cenevre 18 (Hususi) — inni Kongraga İştirak için dön gelen İran bayanları Dünya Kadınları Toplandı mam — sına karşı alınmak istenen tedi” | Kongre Bu Sabah Yıldızda Açıldı Uluslararsı kadın — birlikleri kongresi bu sabah on buçukta başladı. Kongrede Istanbula ge- leb bütün kadın o murahhaslar hazırdı. Bu ilk toplantı Valinin rafikası Bayan Muhittin Üstünde- ğın kısa süren bir nutkile açıldı, sonra Türk kadın birliği başkanı Bayan Lâtife Bekir da bir nutuk söyledi ve kongreye muvaffakı- yetler diledi, Ondan sonrada kongre reisi Bayan Osby kürsiye çıkarak ilk resmi nutku söyleyerek müzake- reyi oaçmış oldu ve görüş meler başladı. Ruznameye göre asıl mühim görüşmeler öğleden | sonradır ve bugün kadınlar kong- resinin en mühim gününüdör. Bugün öğleden sonra sulh meseleleri etrafında konuşulacak, kadının iş hayatında da erkekle müsaviliğini temin İçin mütalea- lar, tedbirler, kanaatler ve fikir- ler ileri yürütülecektir. Akşam sâat yirmide de, mu- rahhaslara Perapalasta, Belediye Bulgaristanda Hazırlığı Mı? ma Kıral Ve Başbakan Uzun | Boylu Görüştü Sofya, 18 pe — — k al Ziate Boris re kabul edildi. Li reşşüh eden baberlere göre, kıra ile başbakan arasındaki bu ye görüşmenin, Bulgaristanın gilâl lanması işile alâkadar er ve Bulgar hükümetinin pir iden allâhlanma projeleri yapmak miz ği üzerinde durmak lâzım gel yor. Çünkü Nöyi muahedesinin askeri © faslında, ( Bulgaristanın silâhlanması lehinde kaldırılmak istenildiği hakkındaki haberler, gerek siyasal muhafilde, gerekse halk © arasında (çok derin bir alâka ile karşılanmıştır. Başbakan Generol Zlatef sa- raydan çıktıktan sonra gazete” cilere şöyle demiştir: Barış ifkırdıları arasında, bütün dünyanın heni harıl harp hazırlığı yaptığını Işitiyoruz. Ve: 1938 de Harp Başlıyor Bu isim, Cumartesi günün- den itibaren Son Postada tefrika edilecek eri büyük ve en yeni yazılmış eserin adıdır. Cumartesiyi Bekleyiniz! Silâhlan- w Bulgar Başbakanı General Zlatef l « —Kıral tarafından kabu- İ düm, orduda ban değişikliklerle İ alâkadardır.n yanın silâhlanmasını durdurmak maksadile İngiltere, Fransa ve Italya tarafından birlikte hazırla- nan karar müsveddesi uluslar ku- rumu konseyine verildi. Sonra Fransa hariciye bakanı Bay Laval söz aldı ve Alman silahlanması- nın reddedilmesini istedi. Sonra Ingiltere hariciye bakanı Sir Con Simon, üç devletin sulhu tehlike- ye düşürecek olanlara karşı en- gel olacaklarını bildirdi. Arka- sından kürsiye çıkan İtalya mu- rahhasıda ayni mealde sözler söyledi. Fakat bundan sonra söz alan Lehistan hariciye bakanı Bay Bek, Almanyanın silâhlanma- ? Ölümden Kurtulan lere Lehistanın bazı itirazları ol- duğunu bildirdi. Çekoslovak ha- riciye bakanı Benes üç devletin teklifine İştirak etti, Danimarka murahhası bunu kabul etmediğini söyledi. | Devamı 3 üncü yüzde | Sayfa Hükümdar İbnissuut Anlatıyor : Kâbeyi Tavaf Ederken Beni Öldürecekleri Malüm Oldu Hicaz Kıralı, Gazetecilerden Çekindiğini De Saklamıyor Bağdat (Hususi) — Hicaz hik kümdarı İbnissuut geçende bir suikaste uğradı. Arap Ülkelerin- de çok derin bir heyecan uyan- dıran bu suikast, Kıral Ibnissuu- dun gazetecileri kabul etmesi ve- silesini verdi. Hicaz ve Necit hükümdarı, o mubarrirleri şöyle karşıladı: “ — Bazı dostlarım, Avrupa paytahtlarına ve büyük şehirlerine gitmemi arzu ediyorlar, fakat ben, memleketimden ayrılmak ve ken- di yurdum olan Arap ülkelerin den başka memleketleri görmek istemiyorum. Sözlerinden, sorğularından en çok çekindiğim kimseler, gazete- cilerdir. Çünkü, halk bir seviye- dedir. Fakat gazeteciler, muhtelif tip ve yaradılışta o kimselerdir. Bu çeşitli ve vasıflarından bir tane- si de, siyasi tenkitçiliktir. ( Devamı 13 üncü yüzde ) Hicaz ve Necit hükümdarı Ibnlssant 35 Dükkân Yandı Zarar Ve Ziyan 50 Bin liradır Kastamonu, 17.-(A.A.) — Dün akşam 18,30 da Nasruk lah meydanında manifaturaci b. Kâmil Kaypok oğlunun dükkânın- dan çıkan yangından, etrafın- da bulunan 35 dükkân kâmilen yanmıştır. Zarar elli bin lira tah- min edilmektedir. Vali muavini Bay Rükneddin Köylüler Kazandı Maliye | Bakanı Emretti Veziriazam, Azatlı Arazisi Köylülere Dağıtılacak... Edirne saylavı Bay (Şeref Vezirazam (Ove Azadı —oara zisi hakkında Maliye Bakanından iki sual sordu. Biz bu suallerin doğurduğu geniş yurd meselesini dün bütün tafsilâtile bildirdik. Yüzbin dönümü aşan bu arazi Maliye Bakanlığına göre tama men milletin öz malıdır. Ve Bakanlık dün Istanbul vilâyetine gönderdiği bir emirle meseleyi sona erdirmiş oluyor. Maliyenin emri şudur; 1500 dönümlük katrancı çiftliği hariç olmak Üzere Azadlı ve ya- nm Burgaz arazisile mülhakatı millete aittir. Bü topraklar elde- ki kanun mucibince cıvar köyil- lere dağılsın. Bu emir gelir gelmez milli emlâk müdürü, Vali muavini Bay Rüknettin ile görüşmüş, ars- zinin köylüye dağıtıma şekli tesbit edilerek derhal harekete geçilmesi için Bakırköy kayma- kamına emir verilmiştir. Dağıtma işine başlanılmak üzeredir. Elde- ki talimatnameye göre her eve ellişer dönüm ve evlerdeki nüfus başınada ayrıca onar dönüm top- rak verilecektir. Bu toprakların bedelleri köylülerden yirmi sene- de taksitli olarak aknacaktır. Fakat bu “arazinin köylüye dağıtılması esnasında her hangi bir. hâdise çıkmasına (meydan verilmemesi için de jandarmaya tetbir alması için emredilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: