18 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sıylı» ğ Halkın Se Esnaflar: Cemiyetinizin Nelerinden Şikâyetçisiniz? Fatih, Sıraca sokağı 44 nu- maralı bakkaliye — mağazası sahibi Bay Sabri : — Azizim... arın kendi ara- larında sayıp dökmekle bitip tüken- mez dertleri vardr. Cemiyetin bu dertlerle meşgul olması, bu dertleri: ortadan — kaldırılmalarına — çal lâzımdır. Halbuki meselâ kendi hesa- bıma ben, ne cemiyete yaptığım lardan, ne garzeteler « yazdığım şikâyetlerden ha- netice alakiimiş değilimdir. elinizi hangi tseniz alacağımız ce- yap benimkinden farklı olamıyacak- tır. Bunca esnafın — mümessilliği: yapan bu cemiyetin bu kadar sessiz ve harekelsiz yaşnımam, şikâyetimiz olmamıza kâfi bir sebep değil mitlir? * Taksim Ayaspaşa, dere so- kağı 32 numaralı bakkaliye mağazası sahibi Bay Esad yoktur. Manmafih, £ Şiklyet etsem ne ol yet © buldular ki? Bu iti tutmakla — cevap düşmandan başka ne kazanacağım ? Kaldı ki ben, cemiyeti, birçok işlerde çok haklı buluyorum. Çünkü esnaflardan çoğu, ne iste- diklerini, bir cemiyetten neler latiye- bileceklerini enlatamıyorlar. Bu iti. barla, bugün elinden ge'eni yapmak- tan kaçamıyan bu cemiyeti ortadan kaldırsam'z da, yeni baştan kursanız.. ve o, beğenilmiyen azılırın yerine, ağızlarile kuş tutan mahlüklar yerleş- tirseniz, gikâyetlerin arkası kesilecek değildir. Zaten bütün ezalarım memnun edebilmiş bangi cemiyet vardır ki? x» Nişantaşı; Işıldak sokağı 109 numaralı bakkaliye mağazası sahibi bay Ekrem; — Azizim... Bu cemiyet: “Esnaf mecmuası,, diye bir şey çıkarır. Bu mecmuada esnafı elâkadar eden ya- zıdan, haberden, retimden başka her gey verdir, Üstelik de, onun sayıfala- rında Öyle yazılarla kargılaşıyoruz ki bizi tenvir değil terzil ediyor. Bu cemiyetin yaptığı başka hiz- metler var mıdır, bilmiyorum, Fakat gu, ela aldığı tek işi iyi başarsa baril Muallimler Zam Göreceklerin Listesi Hazırlanıyor Maarif Müdürlüğü, Istanbul muallimlerinin — sicillerini tetkik ediyor. Bu tetkikat on beş güne kadar bitecek ve hazırlanan liste Kültür Bakanlığına gönderilecek- tir. Kültür. Bakanlığı bu listeye göre zam görecek ve terfi edecek Tomuallimleri — ayıracaktır. — Terfi zam'arı bu Hazirandan İtibaren verilecektir. Hasan B. — Ey güzel sulh perisil On Beş Gün İçinde SON POSTA Dokuz Kumarhane Kapatıldı Tavuk Avcısı! Şalvarında Birçok Tavuk Bulundu Geniş kırmızı dallı - şalvarı, #ol omuzuna asılı heybesi, mavi çizgili basma gömleği ve kirden rengini gaip etmiş yemenisi ona başka bir hususiyet vermişti. Ya- yık bir şive ile kendine kondu- rulan suçu İnkâra savaşıyor, — A paşam.. ben tavukları :oıllyoıdum. çalmıyordum, diyor- u. Hakim sordu : — Yemliyordunda niye yemle- rin ucuna iplik bağladın ? — Ben bağlamadım onları, o yemleri çocuklar bağlamışlar ip- likle, güvercin tutmak için. İstanbulda 4900 Tacir Var Istanbulun ticar! vaziyeti epiyi zamandanberi biç değişmemiştir. Ticaret odasında kayıtlı ve 200 bin liradan yukarı sermayeli 102 birinci sınıf, 100 bin liradan yu- karı sermayeli 179 ikinci sınıf, 15 bin liradan yukarı sermayeli 1150 üçüncü sınıf ve 1500 liradan yukarı sermayeli 3500 — dördüncü sınıf tüccar vardır. Bu rakkamlar 930 danberi hiç değişmemiştir. * * * Beraet Ettiler Ankara, 17 — Posta, telgraf ve telefon eski umum müdürü B. Fahri ve muavini B. Supbi ve telgraf işleri müdürü B. Ihsan Cemalin muhakemeleri neticelen- miş ve her Üçü de beraet etmiş- — Misırla güvercin tutulur mu?| lerdir. — Tutulur ya... — çocuklar ipi bağlarlar mısırın ucuna. Güvercin ipliği görmez, mısırı yutar, çocuk- larda başlarlar ipliği çekmiye, iplik çekildikçe güvercinde bo- gulmamak için gelmiye başlar çocuklarda yakalarlar onu. — İşte sende öyle yapıyor« muşsun, — Haşa paşam, ben... — Peki öyle yapmıyorsun da nın İçinde çıkan boğlmuş tavuklar ne?.... — Ben yolda buldum onları. Ölmüş tavuk onlar, Fıkaralık. Akşama çocuklara yedirecektim. Inkârlarına rağmen çingene karısı kânronun tavuk hırzızlığı yaptığı şalvarında çıkan ve sahip- leri tarafından tamlan tavuklarla ve ucuna ip bağlanmış mısırlarla sabit oluyordu. Hakim tevkifine ve 6G ay hapse konulmasına ka- | rar verdi, t Karısı Zehirlenen Koca i['ivkif İlâçtan Şüphe Ediliyor vapurla gelirken ilâç yerine taharet tozu içerek zehirlendiğini" ve nakledildiği Buk Varnadan gar — hastahanesinde — öldüğünü yazdığımız Rozanın kocası Avram tevkif edilmiştir. Yapılan tahkikatta Rozanın ötedenberi pekliğe müptelâ ol duğu ve bir toz ilâç kullan- dığı anlaşılmıştır. Roza, biribirine hiç huııınııı bu ilâçla taharet pudrasını pek kolay tefrik edebi- leceği için taharet pudrasımı bik meden kullanmasına ihtimal ve- rilmemektedir. Kullanılan ve ölü- me sebep olan İlâcın artığı, ma- Pazar Ölı H bir. daha baksın. . Gel ben seni yine bizim doktor İngilizlere ve Fransızlara göre sen artık | Tevfik Rüştü —Arasa götüreyim, sana eyi olmuşsun, — kurtulmuşsun. Yataktan kalk. Olundu İftiraya Mi — — Uğramış Kızı tarafından kendisile karı keca gibi yaşadığı iddia edilen baba hakkında hazırlık tahkikatı ikmal edilmiş, evrak ilk tahkika- tın açılması için istintak hâkim- liğine verilmiştir. Bununla bera- ber babanın iftiraya uğradığı sa- nılmaktadır. Kendisi serbest br rakılmıştır. hiyeti tayin edilmek üzere Tıbbı- adli Kimyahanesine gönderilmiştir. Bu karı kocanın, çocuklarını Bulgaristanda bırakarak Hayfaya gezmiye gitmekte olmaları da şüphe uyandırmıştır. — Tahkikat devam ediyor. gezebilir. mi? Hasan B. — Ne dersin doktor? Ha-- ta biraz iyileşti mi?.. Artık rahat Tahat Dün De Beş Kişi Yakalandı İstanbul polisi — kumarcılara karşı çok sıkı bir mücadele aç- mıştır. Bu mücadelenin faydalı neticesi, son on beş gün iİçinde şehrimizde dokuz — kumarhane meydana çıkarılmasile gösterile- bilir. Polis, iyi tertibat almak su- retile bu dokuz kumarhaneyi on beş gün gibi kısa bir müddet içinde bulup kapatmış, buralarda yakalanan kırk kadar kumarcıda Adliyeye verilmiştir. Dün de Ka- dıköyünde Yeldeğirmeninde bir kumarhane meydana çıkarıhp ka- patılmıştır. Refik adında birisi, bu semtte evvelce polisin kapat- tığı bir kahveyi gizlice açmış, kumar meraklılarını buraya top- lamıştır. Fakat Kadıköy polisi ba işi vaktinde haber almış, kahveyi dün ansızın araştırmış ve Refik- le beraber Cebbar, Ömer, Ab- dürrahman ve Şemsi adlarında dört arkadaşımı yakalıyarak mah- kemeye vermiştir. Küçük Okuyucular Bllmınoîıktuplırınıu Eskisi Gibi 1 Kuruşluk Pul Yapıştıracaksınız Bügün şü satiriarda “Son Poüs- ta,, mın bir bizmetini daha ortaya koymak istiyorur. — Biliyorsunuz ki, küçük okuyucular, bilmece mektup- larını gazetelere bir kuruşluk pul ile gönderiyordunuz. Senelerce böyle olan bu iş Bir ay kadar önce posta idaresinin itirazına uğradı ve bilmece mektuplarına - ki içlerinde birer kü- çük matbua iİsim ve adresten başka birşey — yoktur - altı kuruşluk — pul yapışlırlmak. mecburiyeti ileri sürül- dü. Biz posta idaresinin bu kararını beynelmilel mukavele hükümlerine tyar bulmadık, — alakadar — yesmi makamlar nerdinde - teşebbüsler yap- tık. Neticede bem bu makamlar, hem de posta idaresi bize hak verdi. Şimdi açık bilmece — mektuplarına cıkisi gibi yine bir kuruşluk pul yapıştırlacaktır, Posta umum mü- dürlüğü bunu bütün posta şubelerine tamimen — bildirmiştir. “Son Posta,, Küçük okuyucuları hesabına yaptığı bu — teşebbüslerin neticelendirilmesinde himmet ve bak« hhk gösteren makamlara teşekkür- lerini - bildirir. asan Bey Diyor Ki: Nisan . 18 - —a Bir İki Satırla Babası Öldürmemiş Döverek oğlu Bedrosun ölümü: ne sebep olduğu iddia edilerş Kirkor hakkında bu ihbarı teyit eden delil bulunamamış, Kirkot serbest bırakılmıştır. * * * Açık Hava Gazinoları Yazın açık hava kahve vg gazinolarının geceleri ikiye kadat işlemelerine karar verilmiş ir. * * * Bodava İlâç Maltepe Gençler Birliği Mak tepedeki yoksullar için salı ve cumartesi günleri olmak üzere bedava iki muayene günü ihdaş etmiştir. îok mühtaç olanlarız Hâçları da bedava verilecektir. * * * Muallimler Arasında Kadıköy, Kartal ve Adalat mıntakası ilkmektep muallimleri| Pendik Ilkmektebinde toplanmışt lar, mesleki hasbıhallerde buluns muşlar ve mayısın İlk cumasınd$ Heybeliadada toplanmaya karas vermişlerdir. * * * Çiçek Muharebesi! Adaları güzelleştirme cemiyeti bu yıl da bir çok eğlenceler teri Hip etmektedir. İlk eğlenti Mayısta ve Heybeliada plâjında çiçek mus harebesi şeklinde yapılacaktır. * * * Esnaf Teşkilâtı Ticaret odasına bağlanan esnaf murakabe bürosunun vazifesi hakş kında odaca bir proje hazırlas nacaktır. * * * Para Kaçırırken Ingiliz bandıralı Lulza vapuru: nun kaptanı Bay Jorj gece vas pura giderken gümrük muhafaza memurları - tarafından aranılmiş, Üzerinde 750 Türk HHrası ile iki altın bulunmuş, musadere edilmiş, hakkında kanuni takibata girl- şilmiştir. * * * Otomaobilli Seyahat Turinğ kulüp mensuplarından birkaçı Avrupaya otomobil seyş yahati tertip etmişlerdir. Seyyahat bir mayısta başlıyacaktır. * * * Gümrüklerde İş Bitti Gümrükteki yeni teşkilâtı tate bik etmekte olan Bay Mustafa Nurl İşini bitirmiş ve dün Anka« raya dönmüştür. #aK 21 Ev Soymuşlar Şehrimizde 21 eve rek hırsızlık yapmaktan — suçlu Ibrahim, Yaşar ve Hüseyinin due ruşmaları dün bitmiş, Müddek umum? bunların cezalarını İste Tevfik Rüştü Aras — Blraz zayıftır, Hasan Bi Issiçrenin Cenevre şehrinde uluslar karumu sanatoryomunda İstirahat etmeli.

Bu sayıdan diğer sayfalar: