18 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayta * Eskişekirde Yaz Eğlenceleri Başladı Eskişehir, (Hususi) — Sene- lerdenberi bozuk ve parkesiz olan Bağlarbaşı caddesi parke olarak döşenmeye başlanmıştır. Belediye otobüs seyrisefer'e- rini daha iyi bir şeki'de konto- rol altında bulundurabilmek - için zabıtayı belediye kadrosuna daha iki memur ilâvesine karar — ver- miştir, Köprübaşı - istasyon cad- desindeki yolun şeklini bozan binalar — yıktırdacaktır, belediye bina sahipleri ile “anlaşmıştır. Şehrimzde —mesire — âlemleri başlamıştır. Bilhasa Porsuk kenar- ları pazar günleri çok eğlenceli olmaktadır, Porsuk kenarındaki tarlaların sahipleri halkın Porsuk mesiresine gösterdiği rağbetten istifadeye karar — vermişler ve tarlalarını kahve haline koymaya başlamışlardır. Porsuk çayı içinde yüzlerce sandal da halkın tefer- rücüne kifayet etmemektedir. Belediyede büyük parkı tanzim ettirmektedir. Halkevi — musikı teşekkülünün her akşam bu parkta halka konserler vereceği söylenmektedir. Belediye parka bir büfa koymayı da düşünmek- tedir. ' Söğütlüler Orduya Bir Tayyare Hediye Ediyorlar Bilecik 17 (A. A.) — Söğüt kazası tayyare şubesi — iki sene | içinde büyük varlık göstererek | ordumuza bir tayyare armağan | edebilecek kadar para temin et- | miştir. Söğütlüler alınacak tayya- reye Söğüt adının konulması için genel merkeze müracaat edecek- lerdir. Söğütte Linit Madeni Bilecik, (Hususi) — Söğüdün güre köyünde gayet zengin bir Linit madeni bulunmuştur. Ma- deni — bulan mühendis Bay Hadi işletmek için müsaade İste- miştir. Bu madeni işletme hakkı- nın 99 yıl müddetle Bay Hadiye verileceği söylenmektedir. Çifteler Harası Halka Damızlık İnek Satıyor Eskişehir (Hususi) — Çifteler Harası — tarafından — yetiştirilen damızlık ineklerden iyi neticeler alınmaya başlanılmıştır. Bu inek- ler çok süt vermektedirler. Da- mızlık ineklerin halka satılma- sına da başlanı'mıştır. Mayısın birinci günü Eskişehir Hayvan pazarında salışa başlanacaktır. Satışa çıkarılan inekler 15 tanedir ve hepsi buzağılıdır. BUTÜN ÜLKEYİ FAKAT $ W Son Posta DAKİ BİR. İLÂâN BürTÜNn ÜLkeyi HERGÜN DOLAŞIR İ —— —. BAA Bireciklilerin Bir Dileği Fırat Üzerine Köprü İstiyorlar Birecik (Hususi) — Birecik, Antep - Urfa, Diya- ribekir yolu üzerinde 4700 evli bir kaza merkezidir ve Urfanın en büyük kasabasıdır. Fırat Birecikten geçer. Bunun için Birecik su bakımından bahtiyar addedilecek, bağlık ve bahçelik bir memlekettir. Fırat üzerinde kurulmuş bir köprü yoktur. Bu sebeble bir sahilden diğerine pek eskiden kalmış kayıklarla geçilmektedir. Fakat bu pek müşkül olmakta, bilhassa ticari gelib geçişlerde birçok zor- zorluklarla karşılaşılmaktadır. Fırat kıyısının bir yanı Bireciğe, bir yanıda Ne- B SON POSTA v Mardinde tzenolriye medresesl Mardinde Artıkoğlu Türklerinin Eserleri Mardin (Hususi) — Mardin kalesinin üzeri Mardinlilerin yaz- lığıdır. Bu kale civarında Marilya kalesi denilen bir kale daha vardır. ki çok eski devirlerde Mardin hükümderlarından Carisin kızı tarafından kurulduğu söyle- nilmektedir. Madin bu hükümdardan sonra Artıkoğlu Türklerinin e'ine geç- miş ve bundan sonra hep Türk- —————————————ZL————L——L—Ee— — Ereğlide Bir Amele Toprak Altın- da Kaldı, Bacağı Kırıldı Konya Ereğlisi (Hususi) — Sumer Bank tarafından inşa et- Erilecek o'an fabrika sahasındakl çukurları doldurmak üzere bir harabeden toprak taşındığı esnada Mustafa adlı bir amele arabaya top'ak doldururken kazdığı saha birderbire çökmüş, Mustafa top- rak altında kalm:ştır. Mustafa yıkntının — altından — müşkülâtla çıkarılmış ise de sağ ayağının 3 yer'nden kırıldığı anlaşılmıştır. Ffyonda Kaçi Hastalığı An'cara (Hüsusi) — Afyon ve bavelisnde sa'gın bir halde keç. h.slalğı o duğu haber alın- mış, baytar Ffakültesi doçentle- rnden Bay Şevki hastalığın önüne geçici tedb'rleri almak Üzere Alyona gönderilmiştir. lerin elinde kalmıştır. Bunun için ——r—rır— Firatta bir eahilden diğerine geçiş zipe aiddir. Her iki kazanın anlaşmasile ve Fıratın bir iki yıllık geliri ile buraya bir köprü kurulması mümkündür. Birecik belediyesi bu son yıllarda kasabanın İma- rına çalışılmaktadır. Dar yollar genişletilmekte, bo- zuk yerler düzeltilmektedir. — Vamık Faik Gezer ) |Denizlide Atatürk Heykeli Denizli, (Hususi ) — Belediye Cümhuriyet meydanına Atatürkün güzel bir heykelini koydurmıya karar vermiştir. Heykel bronzdan ve tabit cesametin bir buçuk misli büyüklüğünde yaptırılacaktır. Heykelin resmi için bir müsabaka açılmıştır. Bu müsabakada birinci derecede beyenilen resim sahibine 200, ikinci resim sahibine de yüz Nira mükâfat verilecek ve heykel bunlardan birisine yaptırılacaktır. Ankara - Kırşehir Şosası Kırşehir, (Hususi) — Kırşehir - Ankara şosesinin tamiri kararlap- - tırılmıştır. Şosenin Ankaraya İsa- bet eden kısımı asfalt olarak yaptırılacaktır. İoşaat bu yaz bitjrilecektir. Uluborluda burada birçok Türk eserleri var- Itfaiyc dır. Mardin kalesi Türkler tara- fından yapılmıştır. Kalenin üze- rinde bir arslan, bir kaplan hey- keli vardır. Bu heykeller de Türk- ler tarafından konulmuştur. Zen- ciriye medresesi de Artıkoğul- larının en güzel ve bakımsızlığına rağmen hâlâ sapasağlam duran eserlerinden biridir. Bursada Dolu Yağdı, Çok Zarar Yaptı Bursa, (Hususi) — Evvelki gün burada müthiş bir dolu yağmuru olmuştur. Dolu saat iklden iki buçuğa kadar yağmış, çok zarar yapmışlır. Bilhassa meyva ağaçları doludan pek fazla mütecssir olmuş'ardır. Erzurumda - Kar Kalmacı, Ekim Başladı Erzurum, 17 (A. A.) — Erze- rum ovasında kar tamamen eri- miştir. Buğday ve arpa ekimine başlamıştır. Samsunda İki Fransız Gazetecisi Samsun (Husuüsi) — Pariste çıkan Maten ve Müâriyen gaze- teleri muharrirleri Bayan Panle ile Bay Marsel Sovaj Samsuna gelmişlerdir. Uluborlu (Hususi) — Belediye burada da asrt İtfaiye teşkilâtı yapmıya karar vermiş ve hare- kete geçmiştir. İlk ış olarak bir motopomp alınacaktır. Bu moto- pomp 8 metre derinlikten su çekebilecektir. : : İstanbul Belediyesi Çatalca - İstasyon Yolunu Yaptıracak Çatalca ( Hususit ) — Çatalca ile Çatalca istasyonu arasındaki şosenin ve bu şose Üzerindeki köprülerin yenibaştan yaptırılması kararlaştırılmıştır. Bu işi Istanbul Beled'yesi yaptıracaktır. Aydın Hattı Ankara (Hususi) — Aydın hattının. hükümetçe satın alınma mukavelesi — önümüzdeki — hafta içinde Imzalanacak ve Temmuzun birinci günü hat teslim alına- caktır. Tekirdağda Yeni Bir Ceza Evi Yapılıyor Tolıirdıâ yeni bir Cezaevi yapılacaktır. Adliye Bakanlığının ıabul ettiği en son projelere köre inşa edile- cek olan yeni Cezaevi için 15370 lirahk keşif — yapılmışlır. Inşaat münakasaya konulmuştur. Bina bu yaz Ikmal edilecektir. | (Hususli ) — Burada | Nisan 18 | Zeytincilik Yeni Bir Teşkilâta İzmir ( hususi ) — Eğe köylü- sünün yaşayışında esaslı bir yer tutan zeytun ve zeytincilik, zi- raat bakanlığının bir kararile yeni bir teşkilâta bağlanmıştır. İlk iş olarak Eğedeki zeytin mıntaka- larına, İtalyada zeytinciliğin ihti- saslarını tamamlayarak Doktora alan beş ziytincilik mutahsısı gön- derilmiştir. Bu suretle beşe ayrı- lan zeytin mıntakalarına ayrıca zeytin bakım memurları da tayin edilmiştir. Zeytin bakım memur- ları ilkin Izmirdeki açılan zeytin- cilik kursunda bir aylık staj müd- detini geçirerek — mutahassısların derslerinden istifade etmişlerdir. —| yirmi gündenberi bütün mıntaka- larda esaslı bir şekilde çalışma faaliyeti başlamıştır. Bu yıl, budunlar arası zeytin- ellik, kongarasının onayladığı esas lara göre, İzmir bornuvasındaki zi- raat mektebinde açılan zeytinlikte taramalara başlanmış ve sekiz zeytin soyu bulunmuştur. Bunların tane ve yaprak vasıfları belirti- miştir. Önümüzdeki ilerde buda- ma, aşı, hastalıklara dayanma, çiçek vaziyeti, ilkah, verim ker- teleri taranacaktır. Bu yeni çalışma şartları içinde zeytinci köylüler arasında zeytine sarılmak — ve zeytinciliği sevmek gibi çok arzu edilen istekli bir çalışma zevki belirmiştir. Köylü- nün bilmediğini, mıntaka zeytin- cilik mütehassısı Bay — Ferruh Barlas köylünün tarlasına giderek bizzat —göstermekte, — köylünün tarlasını kendi öz malı gibi imara — | çalışmaktadır. n Zeytin ağaçlarına arız olacak tufeylâtla mücadele için daha şimdiden bazırlıklara başlanmış — bulunuyor. İlk iş olarak zeytin — ağaçlarına numaralar konulacak ve memleketin zeytincilik sahasın« da yaptığı işler acele bir hesapla her dakika gözönüne çıkarıla- caktır. Türk zeytinciliğinin ilerisi iyi- dir, Çalışmalar yerindedir. Ad. Bil erreh A LA AA | iki | Szalie lli mahfuz ve gazetemize sittir || Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 25 kurüştur. Gelen evrak geri verilmez. Hünlerdan mes'uliyot alınmaz: Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilâvesi lâzumdır. Posta kutusu: T4 İstanbul Telgraf :Sonposta Telefon :20203 AA

Bu sayıdan diğer sayfalar: