19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AALKIN HALMN P ÂVRE AA A SA O — # Sene 5 — No, 1690 ö ea L EMELEE -— ——— T G Hitler, Bütün Meydan Okuyacak T — Yazı işleri telefonu: —— —— Paris, Londra Ve Roma- daki Cenevre, 19 (Hususi) — Ulus- lâr kurumu konseyi - fevkalâde toplantısına, Almanya hakkında #linan karardan sonra nihayet Ferdi. Bu İiş bittikten —sonra Fransa hariciye" bakanı bay La- Yval ile Sovyet Rusya hariciye komiseri bay Litvinaf Fram- da > Rusya - itilâfınin — esaslarını fesbit ettiler; Ikl devlet arasında bu itilâfa Aâltufak tefek anla- şamamazlıklar bu suüretle tama- men ortadan kalkmış oldu. Diğer taraftan konseyin «son kararı Üzerine, Almanyanın 20 mayısta Romada toplana» €ak olan Avusturyanın. İstiklâli konferansına İştir. etmeyeceği anlaşılıyor. Almanya Çok Fena Kızdı Berlin, 19 (Hususi) — Cenev- re'de, Almanyanın tekrar silâh- lanması aleyhinde verilen karar Alman gazetelerinde şiddetli pro- testolara sebep oluyor. — Resmt Alman mahafili, bu kararın hiç- bir ahlâki ve hukuki esasa uy- madığını, bu süretle Uluslar Ku- ( Devamı 3 ügcü yüzde | Alman Elçileri Geri Mi Çağırılıyor? Boğazlar İngilt Jtirazımız Londrada Nasıl Bir Tefsire Uğradı? Londra 18 (A.A,) — Dün- kli kabine toplantısını müteakıp Cenevrede — konsey — içtimamda Tevfik Rüştü Aras — tarafından ortaya konulan Çanakkale boğa- z vaziyetinin tadili tinin Roma konferansına ti k eder bir madde olduğu kaydedilmekte idi. Türk askeri — kuvvetlerinin sevkülceyş vaziyeti kâfi derecede emniyeti kâfil bulunduğu ve © mıntakaya vukubulacak herhangi bir tecavlizlin arsıulusal müdaha- leyi davet edeceği ve Balkanlar- da yeni birtakım andlaşmalar akdinin bu emniyeti daha da tak- viye eyliyeceği, bu münasebetle tizkâr olunmaktadır. İzmirde Heyecan Uyan- dıran Bir Muhakeme! İzmir thtisas mahkemesi müddelu- Arif isi ah Gi Gazetemizin Telsiz Haberleri , Avrupanın wuhtelif merkezle- rinden telsiz jile bhaber alıyoruz. Bunları bugün beşinci sayfamızda ulacaksınız. Birçok Suçlu Sorguya | Çekildiler Suç; Karmakarışık Bir Kaçakçılıktır izmir, 17 (Hususi) — Ihtisas mahkemesi, içerlek tarafları ka- rıştırıldıkça birçok — tanınmış hüviyetlere rastlanan geniş bir afyon kaçakçılığına el attı.. le- mir Hmanından Havanaya badem kaşaları arasında — afyon kaçır- mağa teşebbüs — edenler geniş bir şebekedir. Bu iş büyük bir tertibin eseridir. Suçlular arasın- da İzmirin tanınmış müessesele- rinder Şalom biraderler ticaret- hanesi müdürü bay Antuvan Regüzen, — tüccar Jozef Bardo, gümrük komisyoncusu bay Oz- man Nuri, güm ayene memuru bay Aziz, ,-_'lııı afyon ı ( Devamı 11 inel güzdk)E 3 V 8on — CUMA — 19 NİSAN 1935 —a e— AA Dünyaya | Son Posta İdaresinde Bir Konuşma İttihat Öve Terakki — müellifine sorüyorum — Bu, yeni eserin mündereontı neden ibaret olacak? Bu yeni eseer, — mütareke devrinin en oanlı bit tarihi ola- cak... Mütarekenin ilk günlerinde, sarayda çevrilen entirikalar.. Binbir hüdisata karışan zevat ve eşhas.. İşgal altına giren İstanbul halkının çektiği azap ve 1stırap.. Osmanlı saltanatı göçerken Türk milletini kurtarmak için yapılan hazırlıklar.. İstanbulda teşekkül eden gizli grup- lar.. İstanbul cıvarında türeyen çe- teler.. Büyük halâskârın Anadoludan ilk işareti. Amasyadaki karanlık oda.. Kongreler.. İlk kıyam hare- ketleri.. oluyu baştan — başa saran — İsyan , ve — ihtilâllerin iç yüzleri.. fırkalar, cemiyet!»r.. bunları eden gizli eller.. bunlara mu- kavemal ederek koca Türk milleti- nin ruhlarına mucizeler serpen bü- ük hamiyetperverler.. ” Ziya Şakir'in bu yeni, merakli ve hepimizi yakmdan #alâükadat eden devre ait tefrikasını Pazartesiden itibaren da okuyunuz söylenen Bayp Süleyman Faik İstanbul İzmir' 17 ( Hususl! ) — Anka- rada toplantı halinde bulunan Adliya — enctimeninin İzinir — ve İstanbul adliyesini alâkadar eden bazı kararlar verdiği anlaşılıyor, Gelen haberlere göre Istanbul müddeliumumiliğine sabık saylav- lardan ve evvelce Beyoğlu müd- ddı-ıılllgıl yapan İzmirli avu- kat bay Süleyman Faik. tayin <| edilmiştir. Tatanbul müddeiumumiliğine tayini Müddeiumumiliği Kadın Avcılığı: Sözler Dedi Ki: Mutlaka İmha Edilmelidir!,, | Muharririmiz, dün de, “beyaz kadın ticaretile mücadele komis- nuşmuştur. Aşağıdaki sütunlarda, muharririmizin, bu mevzu etra» fındaki sorğgularına aldığı ehem- miyetli cevaplarla birlikte, dünkü kongreye ait nükteli İatibalarını okuyacaksınız: | * & * — Nereye efendim? — Kartıniz varmı? — Yasaktır bu taraftan? — Oraya geçemez sinlz? — Bu tarafatan bayım bu taraftan? — Çildirdiniz. mi siz? - Oraya girilir mi? Dün bu, yukarıya yazdıldarıma benzer daha nice nice — övaller goöran yasakajlara cevap vermek« ten, vesika, kaârt, hüviyet cüzdanı göstermekten, meram anlatmak- tap ne elimde, ne dilim de takat kalmadı. Dünkü kongrede bir meraklı çıkıpta Üşenmeden bir hesap ya- pabilseydi; dinleyici, ziyaretçi, da- vetli, hatta mütehassıs başına en aşağı —iki yasakcı — düştüğünü görecekti. Bana öyle gelir ki, Ürkek Ab- dülhamidin yüzlerce, ell tetikte nöbetçilerini atlatıpta Yıldız sara- ( Devamı 8 inci yüzde ) Günlerdenberi lân Ettiğimiz Bu Yeni Ve Mühim Tefrika- mızı Yarın Gazete- mizde Okuyunuz. “ Kadın Ticareti | yonu ,, relsi Bayan Nilinsle ko- * TU KUT Post —— İdare işleri telefonur 20203 Flatı 5 kuraş Dünkü kongredeki 250 muzahhastan bir kısmı Bir Murahhas Alev Saçan Sö yledi Yukarıda: Vall Bay Mahldd grevl açiyor. Aşağıda: E Bekir ilk natka I Azatlı Ve Burgaz Toprakları Yarım Burgax ve Axadlı ara- zisinin o civardaki köylülere da-' gatılacağını yazmıştık. hususta son kararın yarın alınacagı haber veriliyor. Dün bu İşten bahse- derken, milli emlâk müdürünün vali muavini bay Rüknettin ile temasa geldiği yazılmıştı. Fakat bay Rükneltin diyor ki: Arazisi olmayan veya kâüfl gelmeyen — köylülere — usül ve talimatı mucibince maliyeye ait yerlerden arazi tevzil mevzuatı- mızda vardır. Bu mesele hak- kında yeni bir iş'ar geldiğinden malâmattar değilim. Binaenaleyh Son Pastanın yazısı — yerinde değildir. Yazıldığı gibi herhangi bir hâdiseye meydan kalmamak için jandarmaya emir verilmesi esasen — varid olamaz. Buna hiçbir. süretle lüzum da yoktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: