19 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 « vali ve belediye reisi nu Kadıvlar n Lâütife Bekir nutkur İstanbula gelen 1 murahhaslar gö srdüklerine hayran 5 Dün kongre
 DÜŞÜNCELER İKİ İNATÇI KEÇİ liıınç.kwbqu.dmknbr So'lıll.hılıyuu.lhvu.öl“—hvÇocdıNıımdı dııdıium bu | gt t a e el a - ğ ü içir
 Almanyade heyecan gittikçe artıyor Almanya Romaya gitmiyecek, Milletler Cemiyetile bütün münasebatı kesiliyor Berlin 18...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ARSEN LUPEN Roman serisi tamamlandı 6 büyük cilt Her cildin fiyeti: 80 kuruş DEVLER KALDIRIMI Tarkçeye çeviren : Halit Fahri 330 sahife - 75 kuruş - Yeni çıktı AKŞAM KİTAP HANES si Sene 17 — No: 5925 Fiatı her yerde 5 kuruş AKŞAM KITAPHANESİ m — ——> CUMA — 19 Nisan 1935 Milletlerarası kadınlar birliği kongresinin açılışına aid resimler : Telefon: 24240 (idare) « 24249 (Tahrir) - 24248 (Matban) -20113 (Klişe), Sağda Kadınlar birliği reisi bayan Lâtife Bekir nutkunu okurken İstanbula gelen murahhaslar gördüklerine hayran Dün kongre türk kadın saylavlarını şiddetle alkışladı Açılış celsesinde salonün görünüşü ve reis M, Aşbi nutkunu söylerken 200 milyon kadını temsil eden kırk milletin kadınları dün Yıldız Sarayında büyük toplantlarinı Yaptılar. Dün sabahtan itibaren üzerle- tinde yeşil kâğıdlar yapıştırılmış “tobüsler, otomobiller Yıldız sa- Tâyına durmadan kadın murah- asları, Cemiyeti akvamdan kon- &re için gönderilen mümessilleri, ürk ve ecnebi gazetecileri, Türk kadın. saylavlarını Yıldız tepesi- ME taşıyorlardı. üyük bahçesine kes- DÜŞÜNCELER tirme yolları göstermek için kır- mızılı, yeşilli, beyazlı bir çok lev- halar, işaretler konmutu. Yollara gayet temiz giydiril miş, uzun bembeyaz eldivenler takmış yüzlerce polis dizilmişti. Sarayın önü bir otomobil meşhe- ri halinde idi. Beyaz mermer mer- divenlerde maviler giyinmiş, kol- larına kurdelâlar takmış genc kız- lar gelenleri karşılıyorlardı. Bu genc kızların göğüslerine birer kâğıd iğnelenmişti. Bu kâ- ğıdda genc bayanların ne dil bil. İKİ İNATÇI KEÇİ İki inatçı keçinin başına gelenleri bi- iniz, Çocukluğumda okuduğum bu resmi gözümün önündedir. Bir yanı yalçın bir yamaç, öbür ya- M baş döndürücü, dibi görünmez bir u- Şürumla çevrili dar, ancak bir keçi yo- ia Bur daracık, korkuyla çevrilmiş yo- İn üstünde, içaryalıldı duran, boynuzla- » biribirine çatışmış iki keçi. Ayaklar Sergin, kafalar toz, sakallar ürpermiş. Biri yol ver geçeyim, diyor, öbürü > yol ver, ben geçeyim, diyor. İkisi © biribirinden inatçı, İkisi de, kendi ka, oda bir adım geri atmamak için “ime «kine yol vermiyor. Sonunu, biliyoruz. Kavga, ölüm kav- gası.. e Bu iki keçinin masalını bize inatçılı- ğin kötülüğünü öğretmek için okutur. lardı, İnatçılığın, dik kafalıliğın sonu iste böyle ölümdür, diye korkuturlar. dı bizi, Beni yıllar var ki bu inatçı, bu yol. larından geri dönmek uğrunda ölümü | göze alan iki dik kafalı keçinin inantla- rna karşı bir gönül saygısı beslemekte. yim, Çocuklarıma inadın güzelliği: dın büyüklüğünü bu iki inatçı ki salıyla anlatırım. Orhan Selim dikleri yazılı idi. Genc bayanlar- dan bir çoğunun kâğıdında fran- sızcaj ingilizce, almanca gibi üç dilin ismi yazılı idi, Bunlar üç di- li de gayet iyi konuşuyorlardı. Sarayin önünde duran otobüs- ler hakikaten görülmeğe değerdi. Bu otobüslerde muhtelif milletle- rin kadınları. Meselâ Hindistan murahhasları ile Avustralya mu- rahhasları. Mısır murahhasları bir Habeş mürahhasile yanyana (Devamı 7 inci sahifede) Edebiyat örnekleri; «Atan anan var ise mihrü mahdır cünâ Ki bir bakışta mihre bir bakışta | sBihaber âha || Müteheyyiğ, « e Solda vali ve belediye reisi nutkunu söylerken, ortada murahhaslar nutku dinliyorlar, Almanyade heyecan gittikçe artıyor Almanya Romaya gitmiyecek, Milletler Cemiyetile bütün münasebatı kesiliyor Berlin 18 (Hususi) — Milletler cemiyeti konseyinin kararı Al manyada büyük bir hiddet uyan- dırmıştır. Bu hiddet gittikçe artı- yor. Gazetelerin makaleleri çek şiddetlidir. Bu karar Almanya- ya karşı meydan okuma sayılıyor. Versay muahedesinin tamamen yırtılmasını, Ren sahilinde istih- | kâm yapılmasını istiyenler de vardır. Bilhassa Fransa ve Sovyet Rusya-| ya şiddetle hücum ediliyor. İngiltere hakkında da acı sözler söylem mektedir, nn Milletler cemiyetine dönme- si imkânlarının ortadan kaldırıldı- ğı ilâve ediliyor. Bütün Alman- yada büyük bir heyecan vardır, Fransa memnun Paris 18 — Cenevrede verilen karar Fransada büyük memnu- niyetle karşılanmıştır. Netice M. Laval için bir muvaffakıyet sayr lyor. Bütün gazeteler bu yolda makaleler yazıyorlar, Londra mahafili de memnuniyetle karşılamıştır. kararı Le- histanın karara iştiraki memnu- niyeti arttırmıştır, Almanya Romaya gitmiyecek Londra 18 — Milletler Cemiye- tinin kararından sonra Almanya- nın Roma konferansına | iştiraki umulmuyor, Salâhiyettar mahafil Bu kararla Almanya- | | İ veren yardım sandığı Romada Avusturyaya müdahele etmek için bir misak yapılacağını ve Avusturya, Macaristan, Bulk garistana askeri haklar verilmesi için Milletler cemiyetine tavsiye- de bulunmanın kararlaşacağını umuyorlar, Esnaf birliği Istanbulda da bir birlik İ kurulmasına karar verildi Ankara 18 (Hususi) — İzmirde oldüğu gibi İstanbulda da esnaf cemiyetleri bir araya getirilerek esnaf birliği kurulacaktır. Birli ğin kooperatifi, reviri, mal almak istiyen esnafa kredi olacaktır. tedavi Esnaf bürosundaki murakipler bu mesele etrafında alâkadar ma- kamlarla temas etmek üzere bu- raya gelmişlerdir. Emniyet umum müdürü iyileşti Ankara 18 (Hususi) — Bir kaç gündenberi rahatsız bulunan Emniyet umum (müdürü Şükrü iyileşmiş, bugün işine başlamış- tır, Izmit -kâğıt fabrikası Ankara -18- (Hususi) — İzmit kâğıd fabrikasında makinelerin kurulma işi bitmek üzeredir. Fab- rika eylülde çalışmağa başlıya- caktır. gelmiş konmış enütekallş bi bası —Ahmed Haşim— | r olsam da açılır gözüm, ona sür seler, İsanın eli diye bir kadın bacağını? —Necib Fânl—

Bu sayıdan diğer sayfalar: