19 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

19 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| I Tra “cerrahi alât ve edevat, şartname ve listes —— Başmü AKŞAM gam SUÜMER BANK UMUM UR ŞUNDAN: BEZ FABR BRİKASININ bakiy: Tahmin edilen keşif bedeli 2-—B i 606. en iradır. — Bu işe aid evrak şunlardır a) Eksiltme! şartnamesi b) Mukavelename e( Fenni şattname d) Projeler e m kiyasi fiyat ve keşif. rak 30 lira bedel mukabilinde Bankanın Ankara bms ni edilir. 3 — Eksiltme kapalı zarf üsuliledir. “ Teklif mektublarını u teminat iğktka veya makbuzu ve şirketlerin sicilli ticaretten istihsal edecekleri: ve şirketin hali faaliyette o uahbar tarihli belge ile birlikte arttırma günü olan 935 tarihine müsadif Cumartesi günü en gi Ankarada Pe e inde Umumi ISTANBUL Beyoğlu Tünal Maydamı No.12 , İstiklâl Caddesi Me. 388 > — ki Ayrica liradan al olmamak üzer az bir bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduğunu gönterir” vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. 6 — Eksiltme mn tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kâin Umumi Mü- dürlük Hazm ben ktır. ) KIMYAGER HULKI ISMAİL 6 Glikoz ölçüsü ( Giycometre ) eşe. şekerin: mikdarını doğru ve çabuk olarak anlamak n her kes tarafından — kullanılır âlettir. Şeker Büke kurtulmak isteyenlere bi elzemdir. Eczane ) ve ecza Desi İni € ii e pe N BANKASI ELEKTRİK MENS ARANIYOR. Eşya vesair fabrika dağıttığı elektrik erer çalışmak ve Bayındırlık iakazlığının. edi değerde ol lektrik im si ii İstekliler Bonservisi Diplom örneklerile dilekleri ransenyöman alınabilecek kimselerin di ii rını ve adreslerini Aalikrai da Genal Müdürlüğümüze bildirmeleri Yüşindaki genç “kızlar, 40 yaşm- Jandarma GenelKomutanlığı (J. U. K.) id an nlar hepsi de güzel tir ten Ankara Satınalma Komisyonundan: So ve Numi ve evsafına uygun eğ malı olmak şi Kilim 204135 Cumartesi günü 6 Kİ , kal DER: va ADEMİ IKTIDARI giderir. Eczanelerde bulun İni uruştur. ai Galata posta kutusu 1255. CiLD BU YENi GIDASINI TECRÜBE EDİNİZ 6000 tane Gi zf eksiltmesile van emme parasızdır. ş fiat biçilmi O iltmeye pe r 2490 sayılı kanun ve şartnamesindeki belgeleri havi 1860 liralık ilk teminat makbuzu veya banka teminat mektublarinı muhtevi teklif mektublarının eksiltme günü #aatl4e kadar Ankarada Komisyona vermeleri. (1688) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden: hom hastane ve dispanserleri mi satın Cam (68). kalem mucibin: eksiltme Miâhenme en bedeli (1460) liradır. 20/4/' 5 de Ankarada sıhhat ve içtimai mu- avenet Vekile Hfnas vi Deri Umum Müdürlüğü - Arttırma, Ek- siltme ve İhale Komisyonunca ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (109) lira (50) ruştur. Şartname da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür! İşleri Umum Müdürlüğüne a ve eklilerin meme bil- dirilen gün ve saatta Komisyona mü: ilân olun! ) Kilimia bir tanesi için “310, 40 YAŞINDA vE iş VE Tokalon a nin ihtiva taze krema hazmı usulü ile ge Vi zeytinyağı, kıymetli iliği bir Gök Tekeler “Hz Salli. Ankara valiliğinden: | Klm yar zaların hepsinde bulabilirsiniz. 19 Nisan 1935 MÜJDE! mmm Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz ZÜMRÜT YALOVA KAPLICALARI 15 Nisandan itibaren açılmışdır. Nisa o Maya ayı zarfında geleceklere Otel ve Banyo dili * 40. belik apılır. Ya İniş 24 saat Kin üzere geleceklere, Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek dahil tenzilâtlı karneler. Karneler Köprü, Adalar bilet gişesile Yataklı Vagonlar gişelerinde satılır. Resmi İlânlar Türk Limited Şirketinden: İrem 5 ee MİM YeN il tn angi bir parayı alma yapmağa selâhiyeti kalmadığı ilân oi Emri Dans etmek için gidersiniz... tabii ve pek doğrudur. Fakat... muamele Grip, adi Soğuk ri el e kırgınlık Bunların erisin olark ağrılar çok defa atizma ile karıştırılır. Bir te PERTEV KİNİN KOMPRİMESİ ilelebed muhafaza e PERTEV KiNiN KOMPRİiMESİ i Salon, Salamanje ve yatak MOBiLY odalarınmr envaıı ucuz Yintla İstanbulda Riza SA a 66 numaralı Ri BiLYA mağazasında 23407 AHMET FEVZİ AS bulabilirsiniz. Telefon: Istanbul Posta T.T. Başmüdürlüğünden, ll Arası Kadinlar Birliği kongresi hatırasi olarak yeni ları bastırılmış ve bütün Posta merkezlerine dağıtılmıştır. arihinden itibaren istimal mevkiine konulan bu pullar, her nev'i imei mürselâtında elyevm istimal mevkiinde bulunan pullar yerine kullanılabilir. Ancak, bunların bedelleri diğer pullara nazaran iki kattır. İstekliler seri halinde de tedarik edebilirler, (2004) iyi bedeli 37908 lira 37 kuruştan ibaret olan Kızılc; yük me z eği a yolunun 20 nci kilometreleri ecek 11 aded köprü ve menfez inşaatı kapalı hamam Emrazı dahiliye MEMENEN MEN VEREİ| Nafıa Bakanlığından: Poz ve tamirat işlerinde ir üzere Haydarpaşada teslim şartile cem'an muhammen a de nl olan (60) kalem malzeme kapalı zarf usulü eksiltmeye .— Eksiltme 1/5/935 lr likya e ba Ankarada Bakan er aşan m yapılacaktır. İstel “ tekliflerini, ticaret re esikası ve 509,18 liralık muyakkat temis natları ile e “Cilalı günü saat İ4e kadar Mal © zeme ie iri mal lâzımı Bu hı ki şartnameyi istekliler kanda Bakanlık Malzeme Biüükeiiğdniü parasız alabilirler. (1921) eri saat 15 de M, SUĞUS re YE Doktor ŞEK HABIB ei sn Ayasofya acı Süle; eyman apa' sında edil mili esli eksiltmeye konulmuştur. ksiltme 2 Mayıs 935 Perşdiibö ge saat on beşte Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. — İstekliler teklif mektublarını 935 | senesine aid ticaret odası vesikası, Anka Nafıa Başmühendisliğiniden alınmış etliyeti fenniye öğleden sonra. Tel: 23035 perşembe vesikası 3 lira 13 kuruşluk teminat mektubu ile bir- eğ ynı gün saat İde kadar Vilâyet Encümeni riyasetine ver- a ela 4 — İşe aid vahidi fiat, fenni ve hususi şartname Nafia Baş mühendisliğinden 190 kuruş mukabilinde verilir. çe evrakı almak ve projeleri görmek istiyenlar Ankara Nafıa 980) Her gün sonra: Taksimde leri vay Mi Altın Ay hendeliğine yprireçaaliı ( Üniversite Arttırma Eksiltme ve Pazar lık Komisyonundan: Üniversite Tib Fakültesi Teşrih binasında keşif ve şartnamesine göre 13950 lira 89 kuruşluk yapılac. ak sabit ve müteharrik tesisat ve tamirat işi kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 20 Nisan 935 Cumartesi günü saat 15te Üniversitede ie Bi mii ya Üniversitede görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için Üniversite “Mimarlığından kâğıt alınması lâzimdır. o (1721) Telefon diri Sahibi : Necmeddin Sadık

Bu sayıdan diğer sayfalar: