19 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

19 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 SON TELGRAFLAR Bulgaristanda heyecan var, kabine istifa etti Eski başvekil Çankof, Görgiyef ve bazı mühim rical bir adaya nefi edildiler Sofya 18 (A.A.) — Dikof bazı siyasi liderlerin tev- 8 (AA a li resmi tebliğ. CER muştur: Polis müdüriyetinin teklifi üze- rine aşağıdaki iki grup Burgaz rında Karadenizde Sentanas- tazi ami m lerdir, 1 E > Zile vi ndr ankof, via a Kia- mi ilef ihtiyat Eğme Me rü alir i grup 8 fırkaların feshi hakkındaki 2 bakire 1934 de bir düşmanı olmasından ve İ- kinci grup ta Belgradda çıkan başbakan a- — Eski a on eler Bulgarisi heyecan uyandırmıştır. zc zarcık, Filibe ve Burgaz istasyon- rında büyük tezahürat yapıl mıştır. Polis halkı güç zaptede- bilmiştir. Kral yö rüştü, Yeni kabinenin ne suretle te- şekkül edeceği yarın belli ola- caktır. ye —.. hal an öm rine fe şudur: Çankof kğ > yanname neşrederek hüküm: şiddetle tenkid etmiş ve bugün- kü vaziyetin ei »ihtilsle se- beb olacağını söylemiştir. Geo askeri erkân ile çi bir çok toplantılar yap- tir, rgief de Kongrenin | Atatürke telgrafı Kad kongresinde Suriye murahhasları dün saat 14 de âbi- ğa se. damı koymuşlardır. Ak- eleriye reiki kay Mu- hid lal bir ziyafet ve- mlar umumi toplantı yoktur. azı komisyonlar toplanarak mü- zakerede bulunacaklardır. Kongre, reisin teklifi üzerine Atatürke şu şükran telgrafının çe- kilmesine karar vermiştir. Ankarada Cumhur vala Kamâl At nci tatüri le erse kadınlar bahşettiğiniz serbesti için sevin- cini arzeder, Corbet Ashby Faydalı yağmurlar Bu sene Trakyada pancar bol olacak Babaeski 17 (Hususi) — Ekim m »E m 9 Be © e n. © 5 gitme: im lar asişi Üç günden beri durmadan yağmur yağıyor. Dün bir müddet dolu yağmış fa- kat zarar yapmamıştır. öylü memnundur. İki sene ev- vel olan pancar bolluğunun bir eşi de bu yıl olacağı söyleniyor Her halde mahsul vaziyeti çok iyidir. yam — Izmirde — Polonya mi girelim Dimi gel- iştir. Nafia müsteşarı Atinaya gitti Atina 19— Türkiye Nafıa mü teşarı bay Arif buraya geldi. Yu- nanistanda nafıa inşaatını tetkik edecektir. ğ birirdiğinden Urlaya gitmişti Beri araştı- rılması geri kaldı Helm ut Metzeler isminde bir Alman belediyeye müracaat ede- rek Kracaahmed mezarlığı civa- rında bir yel duğunu haber verdiğini ve hafriyat müsaadesini aldığını dün yazmış- tık. Hafriyat dün yapılacaktı. Fa- kat muamelede ufak bir noksan- bi erimi Bu itibarla va at geri kalmıştır. Helmut M. a elindeki plânın gok m duğ rini A: içinde yapılacak hafriyatta Anas- taş ta bulunacaktır, Denizde iki cesed Kaza neticesinde öldükleri tahmin ediliyor usi) de gü sahilinde ve Çeşme ka- zasının Germeyan köyü yakınında denizde iki cese kı lunan cesed est oğulduğu tah- Diğer cesed bap Lala Hasan adında birisi âittir. Fırtınalı avada denize üştüğü tah- min ediliyor. Gümrükler muhafaza umum kumandanının teftişleri Gaziantep 17 (Hususi) — Güm- rükler muhafaza umum kuman: Seyfi Düzgören aziantep, Urfa deri Mardin güm- ruk muhafa teşkilâtı ve askeri ihtisas maher teftiş e gi üzere bur. imiş ve bi EŞE ZE? AKŞAM 19 Nisan 1935 | Bu Sabahki Telgraflar | Londra 18 (A.A.) — Türkiye Hariciye vekili e Rüştü A- i kabine toplan! dan nri görüşülmüştür. Bu meselenin R da t e ta- oplana: mii ii askeri kuvvetlerinin sev- kileeği Gi kâfi derecede emniyeti kafil mr ve O mıntakay: a vukubulacak herhan- ula: gi bir tecavüzün li müda- sikdi davet edeceği ve Balkan- larda yeni bir takım andlaşmalar tinin bu emniyeti daha da tak- Ai eyliyeceği, bu ezkâr olunmaktadı. yi gazeteleri ne diyor? Paris 18 (A.A.) — Matin ga- zetesi em. meselesi hakkın- d. yor münasebetle «Boğaz. tahkim: “iste mekle Türkler ler, müdafaa va tı prensipini haklı bir şekilde Ri sir etmiş bulunuyol ei Esasen Türkler, , geçidi serbes seda larını ilâve etmektedirler. dur: Bali isakına ul devletler, büyük İli Bo- gazların imine müsaade et- tikleri re diğer ulusların silâ asına iştirak edecekler- dir. Bu Ba Kakeki tarzı, çok mantı- kidir.» Dış bakanımızın nutku. letler cemiyeti konseyinde Boğaz- lar hakkındaki beyanatında de- iştir ki: Askeri noktai nazardan muahe- deler mevzuu bahsoldukça, yine Boğazlar meselesi ne olacak? İsteğimiz kabul edilmezse Balkan itilâfı, diğer devletlerin ve razı Giy ri hükümler ihtiva eden Loz: meilkdğedüin sükütla ei mesi tabiidir. Bu vesile ile, tam bir m. Barış ve e: uluslararası taahhütlere iştirake amadeyiz. Karar projesinin müzakeresi , vesilesile bu beyanatta bulunmaya , şüncemizde, boğazların serbesliği rejimini asla müteessir edemiye- cektir. Atlı tramvaylar Izmirde bunların yerine otobüs işliyecek ususi) — Kordon ve söktürülmezi vekiller heyetince ka- rarlaştırılmış ve İzmir belediyesi- iştir. u suretle çirkin bir Manzara teşkil eden atlı tramvaylar yeri mnutazam otobüs seferleri yapı- lacaktır. ne emir verilmi Balkan iktisad konseyi dün to) ara 18 — Balkan andlaş- ması ekonomik konseyi bugün ha- riciye vekâleti vekili B, Şükrü Kaya- tkile açıldı. Bay ü Kaya murahhasları selâm- işülecek mese- n mühim bir nut konseye lager diledi. Bundan so yet- leri reisleri iie irad Dik gördükleri dostça kabule m ettiler, ini rzurumda kar Erzurum 18 (A.A.) — Dünden- beri 10 Ag fazla kar yağ- mıştır. Hava soğuktur. Ankarada keli Sovyet artistlerinin konseri çok La oldu Ankar usi) — Sov- yet il” mke dün ge- ce Halkevinde verilen konser çok parlak olmuştur. Atatürkün kon- seri şereflendirmesi bu parlaklığı arttırmıştır, Sovyet sefiri M. Ka- an, Atatürkün locasında bulu: nuyordu. Konsere istiklâl ve enternasyo- nal ile başlandı. Bundan sonra Rus ve beynelmilel opera söylendi. Bundan baş- ka Cemal Reşidin Kozan Oğlu türküsü söylendi. Bersova bülbü- lü türkce söyledi. Maskoda ve Bersova çok alkışlandılar, da talebeye bir kon- ser verilmiştir. Artistler o Halke- vinde tiyatro sergisi açmışlardır. . . . Çimento fiati : . eye indiriliyor Tonunun 22,5 liraya pe kararlaştı nkara 18 — Ekonomi bakan- lığı ir ali hakkında lilikle graf göndermiştir. pe a ak ki: — Memleketin muhtelif y lerinde çimento muhtelif iler satılıyor. İstanbul fabrikalarında 934 te vasati fiat 26,5 midir. 2.— aym 72 Kğ li» Bu fi- at e il l fabrikala eli nakli- a vas ye vasıtaları için her türlü resim | de mahsul harab olmuştur. Bulut 3— Çimento üzerine MUŞ imlerin azaltılması kanun ihası verilecek, lâyiha kabul edi. lirse 22 buçuk liradan indirilen resim ve vergi nisbeti kadar ten- zilât yapılacaktır. — Çimento her tarafta İstan bul fiatine satılacak yalnız nakli- ye masrafı ilâve edilecektir. Asurilere nihayet yurd bulundu Muahedeleri bozan devletlere karşı alınacak tedbirler 18 (Hususi) — Millet- ler a konseyinde Fransa 300 Asurinin Suriyede yerle mesine müsaade ettiğini bildi; miş, bu beyanat memnuniyetle ka- bul edilmiştir. Cenevre 18 — Konsey Asurile- re ii meşölesiği Meni Ri Tevfik Rüştü Aras duddan en az 50 ra sise ta ln arzuya şa- an olduğunu söylemiştir. Fransız mu ekle ası Fransanın bar rı iskân plânını iyi komşu- luk muahedesi ei ee etmiyecek tarzda tertib (o edec gini söylemiştir. Venizelos Parise gitti Paris 18 (Hususi) — Bir müd. dettenberi Napolide buluna ni Ve. nizelos bu 8 lmiştir, Millet meclisinde Zabitlere verilecek ikramiye ve zam lâyihalari kabul ar a, 18 (Hus saat nn . Millet Meclisi leri Köy kanununa ilâve edilen bir maddeye göre köylüler köye ge- len yabancıyi muhtara bildirmeğe mecbur olacaklardır. Giresun sayvavı bay Hakkı rık, (yabancı) ile kimin kastedil- diğini, yani köyde arzisi olupta köyde oturmıyanların da yabancı olup olmadıklarını sordu. Yapılan münakaşalardan son- Ta- ra kanunun encümene iadesi- ne karar iş e Bundan a Orduda muhte- lif Galli ga yararlıkları, Mi maaşlarına yapılan 2 kındaki lâyiha aynen kabul edil- di. Ve meclis cumartesiye toplan- mak üzere dağıldı. z Izmirde panayır hazırlıkları zmi: i) — Panayır nayır pavyon larının tamirine başlanmıştır. Pazar yerleri Her 'vilâyetin pazar yeri meni tamim edildi a 18 (Hususi) — Dahi- ye anlar vilâyetlere yeni bir el göndererek, hayat pahalı- > diye r pazar lmıyan vilâyetlerde (pazarlar açılacak halkın ucuza alış verişi temin edilecektir. devam ediliyor. Kongrede mal mızın istandardize edilmesi için karar verilecektir. Ticaret odalarından bu Ümit e rai por!

Bu sayıdan diğer sayfalar: