19 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: 19 Nisan 1935 AKŞAM « AKŞAMDAN AKŞAMA — , Şeame O (| ŞEHİR HABERLERİ | Avrupanın gittikçe arı kat sanki bu kadar iç sıkıcı, ümid kırıcı lâkırdılar arasında herkesi biraz güldürmek arzusu hüküm Sürmüş olacak ki, Çanakkale hak- kında söylenen sözlerd. ciddi- Yetten hiç bir eser görmüyoruz. Boğazların, sulh o muahedena- Mesi mucibince, gayrı askeri bi hale konulduğu malümdur. Ayni Zamanda Rumeli © tarafındaki komşula, ımızla amı g askeri bir mıntaka bulunduğu umhuriyeti sulhe karşı derin e isbat için, bir ses çıkarmıyordu. Fakat şimdi Balear istediği gibi silâhlanmak hakkını ve ko- münlarkan bu hak teslim edilse ile Çanakkale ie tahkim ilme: ir itiraf etmek mec- ind Juriz cihanın mene Salıştığı şey taarruzi harblerdir. Acab ba ME girmek fikrinde olduğuma hük- Metmek pek mânasız olur. Sulh aş yapıl “iğ zaman, niimalıdır İki, cemiyeti vasıta- nn ihtilâfların halledilmesinden, sülâten - bahsolunuyor, bir çi Masallar okunuyo: du. © zamandanberi bu meşhur Delme lasik riayet edil di? Sulh ve insanlık yolunda han- Si adımlar atıldı? Fakat bu ve insani hisler kalbimizde Me kadar kuvvetle sürerse Sürsün bizi vatanın o müdafaasi sitesin ifade İlmlnle sevkede- Vatan müdafaası (o emrettiği Zaman Türkün bu emre ne su- vetle itaat ettiği ve neler yapabil- diği * unutulmamıştır sanıyoruz. amci | | eikayriyeni bir izahı Meb; ni Bün, diğer Si mevsimde ça badan başka hergün muntazamı ei eti gidiş ve sir ön el Km il “iki büğuk iyetin bu yolda tashihini v Pa yazılmasını saygılarımızla iz Adaya su Borular 20 gün içinde döşenecek ee adaya su taşımak mai İlân imtiyazı Belediye ajans aleyhine dava açaca Belediyenin hükümetten aldı- ğı ilân imtiyazı bir kaç sene evel bir mukavele ile Anadolu Ajansı- na devredilmişti, Fakat o zaman- Belediye - Evkaf Hakem heyeti bugünlerde seçilecek Belediye i ile le evkaf - Memeni muhtelif dola- olan bir çok gemi sahibleri teklif- te bulunmuşlardır. Fakat deniz se- ferleri niza beşi yaşından daha eski gemi al- belediye ha yenileri tercih edecektir, Belediye yeni iki gemi sahibi ile pazarlığa başlanmıştır. döşenecek b > li döşenmesi bitmiş ola- da- Bir tötün kaçakçısle gerim Erdek civarında h hul bir tütün ak gümrük rtulamıyacağı Yük taşırken.. Merdivenden düştü, ağır yaralandı Balıkpazarında Tütün gümrüğün- de bir hana yük taşıyan Petür- geli Bayram #örbdd hamal, in ye ile çıkarken, merdi- venin atında ayağı kaymış ie ştür. “Sırtındaki yük ağır olduğundan ayram merdivenlerde tutunama- — yükle beraber alt kata ka- ar yuvarlanmıştır. Bu düşmed rna bel kemiği Brie ba- araları uğundan hayatı teh” Bir falcı Yakala Büyükadada oturan adında bir kadı va a çıkmıştır. Takibata devam ediliyor. Di den beri iki da çi l kan anl lıklar dolayısile eriş kararından hab diz bu sn tamamile tatbik edi- lememiş ve eski mukaveleyi tadil eden yeni bir mukavele geçenler» de imza edilmişti. ediy: de ri. dilmediğini ileri sürerek mu- ni ve Ajans aley- takibat yapılması için şehir meclisinden salâhiyet Minili, Bu selâbiyet Vane Ke kavelenin feshini için tetkikat yapmaktadır, Beledi- ye mukaveleye riayet edilmedi- ğinden ilân gelirinden hemen he- men hiç istifade etmediğini ileri sürmektedir. Süt meselesi in | Belediye henüz tedkiklerini itirmedi ii İstanbulun süt meselesini ğü tarafından tetkik edilmekte idi. Bu tetkik bittikten sonra belediye reisliği şehir meclisine bir teklif apacaktı, Hazırlık ki bitmediği için teklif meclisin nisan devresine ye- tştirilememiştr. Belediye hazır- lemek lâzım e e Bir ie el İren Şeref adında'bi: imi bir ibtilâs rl çim hkikat yapılırken kendisi bulub Istanbula yısile bir hakem heyeti teşkili hü- kümetçe muvafık görülmüş ve bu hakem heyetinin tanınmış ve hu- kukçu saylavlarımızdan mürek- > m olması Münasib Ko dığı iç için kapekena hakem heye- tine girecek saylavlarımızın seçil- mesi ai Belediye ile evkaf arasındaki g aleti Mİ bir ik e f da isti- fade edemiyor, Bu sebeble hakem heyti tetkikatını mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda bitire- cektir, Iş bulacakmış ! Beyoğlunda Hava sokağında oturan Mi adında bir ada evvelki iş ararken, Celâl isminde biri yanına abla ve kendisine iş bulmak la yardım edeceğini Me ketin 35 lira | ortadan baykal ii — kikat yapıyor. Küçük hırsız Kalabalık arasında dükkânlardan eşya çalıyormuş! dün yine küçük bir hırsız yakalamıştır. Birçok hırsız- lıklarla alâkası olduğu anlaşılan > api e on bir e Emrullah adındaki oçuk de ime iŞ müşteri bulunan dükkân ve ma- ebe, giriyor ve kalabalık ara- sında eline geçen eşyayı yormuş. üçük hırsız dünde Fatih civarında bir pazara girmiş ve birçok eşya aşırmıştır. Emrullah yine > dükkândan aşırdığı san- aşırı” adının bazı Dz ik ri evine toplayıp fala bakdığı bir kolayı Nr gelir | (ğı hi > i ii deeyali gre ve büyücülük yaptığı haber alin | İsti” Lark a bunu m meşhud halinde yakalanmıştır. Bu mal zabıta evde araştırma yap- | dana çıkararak buraya müracaat | çocuğun başkaları tarafından teş- tır. Bu araştırmada Eftalya etmiş ve din Istanbı yaka- | vik edilerek ai yaptırıldığı fala bakarken cürmümeşhud ha- | lanmıştır. Su se mahfuzen İzmire şıldığından zabıta tahkikata linde yakalanmıştır. sevkedilmiştir. başla A ir çırpıda Çocuk bakımı mese- lesi de konuşulacak a kadınlarının İstanbulda- ki kongrelerinde kadınların ayni zamanda ana oldukları da hatırla» Bir yandan 23 misan çocuk bay- ramı gelirken bir yandan da dün- çocuk büyütmesine dair konuş maları çok iyi oldu. enlerde meşkur bir lâvta doktorumuzla, o profesör Besim Ömer Akalınla konuşuyordum: — Bizim kundaklar kadar ço- cuğun sıhhatini bozan birşey ola- maz... Bizim kundaklar çocuğu harab ediyor... Diyordu. Tabii profesör Besim Ömer kadar çocuk büyütmek me- selesinde söz söyliyecek salâhi- yetli ağız az nur. Kıymetli nin aksak tarafları yalnız bundan ibaret değildir. Bizim Lape bir küçük ço: ğu u nasıl aikedikteriz ne, nasıl büyüttüklerine bakıyo- rum da hayret ediyorum. Zavallı çocuk bir engizisyon hayatı yaşi- Bir kere henüz dişleri çıkmamış biçareye ana baba öteberi çiğniye- rek hadi veriyorlar. Artık o çiğnenmiş, lokmadaki mikropları tahmin edin ocuk bazan uyumuyormuş.. nesi bunu ve İğ al duydum, yumuyor ... Onu: dik var. MA gece a haşhaş suyu içiriyorum... Sen de öyle yap kardeşim.. sabaha kadar mışıl da mışıl uyur.. Düşünün yeni pişen çocuğun af- yon yutmasını., Küçücükten zavallı yavruya af- selelerden biri de bu çocuk bakı- mı işidir. Hikmet Feridun Yeni pullar Birinci kânun sonuna kadar satılacak Beynelmilel kadınlar birliği kon: gresi mü etile n pullar dünden itibaren posta mer- kezlerine dağıtılmış ve büyük bir alâka ile karşılanmıştır. Bu ha- tıra pulları on beş türlüdür. Kıy- metleri, diğer pullara göre bir misli fazla konulmuştur. Maama: fih kullanılması ihtiyari olduğun. dan istiyenler diğer pulları kulla. - Kongre hatırası pullarının satış- larına birinci kânun sonuna kadar devam edilecektir, Üniversitede konferans Profesör filezof i ya kadınlarının çocuk bakımına, .

Bu sayıdan diğer sayfalar: