18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 DÜŞÜNCELER AĞUSTOS BÖCEĞİLE KARINCA 'î-—sıa.—ııı'ıınıpı-u' kendi- | ; yalnız özünü düşünerek kışlık yiye...
 Kongre bu sabah açıldı Valinin nutku, birliği kuran mis Kekin telgrafı Mis Kek: “Türk kadınının parlamentoda yer alması bir
 Bugün Karacaahmedde define aranacak Vaktile buraya 10 bin altın gömülmüş Helmüt Mecler isminde bir Alman belediyeye...
 Almanya, Romadaki toplantıya gitmiyecek Milletler cemiyeti konseyinin kararı Almanyada büyük infial uyandırdı Berlin 18...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kurukahveci a MEHMED EFENDİ MAHDUMLARI En iyi kahveyi satarlar Kurukahveci “MEHMED EFENDİ MAHDUMLARI En iyi kahveyi satarlar Sene 17 — No: 5924 — Fiatı her yerde 5 ze a... Bae ama — 18 Nisan 1935 — — — Telefon: 24240 (İdare) - ——— — — — 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) 20113 (Klişe), aa Kongre bu sabah açıldı Valinin nutku, birl o... ıgı kuran mis Kekin telgrafı Mis Kek: “Türk kadınının par parlamentoda yer alması bir asır- danberi imsanhikiz vukubulan en mesi değişikliktir,, diyor! Kongrede bulunan âzadan bir kısmı Milletlerarası kadinlar birliği gresi bu sabah saat onda Yıl | dızda merasim dairesinde top- lanmıştır. Sabahi 'erkenilen Yıldız | ve Böşiktaş civarmda “büyük bir | İnaliyet göze çarpıyordu. Otomo- | biller, otobüsler mütemadiyen Merasim dairesine gidip geliyor- lardı, Saat dokuz buçukta davetlile- rin hemen hepsi gelmişti, Yüzler- <e halk da murahhasların gidişi- Ni seyretmek üzere toplanmıştı. Saat onda kongre vali ve bele- diye reisi bay Muhiddin Üstünda- İm bir nutkile açıldı. Vali, Mik letlerarası kadinlar birliğinin 12 i kongresini açmak şerefinin kendisine. düştüğünden çok ifti- har duyduğunu eüzlesilden son- DÜŞUNCELER AĞUSTOS BÖCEĞİLE KARINCA | ra Türk cumhuriyet hükümetinin Türkiyede kadınlarla erkekler â- rasında hukuk müsavatı tesis et- tiğinden bahseylemiş ve müurah- haslara hükümet ve İstanbul na- mına «hoş geldiniz» demiştir. Bundan sonra 1901 de Ameri- kada Milletlerarası kadınlar bir. bir telgrafnamesi okunmuştur. Hastalığı dolayısile kongreye ge- lemeyen Mis Kek telgrafında di- yor ki: «1902 de Vaşingtonda ilk kon- gremizi yaptiğımiz Zaman Türki- ye, İstanbul Amerikan kız koleji müdürü Mis Henşam tarafından temsil ediliyordu. O devirde Türk (Devami 4 üncü mami cağini düzmüş, ambarlarını doldurmuş- tur. Şimdi buğday çüvallar; arâsında, | Burnu İtaf dağında oturmaktadır. Bü- | tün bir yaz taneleri" biribiri. peşinden | kendi evine sürüklerken, ağustör bözü- #inin, türkülerinden bız aldığını, o tür külerle yazın güzelliğini bir parçacık ol- sün anlıyabildiğini çoktan unutmuştur. i | Şimdi, kapınını çalan-ağustos böceğini, ve. parça, işıklı damlar gibi ses bi- Şimine sokarak havalara dağıtır. Yoru- ur. Didinir. Yalnız kendisi için değil; bütün bir kendini dinleyenler için. O, ba işe, başkaları içini türkü döylemeğe | Öyle alışmiştir ki, kendini düşünmez, bütün bir yaz, kendi özel yavnını bir kerecik olsun aklına getirmez. o Kara kış gelmiştir. Ağustos böceği 16 Ağustos böceği donuyor soğuktan. Gider, karıncanın kapısını çalar, Kanmca, bütün bir yaz yalnız kendi- | Mİ, yalnız özünü düşünerek kışlık yiye- | üstüne üstlük, kendi aklınca bir de alay ederek kovar. o Ben bu masaldaki karıncadan tiksi- nirim, iğrenirim. Ağustos böceğine ge- Kneo; ona bütün bir yaz kendini, öğünü düşünmeden, türkü çağırdığı için değil; bayır, bu onun en güzel, en kahraman yanıdır; hayır, bon ağustos böceğine gi- dip karıncanın kapısını çalscak kadar budalalaştığı, en sonunda yüreğinin gü- cünü böylece kaybettiği için kızarım. Orhan Selim Bugün Karacaahmedde define aranacak Vaktile buraya 10 bin altın n gömülmüş Helmüt Mecler isminde bir Al- man belediyeye müracaatla Ka- racaahmed mezarlığında 10 bin altınlık bir define saklı olduğu- nu haber vermiş, kanunen hak- kı olan yüzde 35 kendisine veri- lime definenin yerini göstere ceğini bildirmiştir. 10 bin altını vaktile Anadolu. dan gelen ve harice giden bazı Rum zenginleri bırakmışlar imiş. Mecler tanınmış bir Alman ol- duğundan belediye müracaatı ka- bul etmiştir. Bugün göstereceği yer kazılacaktır. Burada beledi- ye, zabıta, müzeler idaresi me- mürları bulunacaktır. Söylendiğine göre bu altın gömenlerden biri Meclere haber vermiş ve ahnacak ikramiyenin büyük bir kısmı kendisine aid o- lacakımış. © Balkan iktisad konsayi Ankara 17 (Hususi) — Balkan iktisad konseyi murahasları bu sa» liğini kurmuş olan Mis Köri Kekin! hah geldiler. Bugün Sahife ©“ Kadınlar kongresinin iddiasına Açtı ağamı... Berlin 18 (Hususi) — Alman | hükümeti Stresa konferansının tavsiyelerini nazarı dikkate alma- mağa ve Romada toplanacak olan orta Avrupa konferansına gitme- meğe karar vermiştir. Bu hareket, Milletler cemiyeti o konseyinde Fransız karar suretinin kabul edil- mesi neticesidir. Berlin 17 (A.A.) — Gazeteler Frarisanın uluslar kurumu konse- yine verdiği karar suretine şiddet- le hücüm etmektedirler, Volkischer Beobachter bu karar suretine bütün Alman ulusunun müttefikan karşı koyacağını ya- zarâk diyor ki: Karar sureti tamamile versail les zihniyetinden - mülhemdir. Almanya bütün taahüdlere riayet prensipini tasvip eder Bu uluslar arası hayatta esaslı bir kaidedir. Almanya bu nazariyenin tatbikini 16 sene beklemiş ve nihayet bir ta- raflı silâhsızlanmanın bozmuş ok duğu müvazeneyi kendi kendisine düzeltmiştir. Fransız teklifi sulha muzırdır, Çünkü sulh Versailles boyunduruğunun kaldırılmasına bağlıdır. Cenevre Almanyayi mahküm | ederse Almanyanın uluslar kuru- muna dönmesi'çok güçleşir, Germania gazetesi, kuzu pos- tuna bürünen Fransız kurdundan bahsetmektedir. Karar sureti Cenevre 17 (A.A.) sureti şudur: — Karar 1 Almanya hükümetinin 16-| martta isdar eylediği askerlik ka- nunu, Uluslararası taahhüdlere ri- ayet prensipi ile tezad spşhik eder. Almanya, Romadaki toplantıya gitmiyecek Milletler cemiyeti konseyinin kararı Almanyada büyük infial uyandırdı Bi Konsey o reisl dış bakanımız Tevfik Rüştü Aras M. Litvinojfla koridorda görüşürken AN ISMAŞERDİK!.. » Yumdu” gözünül

Bu sayıdan diğer sayfalar: