18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee AKŞAM Sahife 5 ( GÇERDE OLUP BITENLER YGöçmenler “ Ana vatana hizmete geldik,, diyorlar Bulgaristandan gelen Keçiören Türkleri m sevinc içinde Fenerbahçe Libertas maçı Yarınki maç çok çetin ş olacaktır Taksi nerbahçe, “yarın im, takımile Fe ostadyomunda, Libertas El gibi, Viyanalılar b a n bir zaman dinlen- ide sele bu maçı kazan A bütün kuvvetlerini sar- ieceklerdir. Bu itibarla, sr je yarda meselesidir resi, Kadıköyünde oy- Ji nan ma. . çok yolcu” taşı- ığından Fenerbahçeye nakdi Yardımda e o ve — €, maçlar Taksim stadyo- unda ik takdirde “elde edilecek fazla varidat noksanlığını ei pm idaresi yanında ipa bahçeye - 2000 ai bir lal li vi buki, bu seneki Akay büt- A bu iş için tahsisat yoktur. itibarla yarınki maç, Taksim- ndığ ve çın a oynanmasına arar ime slam ticari bir a iri ie ii a müdürün bu işi emnün edecek bir ii İka tabiidir. Kı, Maç tertib eml rr sag, tebliğde. yarmki Taks iti, munda yapılacağı ve 14,30 dan ren kaplara olacağı biliyor. Gümrük rük teşkilâtı ümrükler tetkik tetkik müdürü pdeceğini bir rabarriilae söy- lem; miştir. Mestraya Bi ey bir b biye z Gi yet Ri anın AMA va n nzilâtlı küp. v km ağir ae vererek ikona 5 kuruş duhuliye girebilirsiniz Perşembe gündüz ve göce muteberdir Belediye istikrazları Belediyeler istikraz parasını nasıl sarfedecekler ? İçeri işler bakanlığı era ler kanununun birinci maddesi ra alan belediyelerin bu paraları ne şekilde sarfedecekleri hakkın- de vilâyetlere bir bildirim gön- dermiştir. Bunda belediyeler nun dördüncü kanunu» . kpa işler 2 en büyük mü âmirlerini, katı eni gi geldiği “bik dirilmiştir. ik Mimi lan istiyen beledi n de isimleri e a Gürbüz çocuk Halkevi bir müsabaka açıyor tanbul Halkevinden: ocuk haftası münasebetile her «e- il makam ie Ela I —24n (10) da Çöcük ie içi İn İREMM sı Dr. Ali Şükrünün (Çocukları sari has- talıklardan kaş a) hakkında ufak bir söylevinden sonra başlıyacaktır. SE üş kısımda kazanacak birinci, ikinci ve üçüncülere münasib ki ve birer de takdirname zi ektir, 3 — Çocuklarını ea W koymak istiyenler 45X ikişer Rİ ve alm hüvi; yet cüzdanlarile birlikte çe eya Halkevi çevirgenliğine o #müracaatla ayıtlarını yaptırabilirler. elepebszğ eczaneler efe ALA pe dl (Okoum usa cad- esi), Hasköy: Yeni Türkiye (Halıcıoğ lu), Kasımpaşa: Ye: 'uran, Beyoğlu Garih ( ) onciyan Çi Ka Viz Menasyan (Bah: pi), Ee Keli öy: ba Tee eni), e ye kal a iş Beya: ger pazari i, Büyüka ii De ral Sli e) Hak, ae Eşref Neşet, Beşiktaş: Re- a Türkiye, ede ii iyi rim eden sigorta şi şirket leri ından etlik emnu olduğunu Şeke muh- terem halka, ln Ayni anda, İktisad ik ücmet ve tarife sizamname- si ahkâmının tatbiki mecburi olup hilâ- si iye mayi maüsku İSE olduğu ilân ol Gümrükte yeni teşkilât Bazı dairelerin memurları arasında değiştirme apılıyor r ettiği halde İstanbul ithalât güm- rüğü : Sli id Son akti ii içinde bu gümrük- ten geçen miktarı 32,197 yi veri İhtiyacı karşılamak üzere 11 servis bürosu teşkil edil “ miştir, Bunlardan manifesto servisi , şefliğine Salih , ambar ve antre- polar şefliğine Hakkı, af ik şefliğine şefliğine ihsan, hasebeye Ali Riza, kontenjan şef- liğine İsmail Hakkı, muamele şef- liğine Hamdi, levazıma Rifat, ya- zı işlerine Enver getirilmiş, mua- yene servisleri sekiz gurupa a; rılmıştır. Her grupun başına bir başmemur tayin edilmiştir. Bundan başka kay re vr m deneme ve araşi a — meticeler eakleda mıntakalarile tutu! e servislerin memurları a- asınd. rişi niş sizi bir değiştirme başla- mıştır, “Bu gele ay sonuna kadar arak teşkilâta kati bir Mi me eşi Muayene memiürla bir kısmının ak deri değişti- rilmiştir, Yeni Turhal Kasaba bir fabrika şehri manzarasını aldı Turhal (Hususi) — Turhal, bir fabrika şehrine benzemiştir. Turhalda hummalı lar arasında da sıkı bir samimi- yet göze çarpmaktadır. Bura bir sinema binasi, spor sahası ni ve m birçok evler ya- ın, yakın bir zaaman- da, yerini yeni Turhala vereceği mubakkaktır. Orman fakültesi Ankraya nakledilecek akülte- * Ankara 16 — Orman f si önümüzdeki ders senesi başın- dan itibaren Ankaraya nakledile- cektir, ır, Hususi dan mişler ve Kalkmış tarafından u- url lardır, tafa- Mus! paşaya götüren hususi öl vi tesi sabahi at 16,30 da Karaağaç kn na gelmiştir. ürk Gğmleriferiiin geleceğini evvelden haber alan Edirneliler, istasyona giderek soydaşlarımızı hararetli tezahürlerle karşılamış» lardır. Keçiören Türklerinin re- w ez taş memurlarından mürel beş kişilik bir heyet bulun- meyli idi. Gelen gö ler 363 nüfuslu 52 aileden mürekkebdir. veni bütün eşyalarını, çift aletlerini arabaların, 12 eN en 32 çif öküz ve inek ol re 105 baş büğtem Börabörlerinle'i getirmiş lerdir, Kafilenin pe iğ Hüseyin Göçmen ed Heri ve. Fehim, ana vatana tan mütevellid yum Pa yl ümetimize rı arasında Çatalcaya hareket et- miştir, Anaların Babaların Çocuklarına yapacakları en değerli Türkiye Sigortacılari İnirei Merkeziyesi # çalışan bilsmum sigorta müttefik; an ittihaz 5 ğ ğ 3 ? gunu gal müşterilerin ve cemi. etimiz azalarının nazarı Gk ekâleti Şanda musad. ve Açık teşekkür rim, Geredede Dayı Zade Hilmi hediye. COĞRAFYADA ILK ADIM Resimli ve cildli 50 kuruş mın tatbiki ecburi olup, isbu Mn u olduğu Türkiye Sigorta Prodöktörler Birliği mugayir ilân olunur. BA YLAR Sıhhatiniz ri esirgemeyiniz. AHMED REFİK Tarih Dğreniyorum Resimli » 30 kur Çocukların merak ve sevgi ile okudukları ü FAİK SABRİ DURAN mann kitab Çocu Coğrafya Kiraatleri imli v iz ve il AE KİTAPHANESİ 121 Ankara caddesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: