18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Almanyada hiddet emi Dide yin iy ket Mimekin hiç bir hak elde te- memiştir. — Almanyanın tek e edecek bir âmil bi demi Pier Avrupanın uzur ve emniyetine karşi tabia- z bir tehdid teşkil eder. anyanın hareketi em- tanzim plânile ve 3 şubat tarikli Londra nnamesinde ta: Bn. g rın, hukuk müsavatı deği Gl bü karar mucibince, kon- seyden Eymir şunlardır: 1— ahhüdlere riâyet ve Uluslararası taahhüdlerinin tek taraflı boz bih etmek hususunda Ulüslararası camianın bi ilümüm âzasına “te üb eden vazifelerde kusür et- n Alitanyaya ihtarı. 2 — 3 şubat tarihli A -tanzim veya o grama sonra- dan iltihak vie» “ ükümielaki; sulhün istikrarını temin için ica eden itilâflara aid müzakerata Uluer Kürümuün çer. çevesi ie bu itilâfları ne- ticelendirmeğe et clünmaları. İleride gene Ne BS sulhün srarıma taallük eden bazı ta- T nakzı vukubulduğu Uluslar Kurumu âzasi- laşma EE çerçevesi dahilin- türlü tedbirleri almağa ade olacaklarına karar rilmesi. 4 — Müşterek emniyetin tanzi- mi hususunda andlaşı irlerin tasrihi ile mü- kellef bir komitenin intihabı, Kereste takası sulistimali Komisyon 55 kişinin mesul tutulmasını imei Kereste ihracatına ait takas lerinde yapılan yolsuzluklar hak kındaki tahkikat fezlekesile İstid; n suretleri bay; Ali al dün bir muharririmize şunları - söyle- miştir; $ ay mi €v- vel Mi imei ve -mesuller tesbit as misyonu reisi ve azaları da var- dır. hkikat e er takas yol suzluklarını 'kaçakç kaniunü- nun şümulü ahilinde meze Bundan sonra yapılacak leyi: tayin dir.» a KösiNE söhüzlükleri tahkik: #rasinda, tütün ihracatina âid * işli muame- etmek” bize aid- deşik el a di vekâlete gön: dermi Vela tarafından ; müfettiş- işleri göz geçirilecektir; a- kas tahkikatını yapan komisyon reisi bay Ali Kemal gümrük mü- kasında teftişat yapmı ed ilmiştir. ; güne ak İz- in e gayesile kabili telif ulmasını her suretle tak- | Kadınlar birliği afı 1 inci sahifede) kei kapalı kapılar arkasın- da ıyordu, Kimse o Türk ka- dınının düşüncesini bilmiyordu. Şimdi Türk kadını rey veriyor, parlâmentoda -yı Dn S3 p & 3 b İ . — Bİ, iri BE m BER z na WEE İri 5 im mg me © HE $'a e Bu SE İ tur. Bir kısım davetliler burada a ber iğsi vr p a e 5 5 Bi 5 © 5 EE 3 g rp” & N w © 5 3 E 5 İk ongre; n murabhaş he- li Çil m En ı, ka- labalık Bulgar , heyetidir ve 38 hdeişiden mürekkebdi lir. Bu akşam İstanbul valisi ve be- lediye reisi bay Muhiddin Üstün- dağ tarafından Perapalas salon- larında murahhaslar şerefine bir ziyafet verilecektir. Türk kadın. lar birliği de misafirler şerefine cuma günü saat 18 de bir ziyafet verecektir, i e münasebetile Yıldızda Türk kadınlarının elişleri sergisi adın- açılmıştır. Sergide ç metli eserler vardır. ay arzu eden- lere satılacaktır, Satılmıyacak eş- yalar da Akşam kız sanat mekte- E gre ayın yirdi dördüne kadar de- ai ektir. Kongre 23 çarşamba günü bey- nelmilel kadınlar birliği başkanı t tarafından p- sa mbe -E ternasyonal komite içtima yapa- idare heyetini seçecek ve Yıldız ia faaliyete nihayet verilecel Kongrenin besi günü olan bu- © E & a 8 5 ye 5 7 p 5 g 5 o g g Bi © 5 3 © 5 7 2 a 3 BE e 5 silgi 1, 30 da da şark ve pe e kadınları fında umumi bir toplantı yapıla- aktır, içtimai hayatı etra- Cumartesi günü saat on buçuk- ta komisyonların raporları oku- nacak, öğleden sonra ahlâktı savat komisyonu tekrar toplana- caktı a müs günü Boğazdaki vapur , gezintisinden dönüşte saat Pain ehir tiyatrosunda bütün “rahhasların Ae kadin va- —tandaşlık vazifes vzulu bir miting yapılacaktır lar - Ünivel ahi salonunda toplana. rk lar, sulhün temini miting yapılacaktır. Kongre hatırası olmak üzere 15 çeşid üzerine basılan pullar gel- miştir. Bugünden iel her pos- ta gişesinde bulunacaktır, Yüksek teririsat müdürlüğü Ankara 16 — ültür bakanlığı teftiş heycti reisi Cevad, yüksek tedrisat müdürlüğünü vekâleten Siz de bu hafta MEL E Kk Sineması ola Gösterilmekte SEVMEK, YAŞAMAKT Filmi, JOAN CRAWFORD'un En güzel filmi a im herkes ittifak etm Diğer artistler: FRANCHOT TONE ve unutulmayacak bir film Rejisör RAYMOND Krea emerler i B E K sinemasında azar am se ni k R 1 T 7 LANG AŞK ve KAN (ilim) Fransızca sözlü büyük film başlıyor. 18 Nisan 1935 , 'I.1.Ci EŞYA PiYANGOSU Sergisi açıldı Kazanacağınız pek zengin hediyelerinizi Parmakkapı, Milyon Tayyare gişesi karşısında gidip seyrediniz. tarafından vücuda getirilen : Oynıyanlar : SIK. sinemad ye gere KIZIL, ÇARİÇE büyük muvaffakiyetle devam ediy: pon Dün akşam SUMER Sinemasında İlk defa gösterilen : BIR Güzel, çarkıli ve musikili la meşhür tenor ve altin sesli : TİNO PA nın efis şarkılarını ve JOHA STRAUSS'un musikisini Vi son derece memhun kalmışlar: MER sinem: gidiniz, dinleyiniz. g Faydalı Hukuk el v “Ahmed Saki Derin Kanunlar Kılavuzu serisinden: vie cla kanunu i Geni vE Girisi *#$ mize, Hâkimleri: zen ve A icn kılavuzdi ear 50 kuruş DiKDE CE EH ek dır, si avukatlara, hukuk Tevzi yeri AKŞAM KİTAPHANESİ Or. de İstanbul | halkının İN dikkatine MiLLi EMADA irae edilmekte ve om en büyük filmi olan N . İstanbulda bir daha gösterilmiyeceğinden © görmiyenlerle tekrar ekrar görmek istiyenlere BÜYÜK FIRSAT Bugün Ss A R A Y sinemasında — Bütün matinelerile suvaresinde 2 film De Fevkalâde bir omuvaffakıyet (kazanmış ROÇiILD filmi programa ilâveten gösterilecektir. Ayrıca: Devri Alem DOUGLAS FAIRBANKS tarafından temsil edilmiş emsalsiz ve cazib Fransızca sözlü büyük film. ur Bugün T U R K sinemasında —“* Film Birden : .BİTMEYEN TIRAB Fransizca VE DORİS KENYON-WALTER GONNOLLY Fevkalâde hissi'şahesefi 2- İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA Fransızca sözlü Clandette Colbert - Clark Gable ii neşeli bir film Dİ da KKAT: SUVARE: Tam 8,30 m AKŞAM Istanbulda AKŞAM KİTAPHANESİ Ankara, caddesi No. 121 Beyoğlunda Tünelb; Köprüde KEMAL, Kol Köşkü SİMENDERE.K KARINDA, ; e Kitap iban e Gini ii Kadıküyde NET, Kirtasiye Ee Altıyol No. Büyükadada NIKO, o Tütüncü lee İskele bası İstanbul'dan Obaşka yeri bütün kitap ve gazete Si bulunur. Bir kaz ktir, “ idare edecektir, KİTAPHANESİ tarafından çıkarılan kitapla: ŞU YERLERDE SATILIR: HAŞET, Fransız, Kitap Evinde şi. ME iskelesi, 65” Kitaplarımız her yerde üzerindeki fiyele satı — Bugünden itibaren: yem Z. İ LI Â 1 sinemasında i vsimin iki ve müstesna filmi bir Birinci gi Meşhur bakkal Sila şii kaı mikler “STAN LAUREL,, » ve “OLIVER HARDY,, son. oynadıkları ÇOL ARKADAŞLARI Neşe, kahkaha ve eğlence harikası komedi İkinci film: Harbi umumide denizlere dehşet salan fe ası bütün ahtelbahirlerinin macer. dai Alman t GÜN D o ĞGARK E N Türkçe sözlü: büyük harp ve heyecan filmi Tekmili Bügün tenzilâtlı talebe —— isin Matineler 212- ig Suvare 8 buçukta duhuliye 20 kuruşte ur. “rm tatanbül 17 Nisan 1985 bölen ie kapi yenii meni) İşte, dün ilân-ettiğimiz" A SRi sinemanın Kupontuz. 1933 > is 80,— Fevkalâde “programı: xi istikrazı 94,—) P. O. Merkez Bugün matinelerden. itibaren: Ünittrk 1 29;77,50 64,— “5 İMumyalar Müzesi| » 1E38,70,—): Telefon 18,26 umya al 1zZesi| Ni 60,90| Terkos 1760'İN Tamamen Yep Fransızca sözlü JI. 48/75 Çimenti ,45İİ HAY VRAY ve Lİ ATWİLE —| İttihat ei 2,ö0| tarafından ii il edi m film. iş Bunla 9,50) Şark 0,95| a (Çek illeri) | 65,51,68 Çılgınlıkları filme alınmış in &n şayan Sn Fransızca sözlü filmi, ala yniyan: ve le CANTOR irüksel 4,69,76| Bükreş söyakeeid > dehet İki film 1084, e den. yila Mü Möskova

Bu sayıdan diğer sayfalar: