18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f Uzun yolculuğa çıkan Amerikalı kadın MUŞANIAĞA neler taşır? lül salı... Dr, Newton iz, Şikagoya gidi bah doktorun manajeri Mr. geldi: — Sizin için «Empress of Chi- cago»da yer tu önce yanlış anladim — Ay... Şikagöya Eğ Gök ler yolu ile vapur gidece- ğiz? iye sevinçle sordum, Mr. , kahkahalarla gülüyor- du la mı canım, «Empfess of apur ismi değil... .Sizi — Yek Chicag ttum.. deyince ben dim oraya ölünecek trene bü'ü ismi ben “verdim Lir imera yolcunun 25 parça eşyası vanyi larından birindeki trende yerimi- ze yerleşinciye ka hayli üzül- dü yor ım ya, ben bera- doktorun 1 25 mi eş- hakkında bir fikir vereceği- mi vadetmiştim Bu vadimi yerine getiriyorum, Bu tariften Dr. New- n r meraklı, ne kadar intizamı sever bir kadın çolduğu- nu pek e Ayni zaman- da da ne kadar hürkese Münismez bir imi olduğunu görecek- siniz... 5 Bir kere iki büyük, Amerikalı- ların Oskosh dedikleri sistemde dolablı ve te büyük elbise san- dığı var.. yazlık, öteki kış- lik “er için bunlar sabahlık, akşamlık, çaylık, süvare elbisele- ri, mantolar, kostümler olmak ü- tonu! Ii bulunduğu e bir elektrik pri- zi mevcud ol Ayakkatılar, yakl, mendiller ve muhielif âletler ayrı ayrı sandıklarda e kördgk ufak gözlere raha nike lar birer torba bu sur erinden çıkarılan pa eyl laktik eee e ayni yere döni müyor. İki e i elektiri kabında ismmak İnnilini; bi tör .bün: ikide bir köndii tartar ve minel. ği artmış mı eksilmiş mi dikkat eder, © mahsus yaptır içerisi ii sandık: Birimde Çi den, Hindden, ve dünyan köşesinden alınmış türlü "a bi- Yukarıda sağda : lezikler, gerdanlıklar, tesbihler, ver ıklar gibi ziynet eşyası... Ço- kıymetli taşlardan yap! pılmış. Balla ikincisi bir tuvalet eşyası müzesi... Muhtelif marka ve renkte pudra- ar, allıklar, sürmeler, kozmetik- ler büyük küçük saç alarına Bir diğer san- ait aklınıza ne Kurşun kalem- envai. ot sikerler dıkta kırtasiyeye gelirse hepsi var: lerin, kalemlerin e, eğ bandrollar, Ba ndıklardan o dördüncüsü yalnız eli iler, eldivenler, bo- yun ile dolu. Bunlardan an her b aşka bir elbise ile İde üzere-ayrılmış. ame kadı ar rs 10 parça oldu... 5 © ERER EN i Mısırdan, Suriy bu seyahatinde uğradığı imi aldığı kostümler mevcut. Bir ki, buda bu Ahl ğun kartpostallar, fotoğraflar, rehberler 2 hatıralarına ayrıl ei z bola, mesi” de bura Hi eğlenceler ancak çay gl apılacak, © halde bunlar ların da lam tırılmış bir kutu içinde yazı maki- nesi, etrafında yazı için icab ede- cek her şey yerli yerine konmuş. Bi > neşriyat içindir. Dr, Newtondan bahsetmiş gaze- Amerika trenlerinde manikür, Ortada: Yazan; Faik Sabri Duran Gece telerden AR, kupürlerden ya- pılmış 'ümler, kolleksiyonlar, Börek kitablar, verdiği kon- feranslara ait prospektüsler ve sa- ire... İki küçük çanta da telgraf- lar, mektublar kontratolar gibi o- kendi işlerine ait evrak ile lu. Yerlerine birer eşyalar lara 5 şeyleri n kaldırmıya tahsis edil ik bie ir sandık... Tıpkı bir kalem Üleiürünün «eldeki işler» dosya- sı gibi... Bir de küçük bir ai var ki, bunda doktorun sokağ çıkarken koltuğu altında ll diğ edisi ve Taragona is- mini mii Pekin köpeğidir... Yalnız bunların canlı olmadıkla- rını e anladınız ğı âdet edindiği maskotları bulu- | Yazan: va Ragıb rı siya- eri, tikleri politika kâyet edildikti'a sonra, beyanna- mede tehdidkâr bir lisan kulla- nılmağa, cemiyetn kararından bahsedilmeğe Dağllmiyor ve bit karar da şu suretle La eller bu: «Müslümanlar şimdiye kadar tahammül ( gösterdiler, fakat artık sabretmiyecekler, ses- İer tutmayacaklar: dır. endi- lerile. ayni fikirde buluna hıristi- yanlarla beraber çalışacaklar, ya- pacakları mücadelede bir tek ferdi Helim yi m a uğraş; lardır!» hr çin re bir ölüm ve z sl sonlarına doğ- ru, Avrupa en bazı- siyasetle hareket ettiği misallerle isbat ve diğer Avrupi Bi in Rus Çarlığı politikasına sü- küt ettikleri de hayretle telâkki ediliyordu. Bundan sonra çetelerin Bulgar, Sırp ve Yunan hükümetleri tara- fından he edildiği, aksi tak- dirde bunların dayanamıyacakla- nı mibekiak £ olduğu zikredilerek inden güne fenalaşan Mak: semi ıslahı için yam müdahalesini arttırm. deği ağ taraftan ilkem i i- e il varan ia edori- VER m4 isi GE telerin faaliyetlerini (durdurma- ları için Sofya, Belgrad ve Atina hükümetlerine nüfuz icra edilme- si lâzım geleceği izah ediliyordu. Beyannamenin sonünda Me Ni e meselesinin - halli için; İ bütün surların “ittihadı ile hü- işli hürriyet ilânına ve me; rutiyet idaresinin tesisine mecbur etmeğe cemiyetce kati surette karar verildiği ve.bü yolda şeref- Ni bir yemen zelil bir nde ter- cih edileceği kaydediliyor. eyağianeii yaptığı Mili, Makedonyada büyük © devle! $ gü makinesi, biride ğı imiş... New Yaorktan kalktıktan sonra in ü yeraltın- j yolculuk ui müddet. p da geçiyor. ren Hudson nehri- ni de suyun altında oyulmuş bir içinde aşıyor, ve ancak New Jerseyden ötede yeryüzüne çıkıyor. O zamana kadar ortalık O! t n bu sandıkların, çantalar lerin konsoloslarına verilen bu cın ei lid her inin | beyan ame nüshaları çoğaltıl- neler olduğunu gösteren | mış, cel ub olanl, — İp eee Ayrı ayrı ei dağılmıştı. e zaman- torbala: lan şey- | da öteden lerin de Stikedleri var, Bütün bun- bei emellerine ve kalem mü- ların iki faydası var, biri doktör in sütunlarını açan bazı ne isterse çabucak bulur, bir de | Avrupa gazetelerinde de neşre- ilmiye; Bu suretle cemiyetin, hu- MEŞRUTİYETTEN ÖNCE Manastırda patlıyan tabanca b İİ / New Yorktan: eğrilik in skala Eş için . New Yor- .kun manzaralı iğ bir fikir edinemedim. “Amerika -trenlerinde vagonlar ay gibi , Kompartı- yrılini RM Küçül cak yerler var. kısımdır, getirilecek yerler bu ır. koltuklar. (Bitmedi) Sıra No. 53 susile Türkiye gizlice faaliyette bulunan inkılâbcıların maksadlarını Avrupa devletlerine fkâ iye) sine dahilinde yanın e işlerinde düzelmek; ükümeti devirmek ve rejimi de Ziştirmek suretile mümkün olac" ğını ileri sürmek pek gelişi güzel bir hükümdü. ünkü OMakedonyada | biri birlerinin hayatına ve varlıkla" rına susamış unsurları milli dav#* başka tür“ bı adai kân yoktu. Büyük bir cesaret ve en b ükselmesine ilk defa o muhatal oluyorlardı, Devletler, Makedonyadaki Os manlı hâkimiyetini sonuna eri HieeiE son darbeyi deirikeke au Pİ h- karşısında yer almış bulunuyordu!., Avrupa devletlerini mecali ta tered“ ik ha adına me; gunu 2 ediyordu. Ani yordu ki, miyet Abdülhamid çekime pençeleşecek vaziyete gel emir Devamı vaf)

Bu sayıdan diğer sayfalar: