18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEM Yaa © Sahife 2 SON TELGRAFLAR Fransız-Sovyet anlaşması kati şeklini aldı Cenevre 18 (Hususi) — Cenevrede M. Laval ile Sovyet hariciye arasında yapılan komiseri M. Litvinof i itil, konuşmalar tam bir anl, imdi bu esaslar madde ime Uzun müzakerelerden sonra iki hükümet arasın- Şi sasları sre yeke M. kararlaştırılmıştır. walin Moskovayı ziyaretinde itilâfın imzası muhtemeldir. Cenevrede Boğazlar meselesi Dışbakanımızaskerlikten tecride itiraz etti Konsey, karar suretini Danimarkadan başka devletlerin ittifakile kabul etti Cenevre 17 hz: yizikiilür ki konseyi da zm ihtiraziye dermeyan birinde A: mıntaka- sında tesis olunacak müşterek bir emniyet sisteminden istifade et- Bay ii Türkiyenin günün »rupanın bu irani bulunduğu müta- leasını Gi eiedir. Bay Litvinof, Türkiyenin arzu- sunun kabili tahakkuk olduğunu söylemiştir. Konseyin dünkü toplantısı Cenevre 18 (Hususi) — Millet- yan. karar suretini ittifakla kabul iştir. Yalnız Danimarka müs- amin emeğe m yapılan hususi top- Ml muahedeleri ihlâl eden hükümete karşı alınacak tedbirle- ri kararlaştırmak üzere bir heyet re Heyet raporunu, konseyin pacağı toplantıya Şemürlekikir. Son dakika Almanya mühim kararlar verecek ersay'mudhedesini hükümsüz ilân edecekmiş Betlin 18 (Hususi) — Cenev- rede “verilen'karar üzerin: “Al- mai ini kâmilen “kükümsüz saydığını ilân edeceği söyleniyor. Diğer “taraf- n Almanyanın nehrinin sol sahilinin tecridi- ni de artık kabul etmiyeceği ilâ- ve ediliyor. Bir şayiaya göre “Almanyada yol hakkında” halkın reyi- il a Bizi Biri henüz yyüd e e ski post midir, muavi ve telgraf müdürü beraet ettiler ii i graf ve telefon eski umum müdürü hri ve muavini B. Suphi ve İolirat işleri müdürü B. İhsan Ce- alin Ankara asliye birinci ceza mahkemesinde devam eden muha- kemeleri ş ve Ingiliz başvekili- nin bir nutku M. Makdonald AE muhafaza e ileci edilen neticelerden o bahsederek İngilterenin yeni hiç bir taahhüde girmediği da teminat ver- Başvekil İngiltere, Fransa, İtal- ya arasındaki birlikten bahsede- rek demiştir ki: «İstikbale ümid- le bakabiliriz, Üç hükümetin bi lerin İngiliz e zerinde büyük tesir et söy- emiş ve demiştir «Muahedenin iblâli milletler- arasında karşılıklı inanı kökün- den sarsmıştır. Sulhü muhafaza Yüksek telgraf Tini teknik mektebi Ankara 18 (Hususi) dis mektebine bağlı lag vE raf tel bine, Avrupa- dan mütehae mual ei bunun için çalı- şacaklardır.» Takas meli a Ankara 1 7 (Hususi) — Takas hı fez ekeni güm- fından tadkik gi v Kastamonu çarşısında yangın Kastamonu 17 (A.A.) — 3 m mey- B. Kâmil dükkan çi- kan bir yangında, etrafında bu- lunan > kâmil dükkân len yanmış- tır, Zarı r elli bin lira tahmin e- iyi AKŞAM 18 Nisan 1935 | Bu Sabahki Telgraflar | Muahedeler değişmiyecek Küçük itilâf askeri maddelerde tadilâta razı değil i Paris 17 — Belgraddan Fransız gazetelerine - bildirildiğine göre Avusturya, Macaristan ve Bulga- ristanın silâhlanması meselesi Belgradda ehemmiyetle ki mıştır, Küçük itilâf devletleri ha- riciye nazırları Roma konferan- evvel toplanarak bu hu- susta kati kararlarını verecekler. İuabneğ Küçük itilâfın bu meseledeki düşüncesi malümdur. Bu devletler AMAN. ordusu- nun 30 bin neferden yüz bin ne- fere çıkarılmas Avusturyanın sil istiklâlinin daha iyi temin edile- vi ummuyorlar. e Avustury. stiklâli için en iyi Senin devlet- We arasında anlaşma ve Âlman- yanın da bu anlaşmaya girmesi: âf muahedelerdeki as- keri maddelerin deği irimeeise katiyen razı olmıyacaktır. Küçi itilâf razı olmayınca askeri - delerin değiştirilmesi kabil değil dir. Paris 17 — Küçük itilâf, Avus- urya, Macaristan ve ap nın silâhlanmaları ihtimal dişe ile karşılamıştır. ii zetesi bundan bahsederken yaz ki: «Şimdiki halde orta Avrupa» esi vardır. Bunu bozacak hareketler için çok il lâzımdır. Çünkü er hareket burada şiddet- i ii yapabilir. da bir kuvvet muvazene mev- Bunun için her hangi bir karardan evvel eski müttefik veya düşman her devle- tin muvafakatını almak lâzımdır.» gazete Mi İtalya Yu- goslavya ve Yunanistan arasın- bi i İması- nın ehemmiyetinden bahsetmek- iü ve Stresada bu ehemmiyetin kabul edildiğini bildirmektedir. . 1 ölü, 3 yaralı Dün bir apartımanın temeli çöktü Dün Uzunçarşı gemi İsme- iri. 4 gi civarında bir apar- emeli Pr toprak e kala nlar bir ölü, üçü yaralı olarak çıkarılmıştır, Fehmi isminde biri bu civarda apartıman inşasına tmniş- tır, Ustabaşı Ethem, muavini Ri- fat, iii Ömer, Hasan dün iki temel birdenbire yıkılmış, çalışan dört kişi toprak ve taş yığınları altında Hâdise e haber veril da diğer taraf- nı kurtarmağa Haşan dk eleden Ö- er, Hasi inin muhte- ie Ke ğlikirinde hafif yaralı ola- râk, ustabaşı muavini Rifat da er olarak çakaiılnnştir Yaralılar derhal bir otomobil ile Cerrah; şa hastanesine kaldırılmıştır. Ka- zanın mesulü aranmakta ve tah- Biat yapılmaktadır. Ankara stadyomu Teşrinievvel nihayetinde stadyom açılaca Ankara 17 sui) rada ezdyam inşaatı im tedi on günlerde tribüni geniş bir surette faaliyete başlanmıştır. Öğrendiğime göre, inşaat teş- ie 20 sinde ağa eşrinievvel nihayetinde Türk füt ci ile Ea fü bole fa olarak yeni stadyonda pm yapılacaktır. Dahiliye vekâletine | bağlı bazı Zabitler!e askeri memurların maaşları Hazırlanan lâyiha Kamu- tayda ruznameye alındı Tece on üçe indi mandanlığı yapmış olan miralay- lara aid olan derece de kal vekâlet | kalemi mahsus müdürleri "ali maaş 70 Hira, ye- dinci derece binbaşılar, üçüncü sınıf as- keri memurlar asli maaş 55 lira; seki- zinci derec & kıdemli yüzbaşılar ve Pa memurlar asli 45 lira kuzuncu derece, ve bizi ve askeri mimarlar asli mar aş 40 lira; si derece birinci mü- Yüzler ve sınıf maki memur- Jar asli mi e Hira; on birinci derece mülâzinler ii maaş 30'Hra, on ikin- ci ekilleri asli maaş 25 EE on Mi dece askeri memur muavinleri asli maaş 20 lira Lâyihanın b bi iedinde rk tahsil görmüş mülkiye me- 25 lira asli maaşla vazi- ie aa halde ayni dere- e tahsil gören zabit vekillerinin 2 lira ile Mami başladıklarınâ edilmekte ve bu suretle iki eee “di < fark olduğu zikrolunmaki daireler vilâyetler evine ay ara 18 (Hususi) ii A nacaktır. Ankara radyasyon tecrübeleri Ankara 17 (Hususi) — Ziraat itüleri profesörü bay Samuel radyosyon tecrübelerine devam etmektedir. Enstitülerin rektörü doktor Falkefin teşviki ile, An- karada radyosyon cemiyeti teşkil i Sovyı Çunemun konser Sovyet artistlerinin konserinde Atatürk -te - bulundular salona şeref o verdi we istiklâl marşile karşılandı. Konserde Başbakan, bakanlar, et büyük elçisi, saylavlar bu- lunmuşlardır. Artistler çok alkış- lanmışlardır. Muğlada bağcılık. Yeniden birçok Amerika çubuğu dikildi Muğla 17 (A.A.) — Vilâyette bağcılık gün geçtikçe ilerlemek- tedir, Son günlerde yüzlerce hek- tar bağ dikilmiştir. Vilâyette 1152 hektar bağ ey di buçuk mil alınmış ve bap ra izinde sarf. ipa çubuğu getirilerek ye- ni usulle dikilmek üzere dikici- lere dağıtılmı ileksersiz bir 500 kilo çekirdeksiz ve rezzaki üzüm çubukları yollan- mıştır, “Matbuat kongresi hazırlığı Ankara 1 Matbuat kongresi cılar cemiyeti namına birer mu- rahhas, muharrirler, muhabirler an seçilecek murahhaslar, muhtelif . mesleğe mensub mec- mualar namına birer murahhas bu- Tunacaktır. Kongre 20 mayısta top- lanacaktır. Ağzı yandı Karabet Beşirikyan bir milyon lira zarar ettil 17 — Deyli Ekspres il n Karabet Bein yle 150 sünde muvaffak olam ve 150 bin ingiliz liralık Mar miyon o Türk Tekne amme muvaf- « Karabet, alt sene evvel Lon- a gelmiş ve ingiliz tabilyetini kabul Sümiş bir bankerdi. Ankarada bir katil asıldı Ankara 17 — Ayet isminde bir katil bu gece sabaha karşı asıl- mıştır, Ayet Mama köyünden kan- Dr Tevfiği öldürmüştü. Verilen edil Ver

Bu sayıdan diğer sayfalar: