18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ma AKŞAR e Sahife 15 Gribe karşı GRİPİ RIBDIN alınız çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. nen yavrular tembel ve kuvvetli, Tüm Deniz yolları mia LETMESİ ler Kar Karaköy - Koprabağ Han ii 5 abimi MERSİN kı KONYA 9 p” n CUMA günü e 1 de ni kadar. 3) 18 dan ivlan Near East Ageney | cı Vakıf han (Sabık | T ran han) 4 öncü kat Sven el. 44957 «8 - 40923 5 Venaka Orient Linisen Gothenburg a eenbare, Btokholm, Oslo - Dansig, Vika nhag Abe Rim derı baltı Çark ve m Bind, dimanları osrasında İ te bir minin ve avdet için akin SR Pest Oring » Danziç - Gethenburg ve Vaz, Wiki vapurlar. boğa 9d. vap, ari — Nisana ein £ Bialand v İl | in gi Mayısa iye da akinda İstanbuldan Hamburg R İ bez Kopenhag, o Gdynla özlemi İçi zig « Btokholm, Va ir Sm bareketedecek Va, alan, u iz msi ayısa doğru. and yi tafeilk, "kin Galata'da 6 inei ki e m Arapyan hanında) 4 üncü z in aeast, Tel (8965) | Mitoame YD.IRIĞI KLAMANA Limanımızdan hareket edecek RİNALE vapuru ge Burgaz, ye Köstence, Novo- aş ek Batum: ar çe Buargaz) a aç panyanın ipl olalaikeği ürler veya değişiklikler müstesnadır. a, mali, Cenubi ye i Amerika Ni ii sturalya, Yeni Zeland ve Aksayi va, sin doğru bilet verir. «İTALİA3 mupr, kumpanya Jüks © vapurile telit seyis, Rae nevi şahlar çin Gala Merkez ie ini d Triestino) Be Teletön 14870 v Aslan ve Eskihisar tlehit Çimento ve Su Kireci İabrikaları demin na nd makineleri ehmed Halis müe anelerini OGalatada, (Rıhtim EN Marmara kahvesi fevkinde hanına, taşıdığını sayın Allan bildirir. Tele'on: 41447 m BALIN NECATİ NASIR İLA CI asırları bile pek kısa bir za. En eski nası manda tamamen ve kökünden çıkarır. Umumi den İngiliz Me ec zanesi, her eczanede bulunur. müessir bir nasır ii den alınır. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddi bir istikametle haxırlanır. KABIZLIK HAZIMSIZLIK —— iğ - yanı İl İyi TT e ve ke Di Sf ermez. M. Deposu: ve ecza deposu, Bahçekapı, İş Bankası arkasında No. 12 T.M Vekâletinden : : vilâyetinin Keskin kazasına FOSFATiN NECATİ Bununla besle- neşeli ar, İstiklâl caddesinde #amum Kiralık Sinema kişilik, | tiyatroya sai eri bir alan kiralıktır. Adres; Kul. sokak No. 13 Tel, 43191 evfikan yi menin gi rında icra ran iğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (10601) İstanbul asliye mahkemesi hukuk dairesinden tm 6 ma İ e am No. irem in anıl mn olduğundan iye İsen e 23- Hye mahkemi kuk dairesin- den ilân EE ML. 218 fız Murat Fikri uhdelerine 60 sene müd. detle ihalesi icra kılmacağından maadin inin ez inci maddeleri mucibi itirazı o- ani ARAŞ tarihinden itibaren vekâletine Köşk ve Erazi İstasyon ve ei on dakika akac EMU lin en ei tepesinde al erhum Ahm hur Ad körkü ile arazisi ke lepir bir fiatle re Heva la çevrilmi: ———---——--- Xx ACELE SATILIK |! Üsküdar Hukuk Hâkimliğinden Kadıköyünde (Bakla beilümide 33 No. lı hanede sakin Melâhat namı tor kik erler Oteli Pimi sokak No, Gi > techizat açık eksilt- muştur, Şeke edilen öy pi lira olup ilk temi- natı 168 liradır. iri 29 nisan 935 günü saat 15,30 dadır. o Şartnamı s girl Satınalma komisyonunda g bilir, Ekşiltmeye medi minat (O makbuzlariyle (birlikte vaktinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 1873) n pil * 4887 lira 70 kuruşluk yapı mal- da satın alınacaktır, Komutanlık Satinalma komisyo- nuna gelmeleri (1982) e 963 lira 31 kuruşluk yapı zemesi pazarlıkla satın alınacaktır, alesi 22 Nisan 935 pazartesi gü- nü saat 14 dedir, İstekliler me: son ea dıköyünde ur Bostan karşısında 31 Ağam gm 13 No. hı hane- de mukim P. e açılan bo: ma ve elle #irasında kendisinden doğma ve mü hten olma Mle- gi velâyetii disine tev- di tahkikat ve nunu edenin. 134 ve ve isi inci mai deleri hükmün: boşanmalarına va Melek me na- ve çocuk! len | gm İNE Araniyor Yl e si li ye elbsie A ARANIYOR.” Talip olan- biri dl saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma, menem nuna gelmeleri. (1984) — primin İstanbulda Çiçek pa 46 ia Han na mi2 3'e e müracaat edebilirler. * İstanbul Komutanlığına © bağlı Mâşesi için hissei işti- rak ğe ri li GM aktı lira nafa- mü üddeaaleyhten tahsili- ayrıca ATI üzere ayrıca emi ie We M.2 ERIİB ZEKİ Beşiktaş tramvay cad. Sokoni > deposu yanında Erib Bey meyvasız çam ve saire ai vi a dolablı suyu hiç ek ört bostan pet ye ai e ye 2 salon, 2 mibeki her tarafı balkonlu kâgir büyük köşk ile büyük bir ahır ve araba- > vardır. vasındaki şel bir gu - ittihazına elverişlidir. şam) da Mustafa Rağıba mü- racaat! sis vi ve hükümlerini fesh ve iptal ve vöküllerisi azil eyle- diğimizden keyfiyetin İstanbul, (Bafra ve Samsunda o münteşir etelerle eşrü ilin: ve bir nü: ishanm busulü ımnında, Bafra Tapu memur- Evinizde - yatağınızda RÖNT MUAYENESİ He Yeni getirttiğimiz son “sistem seyyar ee cihazımız Kilkiöelinr. ve taların emrine Amadedir. JE yakası için: ŞİŞLİ ŞİFA YURDU. Tel. His dad yüke er RADYOLOĞ BAADET Yi kıtalar ihtiyacı olan saman e zil 1 m RÖNTGEN nın tehmin bedeli “iu tim olub ilk teminatı 144 lira —— ” Mayıs 935 Cumartesi gü- nü saat 15'dedir. Şartnamesini Fın- la in ınalma Komisyonunda MİL Kadıköy” Tel, a) ARM AA Vi Yenileme Bürosundan! Li İlani Gcaret “Yaya ii Fraytag on , şirketile | Said nda tesbiti ke- yenilemenin Sbliz makamına kaim olmak ilân olunur. (10601) KIRALIK FIRIN da 54 No. uygun - fiyatla alümat be tebliğini rica ederiz. SAPAN Türk Anonim: Şirketi in dalyancı Mustafa İmamoğlu Kötekli müracaatları. ea AŞ tria €v- vaktinden evvel Komisyonda ha- zır bulunmaları,; ; (1983) Ar T CEV

Bu sayıdan diğer sayfalar: