18 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Adımız, andımızdır. ndelik DOST ARTİSTLER Dost Rusya'nın tiyatro ve mü- ı'i' hayatında ün almış artistleri ürkiye'ye gelmişlerdir. Ankara'- ve İstanbul'da arlarını göstere- teklerdir. Onları dinleyen ve gö- Ten halkımızın bundan büyük bir h?_l duyacağına kuşku yoktur. Çünkü artist ile halk arasmdaki fğların en önemlisi olan karşt- ıll_dı sempati bu konserlerde en î".fksck derecesinde gerçekleşerek büyük ve verimli rolünü oynaya- r. Uluslar arasındaki kültürel ta- Rişma ve yaklaşmaların yüksek *ğerini bilmiyen kalmamıştır. O- Dun içindir ki devletler sıyasal #ları bir de kültürel bağlar ile Pekiştirmek omacını güdmektedir- ler, Biribirinin düşünce ve duygu- rını eyi bilen uluslar daha çabuk Anlaşırler. Bu anlaşma her alanda Yerimli olur. Arsıulusal geçimin Sönuüsu yalnız ekonomik alışve- rişler değildir. Onun gerçek teme- l'_ ı_îal'ıı çok fikir ve duygu alışve- Tişine dayanır. Kaldı ki Sovyet Rusya'da ar Yeni bir erek ile yeni bir yol tut- Muş olduğundan bu büyük hareke- ti devrim Türkiyesi çocuklarının Yakından bilmesi gerektir. Ar üze- Tinde türlü düşünceler olabilir. akat devrim çağlarında her şey Dasıl ulusun genel asığları ve hal- en çabüuk bir vakitte yükseltil. Mesi bakımından değerlenirse ti- Yatro ve müzik gibi ar çeşidleri de (Sonu 3 üncü sayıfada) 1 — Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö. yazılarını gazetelere vereceği: 2 — Yeni konan karşılıkların iyi ayırd STRESA'DAN SONRA CENEVRE. Konsey üç devletin andıcını onadı - Bu durum karşısında Hitler geneloy yapa- cak - B, Litvinofun önemli bir yazısı Cenevre, 17 (A.A.) — Alman- yanın silahlanmasına karşı Fran- sa, İngiltere ve İtalya tarafından hazırlanan karar, bu üç devlet de- i tarafından, dün öğleden lî:ıî]:rlıopbnın Uluslar Sosyetesi konseyine verilmiştir. Colse açıldığı zaman, 16/3 ta- rihli alman önergesinin redğedıl: mesini istiyen B. Laval şu sözleri söylemiştir: .. Konsey ne büyük sorav ) beldeği (alâmeti) edilmesi için, gereğine göre, kullanılan şekilleri alın mışlır: “mesuliyet,, altında bulunduğunu anlayacaktır. Barışı gözetmek ö- devini üstüne alan konsey, bugün sessiz ve kayıdsız kalamaz. Çün- kü bütün uluslar bilirler ki pakt- lara bağlı kalmak yalnız bir ah- lak prensipi değil, Uluslar Sosye - tesinin canlı bir kanunudur.., b'. Bek B. Laval, 3/2 tarihli Londra bildiriğindeki güvenlik şartını el- de etmek için konuşmalara başla- nacağı bir sırada Almanyanın an- (Sonu 5. inci sayıfada) : Aslı ak olun hak, aslı ügüm olan Antigouvsh, 18, Nİ 1935 PERŞEMBE giltere'de,, 17 (A.A.) — | Bura yakınlarında ekspres yoldan çıkmış ve makinist ile bir yolcu ölmüştür. Birçok yaralı vardır. #urvğ çe — Re a F Nİ rBOğilZlîll'lll durumu Cenevre, 17 (AA.) — Uluslar de | neği konseyi başkanı B. Tevfik Rüşdü | Aras sorumun esasına dokunmaksızın | Boğazların askerlikten tecridi hususun- | da Lozan andlaşmasile kurulmuş olan farklı muameleye Türkiyo delgesi sıfati- | le itiraz etmiştir. B. Tevfik Rüşdü —Aras, bunun mu- kabilinde Lokarno andlaşması nevinden | bir şey bulunmadığını söylemiştir Sir Con Saymen, Baron Alolsi ve B Laval bu sorum hususunda - çekinekler (kuyudu ihtiraziye) ileri sürmüşlerdir. | B. Laval Türkiyenin günün bi- | rinde Avrupanm bu mıntakasında kuru- | lacak müşterek bir güvenlik sisteminden | | asığlanması (istifade etmesi) arzusunda bulunduğu düşüncesini ileri sürmüştür. B. Litvinof Türkiyonin arzusunun gerçekleşebilir olduğunu söylemiştir. işyarların aylıkları artıyor Subaylar ve süel işyarların a; hıkları kanununun bazı maddeleri |ile 2617 sayılı kanunun birinci | maddesinin değiştirilmesine dair - * önerge Kamutay büdce komis- | yonundan geçmiştir. Buna göre Subayların ve süel işyarların 14 derecesi 13 e indirilmekte, tüko- mutanlık (İiva komutanlığı) yap- mış olan albayların (miralayların) (Sonu J üncü sayıfada) fransızcaları da yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. hüküm, türkçe *çok,, kökünden ko< Dün akşamki büyük konser B. Steinberg Şehrimizde bulunan Moskova Bü- yük Akademik Devlet Tiyatrosu artist- leri Halkevinde verecekleri konserler serisinin ilkini dün akşam verdiler, Atatürk ve Başbakanımız İsmet İnönü — ile bir — çok — bakanları: mizin, — saylavlarımızın ve birçok ta- ninmış şahsiyetlerin hazır bulunduk ları bu gerek — artistle rin yüksek — değeri, gerek çalmas parçaların seçilişi ve gerekse konserin tam bir intizam içinde yapılması bakı» mından çok mükemmel olmuştur. Hak kanser, (Sonu 2, nel sayıfada) oO maıılıcâdan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.25 konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıa ) 3 — Kökü türkçe olan kelimelerin bu günkü işlenmiş ve len şekil gibi. İnfirad < Leklik, tekkalma Ötnek: Hali infiradda âciz olan 1nsanlar, birle- Fince büyük bir kudret iktisab ederler * Teklik halinde eksin olan insanlar, birleşince büyük bir ©rk odinirler M'*nfeıid « Tek Örnek: Bu, münferid bir hâdisedir — Bu, tek bir hidisedir. Bi0 Snferiden — Teker teker Tnek: Münferiden geliniz — teker tekor geli- hiz. Na Serrüd etmek — Tekleşmek "nek: Akran ve emsali arasımda teferrüd < Taydaşları ve benzerleri arasr L Nisah — Bozulma (Bak; Teti *al ötmek — Ayrılmak, çıkarılmak saz Bidam — Yıkılma, yıkılım Maih; : li inhidam (Ba Kağştk ahi - Örnek : Müşrifi harab) — (Fr.) Dissolution yeti 7 bir sasyeleyi Dağılım : İktisadi sebebler bir © sebeb, inhilâle YEratabilir aBılrma uğratabilir. ahi 'Ghile lül — Açılma — — (Fr.) Vacance » Sek: Bu vezifelerde hiç bir inbilâl olmadı — Bu ödevi Ş z rde hiç bir açılma olmadı. — Çözüntü günlük anlamıma) . ğ ülen inlilâl bir mücssesede gö çözüntü. — Erirler â? maddeler şunlardır Kak; o'_h nhili maddeler “Nek: Suda kabili uda erir M'inh-_ı y S ji ,_'ı'"a: Münhal yerimiz yok * Ağçık — yorimiz '& T şunl: 5 Açık — e (Fr.) Vacant Izhimak (Bak: Iptilâ) — Düşkünlük Örnek: Onda kitab ek derecesin. dedir - Onda kitâb okumak (d umak | k derece- sindedir. İrbina — Eğilim, başeğme Örnek: İahina bilmez bir irade — Eğilim bir mez bir irde. Münhani İnhiraf — Sapma Örnek: Do düştü — Doj hale düştü. ; yoldan inhirafr sebebiyle sapmisı — yüzüm lahiraf etmek — Sapmak İnhisaf, inlcisaf Tutulma Örnek Hakikat tutulma bilmez Hakikat inhisaf b Tekit (Bak! Hasr) İnbisar (Monopol) - almak (Monopolire etmek) — Tekitle Hasr) İnhisara mek (Bak issement tat — Düşüm — (Pr.) Döclin, Bf an bel- düşüm konuşmasından bt Ji baissement İnhitat - £ tat — Bu toprak- Örnek: İnhitat — Alçalma — (Fr.) D& — (Fr.) Abaisst İngiz olan yerler * İngiz olan yerler. Münhat Örnek: Münhat Dehşetü inhizam (Bak: Tukıraz) ı İnikat — 1 — Bağıtlanma, 2 — (Meclis terimi) inikâs — Yansıma Örn Evlör ve ağaçların durgun - suya inikâsı çok güzel görünüyordu — Evler ve ağaçların durgun suya yansrması çok güzel görünüyordu. Taikâs etmek — Yansımak Örnek: Yürek temi sanın çehresine ini - kâs eder — Yüzek temizliği insanın - çebresine yansır. İmilaf etmek — Çevrilmek Örnek: Nezarları ona initaf edince — Bakışlar rr ona çevrilince İnkây Örn - Yadısa İnkâr nedir bilmiyenin imanında kıy- Enlabaz — Büzükae — Poklik Tokıbaz tı.kılâb — Devrim İukıraz « Batım Bölünme, kıstmlanma Inkısam İnlişam etmek Bölünmek, kısımlanmak Bu şeklin dört parçaya inkısanı * Bu parçaya bölünm Kırılma, kırginlik Verdiği notice onu inkisera uğrattı * Verdiği sonuç omu kırılmıya uğrattı. Bu sözleri duyunca içimde acı bir inkisar duy- dum — Bu sözleri duyunca içimde acı bir kır- ginlik duydüm. İnkisarı hayal — Umusa Örnek: Bu işte inkisarı hayale düştüm — W İşte umusaya düştüm. Inkisarı hayale uğramak — Umusanmak İnkisarı ziya — Yalkırı Inkişaf etmek — Gelişmek, açılmak Örnek: Yazı yazmakta çok inkişaf etti — Yazı yazmakta çok açıldı, Çocuklarımızın bedenen de inkişafına çalışmam lıyız — Çocuklarımızın bedence de gelişmesine çalışmalıyız. Inkıta — Kesilme İnkıta etmek — Kesilmek Takıyad etmek (Tebaiyet)> Bağınmak, başeğmel : daha yüksek insanlara in- — Kendimizden daha yüksek (bağınabiliriz) mek (Tebaiyet ettirmek) — Uyurmak Örnek: Başka r leri emrine inkıyad (tebas ) ertirmek ordu — — Başka uluslatı Tokiza etmek — Sonalmak lasaf, msfet — Ekit Örnek:İnsafrna sığınırım - Ekitine sığınıtım İnsaf etmek Ekitmek iniz? — Ekitmez misi- İesan — İnsan İnsani — İnsel Örnek: İnsani histere hürmet göstermelidir. — İnsel duygulara saygı göstermelidir. İnsıbab etmek «« Dökülmek Örnek: Kızrlırmak, Karadenize Kızılırmak, Karadenize dökülür. iİnsıbab eder —

Bu sayıdan diğer sayfalar: