18 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

18 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 aa aa < ee Stresa'dan sonra Cenevre | ; . Karar sureti Cenevre, 17 (A.A.) — sureti aşağıdadır: 1. — Almanya hükümetinin 16 martta çıkardığı askerlik kanunu, arsıulusal teabhüdlere riayet pren- sipi ile tezad teşkil eder. 2. — Almanya, tek taraflı ha- reket etmekle hiç bir hak elde et- memişti 3. — Almanya'nın tek - taraflı hareketi, arsıulusal durumu yeni- den bozacak bir etke ihdas eyle- miş olduğundan Avrupa'nın dir- lik ve güvenliğine karşı tabiatiyle bir tehdid teşkil eder. € — Almanyanın hareketi gü- venliği tanzim plâniyle ve 3 şubat tarihli Londra bildiriğinde düşü- nüldüğü gibi silâhların, hukuk be- raberliği rejimi içinde tahdidi a- macımma uygun değildir. Gene bu karara göre, den istenilen şunlardır: 1. — Teahhüdlere saygı ve ar- sıulusal teahhüdlerin tek taraflı bozulmasını her bakımdan takbih etmek hususunda arsrulusal cami- anın bütün üyelerine düşen ödev- lerde tasavvur ettiğinin Almanya- ya ihtarı. 2. — 3 şubat tarihli programı tanzim ve programa sonradan ka- tılan hükümetlerin, barışın durlu- ğunu temin için gereken andlaş- malara aid konuşmalara devam ve uluslar sosyetesinin çerçevesi için- de bu anlaşmaları sonuçlandırma- a çağrılmaları. 3: — İlarde gene böyle barışın durluğuna teallük eden bazı teah- hüdler tanınmazsa, uluslar sosye- tesi üyelerinin, andlaşma çerçeve- si içinde her türlü tedabiri alma- ğa mecbur olacaklarına karar ve- rilmet 4. — Müşterek güvenliğin tan- zimi hususunda andlaşma hüküm- lerini daha müessir kılacak tedbir- ler teklifi ve tatbik olunacak ek: nomik ve mali tedbirlerin tasrihi îl_: mükellef bir komitenin seçilme- Ki. Karar konsey- “Karar verildi Cenevre, 17 (A.A.) neği konseyi bugünkü Fransa, İngiltere, İtalya — Uluslar der- toplantısında tarafından &- nerge edilmiş olan karar suretini Dani- marka müstekkif kalmak - üzere birlikle kabul etmiştir. B. Laval, dış bakanlık genel kâtibi B. Leje ile B. Litvinof arasında dün yeni Gr konuşma başlamıştır. B. Laval, B. Lit 'a, yolculuk plâ Bunı değiştirdiğini, doğu — andlaşması hakkında leh şefleriyle görüşmek için of Bönce Varşova'ya gideceğini söylemiştir. Söylenildiğine B. Litvinof, bu şekli B, Lavalin Varşovadan sonra der- göre, hal Moskovaya gitmesi ve leh ileri ge- lenleri ile yapacağı kanuşmalar - sonu- cundan tamamiyle müstakil olarak, rus- fransız karşılıklı yardım - andlaşmasının imz nası şartiyle kabul edeceğini söylemi ştir. B. Litvinofun bir önergesi Cenevre, 17 (ALA.) — Uluslar sos yetesi konseyinde İransız - italyan - in giliz karar suretinin oya konulmasıad n önce B. Litvinof, andlaşmalar hükümleri de bozulması birle paya mr yoksa bütün dünyaya mı kapsal nin gelecekte hususuna karşı alınacak te yalnız Avru- olacağı sorumunu sormuş ve bu suz. 'e konseyde bir az heyecan ve tereddüt u- yandırmıştır. B., Simon, cevâab vererek şimdiki bil- diriğde bu sorumu tetkik edecek olan kornitenin mandasını tahdit veya geniş. lTetmek imkânı mevcut olmadığını söyle- miş ve demiştir ki “— Çünkü şimdiki karar süreti yal- nız Londra, Roma ve Stresada harcanan gücü iÜgilendirmekte ve uluslar sosye- tesi için yeni hiç bir bagıdı ihtiva etme- mektedir. B. Litvinof, fikrinde terar ettiğinden B. Laval, B. Simon'un diyevlerile kayıt ve şartsız olarak kabul etmekte olduğu- nu sgöylmiş ve B. Litvinofdan bu soru- mu başka bir zamana bırakmasını İste- Baron Aloisi, fransız-ingiliz fikrine tamamiyle iştirak etmiş olduğundan B. Litvinof kendisinin de a; fikirde oldu- dunu söylemiştir Sorum oya konulduktan sonra B. La- val, şu son diyevde bulunmuştur : “Fransa, uluslar sosyetesine iyice bağlıdır. arsıulusal Uluslar gösyetesi bağıdların bozulmasını takbih etmek ve yarın için tedbirler almağı derpiş eyle- mek suretiyle bir takım toravlara giri- yor. Könseye Fransa adına teşekkür &- derim, Kaygı kargaşalık içinde bulunan Avrupada barış için işbiliğinde bulunmak hususunda ısrar ediyoruz, Barış fikrine Londra, Roma ve Stresada yaptığımız ve başka yelerde yapacağımız gibi hiz- met etmek amacındayız.,, Andlaşmaların bir taraf- lr bozulmasına karşı Cenevre, 17 (A.A.) — Uluslar s04- yet: Türkiye de olduğu halde 13 devleti andlaşmaların bir taraflı ol nacak tedbir! teye si konseyi araları: k bozulmasına kargı alı- bulmaya memur komi- ake çağrılmıştır. TGRKiYE iŞ BANKASI Berlindeki yankular Berlin, 17 (A. A.) Uluslar Derneğinin kararı Berlin'de bom- ba tesiri ya filler hele Leh masından çok aştır. Yarıresmi mah- anın katılmış ol teessirdir. Söy- lenildiğine göre, B. Hitler güttüğü genel sıyasa hakkında alman ulu- sunun genel oyuna başvuracak Alman sıyasası ve ingiliz gazeteleri Londra, 17 (A.A.) — İngiliz libera r Âh Keri alırsa, kı leri şunu sormaktadırlar; “Eğ: ya eski kolonilerini gütmekte olduğu ırkçılık dokterini ile, koloniler halkının hürriyetleri davası- ni nasıl uyuşturacaktır? Mançester Gardiyen gazetesi diyor- ki: “Almanya kolonilerini kaybetmek- en çok, kendisine kolonilerini kaybet- tiren sebeblerden üzülmelidir. Çünkü Uluslar sosyetesinde üye olan devlet- ler, manda altındaki memleketleri eyi bir tarzda yönetmek ödevini üzerlerine almışlardır. Almanya uluslar sosyetesi- bü- l etmiş olacaksa i ile manda davası ne tekrar girerse, barış paktlar tün yükümlerini da, ırkçılık dökteri hiç bir zaman uzlaşamaz. Hiç bir mem- lekette yerli halka karşı, yahudilere yapıldığı gibi, hareket edil. Mmemiştir ve Almanyanın istemekte ol- duğu toprakların hiç birinde ariğ ır- kanrdan kimse de yoktur, Almanyada ——— Merkeziğ icra komitesinden bir üye öldü. Moskova, 17 (A.A.) — Merkeziğ İcra en eski üyelerinden olan Pi erre Smidoviteh ölmüştür. Kendisi bü- tün seçilerde komite üyesi olmuştu. ko kuruşa in- yazmış- alınmasında u ve şirkecle bakanlık rüşmelerin nasıl sonuç- adır k şirketinin ilk kuru idanberi tatb'k etmekte old k tarife her dört ayda bi en yık bir komisyonca santral sanan amelesi vasati gündeliğiyle İsviçre frangının türk lira- sına olan kıymetine, ve mo*orunun (fiatı- erek tesbit mülü veren bu na göre değişmesi tetkik odi edilmekte idi. Halbuki f tın bugünkü dur öre uygun- ığu ve hayatın ucuzlamasına rağ- 1 kilovatsaatin azam? — fiatının icab kadar düşmemiş olması Bay lık Bakanlığının dikkatini çekerek şir- keti gerek formül esasatının ve gerekse arami tarifenin yeniden tetkiki hususuna | çağırmıştır.Bu çağırtı üzerine Almanya- n şirket delgeleri Bay Felinger ile Bay Becker Bakanlığın bu husustaki fikrini kabul ederek şirketin ilk kuruluş masraflariyle genişlemek için harcadığı Tei yıllık iş- letme, tamir masraflariyle umumi mua- paraların tesbitine ve son melât masraflarını bir kornisyon marife- tiyle tetkik ettirilmesine hazır oldukla rını bildirmişlerdir. Bunun üzerine Ba- yındırlık şirket ve kurumları genel d rektör muavini Emin, ve maliye müfet- tişlerinden Hulüsi ve Bayındırlık Bakan- ığı muhabere müşavirliği uzmanı Nejat- tan müteşekkil bir komisyon, şirket ta- rafından tetkik edilen mühendis Bernt ile müfettiş Striçel ile beraber, şirket defterleri Üzerinde beş ay müddetle süren tahkikatında elde edilen sonuc larr bir raporla bakanlığa bildirmişler dir. Bakanlık müsteşarlığı başkanlığı aİ- tında bakanlık mümessilleri ileri gelenleriyle şirket toplanarak bu komisyon tarafından verilen raporu uzun uzadıya tetkik etmiş ve her iki tarafın haklarını koruyan esaslarda anlaşmışlardır. Bu- nun Üzerine tekrar Almanyadan çağırı- On Yıl Şa pka'alonu Tel: 1932 Avrupadan getirttiği mevsimlik model şapka ve hasırlarını görmek teşriflerini bekler. üzere sayın müşterilerinin 1—1387 T n ee ASA AZARR U AYAT GAET HEELASI VG YAK Ankara belediye reisliği ilanları TeT T ATAREURI SATILIK EV 1 — Yenişehirde Müdafaa caddesinde ve Emniyet abi- desi karşısında etrafı dıvarla çevrilmiş (1111.11) metre murabbaı arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı te- sisatı mevcut üç katlı ev kapalı zarf usuliyle satılığa çıka- rılmıştır. 2 — Bedeli nakten (22716.12) liradır. ve peşinen verilmek — şartile 3 —Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase- beye gelebilirler. * — Muval t teminat (1703.70) liradır. $ — İhale 9-5-935 perşembe günü saat on heşde artırma ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek- siltme kanununda yazılı t arifat dairesindeki teklif mek- tuplarını teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (861) 1—1496 SATILIK EV | L— Yenişehirde İzmir caddesinde etrafr duvarla çev- rilmiş (1143.80) metre murabbar arsa üzerine yapılan su elektrik ve havagazı tesisatı mevcut üç katlr ev kapalı garf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 2 — Bedeli (13856,60) liradır. nakten ve peşinen verilmek — şartiyle 3 — Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase- beye gelebilirler, 4 — Muvakkat teminat (1039,25) liradır. $ — İhale 9-5-935 perşembe günü saat on beşae artırma ve eksiltme komisyonunda yapılacağından artırma ve ek- siltme kanununda yazılı tarifat dairesindeki teklif mek» tuplfınnı teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. İLAN 1 — 500 adet bahçe ka- napesi yaptırılacaktır. Ke- Şif bedeli (6405,5) liradır. 2 — ŞAartname ve keşif- namesi görülmek üzere Fen kalemine gelinecektir. (860 1—1495 3 — İhale 22.4.1935 tari- hine rastlayan pazartesi gü- nü saat 15 de Fen Müdürlü- ğü odasında kapalı zarfla yapılacaktır. 4 — Muvakkat 481 liradır. (792) 1—1357 teminat ctrik fiatları üzcı 18 NİSAN 1935 PERŞE nde yeni anlaşma lan salâhiyetli delgelerle Bayındırlık kanı doğrudan doğruya mürakerelefli girişerek evelce mutabık kalınan esasi) rı göz önünde tutarak tesisat kaymetifili azami tarifeyi, tarifenin değişmesi #f iye sidatı nisbetlerifii erdir. Ve bu karar f şağıda tafsilen yazılıdır. 1 — Şirketin 1.1.1935 tarihinde lf tesisi ve genişleme kıy ri yani mett zu sermayesi yekünüu 3,100,000 Hira ON rak kabul edil: Ve bu sermayt beraber, şimdiy gti kadar ödenmemiş olf kanuni, nizamt faizlerden müteha: vamınca imhası etası mışti 2 — Şirket tesisatının imtiy, deti olan altmış yıl lizım olan kısımlar için ayıra gelmekif olduğu paraların bödema hangi şermi! altında ayrılacağı ve kullanılacağı t bit edilmiş ve bu paraların lüzumu Hi Hnde sarfedilen kasmı tenzil edildiktet sonra kalan bakiyenin de gerek satıf alma tarihinde ve gerekse imtiyar müd" detinin bitmesinde hükümet veya beler diyeye devrini girket kabul etmiştir $ — Küçük miletehliklerin 14 nisâü 935 tarihinden İtibaren alınan endekt" lerile büyük müstehliklerin ve resml devairin 30 nisan 035 tarihinden itite ren alınacak endeksleri 20 kuruş eatf Üzerinden hesablanacağı, yani küçük müstehlikler vergi ve resimlerden gay” €1 olarak beher kilovat aat İçin eski” den vermekte oldukları 25,$ kuruş ye" rine 20 kuruş verecekleri, ve şirketlt evelce imaalarımış olan imtiyaz mukar velenamesinde derpiş edilen 9ç 25 9, *? tenzilatlr. tarifelerin on ve on baş ku" ruş Üzerinden verilmesi yolunda an'ır şılmıştır. Bu 20 kuruşluk azami taril€ esası 1. 10. 937 tarihine kadar mutebet olacak ve ancak motörünün beher kilor sundaki kaymeti yüzde on nisbetinde bir tahavvül olduğu takdirde bu tar havvül azami tarifede 96 2 nisbetinde bir değişiklik yapacaktır. Ancak bu &# gişikliğin takdiri biri Bayındırlık Bar kanlığı diğeri belediye ve üçüncüsü girket tarafından seçilecek Üüyelerdet müteşekkil olarak birinci yıldan sonrü altışar ay fasıla ile toplanacak komisr yona aid bulunacaktır. Yukacıda yazılı zaman içinde motörün Üzerine konmu$ olan vergi ve resimler indirilip veyâ yükseldiği takdirde aramt tarifede bir değişiklik olup olmıyacağı gene bu ko- misyonca tetkik edilecektir. 4 — Şirketin her yıl yalnız cereyan satışından olan, safi olmıyan hasılatı Üzerinden 94 4 nisbetinde bir aidatı Ankara belediyesine vermesinde mutt- Bu nisbet beş yıldan azın sonuna kadar ? $ bik kalınmışt tesviye edilecektir. Bu gibi genel hiz- met gören şirketlerin elde edecekleri menfaatlerde kuruldukları — şehirletin de faydalanması esaslı bir prensip ol- duğundan bunda da iki taraf uyuşmak- ta gi $ — Elektrik tesisatr bulunan bütün çlük çekmemişlerdir. şehirlerimizde on amperlik tek safhalı aylık kirası 12,5 kuruş olarak tesbit edilmesine rağmen bazı malf düşünceler dolayısile Ankara Elektrik — Şirketi bu şimdiye —kadar on buçuk olarak takdir — edilmişti. Bu ki müzakeratta bu malt düşüncelerin ortadan kaldırılmış olmasına binacn diğer — şirketlerin oldukları 12,5 kuruş kiranın 1 mayıs 935 ten iti- baren bu şirketçe de alınmasına muva- fakat edilmiştir. Tıbbi müsamere Birinci Mıntaka Etibba odasınca her ©n beş günde bir verilen Tıbbi Müsa- merelerin dördüncüsü ezkisi bugün saat 18.30 da Ankara Nümune hastane «i konferana salonunda verilecektir. 1 — Hukuk ve ceza alanında tebbi Dr. Fahri si. Dr. İhsan - kasabi dereni adene- pathie hakkında yeni tetldider, Dr, Na- |d 4 — Beynerribat tümör istisali esna- sında balip kesilmesi ve tedavisi. Dr. Muzaffer Canbulat. 8 — Bir gizli Diapete vakası ve yer- li bir Pneumothorax aleti gösterilmesi. Dr. Nüsret elektrik sayıcıların için kir kuruş defa- almakta

Bu sayıdan diğer sayfalar: