18 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün akşamki büyük konser (Başı 1 inci sayıfada) — kevini, seyrek görülen bir kalabalıkla — doldurmuş olan halk, ses, müzik ve ba- le solistlerini, her parçadan sonra uzun — alkışlarla ve tekrar tekrar sahneye ça- — ğarmak suretiyle ne kadar takdir ettiği- /— mi göstermiştir. Dün neşrettiğimiz pro- gramda ufak tefek bir iki değişme ya- pılmıştı. Ayakta — dinlenilen — Istiklâl — ve Enternasyonal marşlarından sonra Cu- — mur başkanlığı filârmonik orkestrası, birkaç gündenberi beraber çalıştığı ta- mınmış Sovyet orkestra şefi Cumuriyet — Halk Artisti Stenberg'in idaresinde ©- — karak Rus klâsik kompozitörü Glinkanın “Ruslan ve Ludmila,' operasının uver- — türünü ve ünlü Sovyet kompozitörü — Şahter'in "Türkmen suiti,, ni çaldı, Eyi — hazırlanmış ve Cumur Başkanlığı ban- dosundan birkaç kişi ile kuvvetlen. — Girilmiş olan tam kadrosu ile sah- neye çıkan örkestramız bu parçalarda büyük bir muvaflfakiyet göstenmiş ve gök teknik bir ansambl dinlemek fırsatı: — Bi vermiştir. Lirik tenor Jadan çok tatlı olmakla beraber en yüksek perdelere kadar ko- laylıkla çıkabilen mükemmel sesiyle Rimaki-Karsakofun Sadko operasından — Hind aryasiyle Verdi'nin Riyolettosun- — dan “dük,, aryasını söylemiştir. Akademik Devlet Tiyatrosu solisti — Lef Oborin piyanoda Şopen'in Noktür- — müyle Polonezini yüksek bir kabiliyet ve teknikle çaldı. Cumuriyet seçkân artisti Maksakova — Rimıski Korsakof'an Kar Kızı operasın- dan Lel aryasını ve Bizenin Karmen 0- — perasından Habanera aryasını pürüzsüz — we tatlı sesiyle söylemiş, programa ilâ- — veten Cemal Reşid'in Kazan oğla tür- — küsünü teganni etmiş ve çok alkışlan- Omıştır. x Bale artistleri Dudinskaya ve Meser- rer Minkus'un Don Kişot balesinden meşhur klasik "Pas de deux,, adlı raksı — Oynamışlar ve rus balesinin bu kadar bü- yük bir şöhrete sahib olmasının sebehi. aa İ Ç Muğlada limon, portakal, muz yetiştirilecek Muğla, 17 (A.A.) — Vilâyeti. miz topraklarının narenciye yetiş- tirmeye olan kabiliyeti göz önüne alınarak ve kontenjan harici İtal. ya'dan 2500 tane limon portakal, mandalin, muz getirtilmiştir. Fi- danlar Marmaris ve köyceğiz ka.- zalarma verilmiştir. — ni üsnomal kabiliyetlerile göstermişler. dir. Çok genç ve sevimli kompozitör Şos- takaviç piyanoda kendi izerlerinden “Perçin,, süitinden bir parça ile Polka- sanı çalmış ve takdir odilmiştir. Bale artisti Dudinskaya “Bayader,, baletinden “yılanlı dans,, £ uçar gibi o- lan hafifliği ve inceliğiyle oynamış, Ba- riton Nortsof, Çaykovskinin “Maça kı- zı,, operasından Eletski aryasını söyle- iniştir. Cumuriyet seçkin artisti Pirogol gür ve enerjik bas sesiyle Rimski - Korsako- fun Sadks operasından “İskandinavya,, aryasiyle Guno'nun Faust operasından “Mefisto,, kuplelerini söylemiş ve bil- bassa beğenilmiştir. Bale artistleri Dudinskaya ve Me- serey Libling valsmı gene aynı mükem- meliyetle oynamışlardır. Soprano — Barsova Rimski - Kor » sakofun Kar kızı operasından Kar kızı aryasiyle Rossininin Sevil Berleri opera- sından Rozin aryasmı söylemiş ve pek gok beğenilmiştir. Halkın dinmiyen ak- kışları üzerine değerli artist biri türkçe olmak üzere iki parça daha söylemiştir. Barsovanın yüksek sanatı her ti melerin üstündedir, En sonra değerli Ba- İe artisti Messerer, Tsfasmanın *fudbol. €u raksı,, n büyük bir esneklik ve akro- batik kabiliyetle oynamış ve sürekli al- laşlamneştır, Konser, bugün Maarif ve yarın ordu mensubları için tekrarlanacaktır. Yabancı dil derslerine devam etmiyenler İstanbul, 17 (Telefon) — Üni- versitede yabancı dil derslerine alt mış gün devam etmiyen talebenin herhangi fakültede olursa olsun sınaçlara kabul edilmemeleri ve sınıf geçememeleri rektörlük ta- rafından fakültelere bildirilmiştir. Değiştirilen türk göçmenleri Istanbul, 17 (Telefon) — Bul- garistandan değiştirilme suretiyle gelen türk göçmenler Korfallı kö- yüne yerleştirildiler. Bu göçmenler eşyalarmı ve hayvanlarını beraber getirmişlerdir. Meyva fidanlık enstitüsü İstanbul, 17 (Telefon) — - Bü- yükderede meyva fidanlığında bir enstitü binası yapılacak ve yetişti- rilecek fidanlar köylülere bedava dağıtılacaktır. Filorya plâjı İstanbul, 17 (Telefon) — istan- bul belediyesi hukuk müşavirliği Florya plâjımın belediye namına satınalınması muamelesinin ikma- Ti için hakyerine müracaat etmiş- tir. Kastamonu'da yangın Kastamonu, 17 (A.A.) — Dün akşam 18.30 da Nasrullah meyda- nında manifaturacı B. Kâmil Kay- pok oğlunun dükkânımdan çıkan bir yangından, etrafında bulunan 35 dükkân kâmilen yanmıştır. Za- rar elli bin lira tahmin edilmekte- dir. DU YU L A R İnebolu'da yumurta piyasası İnebolu, 17 (A.A.) — Yumurta piyasası isteklidir. Bu hafta için- de Almanyaya 1000, İspanyaya 3500 sandık yumurta gönderilmiş- tir. Çankırı vilayet mecl Çankrı, 17 (A.A.) — 45 gündü toplantıda bulunan Çankırı - yet meclisi dün toplantısını bitir- di. Genel meclis özel büdceyi 350 bin lira olarak kabul etmiştir. Büdcede bayındırlık işlerine 80 bin, kültür işlerine 120 bin, sağ- hk işlerine 36 bin, belediyeler su yollarına yardım olmak üzere 12 bin, Halkevi için de 3200 lira ko- nulmuştur. Bunlardan başka büd- ceye iki yılda yapılmak üzere mo- dern techizatlı bir ilk okul ile bir de hastane yapılmak üzere tahsi- sat konulmuştur. Aydın halkevinde zehirli gaz konferansı Aydın, 17 (A.A.) — Halkevin- de zehirli gazlar ve korunması hakkında bir konferans verilmiş ve denemeleri yapılmıştır. KLAKKAĞANR KOK KA YAK YK AYA AYA ARLDAKAII IN Otuzuncu kılav uZ. da aylık aboneleri- miz doluyor, Gazete gönderilebilmesi - i- çin şimdiden yeni- lenmesi, Çocuk Esirgeme Kuru- | munun yardımları — | Çocuk Esirgeme Kurumu g8 | nel merkezi | nisan 935 ten 16 ni- san 935 tarihine kadar 1524 ço- cuğa yardım etmiştir. Bunlardan 253 hasta çocuk ve anne genel merkezin poliklinikle. rinde mauyene ve tedavi edilmiş- tir. Diş muayene evinde de ayri- ca 875 çocuğun dişleri muayene ve tedavi edilmiştir. Süt damlasın: dan her gün 160 çocuğa 1158 ki- lo yekün olarak bedava süt dağı- tılmıştır. Yoksul talebeler için a« çılan aş evinde her gün 226 ço« cuğa sıcak yemek verilmiştir. Yars dım için başvuran çocuklara 428 lira 75 kuruş değerinde yardım ya« pılmiştir. Ayrıca 7 çocuğa da ça- maşır, ayakkabı verilmek suretiy- le sevindirilmiştir. Muğlada bağcılık Muğla, 17 (A.A.) — Vilâyette bağcılık gün geçtikçe ilerlemekte dir. Son günlerde yüzlerce hektar bağ dikilmiştir. Vilâyette 1152 hektar bağ vardır. Geçen yıl yedi buçuk milyon küsur kilo üzüm a« İmmış ve hepsi vilayet içinde sar« fedilmiştir. Son günlerde Filoksaralı bir mıntaka olan Milas'a dokuz. bin Amerika çubuğu getirilerek yeni usulle dikilmek üzere dikicilere dağıtılmıştır. Filoksarsız bir mın- taka olan Bodruma da Muğladan 1500 kilo çekirdeksiz. vae rezzaki üzüm çubukları yollanmıştır. B. Fahri ve arkadaşları berilendi Paosta telgraf ve telefon eski u mum müdürü B. Fahri ve muavi ni B. Suphi ve telgraf işleri müdü« rü B. İhsan Cemalin Ankara asli« ye birinci ceza mahkemesinde de« vam eden muhakemeleri dün bitmiş ve her üçü de berilenmiş- lerdir. icam — 1 — Tutarlık, 2 — (Edebiyet terimi) Örnek: Sözlerinde insicam yoktu — Sözlerinde tutarlık yoktu. Ümsidad etmek — Tıkanmak, kapanma, İnsilâh etmek — Soyunmak, yüzülmek — Örnek: Sanki insanlıktan insilâh etmişti — — Sanki insanlıktan soyunmuştu. İnsiyaki — İçgüdel a etmek — Yapmak - — Bina etmek — Kurmak, yapmak Örnek: Bu evi 1895 te inşa etmişti — Bu evi — 1893 te yapmıştı. ia etmek — Şavmak (Bak: Eşia) İnşiab (Teşsub) etmek — Dallanmak, kolsalmak ş —- Kol — Örnek:Bu yol dört şubeye aytılır & Bu — yol — dört kola ayrılır. İnşikak etmek — Yarılmak, çatlamak, ikiye ayrıl- mak — Ferahlık, iç açılma Örnek: İnşirah içinde geçen bir gün — Ferah- lik içinde geçen bir gün. etmek — Sonuçlamak, bitirmek, sebeb olmak “Örnek: Bu işi intac edemeden — Bu işi bitire- meden (sonuçlıyamadan). — Bu hastalık ölümünü imtaç etti * Bu hastalık ölümüne sebeb oldu. etmek — Söyletmek, dile getirmek — Örnek: Feryadı dağları taşları intak edecekmiş- ;vı!ne — Haykırısı dağları taşları dile getirir- cesine (söyletircesine) ş etmek * Çimleamek, yeşermek — Örnek: Tohumlar intaşa Başladı - — gümnlenmeye (yeşermeye) başladı. 1 İatı Tohumlar tiba — Duyuş(Bak: his), iz — (Fr.)lm pression — Örnek: Onun bende bıraktığı intıba hiç de iyi — değildir — Onün bende Biraktığı — iz hiç de iyi — değildir. k etmek — Uymak — Sönme — Faydalanma, asığlanma — Örnek: Parasından daha çok intifa fikriyle — ndan daha çok faydalanmak (asığlanmak) hh-lylo. İntihab — Seçi, seçme, seçim Örnek: Mobus intihabı henüz bitmedi - Saylavy seçimi henöz bitmedi. İntihab etmek — Seçmek Örnek: İkiden birini intihab etmelisiniz — İki- den birini seçmelisiniz. Müntahab — Seçken Örnek: Memurlarınız meyanında en müntahabr hangisidir? — İşyarlarınız arasında en seçkeni hangisidir? Müntahib — Seçmen Örnek; Mebus intihabında müntahibi rey verir saniler Saylav seçiminde ikinci seçmenler oy verir. İntihar — Ölünç Örnek: İntihar da bir çürümdür; faket cezası da cürümle bizlikte gekilmiş olur -Ölünç de Bir suçtuz, ancak cezası da suçla birlikte çekil- miş olür. İntihar etmek — Ölünmek, kendini öldürmek Müntehir — Ölnük Örnek: Müntebir, intihar etmezden evel yazdı. ği yazısında.. — Ölnük, kendini öldürmezden önce yazdığı yazısmnda... İntikal — Geçme İntikal — Anlayış, varış Örnek: Seriülimtika) bir adem - Çabuk anla- yışlı (çabuk varıştı) bir adam, İatikam « Öç Örnek: İntikam, yüreği kemiren bir kuzttur « Öç, yüreği kemiren bir kurttur. İntikam almak — — Öcalmak, Örnek: İntikam almak için onu öldürdü « Öc- almak için ona öldü.dü. Öçgüder Örnek: O ne intikamcü bir adamdı — O ne öç- güder bir adamdı. İntikamecü - İntisab etmek — Kapılanmak Örnek: Zenginlere intisab etmekten büşka bir şey bilmezdi * Zengiülere kapilanmaktan baş: ka bir şey bilmezdi. | İmlisab etmek-— Yamaninak, Girmek Örnek? Biğyişe intisab etmek © Bir işe girmek. İntişar etmek — Yayılmak, çıkmak Örnek: Yeni bir haber imtişar etti « Yeni bir haber çıktı. İntizam — Düzenlik İntizar etmek — Beklemek, gözlemek Örnek: Vürudunuza çarıçeşm ile imizar ediyo- rum « Gelmenizi dört gözle Bekliyorum (göz- lüyorum). İnzıbat (Zaptürapt) — Yasa Örnek: İnzıbat, bir memleketin ideresinde en ehemmiyetli bir şeydir — Yasa, bir ülkenin çev- riminde en önemli bir şeydir. Katılmak Örnek: Önümüzdeki lâyüsd müşkülâta bir de bu İnzımam etti — Önümüzdeki sayısız güçlük- Jere bir de bu katıldı. İnzımam etmek İnzivagâh — Çekilge Örnek: Bir zamanlar şehirlerin bercümercinden el çekerek bir küçük köyü jinzivagih ittihaz et- miştim, — Bir zamanlar şehitlerin kargaşalı- ğrndan el çekerek bir küçük köyü çekilge edin- miştim. İpka etmek — Bırakmak, alıkoymak Ipka kalan — Dönek İpka kalmak — Dönmek, kalmak Iptal etmek — Çürütmek Örnek: Taahbüdatını ipta) etmek için binbir yola baş vurdu « Bağıtlarını binbit yola Baş vurdu. çürütmek — için İptidai « Ham İptidai — İlkel Örnek: Akvamı iptidsiyenin malümat; da, ma- bareti de iptidaldir — İlkel ulusların - bilgileri de uzelliği de İlkeldir. İptilâ — Düşkünlük Örnek: Öyüm eyi bir şeydir, yalnız iptilâ derece- sine varnamak — Oyun eyi bir şeydir, yaltız düşkünlük derecesine varmamalı. Müptelâ — Düşkün Örüek: O adüm İştere müptelâdu « içkiye düşkündür. © adam Müptelâ olmak — Düşkün olmak, uğramak, yakaş lanmak Örnek: / — Bilmem neden bu Sırada oyung müptelâ oldu — Bilmem neden bu sırada oyuna düşkün oldu, 2 — Korkulu bir hastalığa müptelâ oldu «© Korkulu bir hostalığa uğradı (yakalandı). İptina etmek — Dayanmak İptisam etmek, tebessüm etmek — Gülümsemek İptizal — Bayağılaşma Örnek: Bu yoldaki mütalealar artık iptizale uğu radı — Bu yoldaki oylar artık bayağılaştı İrade (İhtiyar anlamma) — İrde İrade (Küdret anlamına) — Enerji İrade etmek —- Buyurmak Örnek: Böyle yaprlmasını irade etüler - Böys de yapılmasını buyurdular , İradi — İrdesel Gayri iradi — İrdesiz, irdesizce Örnek: Mücerred harekâti itadıyesinden mesut olan insanlar, gayri iradi hareketlerinden cezi görmezler — Yalnrze irdesel hareketlerinden so- ravlanabilen insanlar, yadirdesel — hareketlerinm den ceza görmezler, İradeli — İrdeli, enorjik İras etmek — Vermek Örnek: Çekirgeler toprağrn verimliliğine zarât iras etti — Çekirgeler toptrağın verimliliğine xarar verdi. İrad — Gelir Örnek; İradiyle geçinir bir adam — Geliriyle geçinir bir adam. İrad etmek — Getirmek, vermek Örnek: 1 — Nütuk irad ermek « Söyler vem mek. ? — Misal irad etmek — Örnek getirmek. —H ———i DÜZELTME Kılavuzun 24 üncü sayısında ikinci yap* rağın ikinci sırasında, 20 inci satır göy! olacaktır: İnad — İnad (T. Kö) (İnad) sözü türk kökünden geldiğine göre, bunun yerine yazılmış olan; Inadına — Toruna Satırı lüzumsuzdur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: