19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa Müusikişinaslar! Cemiyetinizin Nelerin- den Şikâyetçisiniz? İstiklâl caddesi; Camcı so- kağı 131 numarali hanede ha- nende Bayan Hamiyet: — Hâlâ varmı bizim cemiyet? Ben çoktan dağıldı. zannediyordum. Hoş, var'ığı ile yokluğu müsavi ya, çünkü ben bu kadar zamanlık ha. nendeylmm, Arada sırada adımı düy- duuğm ba cemiyetin nt iş gördüğünü merede bulunduğunu bir türlü anlas yamadım, Öğrenemedim gitti, * Cibangir, Karaman sokağı 9 numaralı hanede Bay Hafız Yaşarı — Bayım, bu cemiyet, diğer bazı emsali gibi, gölge etmeden yaşasa iyi, Fakat öyle değilki —mübarek. Sirkecide iş evleri 'vardır. Oralara iş aramak için gelen hizmetçilere bizim cemiyet hiç sormadan soruş- turmadan bireri “Artist ehliyetnamesi de verir. Be ehliyetaameler, nadiren sesleri müsait kızcağırlara düşüyor. Ekseriyetle de, - musikiden geçtik « sokak şarkılarının “Ş,, nımı bile bil. meyenlerin eline geçiyor. Bunlar, ©o ehliyetnameyle, gurada burada açılan meyhanelere kapılanı- yorlar. Ve bittabi “sanatkâr,, “hanen- de,, #fatını taşıyorlar. Nezleli sezleri Me, ölçüsüz namesiz şarkılar okuyor- ler, hanendeliğin de, san'atkârlığın da değeri eksiliyor. * Pangaltı, Mumhane sokağı 70 No hanede udi bay Hüseyinıi — Ne cemiyet bayım, me cemiyet geç allahını seversen. benlin bildiğim, bir. cemiyet, mensuplarını — korur, işsiz. kalanlara el uzatır, iş bulur; yardım eder. Halbuki ben; aylarca yarım İlra göndelik bile bulzmaz oldum, açlık- tan nefesim koktu da, Allahtan başka kimseden hayır görmedim, göreme- dim! Siz de, bu veziyette bir cemiyo« tin nesinden şikâyet ettiğimi soruyor- sunuz! Nesinden şikâyetçi değilim ki? İpek Tohumu Bulgaristandan Buraya Kaçakçılık Mı Var? Her sene eden — İrana ve yakın şark memleketlerine ipek böceği tohumu ihraç — edilir ve (25) gramlık kutuları (250) kuruşa kadar satılırdı. Bu sene İran tohum almamıştır. Memle- ketimizde de tohumcuların sayısı arttığı için fiyatlar 65- 70 kuruşa kadar düşmüştür. Bulgaristandan- da yurdumuza tohum kaçırıldığı- ni söyliyenler vardır. Bu sene koza mahsulünün 70 - 80 vuşa müşteri bulacağı şimdiden yapılan kuvvetli tahminlerdendir. Para Kaçırıyordu Mariko Jorj adlı bir İtalyan kadını Plista vapurile Amerikaya gitmek üzere iken Üzeri aranmış ve elbisesinin yakasında gizlediği 95 dolar meydana çıkarılmıştır. Paralar müsadere edilmiş, kendisi mahkemeye verilmiştir. Komşu — Marsilyada bir Fransız kendi arzuzile kendisini kısırlaştırmış. SON POSTA Delileri Merdiven Yapıp Timarhaneden Kaçmış ! Işlemediği Cinayet Kalmamış — Siz bunun böyle sünepe durduğuna bakmayın. Bu öyle hunbar bir adamdır ki İnsan maceralarını dinlerken bile titrer. Yalalanmamak — için Fatihte bir balıkçıyı, Horhorda bir pollsi öldüren bu Ömer Dıramalı da değildir, hüviyetini gizlemek için Dıramalı olduğunu iddia etmek- tedir. — Yunanistanda bir adam öldürmüş, — buraya — kaçmıştışr. Anadoluda soyduğu - biçarelere, paralarının — saklı yeri söyletmek için sacayakları ateşte kızdırıp başlarına geçirmek w- retile işkence yapmıştır. Burada mubakeme — edildiği sırada deli olduğunu Ööne sÜrmüş, tımarhaneye — gönderilmiş, ora- da da delileri: — Size canbazlık öğreteyim, diye — aldatmıştır. Delileri cambazlık öğretmek bahanesile — birbirlerinin Üstene bindirerek ta tavan penceresine kadar yükseltmiş, kendisi de en Üsttekl delinin üzerine tu'ıııııııı.ıı, oradan dama çıkmış, — kaçmış, yıllarca sonra İzmirde yakalan- mıştır. * 932 senesinde Bebekte Valde Paşanın kâhyası bay Şerif Alinin evini soyan, sonra kendisini ya- kalamak iİsteyen bir polisi yara- layan, bir balıkçıyı öldüren, jandarmanın elinden ve tımar- hansden kaçan Ömerden bah- sediliyordu. Kâh deli — olduğu, kâh —kaçtığı için muhakemesi bitirilemeyen bu adam dün yine ağır cezaya getirilmişti, mahke- me kapısı Öönünde elleri kelep- çeli sırasını beklerken kendisini tanıyan ve — maceralarını bilen bir adam da Ömeri, yanındaki arkadaşına tarif ediyordu. Sırası - geldi, Ömer çağırıldı. Fakat duruşma yapılamadı. Çüne kü gösterdiği müdafan şahidi bulunamamıştı. Ömer bu müda- faa — şahidinin — getirilmesinden vazgeçti. Iddia makamı da çok eskimiş olan bu suça dit dava doasyasını tetkik edip mltalea- sını — bildirmek — üzere mühlet Faydalı Haşereler Yalovadaki Dut Ağaçla- rına Konulacak Vilâyet Ziraat — müdürlüğü, Yalovadaki dut ağaçlarına musal- lat olan rzararlı haşerelerle müca- deleye karar vermiştir. Bu haşere dut ağaçlarının dallarındaki hayat solarını emmekte ve ağacı zayıf düşürerek kurutmaktadır. Ziraat müdürlüğü İtalyadan bu haşereleri yiyecek ve tüketecek (Propetella) adlı faydalı bir haşere getirtmiştir. Bu faydal mahlüklar yakında lYıloyıdıld ağaçlara götürülecek- lerdir. İstanbulda Çiçek Moraklıları Azalıyor Mu? Bu sene istanbulda çiçek f- desi çokaz satılmaktadır. Alaka- dar bir çiçek mutahassısının ver- diği malumata göre, her sene yalnız pazartesi pazarına (1500) tava içinde (75) bin kadar fide satılırken şimdi bu satış (500) tavaya düşmüştür. Köprüde a Asri İskele 250 Bin Lira İle Mükem- mel Bir Eser Meydana Gelecek Köprüde yeni yapılacak olan “kadıköy iskelesinin İnşasına buay içinde fabrikalar müdürlüğü tara- fından başlanacaktır. Yeni iskele iki katlı olacaktır. Üst katta me- mur dairesi ile gayet büyük ve zârif bir gazino olacak, alt katta da muhtelif intizar salonları, bilet gişeleri, büfeler ve dükkânlar bu- lunacaktır, ve üst kattan dağru. dan doğruya köprü Ustüne geçi- lebilecektir. Yeni iskele ancak birbuçuk senede bitecek ve birbuçuk sene sonra şimdiki kadıköy lskelesinin yerine konacaktır. Bu iskelenin İnşası için 250 bin lira sarfolu- nacaktır, bu paranın 125 bin - rasını Akay İdaraesi, 125 bin lira- sını da belediye verecektir. Bir Üfürükçü Bir —î(;iına Fal Açârken Yakalandı Büyükada polis — memurları, bir zamandanberi, Adanın “Gü- zeller sokağı,, nda 15 — numarlı evde oturan Madam Eftalyanın iskambil, kahve ve diğer kendi- ne mahsus bir takım şeylerle fal bakmakta olduğunu — öğremmiş, cürmümeşhut halinde yakalamak için de tertibat almıştır. Dün, Bayan Hayriye isminde bir kadın bu eve gelmiş, Madam Eftalyenin karşısına geçerek fa- hna baktırmıştır. Fakat tam falın koyu zama- nında, ansızın arama yapan polis memurları, — Eftalyayı — suçunu inkâr edemeyecek bir - vaziyette yakalamışlardır. Eftalya, karakola götürülmüş sorguya çekilmiştir. ; Moskovaya Gidenler Bir mayıs bayramında Mosko- vada bulunacak Türk heyeti dün istedi. Duruşma bunun içln başka | Çiçerin vapurile Rusyaya hareket güne - bırakıldı. muüş. — Çocuktan ameliyatı yaptırmış. *«. Bu adam baba olmak İstemiyor- kurtulmak — için bu etmiştir. Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: ... Sen bu dersin, Hasan B? Yaban Domuzu Bir Ay İçinde 295 Tane Öldürüldü Vilâyet Ziraat müldürlüğünün idaresi altında Mart ayı içinde muhtelif kazalarda yapılan sürek avlarında Yalovada 37 Kartalda TT, Şilede 118, Sarıyerde 46, Silivride 8, Çatalcada da dokuz yaban domuzu öldürülmüştür. Üç Kumarcı Cürmümeşhut Halinde Yakalandılar Dün polis, bir kumar yeri daha meydana çıkarmıştır. Bu, Kuruçeşme tramvay caddesi üze- rinde Temel isminde birinin tut- tuğu kahvedir. Zabıta memurları — dün- bu kahvede kumar oynandığını ha- ber almışlar, ve ani bir araştırma yapmışlar, neticede kömlr depo- larında çalışan, Azir, Rasım ve Ismail isimlerindeki üç kişi cür- mümeşhut halinde tutulmuşlardır. kafada — adamlara ne | Hasan B. — Ne diyeceğim? Pokb': | apmış. Çünkü bu adamın çocuğu 018* âpylno b(ı;hıııııı çekecek değil miyet? Nisan ıİ Günün Tarihi Bir İki Satırla Ford Memurlarıni! Muhakemesi Gümrük kaçakçılığı yapmi tan suçlu Ford fabrikası me! lerinin duruşmalarına dün de edilmiştir. Dünkü — duruşm muhasebe müdürü Güstav, Vü rartür'üm ile gümrük memurlaı dan Ethem ve İzzet - isti edilmişlerdir. Gümrük memuru İzzet, m rın gümrükleri alınmadan mur hasta olduğu için kend haber verilmediğini, haber ve diği zaman ise tahkikatın b mış olduğunu söylemiştir. Iddia makamı tarafından, Fd memurlarından Bay Efdal gümrük memuru Bay İzzetin kiflerini lstemiştir. Bu husust karar gelecek celsede verilecek a L Neler Yakalandı? Ankara, 18 — Sonyedi g içinde muhafaza teşkilâtı tarafi dan birisi ölü 34 kaçakçı ile, 10 kilo gümrük kaçağı, — 319 inhisar kaçağı ele geçirilmiştir.| * * * Tahsil İçin Sümer Bank tarafından d Rusyaya staj yapmak Üüzere ustabaşı ile 9 mühendis gönd rilmiştir. * * * 150 Seyyah Geldi Dün şehrimize Romanya b dıralı Ardeal vapuru ile 150 s yah gelmiş, şehri gezmiş ve d akşam dönmüşlerdir. * * » 100 Bin Lira Mı? Bir gazete itfaiyenin ku lendirilmesi için yeniden 100 b Hiralık tahsisat kabul — edildiğ yazıyordu. Bizim yaptığımız kikata göre bu haber do değildir. * * * Bir Talebenin Davası Beyoğlunda beşinci lkmekte| talebelerinden Mehmet, mualliml ri Nuri aleyhine — bir. dövü davası açmıştır. Davaya Üçünl Cozada başlanmıştır. * * * Mahküm Oldular Geçen temmuzda Divanyolul da kamyonla 6 yaşında Mehm' oğlu Yaşar adlı bir çocuğu çiği yerek öldürmekten suçlu — şofi Bilâl ile kamyon sahibi Mustafan! duruşmaları dün bitmiş, Bilâl b

Bu sayıdan diğer sayfalar: