17 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İBALK IN&GÖZÜ HATREN. RURAĞI - BARKAN, Dted 20203 Yııı ıçlen lıl:foıuı Binlerce Dönüm n Arazi Kapanın Elinde Kalmış Azadlı gayırları yüzünden on beş senedenberi mahkemelere gidip gel len Şamlar koylulotl Mareakesereseese serescerascecanAALERAALAK DErAN Bir Hesap İşi: Devlete Bir Buçuk Milyon Lira Kazandırıyoruz Ankarada Mesken Buhranı Ortadan Kaîkabiliğ Neticede ;ııl;eralılnr Da Büyük Bir Menfaate Kavuşabilir Ankara, 16 ( Husust ) — ÖOn Sene evvel kerpiç ve çamurdan ibaret olan Ankara, bugün geniş asfalt caddeleri, büyük asri bina- ları Ihtiva eden güzel bir hükü- Met — merkezidir. Fakat buna tağmen Ankarada — oturanların Mmühim bir dertleri vardır; Meşken bahalılığı. Bg bahalı- lığı doğuran sebep mesken buh- tanıdır. Mesken buhranının sebep- lerine gelince: Ankara, memuru en bol olan bir - şehirdir. bin kadar memur vardır. Bunla- rın aile efradını da hesaba ka- tarsak Ankara müfusunun beşte Üçünü memurlar teşkil eder, de- mektir. Yüksek aylıklı memurlar, tasarruf yaparak kendilerine bi- edinebilmişlerdir. rer mesken Halbuki — memurların — ekserisi &z aylıklıdır ki — bunların ev "Plırmıları şöyle darsun, mesken buhranlarının yüksekliği yüzün- den' hükümet memurlara her ay, aylık derecelerine göre 10, 15, 22 Ve 3Ü lira mesken parası veriyor. Ankara memurlarına devlet büt- | Çesinden verilen paranın senelik Yekünu bir buçuk milyon İiradır. unuda göylemek İâzımdırki bu Mesken buhramı ve mesken pa- halılığı, Ankarada hayatın diğer Safhalarını da pahalılaştırıyor. Fakat işten anlıyanların söy- lediğine göre, Ankaradakl mes- ( Devamı 8 inci yüzde ) Bugüa burada on | Ankırıııııı yıni eaddelerinden biri Cinleri Başına Toplayıp Para Sızdırıyormuş ! Biga (Hususi) — Burada bir şeyden anlamadığı halde - yıllar- danberi Büyücülük maskesi altın- da halkı dolandıran ve Yaylalı Emi- ne adını taşıyan bir kadın, yaka- | yi ele verm'ştir. Iddin edildiğine | göre, Emine, kendisine caat edenlerin kaybolan eşyasını balmak, karı koca arasını yâp- mak veya bozmak için bir kâse içine koyduğu suya “ iyi saatte olsunları ,, toplar, bulduğu Zehra isminde bir küçük kıza, suya baktırarak bundan ahkâm çıkarır ve yalanları kıvırarak bir. takım saf insanlardan para sızdırırmış. Suya - bakan gocuk, bir şey müra- 53 Bin Dönüm Toprak Köca: Ba;thane Makineler Ve Bir Cami Hazine “Benimdir,, Diyor, Fakat Bugün Başkasının Elinde Bulunuyor Edirne saylavı Bay Şeref Ma- llye Bakanından açıkça soruyor: ? — Ikstanbulda Bakırköyündeki Azadlı baruthanesindeki makineler ve evadanlar ne elmuştur? Bunlar kimlere satılmıştır ve hazine para- snı almış mıdır? 2 — Yine Istanbula bağlı zirazam,, çayırları demilen Azadlı ve yarım Burgazr şçapırları devletin malı iken bugün niçin Maliyenin elinde bulunmuyer? Ve bu yerler niçin Türk köylülerine dağıtılma- mıştır? Bu sualleri okuyunca — millet malının yağmıya uğramış olması ihtimali aklımıza geldi, muhar- rirlerimizi araştırmaya gönderdik. ve neticede, hükümetin, üzerinde büyük bir ehemmiyetle durması şart olan, biribirine arap saçı gibi gir- miş karışık mesaeleler karşısında kaldık. Anlatalım: Muharrirlerimizden biri Millt ” | Emlâk müdürlüğüne gitti, sordat — Bu barıthane ile binlerde dönüm çayır kimindir ve bugün kimlerin elindedir? ( Devamı 8 inci ylıdı ) Buyu Yaparken! Bir Kadın Yakayı Ele Verdi görmediği halde tenbibi veçhile birçok cinler, periler gördüğünü söyler ve kendisinede büyü pa- rasından hisse ayırtırmış. Bu bü- ,deli kadının yardımcısı başka bir kadın daha varmış. Suya bakan Zehra çocuk, her şeyi ifşa etmiş, bunun Üzerine zabıta evi arıya- rak birçok büyü kitapları elde etmiştir. Yakında — mahkemede sorgularına başlanacaktır. “Afrikaya Gidenler Yeniden 1500 Otomobilci Gönderildi Napoli, 16 (A.A.) — Belve- dere vapuru, otomobil kataatına mensup, 1500 amele ile bir aaker müfrezesini hamilen Şarki Afrl- kaya hareket etmiştir. “Ve. | say Uluslararamı kadınlar köngresinin lk sarayında yapılacaktır. Dünde şehrimize Norveç ve Çekoslovak murahhasları geldiler. Burada Yugosl: — görüyorsunuz. — — — 3on Posta — ÇARŞAMBA — 17 NİŞAN 1935 İdare işleri telefonu: 20’03 Fiatı 5 kuruş EaaaetE A L 'gınel toplantısı yann — Yıldız anlmarka, Yugoslav, İngiliz Bayanlarını Fransa İle M ttefıklerı Cenevrede Diplomatlara Suikast ! Cenevre, 17 (Hususi) — Ver- muahedesini yırlıp — tekrar silâhlanan — Almanyaya Fransanın şikâyeti Üzer'ne alına- cak- vaziyet, devletler arasında ihtilâflara yol açtı. Uluslar Kuru- mu konseyinin ilk - toplantısında Habeş - Italya ihtilâfının görüs şülmesi ve Fransız şikâyetinin sona ılııımııı bu anlaşamamazlık- vamı 3 Üncü de karşı, | ! I tüler ! ’ Cenevrede İhtilâtlar ! Fransa, Versay muahedesini yırttığı için Almangayı şikâyet etti. Şimdi aluslar kurumu bu şikâyeti tetkik ediyor. Fakat dev- letler, Almanyaya karşı yapıla- cak ihtarın şekli için ihtiidfa düştüler. Fransanın müllefiki ol- duğunu söyliyen Lehistan, Al- manyaya ağir sözler söylenmes- mesini istiyor. Ayrıca Streza konferansından sonra neşredilen tebliğle Kkulla- nilan bir. cümlede küçük itilâf devletlerini Fransaya karşı fena halde kızdırmıştır. Cumartesinden İtibaren

Bu sayıdan diğer sayfalar: