17 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

17 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Nisan —17 En mükemmel tıraş bıçağıdır. v Şimdiye kadar icxd olunan bütün tr. şaşırtımışlır. Hasan traş bıçağının 1 - bıçak'arı açasında en mükemmel v& en fevkalâde olduğu tahakkuk Piyamada meovcut tcaş bıçaklarını -3- 4 numaralı gayet keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile lâakal ön defa traş olmak kabildir. Bu hesapla $ kuruşluk bir adet Hasan Tıraş Biçağı ile 40 defa va islak bardak ile bilendikde yür defa tıraş yapılmak mümkündür ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı ediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitlerinden 10 adedi 45 kuruş'lur. Hasan deposu, Ankara, İstanbul, Beyoğlu. etmiştir. sakınınız. Fiyatı 1 adedi B kuruştur, pe k arşı ' alınız sesesecca Gri yesasas ee ses ee AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AARAA KA AA seveereesARAAAA AAA AAA SA ACERLALAAAARALAA ASİPIROL -NECATI, GRİP, NEZLE, BAŞ VE DiŞ AĞRILARININ KAT'İ iLÂGIDIR. .! i ververerer AAA YA A AA AAA ALAY AA YA R AAT AAA Hi — BiRİKTİREN RAHAT-EDER KALMİTİN Hakiki KAŞE ROMATİZMA BAŞ « DİŞ Ağrılarına Nezleye En şiddetli ağrıları keser. lsmine dikkat İkinci icra memurluğundanı çinde görülüp ilibara Teğmen ve merci — kararına atlen satılmamına karar verilen Beyoğlunda | Totom mahallesinde Linardı sokağında (21) numaralı dükkünda bulunan muh- telif dilde —yazılmış — ciltli ve cilteiz kitup, mecmua — ve anire basılmış kâ- Kıtların açık artlırma süretiyle 1 Ma- yıs 1935 saat 14 ile 15 arasında satıe lacağından almak linde hazır — bulu eyenlerin mahal- naları — ilân olus Eşyan ızı;lik bahar için KNAPP nde temizletip boyatınız. 'aksim - Şişli fiyatlar elverşildr. Deposu: Bahçekapıda Salih Necati Eczahanesi sereresese AAA AAAAA AAA AAA AAA AAA LA Göndllk Gülellik Kanzuk eczanesi müstahzarlarındanı . Balsamin kremi Teninizin Vâtit tazelğini, cildini- rin cazip taravetini ancak (BALSA- MİN KREMİ)le meydana çıkarabi- lirsiniz. — Gözellik c terkibinde ve şyayanı itimat elli k kremidir. Bir de- g SAMİN ) kullanan başka — krem amaz. Tanınmış itriyat mağazalariyle büyük eczanelerde bulunur. m HASRETLE-TAHAYYÜL:ETTİĞİN GENÇLİĞE FAKAVUŞ V BUNU" 'TEMİN :EDER! Ademi İktıdarı giderir. Eczanslerde bulunur. Fiati İstanbulda 150 kuruştur. Adres : Galata posta kutusu 1255 KALAY TÜPLERDE İML OLUNUR. Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri ! Karaköy —Köprübaşı Tel. 42362 - Sirkeel Mühürdarınde l Han Tel, 22740 Ayvalık Yolu BANDIRMA vapuru 17 Nisan ÇARŞAMBA günü saat 19 da Ayvalığa kadar. *1934,, Mersin Yolu CUMHURİYET - vapuru 19 Nisan CUMA günü saat 11 de Mersin'e kadar. “1063,, Üşütmek neticesi gelen üÜrperme, öksürük ve gıcıklar. da, bronşit başlangıclarında Hastalığın İlerlemesine mani olunuz. BİLHASSA BU MEVSİMDE, U Ha A AD LA LA İN NL D L L A PEKTORİN KULLANMALARINI TAVSİYE | D A Xîq_ ?MAMW İstanbul ikinci iflâs Memur- luğundan: Müflis — Bigali — Halilin alacaklılarile yaptığı kongutada mah- kemece ka'ı| elilmiyerek ret edilmiş ve mahkemyi temyizce bu ret kararı tasdik edilerek katileşmiş ve Cairemize gelmiştir. Müfisin mallarının sureti taafiyesi hatkıdda bir karar verilmek üzere alacaklıların toplanmaya çağrılmaları- dosyk na iflâs idere heyetince kı veril- miştir. Alacaklıların 20 nisan 935 salı günü saat 14 te dairede hazır bulun- (10561) maları iVân olunur. gee TİFOBiL ı Te Dr. ihsan Sami mratifo hustalıklarına tutul- ak içi Baculır. Hiç zdan alınan tifo ha; aa alabilir. Kutusu rahatsızlık vermez. Herkes Sahibi : R. Kökçü Neşr. Müdürü: Tahir

Bu sayıdan diğer sayfalar: