17 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazacılar?! Matbuat Cemiyetinin Nelerinden Şikâyetçisiniz? Fındıklı, muharrir bay Coma- leddin: — Böyle bir cemiyetin var'ığını, böyle anket duyuyorum. Fakat Iç yüzü hakkında uzun boylu bilgi a-hibi — değilim. Manmetiir; böyle, varlığını bile His settirmeden galışan çok mülevasi we onatiz Hilr aamiyeetleri gileimete Hd | kığmak beszce gök Tabes we inseffaızce | bir Ürmesileat slur. vesile'erile armda bir Matbunt Cemiyetisün aanküi? — Şuna buna üyilik etmemiş müş, şuna buna fenalik yapmış mış! Bana ne hunlar- dan. Beni aokmayen yılan ikisk yil yaşasın. Şimdi durap dururkan, gül gibi cemiyetin, muükaddes camiyeli- mizin hassas yüreğini ne diye İncite- | yim? Hem başımız wıkaştimı, lyi KOU yardımlarını görüyoruz pelâlk. İnldâr edersek gözümüze dizimize durur alimallah, Öldükten sonraki çelenk- lerimizde enüemmen. Eb, dâha Allah- tan belâmızi mi istiyoruz inzef yahul X- Beykoz, Derahaşı, 148 nu- | maralı hane, muharrir Bay İbrahim Hakku — Benilim *bu veemiiyetten me çok büyük 'bir hayır, me de — gikâyete ile- ger bir şgey gördüğüm yok. Yalnız, adını pek seyrdk duyuşuma - bakılırsa faaliyeti kıtça, biraz daha iharekete geçmesi, Biraz Üdha emilmmas ve vat'ığını biraz düha hissettirmesi | ve gıdalarımı Havagazı — Musluğu Parlayınca.. Zabita Nikoyu tedavi —altına almış, havagazı muslugunun açık kalmasına sebeb olanlar hakkın- da da tahkikata başlamıştır. Çocuklara Yapılan Yardımlar Çocuk Esirgeme Kurumu bir yıl içinde süt damlasında 27,000 çocuğu da tedavi etmiş, ilAçlarını bedava — wermiştir. Bundan başka şubelerde de bu miktara yakın çocuğa — elbise, ayakkabı, mektep levazımı, giye- cek we yiyecek tedarik edilmek suretlle yardım edilmiştir. Ayrıca Amnneler Birliği le her hafta 15-20 kundak talamı wermektedir. Tâzımdır. kanaatindeyim ! Yoğurt Bayramı Yoğurt tacirleri 11'Mayıs tafb bizil mamdlarında yağurt bayramı ouw_—ü. Dü Ma- Ucuz Sigara | İnllisar İdaresi Yeni Bir Çeşit Çıkaracak Mhisarlar umum — müdürlüğü Kstanbulda ucuz sıgaraların satışı- nn igöz Öönline «imış, e- gara fiyatlarını biraz daha ucuz- || latmak için tetkikat yapmaya baş- | lamışlır. Bu azada zarif kutulu, Komşu — Hasan Bey!. Mezarlıkları eski halinder çıkarıp aari bir şekle sak- mak İçm,.. kâğıdı ve üÜzerindek! yazısı yak dizli birnevi ucuz sıgara daha ç- karılması da tetkik edilmektedir. garalar arasında yeni biraevl dle- scaktır. Kapıyı Zorlayınca Çocuk Düşmüş! we Bol tahsisat vererek Avwrupadan mütebasşıslar getireceklermiş. îı Annesi Böyle İddia Ediyor Çocugun CesediMuayene Edildi, Sonra Da Morga Kaldırıldı Taksimde Elmadağında oturan Kirkor adında birisinin karısı, dün Müddeiumum!liğe müracaat etmiş, kocasının yedi yaşındakl oğulu Bedrosu —döverek öldürdüğünü söylemiştir. Müddelnmumilik der- hal tahkikata el koymuş, Adliye doktoru Bay Salih Haşimi Kirko- rün evine göndermiş, çocuğun eesedini muayane ettirmiştir. Dok- tor cesedin Morga makline lüzum göstermiştir. Verilecek rapora gö- re, tahkikata devam edilecektir. Kamalı Adam! Rizeli Mehmet isminde biri, evvelki gece Balıkpazarından geç- makte dken gşüphe üzerine polis tarafından Üzeri aranmış, koca- man bir kama bulunarak mnma- dere edilmiştir. Mehmet adliyeye verilmüştir. /Bir Baba, Yedi Yaşındaki Çocuğunu Öldürmüş ! Bir Baba Ağır Bir İftiraya Uğramış! Bir Kız, Babası Tarafından Berbat Edildiğini Söyledi Müddelumunlliğe garip bir | ihbar vaki olmuştur. Bu ihbara göre, bir adam 15 yaşındaki öz kızı ile tam dört ay karı koca gibi yaşamıştır. Kız bir aralık evden kaçmış, bir yere hizmetçi olarak girmiş, o zaman muayene edilip kadın olduğu anlaşılınca kendisini bu hale babasının koyduğunu söyle- müştir. Fakat baba, kızının kendi- sine iftira ettiğini, çünkü başka- sile mektuplaştığını gördüğü için o zaman kendisini tazyik ettiğini, | kızın bu tezyik üzerine evden kaç- | tığını bildirmiştir. Müddelumumi- lik meseleyi tahkik ediyor. Peri "kılığma Giren Yaman Bir Hırsız! Mahkemede Sorguya Çekildi Haırpani kilıklı, göğüs tahtası köniür tazile sıvanmış gibi kap- kara, tırnakları uzamş, yalnayak bir genç, 18- 19 — yaşlarında gözüküyor. Karagümrlükte oturu- yormuş, adı İsmali. I1- 12 yaş- hlarında Refin adlı bir loz çocu- ğu anlatıyor: — *Gece karanliktı ben dışarı çıkmıştım, kubbelerin üzerinden ödüme küt diye Hirşey — düştü. Birde baktım'ki bembeyaz bir heyulâ, yerde kavrım kavrim kiv- anıyor, hamur homur homurda- nıyor, doğrulmaya ve yürümeye çalışıyor, amma ne elleri var, ne ayakları, ne 'bapı gözüküyor, we bir yeri. Ödüm koptu, ne yapacağımı şaşırdım, olanca kuvvetimle bir çığlık kopardımı, kadınh erkekli bütüm modrese halka benim çığ- hğıma dışarı harladiler, bu. ortar | i «« San bu işe me dersin Hasan Bey? da put gibi duruyordu. — Herkes bir telden çalmaya başladı. Kimisi: — Ecimi diyor, kimisi iyi santte olsunlardır. diye Ayetüik kürsiyi okuyun, Allah şerlerinden saklasın diye nasihat veriyordu. O aralık Ali Çavuş; — Çocuk almayın ba, diye haykırdı, ne işi warmış cinlerin Ansan arasında ! bal gibi hırsız bu. Yakalayın keratayı .. O zaman bu kaçmaya başladı, Âli çavuş pe- şinden koşdu yakaladı. Meğer bu İsmailmiş, bırsızlık için medrese- ye giriyormuş, görürlerse yaka- İsmail kızın bu şahitliğine bir şey demedi. Sadece. — Hırsızlık değildi beyim mak- sadım. İşte öyle aklıma esdi, me- derese halkım korkutup eğlenmek istedim, amma olmadı. Yakaladı- lar, bir araba odun attılar sırtı- ma... Bir daha tövbeler tövbesi.... Hakim, İsmatlin sabıkasının sorulması için duruşmayı başka Hasaa B — Ne diyeceğim?.. yada yapmadığımız inkılâp kalmadı, ıiılj dra ahrete geldi! Nisan 17 | Günün Tarihi Bir İki Satırla Kahire, 16 (A. A.) — Yü 3 faizli Mısır kredi fonsiyo t vilâtının 15 Nisan tarihli keşi' sinde aşağıdaki numeralar kaz mışlardır: 1886 tarihlilerden 66,677 | maraya 100,000 frank, 1903 Tihlilerden — 558,243 — numari 100,000 frank, 1911 tarihlileri 327,164 numaraya 50,000 franl * * * 15 Sene Yatacak Beşiktaşta metresi Sabriy öldüren Yaşar oğlu Ali dün a| dan Rifat ve Hami yolcu bilet rinden 400 lira ihtilâstan su( Ankaraya hareket etmişlerdir.. »* * » Sovyetlerin Bayramı Ankara, 16 — Sovyet Ruayi nin bir mayıs bayramında bulu! hayet Moskoraya gidecektir. * # » Yumurta Satacağız Berlinde İmza edilen yeni Tü! Alman ticaret muahedesi mucibir ’ Almanyaya 22 bin kantal yumur! satılacaktır. | * * * Tarih Ve Coğrafya Faklil Ankara, 16 — Burada te edilecek tarih ve coğrafya fakli tesine dil ve edebiyat şube ilâvesi de düşünülüyor. » A * Maarifte Tayinler Yüksek Tedrisat Müdürü M cid Haydarpaşa Lisesi coğrafya allimliğine, Teftiş Heyeti Reisi B Cevad'da Yüksek Tedrisat Mi dürlüğüne tayin edilmişlerdir. * * * Türk - Bulgar Ticaretl Zi Martta biten Bulgarist: ticari takas mukavelesi 21 Mayi kadar uzatılmıştı. Ökenomi kanlığı, bu müddet zarfında çen yılım aynı aylarında yap ticari muamelenin altıda biri dar muamele yapılmasına vermiştir. * * * Liman Kadrosu Geldi Liman umum müdürlüğü! kadrosu gelmiştir. Yeni kadro şimdi tatbik edilmekte olan mi) Belli 'başlı bir değişiklik yoktur. a Dür

Bu sayıdan diğer sayfalar: