17 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

17 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa Milletin Malı Kurtarılmalı ' SON POSTA Bir Hesap İşi : Bir Aıle Facıası Binlerce Dönüm Arazi Kapanın Elinde Kalmış Şamlar köylüleri dünkü muhakeme essnasında ( Baştarafı 1 inel yüzde ) — Hepsi de millet hazined- nindir. Çünkü elimizde birçok senet vardır ki bu yerlerin ve Barıthanenin millete ait olduğunu gösteriyor. Fakat bugün bu bin- lerce dönümlük arazi başkasının elindedir. — Kimlerin elindedir? Bu suğle, millt emlâk müdür- lüğü şu İzahat İle cevap verdi: — Bu çayırlara komşu bir Kotranya çiftliği vardır ve 1500 dönümlüktür. Burası eski Temyiz mahkemesi azasından Bay Eminla idi. Bay Emin burasının Resneli Bay Osman ile karınm Bayan Me- lihaya sattı. Fakat Bay Osman bu çiftlik etrafında bulunup ha- zineye ait olan yerleri de yavaş yavaş kendi eline geçirdi. Sonra da bir hudutname yaptırarak bu- nu tapuya tasdik ettirdi. Bu su- retle millet harinesine ait olan yerleri de — kendi — çiftliğinin hududu — içine — aldı. Runun üzerine — hazine, Bay Osman aleyhine on beş — yıl önce bir dava açtı ki bugün halâ de- vam ediyor. 2 — Bir mubharririmizde bu çayırların bulunduğu yerdeki Şam- larköyüne gidip I:byln!erle görüş- mek İstedi, Fakat kö-lüler Resnell Bay Osmanın kendileri aleyhine aç- tıkları davada bulunmak için dün buraya gelmişlerdi. Muharririmiz Adliyede kendilerini gördü, uzun uzadıya konuştu. Köylüler muhar- ririmize şöyle dert yanmağa baş- ladılar : — Eyvah.. Mahvolduk, On beş yıldır. mahkemeden mahkemeye koşuyoruz. Hafta da bir kere bu- ralara taşımıyoruz. Muharririmiz Şamlarköyü muh- tarı Halile sordu : — Baruthane ve çayır başka- Sırın eline nasıl geçmiş ? Muhtar Halil içini çekerek an- lattı : — Resneli Bay Osman 4500 dönümlük Kotranya çiftliğini 335 senesinde 4000 liraya satın aldı. Fakat bundan scnra işin içine bir “M,, karıştı. Çiftliğ'in hudutname- sine tapu idaresi şöyle bir kayıt koymuş: « Tasarraf senedi makamına kaim olmamak üz. Işte bu cüm'edeki “olmamak,, kelimesi her nasılsa “olmak,, şek- line girm ş, yani ara yerden bir “m, düşmüş. 3 — Şamlar köyü — muhtarı Bali bu “m,, hikâyesinin şu neti- ceyi doğurduğunu ilâve ediyor: — Çiftlik sa bu “m,, siz kalan huduütname ile Bakırköy | sulh mahkemesine giderek zilyed- liğini ispat etmiş ve buraları o zaman elinde bulunduran hazinel hassa aleyhine bir hüküm almış. Bu sırada Kotranya çiftliğini Marko adında birisi kira ile tw- tuyordu. Çiftlik sahibi bu karar üzerine Markoyu ve bunun 24 korucusunu çiftlikten çıkarıyor. Işte bu esnada hazineci haasa- nın alâkası —hazireye — intikal ettiği — için maliye — hazinesi davacı — sandalyesine — oturarak Fozuli olarak başkalarının - eli- ne geçen mil'et mallarını istiyor. 4 — Fakat bu işin bir de Ça- ta'ca mahkemesine intikal eden kısmı vardır va şöyledir : Bu ararinin bir kusmı Çataâlca bududu içinde olduğu için maliye tarafından Çatalca mahkemesine gidildi. Bu mahkeme, Resneli bay Osmanın eline geçmiş olan top- rakların hazineye ait olduğuna karar verdi. Bunun üzerine da ha- zine bu toprakları geri alarak, eldeki kanun mucibince burala- rını Şamlar köyünden 93 haneye para ile sattı. $ — Halbuki az evli, barıt- hane çayırı ve yarım burğaz ara- ziside, Çatalca mahkemesinde ha- zine tarafından kazanılan davanın İstanbal hududu içinde kalan k- sımlarıdır. Köylüler hükümete ait olan bu toprakları para'arile sa- tın almak ve bura'arda yerleşmek istediler.Bunun üzerine Resneli bay Osman ile karısı dördüncü hukuk mahkemesne giderek — köylüler aleyhine dava açtılar. Dahiliye Vekâleti ise köylülerin buralar- dan çıkmama'arını bildirdi. Çün- kü bu topraklar mlletin malıdır küylüler bunu —para e satın almak isliyor'ardı. 6 — Şamlar köyü muhtarı bu karmakar.şık işin son safhalarını da şöyle anlattı: — Geçenerde Ankaraya git- tik, Ma iye bakanlığı 6/4/930 tarih ve 8405/317 numaralı bir. emirle be toprakların bize dağıtılmasını Istanbul vilâyetine bildirdi. Adliye bakanlığına da uğradık. Çatalcada on bir sene evvel biten davanın Istanbul mahkemelerinde on beş senedenberi neticelenmedi.ğini anlattık. Adliye bakanlığı 6 Nisan 935 tarih ve 324 numara ile İstanbul müddeiumumiliğinden bu dosya- ları istedi. Iİşte bugünde mahke- miye gidiyoruz. Bakalım netice ne olacak?. Bay Osmanın satın almış oldu- gu çiftlik 1500 dönümdür. Fakat bugün elinde 53 bin dönümlük yer vardır. 7 — Barthaneye gelince; Burada (300) dönüm arazi Üzerine kurulmuş muazzam kale- leri, duvarları, tamileri ve kara- Devlete Bir Buçuk Milyon Lira Kazandırıyoruz ( Baştarafı 1 inci yüzde ) ken buhranını kökünden kazımak ve bu suretle devlet hazinesine her sene bir buçuk milyon lira kazandırmak kolayca mümkündür yledir: Ükümet ; her sene memurlara dağıttığı 1,500,000 liranın birkaç seneliğini karşılık göstermek — su- retile ve bedelleri gelecek sene- lerdeki tahsisatla, ödenmek üzere, bir yıl içinde binden fazla ev yaptırabilir, Bu takdirde : 1 — Mesken buhranı ortadan 2 — Memleket imar edilir. 3 — Birçok vatandaşlar inşa- atta çalışmak suretile iş bulur. 4 — Birçok esnafa ve tacir- lere iş sahası açılır. 5$ — Pahalılığı tevlit eden sebeplerden birisi kalkar. 6 — Binlerce vatandaş ve onların çocukları, yapılacak yeni ve meden! evler sayesinde, has- talık tehlikesinden uzakta kalırlar. 7 — Va nihayet devlet; üç dört sene sonra masraf bütçesin- de muvakkat tazminat yükünden kurtular. Hem de sade bu yükten kurtulmakla kalmaz, daimi bir irat menbaı da kazanmış olur. Zira, yaptırdığı evleri, ya müsait bedellerle memurlara mal eder, yahut kiraya verir. Bütün bunları saydıktan sonra, bu işin daha fazla ihmal edilmi- yeceğini umarız. Eğer Ankaradaki mesken ve hayat pahalılığı bu gayet pratik — şekille — bertaraf edilirse, kafaları ev gailelerinden kurtulacak olan memurlar, şüphe yok ki iş sahasında da daha geniş randıman vereceklerdir. kollarile büyük bir baruthane fabrikası vardır. Bu fabrikayı Sultan Mahmut yaptırmış. Barutçu başı Erme.! bay Eragel burada barut yaptırırmış. Azadlı çayırında da barutluk söğüt ağacı yetiştiri- lirmiş. İşte burasını da bay Oz- man benimdir dedi. Haydi çayırı kabul edelim fakat şu camiye ne diyeceğiz. Caml de bay Osmanın malı olamaz ya... 8 — Şimdi Bay Osmanın ta- Sarruf ettiği arari gekınıı:ı gö- lünden başlıyor ve Filipos çiftli- ginde bitiyor. Bir beygirle baştan başa ancak (7) saatto dolaşılır. Bu arazinin etrafında hazineye ait birçok köyler vardır. Tahtakale, Ikitelli, Sazlıbostan, Deliklikaya, lspartakule, Tatarcık çiftliği ve köyleri bu araziyi çerçeveliyor. Bunların arazisinin hepsi de haz- neye aitti Resneli Bay Osman ise elinde 1280 tarihli bir hudutname bulun- duğunu ve bu yerlerin temamen kendisine ait olduğunu söyliyor. 9 — Baruthane ne olmuş? Köylülerin iddia ettiğine göre baruvtbanedeki yarım milyon lira | değerindeki makineler Bay Os- man taralından satılmıştır. Bay Osmen da bu makineleri köylü- lerin yağına ettiğini İleri sürüyor. Şimdi hazinenin Bay Osman aleyhine açtığı dava Üçüncü ve köylülerin aleyhine açılan dava da dördüncü ve beşinci hukuk mahkemelerindedir. Hepsi de ke- gif için kalmıştır. 10 — Dünkü dava — Dün beşinci hukuk mahkemesinde Bay | Osmanla eşinin Şamlar ve Aya- yorgi köyleri aleyhine açtığı da- vaya başlandı. Köy — muhtarları Bay Osman diğer mahkemelerde de aynı mevzuda açılmış davalar bulunduğunu söylediler ve tevhi- dini İstediler. Mahkeme o dava- ları sormak için 27 Nisana kaldı, Yunanlı Bir Kız Taban- cayla Anasını Öldürdü? Bu Hüzünlü Bir Macera Düğümü Atinadan yazılıyor: Şekil iti- | barile çok, sebep itibarile misli , nadir görülen cinayetlerden biride | geçen gün iş'endi. İsparti kasaba- | sına bağlı Mahala köylü bir genç kız, şiddetli bir dil münakaşasın- | dan sonra tabanca öldürdü. Yak'a şeklinakledilmeye değer: | Dimitrula, Dimitri adlı zengin- ce bir adamın kızıdır. Bir müddet | evvel genç bir kızla sevişmiş, iki genç evlenmiye karar vermişler- dir. Fakat kızın anası Yanula | esaslı bir sebep göstermeden bu tasavvura şiddetli mubhalefet et- miştir. Bir müddet sonra kızın babası ölmüş, bu yüzden kıza bir hayli de servet kalmıştır. Fakat dul kadın, ölen kocasından sonra bir başkasile evlenmesine rağmen kızının sevdiği adamla birleşme- sine mütemadi surette muhalefet etmekte devam etmiştir. Ayni zamanda miras hissesini de alma- sına muhalefet ediyordu. Çünkü bu takdirde kızın başını alıp git- mesi ve sevdiği adamla şu veya bu şekilde mukadderatını birleş- tirmesi ihtimali vardı. a Cuma Günkü Futbol Maçları Istanbul Mıntakası Futbol He- yeti Başkanlığından : 19/Nisav/İ935 Cuma günü ya- pilacak mıntaka resmi maçları : Beşiktaş Şeref alanında: Su- merspor - Fener Yılmaz saat 13 de, Haliç - Ortaköy saat 14,45, Doğanspor - Karagümrük saat 16,30. Dünya Şampiyonluğundan Vazgeçen Bit Boksör Nevyork, 16 (A. A.) — Hafif siklet dünya şampiyonu Bervey Ros, bu şampiyonluk Unvanından vazgeçmiştir. Berney Ros, kendi sikletinin hududu dahilinde kal- mağa imkân olmadığını atletizm komisyonuna bildirmiştir. Söovyet Âlimlerinin Yeni Bir Muvatffakıyetleri Moskova, 16 (A. A.) — Sov- yet Rusya İlim Akademisine ba, Doğu İlimleri Enstitüsü, — es Tangut devletinin bugün kullanık: mıyaa diliyle yazılmış beş bin Hiyoroğlifi açmıya başlamıştır. Eski Tangut devleti, onuncu yüz yılından onüçüncü yüz yılba- şına kadar yaşamıştı. Nöbetçi Eczaneler Bu geco nöbetçi eczaneler şunlardır İstanbul tarafı: Şehzadebaşır (İb- rahim Halil), Cerrahpaşada (Şeref Celâl), Fatihte (A. Kemal), Topkapı (Nâzım), Samatyada (Teofilos), Ci- balide ( Neocati Ahmet), Eyüpte (Hikmet), Gedikpaşada — (Asador- yan), Delterdarda (Arif), Çemberli- taşta (Sırm Rasım), Bahçekapıda (A. Rıza), Bakırköy Çİstefan Ter- siyan). Beyoğlu taralı: Taksimde (Della Suda), Yenişehirde (S. Ba- yonakyan), Taksimde — (Ertuğrul, Gülatada (Karaköy), Şişlide (Nar- gileciyan), Kasımpaşada (Merkez), Hasköyde (Halk). Kadıköy — tarafır Muvakkıthane caddesi (Leon Çu- bukluyan), Kuşdilinde (Hulusi Os- | Jarındaki son pembe işaretile aile | yavrularının - haya'leri önünde | eden tu aziz Ölü, bugün eat 11 (* Maceradır. Asıl Adliye Çözecektir ile anasını | © Ana katili Dimitriyula Nihayet genç kız, geçen güs annesile bu bahsi son defa dahâ konuşmuş, onu yola getirmek ime | kânı olmadığını görünce tabanca: | sını çekmiş, birkaç el ateş etmiş, sonra — jandarma — karakoluna giderek : — Ben, demiş, annemi Ildib- düm, Beni tutunuz. Bu acıklı hâdisenin ıııııhıh— mesi yakında başlayacaktır. 23 Niundı Çocuklar Içm Neler Yapılacak ? Çocuk Esirgeme Kurumu 23 — Nisanda başlıyacak çocuk bayra- | mı İçin bir proğram hatırlamıştır. Buna göre, birinci gün Alemdar | kolu tarafından Gülhane parkında | birçok çocuk eğlenceleri tertip ğ edilecek, muzıka çalacak, çocuk dansları yapılacak, — monoloğlar okunacak, gürbüz çocuk müsabas kaları yapılacaktır. Eminönü kolu da ilkmektep talebelerine şeker dağıtacaktır. Bayezit koluda Süt damlasının 15 fakir çocuğa her- gün öğle yemeği verecektir. Dör« düncü gün Bayezit ve Eminönü kolları tarafından birçok mlsa- mereler ve eğlenceler tertip edi tecektir. Halkevi solonunda gür” büzlük müsabakaları yapılacak, çocuk baloları verilecektir. ÖLÜM Türkiye İş Bankasmıadanı Trabzon Şubesi müdürü olup bif müddettenberi — şehrimizdâ — tedavi edilmekte olan Bey İzzet bu sabah pek genç yaşında gözlerini ebedi olarak acuna kapadı. Bankacılığı iyi kavramış, çok zeki canlı ve urkadaşları arssında baki* katen sevilen bu gencin Slümü bütdü muhitini matemlere bürüdü. İzzet, ö'üm döşeğinde bile kendi* sine mahsun meş'e ve azir. mosleğil? alâkamaı bir an bırakmamış ziyart” rkedaşlarile daima meti” rincen, meslek — aşkındef konuşmuştur. Dün sabah zaif ve titrek dudak* w* utul Ayaszofyada Sağlık Yurdundan kaldi” rılarak İş Bzakası allesinin koll Edirnekapıdaki arasında man), Büyükudada (Halk). Şehitliğ? | | gömülecektir. Aliah rahmet eylesin”

Bu sayıdan diğer sayfalar: