17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 ri n i FİATI 5 KURUŞTUR Almanya,harbem konseyi yarın Ankarada top İanıyor. Yunan murahhasla- rı bugün gelecekler. Sahib ve Başmuharriri: Siird 10 uncu sene No, 3298 iyol açıyor?) AlmanaskeriRenan'a girerse Fransaya harb ilân etmek hakkı vadedilmiş! Uluslar kurumu konseyi, Fransız muhtırasını bir komisyona havale etti. Lehistan, Danimarka ve Cenubi Amerika Fransız muhtırasını kabul etmiyorlar Uluslar kurumu konseyi B. Lavali dinledi CENEVRE, 16 (AA) — Alman; nın mecburi askerlik kararını protes | to eden Fransız muhtırası, konseyin dünkü celsesinde müzakere edilmiş ve bugün saat İl e talik olunmuştur. Hü kümet adamları bu hususta alınacak Türk - Alman | Ticareti Anlaşma Berlinde mza:andı 22 bin kental yumurta göndereceğiz BERLİN, 16 (A. A.) — Anadolu A» jansnın hususi muhabirinden: Tür - man Menemencioğlu ve Almanya na- mina Bay Von Bülov ve Bay Vucher taraflarında Hariciye bakanlığında im Yumurta ihraç edeceğiz - ANKARA, 16 (Telefonla) — linde imza edilmiş bulunan Türk man yeni ticaret anlaşması birinci ve İkinci sınıftan 22 bin kental yumurta 'ontenjanımı ihtiva etmektedir, Berlin i heyetimiz perşembe günü yurda ek üzere yola çıkacaktır. Ba.kan ekonomi Konseyi toplanıyor Yunan, Yugoslav, Romen €yetleri Ankaraya gittiler Balkan antantı ekonomi konseyi buğün Ankarada toplanacaktır. Bu toplantıda bulunacak Yunan murah - ları da dün şehrimize gelmiştir. Yu han heyetile şehrimizde bulunan Ro- Men ve Yugoslav heyetleri dün akşam biz ye gitmişlerdir. Ekonomi Ba- il deniz nakliyatı umum rai yet Altuğ bu heyetlere refakat mektedir. iz ka ANKARA, 16 (Telefonla) — Bal- 'n antantı ökonomi ri İkomis- o Perşembe günü şehrimizde top- macaktır. Yuşoslav, Romen ve Yu - eya eyetleri yarın şehrimize gelecek kararı hususi bir şekilde görüşecekler dir, Danimarka ve Leh murahhasları bu kararın mülâyim olması hususun - da ısrar edeceklerdir. LONDRA, 16 (A.A.) — Gazetele- rin Cenevreden istihbarına göre, Fran Rai Komiteler dünde çalışmalarına devam ettiler Açış merasimi nasıl yapılacak? Feminizm kongresinde bulunacak kadın murahhasların birçokları daha dün şehrimize gelmişlerdir. Bunlar a- rasında Fransız, Ingiliz, Norveç, Da- nimarka, Çekoslovakya, Avusturya ve Hollanda heyetlerile Yugoslav, Suri - ye ve Bulgar heyetinden evvelce gel- memiş olanlar bulunmaktadır. Dün gelen Suriye heyetine Madam Hoda başkanl: etmektedir. Bundan başka Fransada tanınmış kadın avuaktların dan Madam Veron, Macar gazetecisi Endesburge gelenler arasındadırlar. İzmir kadınlarını temsilen Bayan Mah Bayan Süheylâ Balkış ta dün gelmişlerdir. Murahhas - lar muhtelif otellere inmişler ve bir müddet istirahatten sonra otomobiller le Yıldız sarayma gitmişlerdir. Türk kadınları: yeni gelenleri karşılamış - lar, Yıldız sarayını gezdirmişlerdir. Mi safirler sarayı fevkalâde bulmuşlar, bil bassa mefruşatı takdirlerle karşılamış lardır. ? Resimlerimiz: Fransız ve İngiliz Başvekillerile Fransız harisiye nazırım konferansa giderler- hen ve Bay Lavali müşavirlerinden bazıları ile beraber Strescda gezinti esnasında gösteriyor. #17 muhtırası '.ehistanla Danimarka » nın ve cenub Atherikasınınımuhalefe- tine maruz kalacaktır. CENEVRE, 16 (A.A.) — Alman istihbarat bürosundan: Fransız maha filinden alınan malümata göre, kon - Il: günkü celsesinde Fransız mü- ının tetkiki için bir komisyon teşkil edecektir. Komisyon Bay Ma - dariaga (Ispanya) ile Bay Münh (Da- A” Devamı 7 inci sahifede eaaesamasesameaasae Feminizm kongresi yarın Yıldızda açılıyor Dün gelen murahhaslar tur, Sulh komitesi de dün toplanmış- Beynelmilel komite Yıldızdaki top- lantısına dün de devam etmiştir. Dün gelen murahhasl.£ öğleden sonra ya- pılan ikinci içtimaa iştirak etmişlerdir. Bu toplantıda muhtelif milletlere ait kadm hukuku mevzuu bahsolmuş ve ÇARŞAMBA anlaşamamazi 1 k yakmda bir buh akşam, hariciye na- zırı B ka; | bir takım topraklara başkalarının: “Bu ve arasında karşılıklı davalar açılmıştır. Saylavı Mahmud SOYDAN 17 NISAN 1935. velce serbest bırakılan mu- halif parti liderlerinin tek- rar tevkifini emretti, Müdür: 24318, Yam işleri müdürü 24319 İdare ve Matban: 24310 Tel:( Bulgar era Me e gr a Sarsılıyor Hariciye a Batalof istifa etti SOFYA, 16 (A.A.) — Kabine azası (arasındaki ran çıkmak ihtima lini gösteriyor.Dün Tai ay Batalofurn stifa etmiş oldu. ğu şayi idi. Başve- kil bu şaylayı tek: zip etmişse de,Ba: Batalofun filkakı ka istifa eylediği Batalof ve istifasını.da geri almadığı an- laşılıyor. Köylüye veril- miyen topraklar . Maliye Bakanlığı Istan- buldam-izahat istedi Bakırköy ve Beyoğlu kazala - rmdaki bu arazi bir taraftan da mahkemeye düşmüştür. Edirne Ba; Aykurd, Kamutaya şel il vermiş, İs- tanbulun o Bakırköy a kazası içinde Azav- | maliyenin elinde bu- lunmadığını ve Be olmıyan verilmediğini sor. muştur. Buna Maliye ba. ( kanından da karşı: E ık istemiştir. Maliye vekâleti dün İstanbuldan bu yolda br malümat 6. şer istemiştir. 3 göre, | hükümete ait topraklardan 200 dönüme | kadar yer verilecektir. Bu kanun, Istanbul vilâyeti içinde tatbik edilirken Beyoğlu ve Bakırköy maliyenin elinde bulunan yer bizimdir., diyerek itiraz ettikleri gö- | vülmüştür, Bu topraklar üzerinde hak | sahipleri olduklarını söyliyenlerle | mali- | Bakırköy kazasındaki çayırlık da ları on senedenberi sörüp gitmektedir. Hattâ bu toprak işleri köylülerle, toprak sahibi olduğunu söyliyenler arasında bir şok kavgalar da doğurmuştur . Bay Şeref Aykurdun takriri işte bun- ları da içine almaktadır. Oğrendiğimize göre, bu işlerin kö- künden düzeltilmesine | karar - verilmiğ. ir. Pürüzler ortadan kalkınca köylü; toprak. verilecektir. Maliye vekilinin bu yn kamutayda vereceği İzahat merak, leneekle N veceği karar da mühim olacaktr © Moskovaya Bir heyet gidiyor Ali Muzaffer Göker ANKARA, 16 (Milliyet) — Sovyet Rusyanın 1 Mayıs bayramında bulun. mak üzere bugünlerde Moskovaya bir heyet hareket edecektir. Heyet Konya Saylavı Ali Muzaffer Göker'in baş - kanlığı altında Erzurum saylavı Şük- rü Koçak, Aydın saylavı Adnan Ert- kip, Ulus yazı işleri müdürü Nasuhi Baydarden mürekkeptir. Bir müddet bu yaride küçük münakaşalar olmuş- Devamı 7 inci sahilede Şehi in lantısında, Haliç pin belediye tarafından â letilmesi vaziyeti yörüşül, müş ve bu işiçin 20bin liralık bir tahsisat kabul edilmişti. Yıllık hissenin ödenme” g si meselesinden belediye f ile şirket arasında çıkan | ihtilâf henüz muhakeme | safhasında bulunuyor. Bu itibarla, belediyenin işlet. 5 | me işine derhal el atması İ bugün için imkânsz gö» imektedir. Şirketin idare meclisi a- sasından bir zat, dün ken- disile görüşen bir muhar riri Sek olmıyan veya ax olun köylülere | gep g” Şehir meclisinin | şunları söylemiştir: “— Muhakeme bitme | (Devamı 7 inci sahifede) sonra da Moskovaya sam'atkârlardan müteşekkil bü heye gidecekin İngilizlere göre: ii gir > İ Avusturya, Macaristan, Bulgaristan silâhlanacak Balkan ve küçük anlaşma, Italya ve Avusturya arasında yardım anlaşmaları hazırlandı ONDRA, 16 (A.A.) — Stresada İngiliz mümessilleri- I nin yeni hiç bir Avrupa taahhüdü altına girmemeleri parlâmento mahafilini memnun elmiştir. Almanyanın, iki taraflı mütekabil yardım rnisaklarına zarar verilmeksizin umumi bir ademi tecavüz misakını müzakereye hazır bulunması, büyük bir adım telâkki edilmektedir. Mama- fih, Almanyanm müsbet yaziyetinin muhtemel hayali neticeleri hakkında şimdiden bir fikir sahibi olmak mümkün değildir. İn- giliz mahafili, makul bir haddin aşılmaması şartile, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristanın silâhlanma müsavatı lehindedirler, ap Devamı 7 inci sahifede Haliç şirketi ne vakit Belediyeye geçmiş olacal Iki taraf arasında müzakereye yakında başlanabilecektir ir meslisinin son top Şire münasebetile Belediye tarafından satın alınması mukadde gibi gözüken Haliç vapurlarından biriKöl rü iskelesinde yolcu alıyor neticeyi O kestirmek TURKIYENİN EN BUYUK GAZETESİ 23 Nisanda çıkıyor! En değerli Türk yazıcı ve gazetecilerinin makaleleri, fıkraları ile, Sofya'ya, Belgrad'la Bükreş'e, Atina'ya gönderdiği hususi muhabirlerinden alacağı telefon ve telgraf haber- lerile, Anadolu şehirlerindeki muhabirlerinin mektupları ve telgraflarile, En büyük Türk romancılarının ve tarihçilerinin ro- manları ve tarihi tefrikalarile, Kadın, çocuk, meraklı dünya hâdiseleri, spor, moda, sinema ve her sınıf halkı alâkadar eden daha birçok me- selelere'ayrılmış sütunlarla yazı ve resimlerile, Cumhuriyetin, Inkilâbın samimi ve öz çer çi halinde, halkın cumhuriyetçi, nkilâkçı bir gazeteden beklediği doğ- ru haber, güzel yazı, canlı resim, temiz baskı gibi bir gazeteyi gazete eden bütün ana şartları toplayarak ve: 32 sahife olarak 23 Nisanda çıkıyor!

Bu sayıdan diğer sayfalar: