17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

oasaşaraı uyanımaudlu yu valarını ve tohumlarını rına, aralarma, bolca Fayda serpiniz, Yaz geliyor. Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve ve bütün haşarat uyanmağa başladı, Havalar ısındıkça başart çoğlur. Bütün hiaratı kökünden kesmek için haşaratın yuvalarına ve eşyaların üzerine ve odalarınhavasına ve taht tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzalınızı telvis eden arın, duvarların kenarla- mam böceklerini, abdest- hanelerde, hamamlarda bulunan küçük öc ekleri, tırtıllar, kümes bayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük SOkuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul Beyoğlu. BÜYÜK TAYYARE Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Yeni tertip plânını görünüz İ. ei keşitlesi 11 Mayıs 1935 dedir Büyük ikramiyesi 20.000 liradır. Atatürk Heykeline Aid Müsabaka İlânı Denizli Vilâyeti Daimi Encümeninden: 1 — Denizlide Cumhuriyet meydanında dikilecek (Ata- türk) heykelinin yapılması müsabakaya konulmuştur. 2 — Müsabaka müddeti 1-4-1935 tarihinden 30-4-1935 salı günü saat 16 ya kadardır. 3 — Heykel, tabii büyüklüğe nisbetle bir buçuk misli ola- © cakvebronzdan yapılacaktır. 4 — Müsabakaya iştirak edeceklerin İstanbul veyahut ya bancı memleketler güzel sanatlar akademilerinden mezun ve heykel işinde muvaffak olmuş Türk sanatkârlarından bulun - maları ve yabancıların bu şartlardan başka on sene Türkiye- de ikamet etmiş ve ticaret sicilinde mukayyet bulunmuş olma-. "ları lâzımdır. 5 — Müsabakaya iştirak edecek heykeltraşlar müsabaka müddeti içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj ve sigorta- sı kendilerine ait olmak üzere heykelin 1-16 nisbetinde alçı- dan bir maketini yaparak vilâyete göndereceklerdir. 6 — Heykelin kaidesi vilâ yetçe yaptırılacaktır. 7 — Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafından birinciliği kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira mükâfat ve- 8 — Heykel birinci gelen sanatkâra pazarlıkla yaptırıla - cak, uyuşulamadığı takdirde ikinciliği kazanan sanaatkârla pa- “zarlığa girişilecektir. 9 — Pazarlık şartları ayrıca tesbit olunacaktır. Müsaba- kaya iştirak edenler pazarlığa esas olmak üzere heykelin bede- li hakkımda tekliflerini de bildirmelidirler. 10 — Tafsilât almak istiyenlerin vilâyet makamma müraca- at etmeleri ve bu müsabakaya ait şartname nüshaları İstan- bulda Güzel sanatlar akademisi müdürlüğüne, Ankara ve İz - mir vilâyetleri muhasebei hususiye müdürlüklerine gönderildi. ğinden fazla malümatı oralardan da almaları ilân olunur. (1750) 2584 EVKAF MUDIRIYLİL ANAK | Değeri Eğreti üvenme Lira K. Lira K. - 860 00 64 50 Beyoğlunda Pangaltıda Elmadağı caddesin- de 56 - 58 sayılı 430 metre murabbamda bu- İunan arsanın tamamı. (219) 22 50 Süleymaniyede Tiryaki çarşısında 41 sayılı dükkânın tamamı. (10132) 11 25 Büyük Çarşıda Sahaflarda 57 - 59 sayılı dük kânın tamamı. (5725) 33 75 Çakmakçılarda Büyük'Yenihan orta katta 38 sayılı odanm tamamı. (2928) 18 75 Çenberlitaşta Molla fenari mahallesinde Ve- zir han alt katta 14 sayılı odanın tamamı. (5529) 155 25 Sultanahmedde Uçler mahallesinde Tapu i- 300 00 150 00 450 00 250 00 2070 00 daresi sırasında Dikilitaşa bakan ve 207 met | re murabbaı olan Üçler camii arsasının ta - (841) mamı, ,334 10 25 07 Fatih“e Hırkaişerif Akşemseddin mahalle - | sinde Fırm sokağında 50 sayılı ve 167,50 metre murabbamda olan Akşemseddin cami sinin müezzin meşrutahane arsasının tama - (606) mi. 700 00 5250 Yenibahçede Arapemini mahallesinde 86 | setre murabbaında olan Arapemini Mustafa | E. cami arsasınm tamamı (829) 438 00 32 85 Edirnekapısında Hacı Muhiddin mahallesin de Acıçeşme sokağında eski 45-47 yeni 41 sa yılı 84 metr e murabbaımda olan arsanın ta- (5321) | mamı. 345 00 25 88 Kasımpaşada Nalıncı Hasan mahallesinde 132 metrem urabbamda olan Yanık Nalıncı | . — Hasan camii arsasının tamamı. (279) © © Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere (15) gün müddet- İe açık arttırmaya çıkarılmıştır . Üstermesi Nisanın 24 cü Çar- şamba günü saat 15 de yapılacaktır. Almak isteyenler belli sa- 'atten evvel iğreti güvenmeleril e Mahlülât kalemine 'gelmeleri. (1787) Senelik Muvakkat Teminatı Lira K. go Kirası Lira Bebek Cadde. Bebek Bahçe ve gazinosu 1200 Galata Fermeneciler Cad. 16-163 yeni No. lu kâgir dükkân Beyazıt Sekbanbaşı Yakupağa mahal. Tram | vay C. 28-30 yeni No. lu iki katlı 5 odalı ah- şab ev. Topkapı arpaemini mah. Topkapı C. 97-117 yeni No. lu ahşab 5 odalı"'I mutfak ve kuyu- yu havi ev. Topkapı Arpaemini Mah. Tramvay C. 95. 115 yeni No. hu 5 oda bir mutfak ve bahçeli ahşaber. Unkapanı Yavuzersinan mah. 120 M. 2. arsa Kadıköy Osmanağa Kumluk sokak 53 No.lu kâgir dükkân. İsmanağa rıhtım meydanı | yeni âgir dükkân, Kadıköy Osmanağa rıhtım meydanı 4 yeni No. kâgir dükkân. Beşiktaş Sinanpaşa Hasfırım S. 7 No.lu dük- kân ve odası. Beşiktaş Sinanpaşa Hasfırm 5S: 6 yeni No. lu kâgir dükkân. Ortaköy Muallim Necati C. 1 yeni No. lu ah- sab kahvehane. Eminönü Şeyh Mehmet Geylâni M. köprü sağ tarafı kâgir gişe Galata Yeni Cami Fermenecilerde 17 - 161 yeni No. lu üstünde odasiyle kâgir dükkân, Beyoğlu Kamerhatun İstiklâl C. Köşebaşın- da 194 yeni No. lu kâgir dükkân. 45 Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar ki- raya verilmek için ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İs - tekliler şeraiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, arttırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen teminatiy le beraber ihale günü olan 18-4-935 Perşembe günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (1646) İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: Tıp Talebe yurdu için 641 çift iskarpin olbaptaki şartna- me ve nümunesi veçhile açık e ksiltmeye konulmuştur. 1 — İhalesi: 20 nisani 935 cumartesi günü saat 14 de Ca- galoğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı - lacaktır. 2 — Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 3 — Muvakkat teminat (216) lira (34) kuruştur. 4 — Şartnameler bedelsiz olarak Tıp talebe yurdu müdür- Tüğünden alınabilir, ve nümüne de görülür. 5 — İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminat mak - buz veya Banka mektuplarile komisyona müracaatları. 6 — İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikası göste- receklerdir. (1728) 2583) SUMER BANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 — Konya Ereğli'sinde yaptırılacak BEZ FABRİKASININ bakiyei inşaatı eksiltmeye konu.muştur. Tahmin edilen keşif bedeli 606.432,53 liradır. 2 — Bul işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi b) Mukavelename <) Fenni şartname d) Projeler ç e) Vahidi kıyasi fiyat ve keşif, Bu evrak 30 lira bedel mukabilinde Bankanm Ankara şubesinden tedarik edilir. , 3 — Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Teklif mektup- larının teminat mektubu veya makpuzu ve şirketlerin si- cilli ticaretten istihsal edecekleri ve şirketin hali faaliyet- te olduğunu gösteren muahhar tarihli belge ile birlikte arttırma günü olan 27 Nisan 935 tarihine müsadif Cu- martesi günü en geç saat 14 e kadar Ankara'da Bankalar caddesinde Umumi Müdürlükte müteşekkil komisyona makpuz mukabilinde teslim edilmiş veya taahhütlü ola- rak posta ile vürut eylemiş bulunması lâzımdır. 4 — Muvakkat teminat mikdarı 28007 liradır. 5 — İsteklilerin ayrıca 200,000 liradan aşağı olma- mak üzere en az bir bina inşaatını muvaffakıyetle bitir- miş olduğunu gösterir vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. 6 — Eksiltme 27-4-935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kâin U- mumi Müdürlük binasında yapılacaktır. 2783 360 27 156 11 13 18 10 9 990 4 50 450 4 50 40 50 i KAŞE NEOKALMINA Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrıları - Artritimm - Romatizma İstanbul Mıntıkası Varidat Ta- hakkukMüdürlüğünden : Muğla vilâyeti Köyceğiz kazasmı ihata eden ve seneliği on iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen bedeli bulu - nan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan Taşlıçay ve işbu kazaya merbut Dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak hakkı ve yüzde 12 saydiye resmi mültezime ait olmak üzere 1 haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar üç . sene müddetle icara verilmek üzere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 ağustos, İ teşrinievvel, 1 kânunuevvel, İ nisanda altı taksitte ödenmek şartile 1 nisan 935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine mü - sadif pazar günü saat 17 de ihalesi icra kılmacağından talip o- lanlarm ve şeraiti öğrenmel iyenlerin Muğla Defterdarlığı- na ve Köyceğiz Malmüdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olu- nur, (1806) 2658 Askeri Fabrikalar Satınalma Ko- : misyonundan: 1 — Silâhdarağa Fişenk fabrikası binasının çatı, sıva gibi ba zı aksamı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 2 — Barut fabrikaları muhafız efradı için 81 adet battaniye mübayaa edilecektir. Keşif ve şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa gir- mek üzere 29 Nisan 935 Pazartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satmalma komisyonuna mürcaat edilme- si. (1952) Tekirdağ C. Müddeiumumiliğinden: Mevcud şartname mucibince muhammen bedeli 15370 lira- dan ibaret Tekirdağ ceza evinin inşası 2490 sayılı kanuna tev- fikan kapalı zarfla bugünden itibaren 15 gün müddetle eksilt- meye çıkarılmıştır. Teklif mektupları 18-4-935 Perşembe gü- nü saat dokuza kadar Tekirdağ Cümhuriyet müddeiumumili- ğince kabul edilecek ve ayni günde saat onda müddeiumumilik- teki komisyon müvacehesinde açılacaktır. Kat'i ihalesi Adliye Bakanlığından gelecek emre göre yapılacaktır. Muvakkat te - minat 1153 liradır. Şartname bedeli mukabilinde isteyene veri- lecektir. 2 CAZIB DİŞLER döeerli çiçeği BEGONİA 6LOKSINİA Kuzgun, kıhcı ve yıldız. sovanları Unyanınen satış yeri : Bursa, Kuruçeşme tohumcu AN Barıs NAKİL -—.. YIZI Sis, püskürme ve yangın i söndürme makineleri. Mehmed Halis müesseses Yanhanelerini Galata'da Rıhtım üze- rinde, Marmara kahvesi fevkinde Mesruriye hanına taşıdığını sayın alıcılarına bildirir. Telefon: 41447 ga KABIZLIK HAZIMSIZLIK Mide ekşilik ve yanmalarına karşı iyi ve zararsız çare MAZON MEYVA TUZU dur, Mide ve barsakları alıştır maz ve zarar vermez. MAZON isim ve markasına dikkat. Deposu : Mazon ve Botton ecza deposu, İş Bankası arka- sında No. 12 Bahçekapı. 2501 Kanzuk ecamnesi müstahzarlarından DOKTOR DORİGNY DİŞ PASTASI DIŞ TOZU DIŞ EKSIRİ şöhreti haizdir. Dişleri ve diş etle hastalıklardan korur. Lezzeti lâtif ve ra- yihası ferahlık vericidir. Kullanışında katiyen bulantı vermez. Dişlerin mine - lerini bozmadan beyazlatır. o Doktor Dorigny diş müstahzarlarını bir defa kullanan başka marka kullanamaz. Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No.3$ Umumi Neşriyatı ve Yazı İşleri Müdürü Etem İzzet BENICE Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. $.

Bu sayıdan diğer sayfalar: