17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başı İ inci sahifede. nimarka) 8 Rivas Vikuna (Şili) 'den mürekkeb olacaktır...,|, |. İtaiya - Habeşistan işi tehir edildi CENEVRE, 16 (A.A) — Uluslar Kurumu konseyi, Italya ile ih kında Habeşislan'ın mazbatasının tet kikini Mayıs resine ie mere Konsey Başkanı, Italya, İngiltere. .ahhaslarını dinle - para alâkadar tarafların, iklerini ve Italya ile imzalar iyet lak 16 > 1 nevrede bulunan sıyasa' 4 anarşistlerin Suikasd yağa “ehebi memleketlerde söylenmel İsviçre zabıtası gerek uluslar kurumu sarayı, gerek iie Veni iyet yetler era adaddeki muhafaza kv i çoğaltılmıştır. lr gal cat edecek PARİS. 16 (A.A.) — Mecburi as * kerlik ile Ulusl. kurumuna davet me inin Almanyada reyiâma arze- dileceği zannedilmektedir. Matin ga- zetesinin, Berlin'den aldığı bir telgraf ta, haberdar mahafile göre, Münih kongresinde Bay Hess ile Göbbels'in başkanlığında toplanan Nazilerin böy le bir tasavvurda bulundukları bildi » rilmektedir. a Almanya tecrid mi edilecek BERLİN, 16 (A.A.) — Havas Ajan- sı yhabirinden: Matbuat, Siresadan sonra Avrupa politikasının Almanyâ- yı tecrid etmesi, yahud aleyhine dön: mesinden endişe etmektedir. Volkişer Si - Robahter, diyor ki: *Almanyasız Avrupa olama: yeza havasının gerginleşmesi, ko: rana tebliğinin lüzumunu kayde! müzakerelere bir engel teşkil edel lir. Stresa'dan sonra Cenevrede topla- nan devletlerin bunu anlıyacaklarını ümid etmekteyiz... Morgen Post diyor ki: ”Siresa, kısmen Almanya ile kere kapısının kapanmasına mâni meşter. Ulnslar kurumu konseyi, enğr kararlar, Stresada kazamlcuş olanının yılmamasına dikkat etaeli - dir. Harb tehlikesi LONDRA, 16 (A.A.) — Cenev.ede bulunan İngiliz matbuat mümess ile - rinden ekserisi: "İngiltere ve İtalya - nm Lokayne misakının çiğnenme 2-8i için yekvücvd oluşlarında, Fransız mü dahalesinin bir tesiri yoktur.,, demek. tedirler. “swehronicle gazetesinde çıkan b makalesinde Veruon Pastlet diyor ki, “ingiltere ve İtalya, Fransanın Al- manyaya ksrşr tertib ettiği herhangi bir tuzağa celbedilmiş değillerdir. Bu devletler Renan'daki silâhtan tecrid edilmiş mntakanın ihlâli için yapılar cak teşebbüslere karşı Almanyaya ga- bulunmak iste yet kuvvetli bir ihtarda . işlerdir. izliğini gizle - razetesi çanları mişlerdir. miven Daily Herald gi yazıyor: "Almanya ordusunu veya bir kis kıtmatını kenan vilâyetlerine gönder- diği takdirde aleyhine muharebe ilâm sin dünyada lüzumu hissedilen emni- yet fikrini gayet açık bir surette tak- viye etmek olacağını tahmin dir. Filhakika bu fikir, konferansm ye güne mevzuu İdi, 'Gazete, mütaleasma şu suretle de - vam etmektedir: ”Belçika'Başvekili, Lokarno misakı nın ihtiva ettiği bütün mükellefiyet « ler tebarüz ettirildiği vakit, memnu - niyetini izhar etmekle meselenin es1- #ns görmüş bulunyordu.,, Gene bu gazetenin fikrine göre, Avrupa memleketleri için yegâne ha- kiki teminat, muahedelerin mukad « des mahiyetinde içtir. şunları ya” Morning Post gazetesi, “Umumi olsun, mıntakavi olsun, em ziyor; meselelerin başında gelmektedir. Halbuki silâklarda müsavat meselesi ile uğraş» makta idi, Bu mevzu değişikliği Hit- İer'in yaptığı harekete atfedilmekte » di dan sonra gazete, şu mütalca- ları ilâve ediyor: “ingiliz politikası, hava mukavele - bes devlet arasında akdedilmesini da imn arzu etmiştir. Fakat mevcud müş külât iktiham edilemezse, bu proje yerine Fransa ile arasında iki taraflı hava misakları ikamesi ih- meli çok kuvvetlidir.,, Fransız gazeteleri nikbin PARIS, 16 (A.A) — Dünkü gü Cenevrede cereyan edam müzakezmiı mevzuu bahseyleyen matbuat, nihal kurarın osasmda mutaba- kat hâsl olduğu halde, şeklinde bazı örül kaydet - mübayenetler & k mektedir. Gazetelerin ekserisi sabık düşmanların muhtemel yeniden silâh- meselesinin o küçük drletleri arasmda hâsrl ettiği aksülâ. melle, Bay Laval'in bunları teskin hu susundaki gayretlerini işaret ediyor ler, Polonyanın tereddüd ettiğini kay deden Matin gazetesi diyor ki "Gün, pikbinane bir tesirle Tre ermiştir. Fransa, o İngiltere ve İtalya arasmda tam bir itilâf vardır ve buna Çekos'o- vakya da iltihak edecektir.,, re gazetesi de şöyle yazıyor! “Dün alışam Cencvrede hasıl olan kanaat, şu idi: Eğer Fransız heyeti mu ye sonuna kadar dayanırsa, St sa'da kararlaşan ihtarname münde- metlidir., Echo de Pı etmenin kolay Birçok hüküm yürütüyorlar. Meselâ, Exel or, gül suyu gibi bir kararla işi neti celendirmenin maksada muhalif ola - cağını yazıyor ve: "Esasen, hiç kimsenin de arzu etme diği bir müeyyidenin yerine hiç değilse mânevi bir malıkümiyet ümid etmek is teriz.,, diyor. Petit Parisien: "Ahlâk, hak prensibleri ve mede - niyetin binlerce yıllık ananelerile şa- kaya tahammül etmediğini göstermek için uluslar kurumunun mükemmel bir fırsat karşısında bulunduğu, fikrin - dedir. z Petit Journal'a göre, halihazırdaki müzakereler, konseyin cuma akşamı dah evvel, işlerini bitirmesine imkân birakmıyacaktır, Lâkin bu müzake: in faideli neticeler vermesi memul- Ayni gazete i "Konseyin, müzakeratmı celâdeti, vazuhundan aşağı kalmıyacak, açık bir formülle neticelendireceği muhak. kaktır.,, diyor. Fransız gazetelerinin mütaleası Pöti Pariziyen gazetesi yazıyor: Lehistan Dış bakanı, Bay Lavalin ilk doğu misakı projesi yerine bir sıra iki taraflı anlaşmala, i tuf olan teklifini dostane bir surette karşılamamıştır. Gerçi ne (evet) ne de (hayır) cevabını vermiştir. belki, Bay Laval Varşovaya man hattı hareketini değiştirecek! Malen gazetesinin hususi mubabi - ri diyor kiz yon Hiç bir kimseye gizli değildir ki, bir çok memleketler Almanyaya karşı takbihte bulunmaya pek taraftar de « öildirler. Lehistanm bilhassa mühale- fet ettiği anlaşılmakta ve Danimarka» nım da muhalif bulunduğu zannedil - #nektedir. Konseyin ittifakla karar vermesi lâzım olduğuna göre, Stresa- da hazırlanan karar #üreti projesinin bazı dei Jiklere uğraması muhte »- meldir, Pöti Pariziyen'in muhal val'in Almanya ile darılmak istemi - yen bazı memleketleri ikna için çok çalışması icab edeceğini yazıyor. Bu memleketlerin, karar suretinden Al - manya için hakareti tazammun ede- bilecek (her türlü fıkrayı o çıkarmak istdikleri anlaşılmaktadır. Pertinax, Eko dö Pari gazetesinde, bitaraf is - mini alan memleketlerin bilhassa çe- kingen davrandıklarını bildiriyor. Stresa muhabiri diyor ki: ”Stresa konferansının neticeleri yal Bız ona iştirak eden devlet adamları- " , fakat bütün dünyayı memnun ir. İtalya ve İngilterenin Lokar no prensiplerine sadık kalmaları.Pa- iste büyük memnuniyet akisleri uyan dırmıştır. Fransız matbualı, İngiltere ve İtalyanm bu sadakatlerini mes'ud bir netice ve bunu Renan mıntakasının gayri askeri şekilde kalması için bir teminat olarak telâkki etmektedir. Berlin matbuatına göre Stresa kon- feransmın neticesi Almanya için bir zaferdir, tebliğin beşinci kısmı, Alman İngiltere tarafından terviç edilmesine, *sulhün devamı arzusunun âşikâr bir tezahürü” olarak tefsir etmektedir. Versay muahedesindeki askeri hü- kümlerin Almanya tarafından çiğnen- mesinden sonra (o kuvvetli hiç bir tedbir alınmaması Nevyorkr matbuatı fından endişe ile karşılanmaktadı Gazete: "Bu müsamahanm - evvelâ almak, sonra müzakere etmek - formü lüne inananları teşvik etmesinden kor kulur.,, demektedir. i, Stresa konferansı- Bay Himans, anın, mütekabili » yel esası üzerine Rusya ile Ticaret mü inkişaf ettirmek istedi - lâve etmiştir. Bay Laval söyledi CENEVRE, 16 A.A. — Uluslar kuru- mu konseyi bugün öğleden sonra Bay La vali dinlemiştir. Mumaileyh, uluslar ku- rumunu telerim ettikten sonra Almanya- mn 16 mart tarihli kararmın takbih edil. mesini ve bundan böyle uluslar kurumu mukavelenamesinin deha müessir olması için zaruri olan tedbirlerin derpiş olun » masını istemiştir. Bütün milletlere bilinde münmele edilmelidir. Bizim siya» setmiz, hiç bir memleket aleyhine müte - veccih değildir. Biz talebetmekte olduğu- muz emniyeti herkes için istiyoruz. Sulh sil miştir? “Konseye arzedilen Kurar sureti pro « jesini Fransa, İngiltere ve İtalya namma tevdi edi; İhtilâflar CENEVRE, 16 A.A.— Uluslar kurumu konseyinin bu sabah saat 11 de toplan - nası İâzam gelen hafi içtima öğleden son- va 16 ya bırakılmıştır. Bu tehirin sebebi vazgeçmiyoruz.,, Laval sözlerini şa suretle bitir » Kecatımın tamamen muhafaza ettirobile "Eğik kanan Si-oum'nm verdiği net. | takip olunacak tarzı hareket , halkında | suretle devam ediyor: leri, bu üç memleketin askeri tadil meselesinin esası hakkında her ham- gi bir mütalea beyan etmekten bilâ ihti. yar içtinap etmişlerdir.,, İlâveten Bay Laval, Stresa konferan - sm merkezi devletler tarafından izhar edilen © temenninin O üzerine | verile. halkında serbestçe ve her ti tekabbül ederek beyanı karar dürmeke Ayni zamanda, Fransız hariciye nazı - rı, konferansın, askeri vaziyetlerin tebdi- Ki ancak, orta Avrupa © andlaşması gibi mintakavi andlaşmalar dairesinde lâf mümkün olabileceğini ettiğini işaret eylemiş Fransa ile bir i PARİS, 16 A.A, — Paris matbua vusturya ile diğer silâhsz devletlerin lâhlanması meselesinde Bay Laval ile Kü çük anlaşma ve Balkan anlaşması arasın da ihtilâf mevcut olduğunu tekzip ediyor lar. Bununla bermber, muhabirler, küçük anlaşına mahafilinde hoşnutsuzluk mev - cut olduğunu gizlememeleteğirler. Pertinax, Bay Lavali Stresada mühim bir hata işlemiş olmakla muaheze ediyor. Ekselsiyor gazetesi: “Bay Makdonald Bay Mussolini, Tuna meselesinde alika- dar devletlere mahrem bir tedliğde bu - lammakla iktifa etmeli idiler,, diyor ve şu “Gerçi Stresa beyannamesinde bu su - retle bir fıkra eksik bulunacaktı. Fakat Cenevre konseyinin içtimar dah» sekin 0- alezkir. (Tadil) kelimeleri küçük anlaş- mada endişeler hasıl etmiştir. Bay Titö- lerkonun pek sinirlenmiş olduğu ve Bay Levalin konferans mukarreratına üç dev- letin muahedelerdeki toprak bükümleri- ne yapılacak her törlü muhalefete karşı koyacaklarını ilâve suretile kendisini zor lukla teskin edebildiği anlaşılmaktadır. Karşılıklı yardım anlaşması Övr gazetesinin o Cenevre muhabiri Fransız emniyet siyasetinin zaferi husu- sunda çok nikbindir. Küçük anlaşma, Bal kan anlaşması, İtalya ve Avusturya sında iki taraflı yardım anlaşmaları şim- diden hazırdır ve Romada imza edilecek» lerdir, Laval, Litvinof, Potemkin ve Benes a» ralarmdaki görüşmelerde Fransız - Sov- yet ve Çek - Sovyet mukavelelerinin met- Dini çarşamba gününden evvel tesbite im kün verecek şekildedir. Fransa, Sovyetler birliği ile iki taraflı bir mukavele akdini tercih etmiştir, Fakat bu mukavele Le - histan veya Almanyaya karşı olarak tef - sir edilemez, Muhabirin mütalensma gi re, Almanyanın Cenevreye £ dönmesi ve Lehistan ile Çekoslovakya arasmda müs- takbel bir teşriki mesai ümidi nikbin ol - mak için bir sebeptir... Belgraddan bildirildiğine göre, St- rosada elınan kararlar hakkında Ital- ya ve Fransa orta elçilerinin Yugos - levya Dış Bakanının yaptıkları ziya - İ nutuk retler üzerinde, Yugoslavya, Avustur- ya, Macaristan ve Bulgaristan si lanmasını ihtiyatla karşılamıştır. Dış Bakanı, bu üç memleketin isteklerinin Almanyahınkiler kadar müfrit oldu - ğunu üç büyük devletin bu isteklere Tiz göstereceğini ümid etmediğini ilâ ve etmiştir. Haliç ve Be'ediye EMME” Başı 1 inci sahifede mümlün olamaz. Şirket, belediye hisse sini veremiyor. Bu yıl da hesabını zarar- la kapadığı için (o yine veremiyecektir. Mahkemenin kararmdan «sonra hasıl ola- hiyet vermişlerdir. Uyuşulduğu takdirde şirketin idaresi derhal belediyeye geçe - miş belediye hisselerini kaybetmemek İ- gin bir yandan da davayı takip edecektir. Sirketin elinde bugün 12 vapuru mev - Gayrimenkul olarak ta tamirha « nesi, şirket binası ve İl vapur | iskelesi vardır, Her şeyden evvel bunlara kıymet biçilecektir, Haliç şirketinin şirketi sat- mak için 200 bin lira istiyeceği söyleni. yor. —————— —. noktai nazar ihtilifinin mevcut olması « dır. Fransanın istedikleri CENEVRE, 16 A.A: — Bay Laval A» vusturya dışarı işleri bakanı Bay Valde- neg Simon ve Aloisi ile görüşmüştür. Ha vas ajansının bildirdiğine göre Almanya- nn 16 mart kararma © karşı fransanın muhturası hususunda Fransız - İngiliz - İtalyan tesnnüdü göze çarpacak bir tarz- Gizemi kendini gösterecektir. ay Laval, Conevrede yaptığı konuşma lar neticesinde İRİ abelelğ ris ayet meselesini doğrudan doğruya İleri sürmeyi müraccah bulmuştur. Bay Laval teşkil eyliyen bir karar suretinin kabulünü teklif edecek ve bu bapta hattâ | taportör tayin etmeden derhal bir karar | vermesini konseyden istiyeceketir. Çocuk bayramı Hazırlıkları Üniversitede büyük bir ha k toplantısı yarı'"c k 23 nisan bayramı münasebetile İstem: bul Halkı tarafmdan © üniversitenin konferans salonunda umuma mahsus bir toplantı ve konser tertip edilmektedir. Saat de, İstiklâl marşı ile başlıya- cak olan bu müsamere, önce halkevi na, mina üyelerden Bay Münir Müeyyet (Heykel) adındaki şiirini okuyacak ve diğer bir halkevi üyesi tarafından da bir ylenecekt Bundan sonra, şehir bandosu tarafın» | dan bir konser verilerek müsamere biti- rilecektir, Halkevinin yaptığı bu tertip arasm- da Talebe Cemiyetleri söz lü vaktin darlığı ve nutukların çoğalacağı düşü. | nülerek henüz bir karar verilmemiştir. hvsobaka nası! aca ? Istanbul balkevinden : Çocuk haftası münnsebetile her sene olduğu, gibi bu sene da Cağaloğlundaki merkez salonumuzda bir (çocuk gürbüz- Tük) müsabakası düzenledik: 1 — Müsabaka 24 nisan çarşamba gü- nü saat (10) da çocuk hastalıkları müte- hası Dr. Ali Şükrünün (çocukları sa- ri hastalıklardan koruma) hakkında u- fak bir söylevinden sonra başlıyacaktır. 2 — Çocuklar meme, mama ve oyun çocukları olarak ayrılacaklar ve her üç! kısımda kazanacak birinci, ikinci ve ü- çüncülere münasip hediyeler ve birer de takdirnmme verilecektir. 3 — Çocuklarını bu müsabakaya koy- mak istiyenler 4,5x6 büyüklüğünde iki. şer fotoğraf ve çocuklarının O hüviyet cüzdanlarile birlikte her gün ha'kevi çe- virgenliğine müracaatla kayıtlarını yap- tirabili; P ra kaçakcısı bir kaptan Dün Galatadaki yolcu © salonunda bir döviz kaçakçılığı meydana çıkarılmıştır: Kazez acentesinin mazot gemisi kaptanı Anastas bir motorla salonun rıhtamınden ü Bay ziyetini şüpheli görmüştür. Bunun üzeri- ne motor çevrilmiş, memurlar tarafmdan arama yapıldığı zaman üzerinde 740 Türk lirası ile 2 altın bira bulunmuştur. Anas- tas hakkında takibat yapılıyor. C. H. Fırkası bir balo veriyor İstanbul Halk Fırkası tarafından mer- kez binasmda ayın yirmi beşinci günü bü yük bir balo verilecektir. Bu teçlantı se- nenin'en güzel ve en büyük bir balosu olması için çalışılmaktadır. Çin e'çi.iği müsteşarı Ankaraya gitti Şehrimizde bulunan Çin elçiliği mülteşarı Vang Pun - Son diğer Çin ataşelerile birlikte dün akşam Anka- raya gitmiştir. Bunlar, Mayısın yedi- sine doğru şehrimize gelecek olan ye- ni Çin elçisinin Ankaraya varmasın - dan evvel hazırlıklara başlayacaklar der. Alman sefiri dün geldi Iki buçuk aydanberi mezunen Ber- inde bulunan anın Ankara se firi Rosenberge dün sabah şehrimize karşılanmıştır. Sefir bu akşam Anka- raya gidecektir. Türk - Alman klering fr ası da evvelki gün imza edil - ir. İtalya şarki Afrikaya asker gönder yor NAPOLI, 16 A.A. — Balvedore ru, oki mensup, 1500 Ie ile bir asker müfrezesini e ki Afrikaya hareket etmiştir. Bolivya « Paraguay harbi 'ASOMPSİYON, 16 A.A. — Paragu - ay reisicumburu Bay Ayala,, Bolivya ile dayan ve il ek ii den kurtarmak icap ettiğini ve zamanki. SE Feminizm kongresi BM” Başı 1 inci sahifcde tır, Beynelmilel kadın kongresinin on ikincisine yarın sabah Yıldız sarayın- da başlanacaktır. Saat 10 da Istan bul vali ve belediye reisi Muhiddin Us tündağ hükümet nama kongreyi a - çacaktır. Bundan sonra beynelmilel Kadın birliği reisi Corbette Achbi bir söylev verecek, bunu, Türk kadın bir. liği başkanı Lâtife Bekirin sözleri ta. kib edecektir. Daha sonra, âni hasta, lığına binaen kongreye gelemiyen bey nelnilel Kadın Birliğinin müessisi Chobmen Ket'in Amerikadan gönder diği matbu söylev okunacak ve bunu takiben de diğer kadınlar söylev vere cekleridr. Sözler bitince (kadının «a - çim hakkı) mevzuu etrafnda müma, kaşa yapılacaktır. Öğleden sonra A- merika murahhası Joz. "in kanlığındaki sulh komitesinin devam- müi cereyan edecektir. Da- ba sonra (iş hayatında kadın ve er. keğin müsavatı) o meselesi etrafında konuşmalar olacak, ve kongrenin ilk günü bu suretle bitecektir. Ayni gün akşam saat 20 de Pera- palas otelinde Istanbul valisi tarafın. dan murahhaslara bir ziyafet veri ir, POLİSTE: Sokakta bir ö'üm Nane sokağında Devlet apartıma- nında oturan 70 yaşmdaki Leonida, Tayyareci Fehmi sokağından geçer - ken düşüp ölmüş, belediye doktoru tarafından yapılan muayenesinde kalp sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. Merdıvenien «üşan çocuk Dün saat 14 de Kuruçeşmede Alay- beyi sokağında Hacı Velinin evinde kiracı olarak oturan Hüseyin kapta - cuğı: merdivenden düşmüş hastanesine yatırılmıştır. Müşteri yüzünden lerken Ali bir taşla Kirkorun başımı ya raladığından yakalanmıştır. Bır araba kazası Feriköy Rum mektebi talebesinden D'mi 4715 numaralı ve Arifin ida- muz ve bacağından ya edildiğinden suçlu Arif yakalanmış - be. Çikulata çalımı; İstiklâl caddesinde 175 numaralı dükkânda tütüncülük eden Murad po- lise müracaatla dün gece Artin ismin- deki şahsı dükkândan çukulata do- lu bir kavanozu çalarck kaçarken ya- kaladığını ve birkaç defa da Mehmed den suçlular yakalanmıştır. Nasır kredi fon tahvilatı keş desi KAHİRE, 16 A.A. — Yüzde 3 faizli Mısır kredi fonsiye tahvilâtnın 15 nisan tarihli keşidesinde aşağıki numaralar ka- zanmışlardır: 1886 tarihlilerden numaraya 100100 İran, 1903 tarihi dan BER233 numaraya 100.000 frank, 1911 tarihliler- den 327,164 numaraya 50,000 frank. Şampiyon'uktan vaz geçen boksör NEVYORK, 16 A.A. — Hafif siklet dünya şampiyonu Berney Ross, bu şam- piyonluk ünvanından vazgeçmiştir. Ber « ney Ross, kendi sıkletinin hududu dahilin de kalmağa imkân olmadığını atletizm ko misyonuna bildirmiştir. Avusturya istiklâl konferansı ROMA, IG A.A. — 20 mayısta Roma da toplanacak olan Avusturya itiklüli konferansına ait resmi davetiveler, İtalya hükümeti tarafından İngiltere, Fransa, Al manya ve Sabık Avusturya Macaristan imparatorluğunu istihdaf eden bütün dev letlere bugünlerde gönderilmek üzeredir. Lehistanda şiddetli bir kasırga VARŞOVA, 16 A.A. — Şarki Küçük Lehistanda kâin Zbaraz mıntakasında bü yük bir kasırga çıkmıştır. 62 ev harap ol- muştur. Bir çok ağaçlar devrilmiş ve tel- graf muhaberatı inkıtaa uğramıştır. Lehistanda iki tren çarpışması VARŞOVA, 16 A.A, — Küçük Lehis- muştar, Hollandada kızıl bayrak yasak AMSTERDAM, 16 ALA. — bandan böyle umumi tezahürlerde kızıl Polis, bayrak taşınmasını menetmiştir. o Yasak ilk defa 1 Mayıs şenliklerinden meriyete geni Muğla hapisanesinde san'at işleri MUGLA, 16 A.A. — Muğla hapisha- mesinde çeşit sanatlar gün geçtikçe iler- lemektedir. Hapishanede 12 dokuma tez- gühi dört kundura tezgâbr, iki çorab ve bir fanila makinesi çalışmaktadır. Bu tez gühların sermayesi mahı . Va kında oymacılık da başlıyacaklır. Romanın nüfusu ROMA, IG A.A. — Geçen mart ayı sonunda Roma şehrinin nüfusu, bir ül- yon 150 bin 800 kişi idi. Söğütlülerin ordumuza armağanı BİLECİK, 16 A.A, — Söğüt kazası tayyare şubesi iki sene içinde büyük var İık göstererek ordumuza bir tayyare *r- ütlüler alımacak tayyareye a dınm konulması için genel merkeze my - racaat edeceklerdir. VİLAYETTE Sinemaların Darülâce ze vergisi Ankaradan verilen bir habere gö re sinemacıların Darülâceze resmi kında İçişler Bakanlığına vâki olan müracaatları üzerine bakanlık Istan * tur. Vilâyet bugünlerde cayabımi v6” recektir. TICARET ODALARI KONGRESİ — Mayısta Ankarada toplanacak Ti- caret odaları kongresine Istanbuldan gidecek üyeleri, vilâyetle Ticaret © dası birlikte, seçmiştir. Bunlar tüccar dan Murad Purton oğlu ve Hüseyin Sabridir. 2. Aİ yp EPİ NN SPOR Cuma günkü maçlar İstanbul mntakası futbol heyeti bağ kanlığından: 19 nisan 935 cuma günü yapılacak san töka resmi maçları? ” Beşiktaş Şeref alanında, alan gözcüsü Saim Turgut, Sumerspor — Fener yılmaz saat 13 de hakem İzzet Muhiddin Apak Haliç — Ortaköy saat 14,45 'hakem Adnan Akın. Doğan spor — Karagümrük saat 1639 hakam Saim Turgud. Libertas - Fenerbahçe maçı ISTANBUL, 16 (A.A.) — Libertas maçları tertib heyetinden: 1 — Viyanalı misafirler üçüncü maç larını İstanbul şampiyonu Fenerbah- çe ile 19-4-935 cuma günü saat on sl İç 3 Taksim stadında yapacaklar” ar, 2 — Maçın hakemi Bay Adil Giray; olmak için saat on ikiden itibaren aşık bulundurulacaktır. e ei Siird ağaçlandırı'ıyor SIRT, 16 (A.A.) — Evvelce diki * len 17000 ağaç fidanına ilâve olarak Ye” niden 7000 fidan Vandan — getirilecek şehir içine ve mekteplerin bahçelerine Hava vaziyeti ISTANBUL, 16 (A.A.) — n raret dürecesine ve deniz seviyesine İm dirilmiş barometre bu sabah 7 de 754 14 te 753,5. hararet derecesi saat 7 de 8, 14 te 1, en yukarı hararet 15, en 84 sağı hararet 7,5 tur. Rüzgâr evvelâ lo dostan ve saat 14 ten sonra esmiştir. Bidayetteki sürati 6 metre ken 14 te yükselmiş ve bir: aralik *& metreye kadar çıkmıştır. — — ZAYI — bacılık ehliyetnamemi im. Ye- nisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Mahmud oğla Mahmud —— Evvelce Pangaltıda Erkence cad - desinde Türkbeyi sokağmda #1 nu - maralı Margarit 8 No. Iu dairesinde oturmakta iken bilâbara Yunanistana gidip mezkür mahaldeki ikametgâhı bilinemiyen Aleksandıros Sidiropulosa: İstanbul İkinci Jera Memurluğun - 'danı Temistokli Korovinidinin 1-10- 926 ve 19-1-931 tarihli senadata müs- teniden zimmetinizde alacağı olduğu- Du iddia eylediği 488 dört yüz seksen sekiz liranın temini için hisseli olarak ası olduğumuz Beyoğlunda Asmalımes cit mahallesinde Eczacı çıkmazı cad- dei kebir ve mezarlık sokağında eski 5, 5 mükerrer 7, 43, 45, 3ö8, 368 müs kerrer yeni 3, 5, 7, 57, 12 numaralar» la mürakkam gayri menkulâtın haczi- ne dair aleyhinize Istanbul asliye mah kemesi birinci hukuk dairesinden istih sal ve berayi infaz dairemize tevdi | ve 934-8107 dosya numarasma kayde dilen 28-11-934 tarih ve 934-404 No, Hu haczi ihtiyati kararnamesi tapuya olbaptaki maddei kanuniyeye tevfi * kan tarafınıza tebliği muktezi baciz kararnamesi sureti musaddakast ika- metgâhı hazırmızn o meçhuliyeti hase- bile tebligatın on gün müddetle ilâ - Den tebliğine karar verilmiş olmakla yazılı numara tahtında söz veya ve ile bir itirazda bulunmadığınız tekdir. | 'de müteakıp muamelei ieraiyeye de - | vam olunacağı malümunuz olmak ve | tarafınıza tebliği muktezi haczi ihtiya i İ İ İ t mak suretile ifa ve ikmal kılınmış ve | İ İ İ İ İ İ ti kararnamesinin tebliği makamına, kaim bulunmak üzere keyfiyet ilân o- lanur. (10580) | ———- Istanbul Asliye Uçüncü Hukuk Das iresinden: Nirvat Arşeles Kuyumci «| yan tarafından Pangaltıda Çimen 60- kağında 24 No. lu evde oturan VW Kuyumcuyan aleyhine açılan boşan 'ma davasından dolayı tayin olunan 4.075 Pazar günü saat 10 da meye gelmesi veya bir vekil gö mesi aksi takdirde gıyabında kemcye devam olunacağı tebliğ geçmek üzere ilân olamer. —( >. 4 ö

Bu sayıdan diğer sayfalar: