17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” Oz dilimizle | Olüm azalmış mı Bir gazete yazıyordu: Son yılda İstanbulda ölenlerin sayısı azal- muşl. Lea, bundan dolayı sevincini açığa vururken, İstanbulda ölümün azalmağa yüz tuttuğunu da söylü - yordu. Yazı, öyle yazılmıştı ki; okuyan- lar: — Ölüm, azala azala, demek o- luyor, günün birinde ortadan kalka cak.. diye düşünmüşlerdir. Kendi kendime ben de düşün - düm: — Şu ölümü yok edecek bir var- lık çıkmıyacak mı? İnsanları, istemiye, istemiye ö mün kucağına atılmaktan alıkoya- cak bir Z ışığı bulan kimse çıkmı- yacak mı? İlerliyen bilği, kılı kırka yaran soysallık; nösul oluyor da, bizi gü- nün birinde toprağa karışmaklar alıkoyamıyor. Bir milyon insanı, bir tutuluşta öldüren ışıkların yerine, ölüm yatağına serilmiş bir tek kişi- yi yeniden can verecek bir bilgi a- semi yetiştiğini görmiyecek mi- yiz Ölüm, bu yil azalabilir, ancak ge lecek yıl içinde, geçen yılların acı- sını ğını nereden kesti- rebiliriz. alim li gazı sevincine, i İe yer veremedim. Ölüm, ne kadar azal - sur. ergeç yine gelecektir. Salâhaddin GÜNGÖR WE Bugünkü proğram ISTANBUL: 18: kl Tar dere, 18,30: Ji di serde muhtelif parçalar e) 19, Haberler. 1940: Monslsğ » Bayan Halide > Pişkin teyze, 201 Konferuns (Manrif) Neba- bat Hi aba ka i haberler - bormlar, 21,30: Radyo orkes” 72: Ruriyo vaz ve tango orkestrası, ve Bayan Emin İhvan (a) zi aöl 23Kk. VARŞOV 19: Org. 10,13: Şen skeç, 1 40: Sözler. 18,45: Plâk. 20,07; Muhtelif söz dar. rana rafakatle ç şarkılar 30,50: havaları. 21,15: Lemberg- den nakil, 2145: Duyumlar. "Zi: Chepinin eserlerinden konser. 22.30: İngilizce konfe- vans, 22,445: Kuartet konseri. 23.20: Reklâm. lar, 23,381 Plâk, 2: Sözler. 24,05: Plâk, 175 Khz. MOSKOVA,İ2im, 17,30: Parti yayımı. 18,20: Bir opera tem- silimi nakli, 2105; İngilizce yayım, 24,051 Al 832 Kiz. MOSKOVA, (Stalin) 381 m. 19,30: Konser nakli 22: “Dane musikisi ve karışık komser, 52 Kir BÜKREŞ, 364. se Ker BUDAFEST ENE 3925: Radye ka ingene musikisi. ANKFURT.282 200 Hahif musiki, 21 23.20: Sözler. 2: Dana - 3 gece musikisi. ÜN 740 Kb. 1 İH, 405 0m 19,30: Yemi serli Filmlerden parçalar. 20; Akşam konu (Senfonik) 21: Duyumlar. Zil, Ulunal yayım 245: Şarkılı yayamı M'lii Roman: 6 Bu ua MEL Sinemanın en J OAN güzel artisti EK sınemasında CRAVFORT tarafından Fransizca sözlü olarak yaratılan ve bugüne kadar çe- YAŞAMAKTIR Diğer artistler: FRANCHOT TONE - GENE RAYMOND En şık ve zengin son moda tuvalet'er- nefis sahneler- misilsiz de- recede gürel bir film. Filme ilâve Paramount dünya haberleri Harik Hayat gortularmızı Galatada Kaza ve Otomobil Ünyon Hanmda Kâin Si, UNYON SIGORTASINA yaptırınız. Kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. Telefon : Oz Türkçe ile | Bilmecemiz 'Milliyet bilmece memurluğuna, iz. Doğru halledenler arasmda kuru çeki - karananlara hediyeler veriyoruz! akşamına kadar. İddet: Perşembe günü Yeni bilmecemiz 1234567891011 igoounumuum 1 — Taze (4) Bir veki 2 Keki bi Türk medeniyeti (5) Bi 4) Yama (2). eimennin be bezi iki harfi (2), eirkce bargliğm Vi hayvan (7). 5 Köpek (2). kn ayr zen (33: 10 — İşte (2). Tevem, ayni batmdan (4). 11 — Deret (3), Kuşun kolları (8). Yukarıdan aşağı 1 — Vapur (4) İstırap (5) — Damen (4) Yama (2) izafet zamir edatı, cemi muhatap (3) eba koy (3) latifbam (2) üzellik kraliçesi (3). Tekdir (4). Geniş (8) 6 — Hayat arkadaşını doğuran (7) Ka pan (9 7 — Kamer (2) Esp (3) Geniş (6) ayı yuvası (2) 5 — Başına bir harf getirince Iyı hatırlan tur (2) Sonuna bir harf koyarsanız bir kümes hayvanı olur (2) 10 — Erkek (2) Bir Yunan adası (5) Çit değil (3), Genişlik (2), Çabuk (3) 2 3 Ikinci Tera Memurluğundan: Me - cur içinde görülüp ihbara rağmen alın mayan ve merci kararına atfen satıl- masına karar verilen Beyoğlunda To- tomi mahallesinde Linardı sokağında 21 numaralı dükkânda bulunan muh- telif dilde yazılmış ciltliive ciltsiz ki- tab, mecmua ve saire basılmış kââtla- rın açık arttırma süretiyle 1 Mayıs 1935 saat 14 ile 15 arasında satılaca- ğından almak isteyenlerin mahallin - de hazır bulunmaları ilân olunur. (10572) Fedakâr Bölük ediyordu. Meliha bunu düşünecek bir vaziyette değildi; o yalnız ar- kasından gelen hayvanların çıkar. dığı gürültüyü işitiyordu. Ve daima atını tahrik ediyordu... At, ağaçlar arasından mütemadiyen koşuyor, koşuyordu. Ve gerideki atlılar mü temadiyen takip ediyorlardı. On. lar,Melihanm attığı kurşunla arka- daşlarının yaralanarak yere yuvar- landığımı, ihtilâçlarla kıvrandığını sonra upuzun yattığını görmüşler - di. Fakat buna ehemmiyet vermemiş. İerdi. Çünkü onlar, bir gaye pe - şinde birleştikleri halde hakikatte yekdiğerine de düşmandırlar, on- larda insanlık hissi yoktur. Meliha mütemadiyen'atını koşturuyordu. Bu vahşi adamların ellerinden na- sıl kurtulacağını düşünüyor, her sıçrayışta biraz daha yak- rını görerek müthiş bir kor- duçar oluyordu. > sırada takip ettiği yol darlaş - Ve bu yolun iki tarafını n ağaçlar YAZAN: YILDIZ ki bu yoldan (o başka bir yerden geçmek imkânı yoktu. Çünkü orma- nın bu cihetinde (o başka bir geçit yoktu; ağaçlar çok kesif bir manza- ya arzediyordu. Şüphesiz bu tehli- keli yarışın en tehlikeli bir safhası cereyan ediyordu. Meliha bu sırada yüz metre ilerde yolun bir tarafından kapatıl- | dığını gördü, bu cisim yolun iki ta- İ rafındaki iki i ağaca sarılmış, bir ha- lat gibi, ve bir halattan çok daha kalın müteharrik bir şeydi. Meliha ilk manzarada bunun ne olduğunu anlayamadı. Zaten bunu izah edecek vaziyette değildi. Fakat yolu ka- payan bu şeyin mevcudiyeti onun Canını sıkmıştı. Maamafil ha yaklaştıkça bu cismin mütemadi- yen hareket ettiğini gördü... ve... bi- raz daha yaklaşmca bunun canlı bir mahlâk olduğunu anladı. Ara- da on beş metre kadar bir mesafe kalınca bunun bir boğa yılanı oldu. gördü ve dehşetli bir korkuya r boğa yılanıydı! 4.4888, 2383 Beyoğlunda Şahkulu, Kabri kak 22-24/2-4 numarada mukim yi elyevm ikametgâh: meçhul Argiro Psal tiye, İstanbul Beşinci Icra Memurluğun- dan: Uhdei tasarrufunuzda bulunan Beyoğlu Tapu başmemurluğunun 31- 8-932 tarih ve muamele 4520 numa- ralı ipotek senedile Viktorya Dö Ber- lin Sigorta Anonim Şirketinden borç aldığınız yirmi beş bin liraya muka - bil mezkür şirkete ipotek yaptığınız Galatada Şahkulu mahallesinde Kab- ristan sokağında vaki eski 22-24 yeni 2-4 mımaralı haneye aid borcun tes- viye edilmesinden dolayı yirmi beş bin liranm 19.933 den 28-2-934 tari- bine kadar ipotek faizi olarak bin lira ve muamele vergisi yirmi beş Vira ve faiz ve icra masrafları ve yüğle 5 a- vukatlık ücretile birlikte temini tahsi- li için ipotekli bulunan mezkür gayri menkulün paraya çevrilmesi alacaklı sigorta şirketi vekili tarafından takib talebile istenilmesi üzerine icra ve if- lâs kanununun 146 ıncı maddesine tev. fikan tanzim olunan ve tarafınıza teb mek üzere ikametgâhmıza gön derilen ödeme emrine mübaşir tara - fından verilen meşruhattan Avrupada olduğunuz ve oradaki ikametgâhınız ren iki ay içinde ve 934-3109 dosya nu marasile dairemize müracaatla borcu nuzu vermediğiniz veya borcun bir kıs mma veya tamamına veyahud alağak- lının takibat icrası hakkma dair ve i€ ran durması hakkmda şifahi veya tah | riri olarak kanuni bir itirazda bulun- madığınız takdirde tayin olunan iki ay müddet bittikten sonra ipotekli gayri menkulünüzün paraya çevrilmesi hak kında iktiza eden kanuni muameleye başlanacağı malümunuz olmak ve bu- na dair ödeme emrinin tarafınıza teb- liği makamına kaim olmak üzere key- fiyet ilân olunur. (10566) | Yüsl iliyei | in ümdesi “MİLLİYET"ür ABONE ÜCRETLERİ : Türkiye için Hariç içim LK. LK. Gelen evrak geri verilmez — Müddeti Erçem müshelar 10 kuruştur. — aya alt işler için müdiri vacant edilir. Gazetemiz ilânler: etini krbird ötmez ıma sarılmış ve yir- mi metreden daha uzun bir boğa yılanı... Bunun kocaman başını a- ın gövdesine dayanmış bir hal- de görünce Melihanın korkusu şid- det buldu. Derhal elini tabancasına götürdü.. .şimdi One yapacaktı? Maamafih tereddüt edecek zaman değildi. Dakikaların, hattâ saniye- lerin pek büyük kıymeti vardı. Ar- kadan takip ediliyordu. Bir kaç saniyelik bir tevakkuf hayatını teh- likeye sürükleyebilirdi. Önünde, ü- zerine hücum etmiye müheyya bir boğa yılanı vardı. Ufacık bir ted. birsiz'ik onu ölüme sürükleyebi- lirdi. . « düşünceler bir saniyeden daha az zaman zarfında ve bir şimsek süratile Melihanın zi den geçti. Sonra kendisine hâkim olarak soğuk kanlılığını elde etti, Telâşa hacet görmeden yavaşça e- lini kaldrıdı. Ve yılanın başına ni. şan aldı; ateş etti.. Silâh sesi orma- nm içinde akisler bırakarak yayıl- dı. Yılan birdenbire ağaçtan kop- | tu, yere yuvarlandı ve bir saniye. süren bir kıvranmadan sonra katıl. dı, kaldı. Ölmüştü.. Meliha bu teh- likeden kurtulmuştu; at sevinçle kişnedi ve ileri atıldı. Bu esnada yenç kız bir kaç saniye kaybetmişti. Kaybetti, telâfi etmek 'azartesi günü saat on dörttedir. Satış Yatağından doğru SIRK'a Bu meşhur yakı sayesinde Sırk'de ymerolarını göstermeğe muvaffak ol- hu. 48 yağlarında canbaz M. W.D. H. diyor Sanatımı yaplığım birçok seneler zarfında delikli Alleock yakılarınız sa- yesinde en büyük kârı temin ettim. Ba zı günler, birtakım ağrılar eg - ” AN. isi Trupu pek müşkül iyette bırak mış olacaktım. Daima tanıdıklarıma tavsiye ederim. Bunda hiç bir menfa- atim yoktur. Bunu yazıyorsam, mutlak bir hakiketi herkese bildirmek içindir.,, Bu ise hususi bir haldir. Alicock yakılarmın her nevi ağrı- larla büyük sancıları üzerindeki şifa- bahş tesiri hakkında binlerce teşek - kür mektupları almaktayız. Alleock yakıları müessir bir hararet tevlid e- der ve adaleleri yavaşça ve otomatik bir surette masaj yapar. Ağrılarımızı teskin eden bü şayanı hayret yakıları ağrıyan yere koymak veya yerinden kaldırmak için iki saniye kâfidir. Her hareketlerde MASAJ OTOMA TIK tesirini yapar. Kuvvetli ve ucak bir el gibi tutar. Ağrıyı izale eder. Frik siyona ve fena kokulu mayilere hacet yok. Dahili ilâçlara da lüzum yok. Delikli iki Allcock yakılarını ec zanenizden tedarik ve üzerindeki kar ini ve kurmuzi daire markasına dikkat ediniz. Ucuz taklitlerinden sakınınız. Fi- yatı 40 kuruştur. Istanbul 6 cı icra dairesinden: Mahcı ve satışı mukarrer 4 adet muhtelif mar kalı manyato Galatada o Fermeneciler- de 96 sayılı dükkâ: de açık art- tırma ile 18-4-935 tarihine tesadüf e den Perşembe günü saat 10-11 e ka- dar satılacaktır. Taliplerin mahallin. de bulunan memura müracaatları bil- i dirilir, (10562) fih buna hacet yoktı seyi anlamış gibiydi. Mütemadiyen koşuyordu... Meliha başını geriye çevirip baktığı zaman teessüfle gör- dü ki aradaki mesafe gittikçe azal- ır. Birdenbire önüne çıkan bu boğa yılanı maniası onun pek kıymetli bir kaç dakikasını ii etmişti. Bu müddet zarfında manlar hayli mesafe katelmişler, Melihanın cesareti “kırılmaya baş- lamıştı. Bu vahşi adamların eline düşmek!.. Oh; aman yarabbi? ha- yır... onların eline düşmektense öl- Evvelce bizimle müttefik şahsi menfaatleri için fagilizlerle müşterek hareket eden ve binlerce kardeşinin kanımı akı. ten bu vahşi canavarların kızıl de- rili vahşilerden daha cani mahlük- lar olduğunu bilirdi. Onun için a- tm mütemadiyen tekmeliyordu.Fa kat daha çabuk gitmenin imkânı yoktu, hayvan son kudretini sarfe- diyordu. Bu esnada takip edenler ateş etmiye başladılar. Meliha bir İ kurşun yağmuruna tutulduğunu his- setti, Şimdi kurşunlar başının, ku- laklarmın yanından vızıldayarak geçiyordu. Ve bu esnada atılan bir kurşun hayvanm ayağına isabet et- ti, hayvan topallamaya başladı. O zaman Meliha kurtuluş çaresi kal- madığını anladı. Hayvan artık yü- ; hayvan her neleri arttırır. İstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundanı münhasıran gayrimübadil bonosiledir. n Doktor Aranıyor Sivas - Erzurum ve Malatya ilti- sakı hatları için iki yüz lira maaşlı iki Doktora ihtiyaç vardır. Talip olanların Karaköy Palas 4üncü kat- ta 8 numaraya hergün öğleden son- ra müracaatları. Deniz yolları aliğ LL ETMİ MESL, Tel 42363 — Sirkeci Vi Han. Tel 22740 AYVALIK YOLU BANDIRMA vapuru 17 Nisan ÇARŞAMBA günü saat 19'da Ayvalığa kadar. (1934) MERSİN YOLU CUMHURİYET vapuru 19 Nisan Cuma günü 11 de Mersine kadar. (1963) iki bin kilo vilâvlık pirinc | iki bin beşyüz kilo sabun ve yüz kilo zeytinyağı pazarlıklı saat 15 dedir, Pirincin temi natı 42 sabunun 70 zeytinya. ğın 14 liradır. İsteklilerin Vi | zede satmalma komisyonuna | İ gelmeleri. (1959) ZAYI — Galata yolcu salonunun 49-7 irsaliye varakası üzerine Galata ğünün 405 numara ve 18.11-34 rüyemiyordu; Meliha yere atlamak mecburiyetini hissetti. Tam yere atladığı sırada ikinci bir kurşun hayvana isabet ederek yere yuvar- ladı. Meliha, ağaçların ( arkasına doğru koştu. Kaçamıyacağını, giz“ lenemiyeceği: iyordu; esasen maksadı bu değildi. Ağaçları siper yaparak düşmanlariyle çarpışmaya hazırlanıyordu. Atlılar gittikçe yaklaşıyorlardı. 20 metre kadar bir mesafe kalın - ca düşmanlarını gördü. Ve derhal nişan aldı. Silâh patladı, fakat maalesef kurşun hedefe isabet ede- medi. Gerek Melihanın asabiyetle titreyen elinin hareketi ve gerekse düşmanlarının yürüyüş halinde bu- lunması kurşunun hedefe isabet et- mesine mâni olmuştu. Bu ilk kurşu- nun hedefe isabet etmemesi Meli- hanın aleyhine olmuştu. Çünkü düşmanları kurşunun nereden gel- iğini ve Melihanın ne tarafta sak- landığını anlamış dı. Bir kaç sa- niye sonra Araplar Melihanın yer- de yatan atı yanına gelmişlerdi. On- ların gizlendiği yere doğru geldi - ğini gören Meliha tekrar nişan al- dı, bu sefer çıkan kurşun hedefe i- sabet etti. Araplardan biri vahşi bir sayha çıkardıktan sonra yere yu Daha fazla mu-i Çocukların kemiklerini FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI Kullanınız. o Sütünüzü kuvvetlendirir. 2574 D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hiseya göre mu İ hammen kıymeti İİ 1222 Heybelinda na 2 202 metre nrsanm 12 his, 40 Açık arttırma 1737 Üsküdar İhsaniye o Harem iskelesi 1 136 metre kuyulu arsa 408 Açık arttırma 1737 Üsküdar İhsaniye © Harem iskelesi 26 © US metre arsn 350 Açık artterma | 1 | 1760 Aksaray Kova dede Eski Kara Mehmet paşı 62 metre arsa 620 Açık arttırma | yeni Koçu Bey E. 47 ada 61 | harita 1655 2910 Kasımpaşa o Küçük Zincirlikuyu 334 © Ahşap bahçıvan odalarıve £ 4950 Kapalı zarf Piyale ahır içinde iki dolaplı bos- li tan kuyusu ve bostanm 82, 5-120 his. metresi 8500 2977 Kadıköy Osmanağa E, Hüdaverdi oğlu Y. Su- 154 metre arsa 1440 Kapalı zart leymanpaşa 18 Mü. 3221 Üsküdar İcadiye OE. Kayserili oğlu Y. 90 metre arsa 180 Açık arttırma E.M4Y.G4 3530 Suadiye Bağdat cad. ve Gülşen 370 991 metre arsa ve kuyu O 3000 Kapalı zarf Bun 1-2 hissesi 4168 Kuzguncuk Üryanizade E.4 128 metre arsa 260 Açık arttırma Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 29-4.935 tarihine tesadüf eden Istanbul Üçüncü Tera Memurluğun - dan: Paraya çevrilmesine karar veri- len kıymetli kasa, dosya dolabı, yazı- hane, vestiyer, maruken koltuk ve sa ir eşya ZI Nisan 935 Pazar günü saat 3-9,30 da Galatada Havyar Han 89-1 numaralı yazıhane önünde ve keza bü yük ve küçük aynalı dolab, iki tarafı dolaplı ayna ve sair ev eşyası 20 Ni- san 933 tarihine raslayan cumartesi gü nü saat 8-9,30 da Tatanbul Valide han 93 numaralı oda önünde birinci açık arttırma suretile satılacağından iste - yenlerin ilân edilen gün ve saatte ma- hallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. (10879) mamaya amala İİ Istanbul Ikinci İflâs Memurluğun- dan: Müflis Bigalı Halilin alacaklıla- rile yaptığı konkurdato mahkemece kabul edilmiyerek reddedilmiş ve mahkemci temyizce bu red kararı tas- dik edilerek kat'ileşmiş ve dosya dai: remize gelmiştir. Müflisin mallarının sureli tasfiyesi hakkında bir karar verilmek üzere alacaklıların toplan - maya çağırılmalarına Iflâs idare heye tince karar verilmiştir. Alacaklıların 30 nisan 935 salı günü saat 14 te daire de hazır bulunmaları ilân olunur. (40561) (TAN)ın Küçük İlân Tarifesi Kuruş Beğ sek vir ln, b dale e » ni delen 55 ç delası * Her teli satar on kele GEL 5 barile) bir defası Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin ları nu yerden kaldırdılar. artık son dakikalarını yaşadığını anlamıştı. İki, üç saat süren bu he- yecanlı yariş onun asabını germiş, sinirlerini tahrip etmişti. Neticeye muntazır olmaktan başka bir çare yoktu. Araplar onu bir ağacım ya- içlerinden genç kızı şiddetle ağacın gövdesine dayadılar ve onu oğaca bağladılar. Bu iş uzun sür- memişti. Bu müddet zarfında Meli- ha mukavemet eseri göstermemişti. iterek arkasını Zaten buna imkânda yoktu. Bu esnada içlerinden birisi Melihaya yaklaşarak yüzüne bir tokat attı. Meliha fevkalâde asabileşmişti. A- rap gülerek ve kaba bir türkçe ile: — Nasılsın şimdi, söyle bakalım, güzel kız? dedi. Meliha hiddetle ba; — Alçaklar.. kendi etmekten âciz bir kadının ellerini ayaklarını bağladıktan sonra ona tckat atmak küstahlığını gösteren barbarlı Cesaretiniz varsa, ken- dinize güveniyorsanız ellerimi ser- varlandı. Die Melihanm üze. best bırakınız ve elime «ilâhımı ç (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: