17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nebi dillerile duyumlar ünün pi ir tr e len gayrilerile duyumlar yaparlar, onferanslar verirler ve daha ileriye giderek skeçler ile radyo temsilleri verirler, Bunun başlıca sebebi mem- leketlerinde bulunan ecnebilerden ziyade hariçteki radyo dinleyicileri- hi kazanmaktır. Çünkü siyasi propaganda yapan bütün milletler kendi görüşlerini dünyaya radyolarile bildirirler ve nserler esnasında mecburen din - İetirler, Radyolar başka dillerle Bundan başka konferanslar ile hava raporlarını ve gazetelerde çıhan baş makale hülâsalarını da duyururlar. İtalyanın Bari radyosunda açık bir Atinalı aksanile haftada üç ak - şam yapılan rumca yayımlar Yuna - nistan ve bütün Adalarla memleke- timizden yüksek sesle duyulur. Ital- yanların bu hareketleri siyasi İtal - yan görüşlerini Yunan halkına aşı - lamaktan başka bir şey değildir. Ro- ma radyosu ayni zamanda her ak - #am İstanbul saatile 20 de muhtelif ecnebi dillerile ( Almanca, Franstz- Sa, İngilizce) İtalyan ajansından alı nan duyamlarını okuttararak bütün Avrupaya kendi görüşlerini işittir - mektedir. Milân istasyonu bu saaf- teki duyumları aynen naklen yapar. Bilhassa kısa dalgalı radyo istas - yonları yabancı dillerle uzun, uzun Yayımlar yapar dururlar. Fransız u- zun dalgalı postalarında başka dil - lerle haberler yayılmadığı halde kı- *a dalgalı Paris radyosu her gün mu ayyen zamanlarda İngilizce haber - leri okurlar. Almanlar ayni şeyle de kalmıyarak kısa dalgalı posfaların- da söylenen şarkılarla oynanacak piyeslerinin adlarını bile İngiliz di- lile tekrar ederler. Fransız hududuna yakın olan St- rasburg radyosu her akşam saat 21 de Havas ajansının duyumlarını Al manca olarak okur. Sovyet radyoları ise her akşam saat 22 den itibaren konser vermiye- mek iç İeeelif pe dille konfe- ranslar vermekte ve bütün dünyanın dikkatini celbetmektedir. Konfe » ranslar yalnız ufak tefek mevzular. la kalmayarak geniş bahislerle dolu dur. Bunlar İngiliz, Fransız, Alman, Holânda, İspanyol ve İsveç dillerin dedir. Her yayım bir saate yakın sür | mektedir. , Ecnebi dillerdeki bu yayımlar ha- sik memleketlerde memnunen din - iği gibi yayımları yapanlar içü de her noktadan çok faydalıdır. Turgud Bleda 21 Nisan Pazar TANBUL: İnka dersi — Üniversite namına kon” ı 130 Çadırcı sözlü) 175 Kis MO 724 m. Şarkılı konser, 15: Sözler, 17,30: Parti yumu, 18,30» Kızıl orduya yayım, 19,30: ışık konser. Zlı Mikrofon tiyatrosu, Zör izes yayımı Zi: Almanca Kiz. MOSKOVA (Stalin) 38i m. 1830: Operadan nakil. 221 Dans musikisi, S3 Ki BÜKREŞ3itim. 13: Kara konseri, 12,30: Plâk (Şarkılar) Radye salon orkestrası, — Duyumlar. 13,59 Konserin devamı, 14,15; Duyumlar. 14,40: Ha ME musiki, 17: Köy yayımı, 18; Romen müs kisi (Plak), 19: Haftanın haber icmal, 19,15 lik. Zi; Öperet musikisi. — Sözler. kanseri. 2330: Hafif musiki ve musiki Gr BELGRADDI Dim 20: Reklâm, plâk. — Konferamı. 20,30: Şal yayım, Zi Dinillardiın/ “Las D. yila, oparmar. 23: Duyumlar. 24: eamunarr li zir. 2 01 Asker mazıkşı : Stüdyo piya Md: öper. 23,30: İmre Magyari Sigen takımı. ÜBASI Cazband. 181 Khs. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 19,30: Yemi sesli plliklar. 20: Paskalya halk Eriları. Zi: Spor. 21,10: Dans musikisi. 23: iyumlur, aktüalite, 7345: Deniz raporu, 2: Dans, #04 Kh HAMBURGSZ 194481 “Amerikanvari gülün, pdlı sen yayım, 20:151 Org konseri (Kiliseden). 20,50: Hava paporu. 21 Dans musikisi, Zi: Duyumler 2350 ikili program arası, 2d: Dane emusikisi. 22 Nisan Pazartesi İSTANBUL i8,0: Travyata opar: e. Istanbul radyosunda Jimnastik dersleri Yeni tatbik edilen bir usul ile dinleyicilere hareketler kolaylıkla yaptırıla biliyor Istanbul radyosunda şimdiye kadar verilen jimnastik derslerin- de Bayan Azade Tarcan yalnız o larak mikrofon başında bulunuyor» du. Böyle verilen derslerde yapıla- cak hareketleri tarif etmekte biraz güçlük çeken Bayan Azade hem kendi, hem de dinleyicilerin men- faatine yeni bir usul tatbik etmiş- tir. Şöyle ki ; ders verdiği esnada Istanbul radyosunda Bayan Azade Tarcan'ın verdiği jimnastik derslerin. de hareketleri birlikte yapan Şefik ; Kami ordu için ilizce, 2405: Macarca. “zaz Kus MOSKOV 19,30: Bir konser 323 Ki. BÜKRE 364 13 - 16: Gündüz plik yayı kostrası, 19; Duyumlar. 19,15: Konserin devi mu. 20 Konferans. 20,20: Plik (Balet mu 214 Oda iten romanalar (garka) konseri, 23; Duyumlar, 2323 A (Sialin) 22; Di si.) 20,481 Konferan: Konferana. 22,101 22,38. : 19,45: Plâk, — Sözler. mu Zi: Paskalya için şen havalı komser, 23; Rel yili, 66 Khz. BELGRAD s7. 20: Plâk. 20,15: Duyumlar. 20,50: Ulsmal ya- yum, Zi: Zagreb oparasındaki temsili makil, 515 Kir BUDAPEŞTE 550m. Macaristan futbol maçını e 23: Spor. 23,25: Cn » DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. “Lieselott von der Pfalz, ade musikili skeç, 23: Duyular 23,45: Deniz duyumlar re. Zi Gece konseri, MK HAMBURGER. 19,50: Plâk almanga sarkar. 20,35: Spor a “Vensdikte bir gece, nel operet 'an). 23; Duyumlar. 2330: 23 Nisan Salı İSTANBUL . 18: Almanca ders, 1830: Jimnastik — Bayan Azide Tarcan. 18,50; Faret (birinci perde) 19,30: Haberler. 19440: Siter Solo (Şrayber) 20: Maliye Bal namına konferan. 20,301 Demir caz. 21,18: Son haberler — Borsal 2130: Radyo orkestrası, 22: Radyo caz ve orkestrası, 175 Kis. MOSKOVA Wim. 19.301 Senfonik konser. 22; Almanca yayım, ranstsen yapım, 2405: Felemenkçe yayını, 362 Kiz. MOSKOVA (Sialin) Sül m. “pera piyenini nakil, 2245: Dane ve karışık musiki, Zf: İspanyolca ya- 823 Ki. BÜKRE Şii. iindüz plâk yayımı. 18: Plak lâik, 19,45: Konferans. 20,05: 'ARSİFAL” operası, ( rey ope 223 Kız. VARSOVA 15 m 19,451 Öperetlerden parçalar (Plak). - Söz- ler, 20:38: Gitar konseri, — Sözler. 214 Şark: 3143: Durumlar. 21,58: Konferans. B, 10 ya ve nele Cenevrede olan 1925 senesinin nisan ayında ilk defa toplanmıştı. Avrupada radyoculuğun korun - ması ve muhtelif memleketler ara- sında ihtilâflara meydan verilme - mek üzere bu birlik kurulmuştur. Bütün milletlerin radyo program ları tamamile ulusal olmakla ber: ber bu istasyonların teknik bütün hareketleri dünya radyo birliğinin verdiği karara göre değişir. 1925 senesinde ilk defa toplan - mış olan dünya radyo birliği umu- mi kâtbini kendisi seçmiştir. Bu vazifeye (B.B.C.) İngiliz radyo kumpanyası program müdürü Bay Burrows intihap edilmiştir. O ta - rihten itibaren Londradaki işini ter keden Burrows Cenevredeki dü: radyoları birliği bürolarındaki ne batlamıştır. Birinci uluslar arası toplantı tün Avrupa radyo teşekküll, mühendislerinin iştirakile temmuz 1925 te Cenevrede toplanmıştır. O zaman Avrupada yalnız 40 radyo istasyonu çalışmakta idi. İstasyon. larm kudretleri gayet zayıf ve en kuvvetlisi 3 kilovat anten enerjisi - ni geçmiyordu. Bütün bu 40 istas - yonun kudretlerinin mecmuu 50 ki lovattan fazla değildi. Halbuki bu- gün çok kuvvetli sayılmıyan bir is- tasyonun kudreti yalnız 59 kilovat. tan ibaret Şimdi Avrupadaki (o radyoların miktarı 310 nu bulmuştur. Hepsinin kudretleri 8157 O kilovat tutuyor. Bunlar içerisinde yalnız bir Mos - kova istasyonu 500 kilovatını işgal etmektedir. Avrupa radyolurmın çalıştıkları uzunlukları teknik tekâmül asyonların çoğalmasından do- birkaç defa © değiştirilmiştir. Dalga uzunluklaı her defasmda dünya radyo birliğinin verdiği ka - rarlarla değiştirilmiştir. İlk dalga plânı konferansı hazırlığı 1926 se- de Erükselde yapıldıktan son- ra bir kâç ay sonra Prağda içtima aktedilmiştir. Burada istasyonların çoğalarak biribirlerini taciz etmemelerini te - min için Brükselde birlik tarafın #stewbul radyosunda jimnastik dersle- ri peh beğenilen Bayan Azade Tarcan ders verirken yanında bir Sporcu Genç bulundu- varak hör kese anlattığı dersleri kendisine bilfiil yaptırıyor. Böyle- Nile radyonun Genç jimnastik mu- silimi boşluğa hitab etmekten kur- tulub önündeki Şefik adındaki ta- lebesine ders veriyor. Jimnas- tik dersi esnasında Bay Şefik ha- reketlerini yapmakta iken çekti miz iki resmini dercediyoruz. 66 Khz. BELGRAD AI 2050 Ulusal yayım. Zi3 A muhtelif sahneler CR ferana, 22.30: lar. 23,20: Konser : 545 Khr. BUDAPEŞTE 550m. 1950: Pâk. 20,15: Konferans, 2050: Çingene musikisi. 21,45 Konşorvatuvardan naklen gsi kalı konser. 2250; Duyumlur. 2i: Cazband. 191 Kl, DEUTSCHLANDSENDER 1571 20: Şen yayım, © Zi: Kıra duyumlar. 211 Ulusal yayım. 21,45: Otto Krsmlach ori Spor. 23,455: Denizcil ISTANBUL: 11,80: İnkalâp CÜniven mir Saylavı Esat Bozkuri perde). konferans » Doçent Dr. Sadi (İrsiyet ve ter 20530: Ay Tango orkesiranı ve san 3 yi Borsalar. 21,30; Radyo caz ve iange 175 Kia. MOSKO 5 170: Sö. kei kestraları. 5k 18,30. Duyumlar, 21,181 U- . ie A (Stalin) 381 m. meki. 2240: Dans 823 Kh. BÜKRE Şiçim. Duyumlar. 19: Duyumlar, “Rekwim,. & (Tehermautzi'dan 223 Khx V Sal 24 Nisan Çarşamba İSTANBUL Fransızca ders, 18,30: Jimnastik — Azâde Tarcan, 18,50: Muhtelif plâkla Haberler. — 19,40: Monolog — Bayan Halide Pişkin teyze. 20: Manrif (Konferanı 15: Sözler, 22; Se Raklömlar, 23,1 Sözler. 2408: Dans, D 47 ve dana, 24: 68 Kh.BELGRA Zal uyumları 2030 Ulmal “yayım. 21 1» orkestra ii (Mozart). 21,30; - 22; Kora konseri (Ki ei > Duyamlar. Sök. BUDAPEŞTES 1938; Macar şarkıları “2b8 al rumlar. 22,10: Opera © örkermem raporu, 23,400: Piâk. 2420; Çiner Khr. DEUTSCHLANDSENDER 24,10. Eğlenceli program. 21,40: " Bach'ın eserlerinden ai 1730: Senfonik konser. 18,30: Karışık kon- ve opera munikisi. 2030: Edebiyat ve şiir saati, 22: Çekçe yayım. 23/05: İngilizce yayım. 2406: Almanca. 352 Kh. MOSK O V A (Stalin) 3öl im. - 190: Şarkılı konser. 23: Opera artistlerinin 1571 en Se Dünya Radyo birliği şın da Bu Birlik ne maksai'a teşekkül etti r yaptı | dan bir kontrol dairesi tesisine ka- | İ rar verilmiş ve bu kontrol atelyesi- nin başına Bay Braillard getirtil - miştir, Braillard her akşam bütün dünya radyolarının çalışmalarını kontrol ettirerek herhangi biri ken- dine tahsis edilen dalga uzunluğun da çalışmadığı takdirde derhal bu merkezle telefon veya telgrafla te. mas ederek hatasını tashih ettirir. Zaman geçtikçe radyonun tekâ- mülü ve istasyonların kudretlenme- si ve çoğalması karşısında tacizat artmağa başlamıştır. Bunun üzeri- ne 1933 senesinde Lüsern'de bütün milletlerin radyo mühendislerinin iştirakile tekrar bir dalga plânı ya- pılmış ve her millete yeniden istas- Birçok milletler bu konferansın ne- ticesinden memnun kalmadıkların. plâna imzaları koymamışlar. ar. Bununla beraber heyeti umumi- yesi itibarile neticeden (memnun kalınmıştır, Bugün bu birlik 10 yaşına girmiş bulunuyor, Gelecek umumi toplantı 1936 senesinde Mısırda olacaktır. Saar mıntakasında kuvvetli radyo istasyonu yapı!mıyacak Yakın bir zaman önce Almanla- ra iade edilen Saar mıntıkasında radyo istasyonu yoktur. Bunun #e- İ bebi de bir müddet evvel Saar'ıa kimde kalacağınm bilinmesi idi.Bir kaç hafta evvel burada bir radyo istasyonunun inşası mevzuubahs- olmuştu. Fakat hangi dalgada ça- lıştırılacağı bilinmeden Almanla- | rm burada yeni bir istasyon yap- malarına ihtimal verilmemektedir. Çünkü Almanlar burada kudreti fazla bir istasyon yapmak istiyor- lar. Şimdilik Saarbük'te Alman radyo idaresi Frankfurt ile ayni dalgada çılışacak bir radyo istas- yonu tesis ettirmek istiyor. Bu merkez Frankfurt radyosunun ya- yımlarmı nakille iktifa edecek ve kudreti ancak Saar havzasından şidilecek derecede olacak nitza Balacha,, kilisminden nakil. 223 Kh VARŞOVA 1345 m. serlerinden konser. Z3/481 foruma, 2405: Cuz orkestrası ve hafif mu- ri parçaları, 666 Kh. BELGRAD AT m. 20,10: Sözler. 20,30; Ulmanl yayım, 20: Rad- yo piyesi, 21,45: Konfaranı, 22,05: Kil . kaları, 23: Duyumlar. U PEŞTE S50m Piyano konseri. — Sözler, 21,15: Ulusal saat, 22. yumlar. 23,51 Denizcilik. ISTANBUL: 17,30: İnkılâp dersi (Üniversiteden nakil) İz- mir Saylavı Esat Bozkurt, 18,30: Jimnastik - Bayan Azade Tarcan. 18,50: Favst Çüçüneü per: 1940: Spor (Eşref Almanca yayım, 2305: Fransizca, 24405: İsveç se yayım, 382 Kiz. MOSK O V A (Silin) 361 m. rini konser. 1830: Çocuk yayımı. nakli. — Sözler, 22,451 Dans mur * Berlios'un “Reksim” i. 225 Kır. VARŞOVA I3i5m — Şen skeç. - Sözler. 20: Plâk. — r. 2038: saksofon. 2050: Aktüalir 21: Viyana valsleri sından maklen Verdi'nin 685 Khz. BEL 26 Nisan Cuma NBUL: meneiyenı 184 Di IsTr A lik m. 'ocuk anatı (Mesut Cemil berler. 20: Nejat (Keman sol. yen Kitar (Siret ve arkadaşları) Nimet Vahit (Şam e) 2,20: e OpETAKI, AD 437 m. Duyumlar. 20,30) nakil, 23,05: Du- ı Konser nakli, S8 Kh BUDAPEŞTE Kom 1958: Komusmalar, 2030: İKUST., operüsi (Poyte opera © 1S Ki 2101 Duyumlar vesaire. © Operanın a Balm 18,30; Kızıl ordu için ulusal yayım. 1930: Lamberg'den şen yayım. Senfonik konser. 23: Rek we. 2318: Musikide şiir. 2330: Vilna'dan nakil. 24,05: Hafif musiki ve dans. 856 Kh. BELGRAD ATM R m Duyumlar. — Ulusal yayını, 2i: Karı sk Program, 22: Kilise şarkını (Koro tara" fından). 23: Duyular, Yi Sis Kh. BUDAPEŞTE Sö0m 184801 Onera orkastrmar: 30183 zeri El80: Şarkılı konser. 22,40: Duyumlar. Ti esband. 2350: Budapeşte konser orken amı, 24,10: Çingene musikisi. Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 20: Mizah, Zi: Kısa duyumlar, 21,18: Ulunal yayım. 21, Akşam musikisi, 23: Duyumlar, 23.45: Deniz duyumları. 24: Seçme plâklar. 904 Khz. HAMBURGİİZ m. ferans. o 20.20: Asker mızıkası, Zi; 2115: öl yayımı, 2045 Gürel sanatlar, 21; enik konser, 22: Çek- çe yayım, ZEN8: İn — ince, 24405: Almanca ya yam a Ku. MOSKOV 1830: Karışık m. Dana müs Sid $23 Kh. BÜKREŞ3i6im. 9: Duyumlar. 191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 1571 m. 2115: Halk musiklei, 23: Duyumlar. 345: Denizcilik. 24: Dane musiki 7 ar ZA: 804 Kar. HAMBURG3Z m, ,20: Halk musikisi 20,40; Radyo diyelektli piyesi, 21; Duyumlar, 21,18: Büyük radyo var- yetesi. 23; Duyumlar, 23,25: Varyetenin deva sm, di Dana yonlarına göre dalgalar verilmiştir. | Bu akşam Furtva- engler Viyanada Zamanın en tanınmış musiki ve- jisörlerinden Furtwaengler'in ida- resinde Viyana radyosunda bir senfonik konser verilecektir. Kon- Fartwaengler sere Viyana Genç çocukları ile birçok solist şarkı söylüyenlerde iştirak ederek programı zenginleş- tireceklerdir. : , Yeni sistem yıldırıma karşı tertibat Geçen yaz kuvvetli Prag radyo- sunun anten kulesine isabet eden bir yıldırımın anten teli vasıtasile ribata sebebiyet vermişti. .. Amerikalılar şimşekli ha yıldırıma karşı bir tertibat yapa” rak pek yüksek ve cazip anten kule lerine zarar gelmemesini temin et- mişlerdir. Buldukları alet havanın atmosferinden müteessir olarak radyo neşriyatı durdurup ante- nin telini toprağa veriyor ve çok şimşekli havalarda rdyo antenilâ mürsilenin rabıtası kendiliğinden ayrılmaktadır. ğ Fransız radyosunda sürekli eğlenceler Haziran ayında Fransız radyo- larında büyük hususi şenlikler ya- pılacaktır. 26 Mayıs ta başlıyarak 7 Temmuza kadar devam edecek olan bu eğlenceli yayımlar ayni 28“ manda Fransız radyo sergisinin açık bulunduğu zamana tesadüf €- diyor. Bu meyanda Fransızların ulusal bayramları olan 14 Tem- muzda daha fevkalâde bir şenlik yayımında bulunulacaktır, Bu ya- yımların yalnız Pos Telgraf i- daresine ait istasyonlar tarafından işidileceği bildirilmektedir. 23 Nisan Çocuk Haftasının başlangıcıdır. ILAN Türkiyede icrayı faaliyet eden bü- ün sigorta şirketleri tarafından müt- haz edilmiş olan karar mucibince her ne şekilde olursa ol- sun müşterilere komisyon, İskonto ve ikramiye vermek kat'iyyen memnu ol duğunu yeniden muhterem halka has tırlatırız. Ayni zamanda, Iktısat Vekâletin- ce musaddak ücret ve tarife nizam- namesi ahkâmının tatbik: mecburi ©- Tub hilâfına hareket cezayi müstelzim olduğu ilân olunur. Türkiye Sigortacıları Dairei merkeziyesi Türkiyede çalışan bilümum Sigor- ta şirketleri tarafından müttefikan it- tihaz olunan karar mucibince, her ne yon vermemizin kat'i bir suretette memnu olduğunu muhterem müşteri lerin ve cemiyetimiz azalarmın naza" rı dikkatlerine arzolunur. Iktısat Vekâleti tarafından müsad- dak tarife fiyat ve ahkâmının tal kı mecburi olub, işbu tarifeye muga- yir hareketin memnu olduğu ilân olu« nur, Türkiye Sigorta prodöktörler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: