17 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

17 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ği (alâmeti) konmuştur. Bunların (mütehassıs) yazılarını g karşılıkların kçe olan kelimeleri: şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan bal “çek,, kökünden gelen şekil gibi. helâl etmek — Yaldan çıkarmak, ir» MESİ Haz a ermemiş bie genel idlI ecnek, cürünülr — Fe. 'nüz erginliğe varmamış bir genci yol- dan çıkarmak, suçtur. 2 — Bir takım müfsitlerin idlâl etmesi Üzerine kıyam edenler — Bir takım bo- maal azdırması üzerine ayakla - yöreyi İdman (T. Kö.) İdrük 1 — Üldeğine sererlip eden vazifeyi ifa etmek, namuslu bir adamın borcudur — Üstüne düşen ödevi yeri- ne getirmek namuslu bir adamın Se cudur. 2 — Bana karşı yapmağı deruhte etti: iniz iyiliği ifa etmediniz — Bana kar- $ yapmağı üstünüze © aldığınız iyiliği m es ei 1 — Polis üç maznunun ifade- sini aldı — Polis üç sanı diyemini 2 — İfadenizden anlaşıldığına göre — mi elişi ie — Demek, anlatmak Jinde etmeli :1— Bu, şunu ifade eder — Bu, şu demektir. 2 — İade emek istediğiniz hakikati çoktan biliyorum — Anlatmak istedi çoktan bii öiniz g bist (in iye) bm — Eyi o örmek; Mübtelâ olduğu da devanipe- 3irden Makstyap olamadı — Uğradığı yağmaz bastıktan iyi olamadı. limak ör a Harpte aldığı ceriha iltiyam — Savaşta aldığı yara onuldu. içe emek — Kaçırmak, geçirmek, kay- fa Te gi Örnek: Bir insanın iffeti en kıymetli varlığıdır — Bir insanm temizliği (sili- Hiğt) en değerli varlığıdır. Örmek: 1 — Ebeveyninin lânetine uğ- yayanlar iflâh olmaz — Ana baba ilen- si-alanlar onmaz. 2 — Bu perişanlıktan bir türlü iflâh o- Iamadı — Bu darmadağınlıktan bir tür. li kurtulamadı. His — Batka Örnek: İflâs namuslu bir insan için ö- lümden beterdir — Batkı namuslu bir Örnek: Borçlarının kesreti karşısında iflâs etmekten başka çare bulamadı Borçlarının. şekile tm karşısında batmak dan benim çöre adam için ölümden daha fenadır . 1lü Batmak ii 3 ©, Kurultayında yaptığınız açım söylevi, etmek (İğzab etmek) — Kızdır - Hana etmek — emin Yok etmek Örnek: 1 — Bütün varını kumarda üreti — Bütün vannı kumarda tü - ketti, 2 — Kendi mevcudiyetini bile ifna © dercesine çalıştı. lfrağ etmek — Çevi © Örmele: Bu evi yeni bir şekle ilrağ et ek için hazırlanan proğsyi beğendim — Bu evi yeni bir şekle çevirmek için hazırlanan tasarı beğendim. Mirat — Aşırı (Bak: Fart) Iraz etmek — Salmak (Terim) İfraz etmek — Ayırmak, bölmek “ Örnel ik: 1 — Bu toprağı dört şerik ara- sında ifraz ederek her kısmına bir bina yaptıracaklar — Bu toprağı dört ortak arasında bölerek her kısmına bir yapı yaptıracaklar. 7 — Bunlar arasından İfraz edeceğiniz ie danesi — Bunlar arasından ayıracı. Hind e ig Nifak anlamma) — Ara © bozmak (Bak: Pesad) Mei etmek (Fitne anlamma) — Bozut. mak (Bak: Fesad) İfşaat — Gizaçı (Bek: Faş) İm — Dile şir; (Bak: Faşst- ) “İftihar etmek — Kıvanmak (Bak: Fahr) Gİftira — Karaç (Bak: Bühtan) Iftirak — Ayrılmak (Bak: Firak) Yartacılke ny * Onda bir kaplan iftirası var — Onda bir kaplan yırtıcılığı var. kaplar e Üzerine atıldı — Kan koku- Meslek almmş miteri bir su almış yırtıcı bir kı zem, aplan gibi üzerine Ifttah — Başlama, başlantı Örnek: Büyük Millet Meclisinin bu se- neki mesaisinin iftitâhımda — Kamu taym bu yılki çalışmalarının başlantı. va . Nurku iftitahi — Açım söylevi Örnek: Türk Dili Kurultayında irad Türk Bili ettiğiniz. mutka iftitah Örnek: Kimseyi iğzab etmemek Jâzım- m Kimseyi kuzdırmamalıdır. 7 Gücen, karşılıklar kılavuzu Listenin neşrine devam ediyoruz 1 — Öz türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) belde- her biri hakkında sırası ile uzman- azetelere vereceğiz. iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö- rin bugünkü işlenmiş ve kullanılan k, aslı üğüm olan hüküm, türkçe Örnek: Yalnız sana değil, bütün insan lara muğberim — Yalnız sana değil, bütün insa: güceniğim olmak — Gücenmek Örnek: Muğber olmanız: hiç istem, im halde zülüyorum — mediğim halde sizi gücendirdiğime ü- gülüyorum. Iğfal etmek — Aldatmak, kandırmak, a- yartımak Örnek: 1 — Türlü yalanlarla insanları iğfal edenleri afletmez mümkün de - ğildir — Türlü yalanlarla insanları al datanların suçunu bağışlamak olamaz. 2 — Bir genç kızı evleneceğim diyerek iğfal etmek bir cürümdür — Bir genç kızı evleneceğim diyerek kandırmak bir suçtur. 3 — Bizim hizmetçiyi ya — — hizmetçiyi al ile kaçır « ayartarak dir — Oyunuzu bir çok gereksiz ay ipraştırmak uygun değildir uk sında ne demek istediğinizi anlıya, dın — Bir sürü çapraşık anlatımlar &- Tasmda ne demek istediğinizi anlıya - madur. İğmazı syn — Gözyumu Örnek: Cürümlerinde süümiyet sahibi aimayanları iğmazmyn ie karsılamalı- — Suçlarında kötücül olmıyanları rm ile karşılamalıdır. Iğmazı aynetmek — Gözyummak Örnek: Bazen hir cürme karşı ifmazı aynetmek mücrimi tekrar cürme teşci etmek olur — Kimi kere bir suça karşı gözyummak suçluyu bir daha suç işle meye yüreklendirmek olur. — Hoşgörü Örnek: Müsamaha, alicenap ruhların bir hassasıdır — İloşgörü, akr yürek. erin bir özgüsüdür. Müsamahe etmek — Hoşgörmek Örnek: Her cürme karşı müsamaha et- mek muvafık olmaz — Her suça karşı olmaz. İğra etmek — k Örnek: Zenginliğe, © para karanmağa iğra etmekle, fenalığa iğra etmek bir değildir — Zenginliğe, para karanma- ğs bırslandırmakla, fenalığa kıkır - mek bir değildir. Iğüşaş — Kargaşalık Örnek: Zuhur eden iğtişaş müvacehe- sinde bir an bile şaşalamıyarak — Çi- kan kargaşalık önünde bir an bile şa - şalamıyarak. lr gra a yale em Örmek: 1 — Gençleri tariki müstakim- den inhirafa iğva edenler — Gençleri doğru yoldan sapıtmağa azdıranlar 2 — Bir genç kızı iğva ederek sonra izdivaçtan imtina etmek cürümdür — Bir genç kızı baştan © çıkararak sonra evlenmeden geri durmak suçtur. Ihafe et Korkutmak Örnek: Beni ihafe etmek mi istiyorsa. nez? — Beni korkutmak mı İstiyorsun 2? İhanet — Hayınlık ye — Üsterme (Bak: Kaman). İhaleten sE Jerde ihatas: var — Bu adamın #ıyasal sorumlarda genbilisi var. 2 — Düşman ördusünu ihata çenberi düşürdü Düşman © ordusunu sarma çenberi içine düşürdü 3 — Ordumuzun yaptığı büyük ihata hareketi — Ordumuzun yaptığı büyük çevirme hareketi. İhata etmek — Sarmak, çevirmek, almak kavramak — (Fr.) Cerner, enceseler, concevoir Örnek: 1 — Ordumuz düşman kuvvet. lerini ihata etti — Ordumuz düşman kuvvetlerini sardı, 2 — Bahçe divarla ihata edilmiştir — Bahçe dıvarla çevrilmişti 3 — Gözün ihata edebil. Gözün alabildiği yerler, 4 — Aklım bunu ihata edemedi — Ak- han bunu kavrayamadı. hata nazar — Geneli Onun ihata nazarına itimad lerim — Onun gengörüsüne güveni- ei etmek — öle Örnek: Mesele ihdas etmek — Mesele lemek Örnek; Duygularını ihfa etmeye çalı- şiyordu — Duygularını gizlemeğe ça- anyordu. — — Haklamdarınak, bakkamı etmek — Bozmak, sakatlı Örnek Rahatın ll yor Batan gemiler İki diritnotun enkazı bu yaz denizden çıkarılacak ÇANAKKALE, (Hasasi umumiden evvelki iktisadi hareketleri bugün elde etmek güçtür, Maamafih Ça- akkale, garbi Avrupayı ; Türkiyeye ve Rusyaya denizden bağlayan bir geçit ol. ması dolayısile hiç bir zaman ihmal edile- memiştir . Bir çok vapurlar, acenteleri vasıtasi le, buradan geçersen ihtiyaçlarını te: ediyorlar. Bu meyanda en ziyade düşü- mülen nokta da kömür meselesidir. Ecnebi vapurlura verilecek ucuz kö- | mür depoları tesisi şehrimizde büyük bir iktisndi hareket yapabilir. Harbi umumide Çnalıkale boğazında batan harp e vip yarak çıkarmak işile meşgul “Deniz işle- işini de ubtesine Bugün şehrimizde bir çok silenin ge- ginmesine yardımı — dokunan bu şirket, depoları da tesir ederse memleket naim hayırlı bir iş yapmış olacaktır. İşittiğimize nazaran şirket bu sene genişletecek ve yemi temin et- tiği levazım ve vesait ile derin | sularda yatan harp gemilerini de parçalayıp çı- karacaktır. Bu iş için bir de mütehassıs irtmiştir. Bu sene parçalanıp çıkavıla. iler meyanında İngiliz “Tri yem srblle Frananllri (Bave) rr hsnm bulunduğu anlaçılmaktadır. Ayssofya müzesi Ayasofya mozayiklerini meydana çıkar- makta olan Amerikalı prolesör Vitte- more işlerine devam etmek Üzere tek- rar İstanbula gelmiştir. Profesör gele cek aybaşımdan itibaren işe başlıya - caklır. Ayasofya avlısında yapılmakta olan hafriyata İnn kırılmadan Danla koyabil - wek için iki vinç kullanılmaktadır. Esk: Şark eserleri avlısmda bulunan lâhid ve bazı kıymetli Bi nakli düşünülmel te - esör Vittemore Ayasofyanın ize avlasundan bütün dünyanın mem Örnek: 1 — Vazdesini ihmal eti — Ödevini savsadı. 2 — Verilen işleri ihmal etti — Veri len işleri boşladı, verilen işlere bakma- 8 Ni İkmalci — Savsacı Örnek: O, ihmaleinin biridir — O, sav sacıma biridir. — Savuk Gemi Mühmel bir giyiniş.— Savuk ir Ihmirar — Kızartı, kızıllık İhnak etmek — Boğmak Örnek: Osmanlı tarihinde padişahların İhraz etmek — Kazanmak, almal Örnek: Aranızda ihrazı mevki edeme- di — Arenızda yer alamadı... Bu şerefi canı pahasına ihraz eti — Bu şerefi canı pahasma kazandı. Ihsa etmek — Sa; Örnek: Adedini ihem etmek iktidarım- | ve ir im — Sayısını saymak er. imden dışarıdır. iha etmek — Burmak (Terim) yat — İstatistik Ihsan (Lütuf) — Kayra Ornek: Ihsanlarının. bolluğu sehası- ni görterir. — Kayralarımın. bolluğu cömerdiiğini gösterir. Ihsas etmek — Sezdirmek Örnek: Doğru hareket etmediğini ib- sas etti — Doğru hareket etmediğini sezdirdi. İhtar etmek — Hatırlatmak (Bek: Ha. ter) Ihticaç etmek — Belgelemek ihtida etmek — Din değiştirmek, dön- mek (Sak: Hidayet) Ibiifa etmek — Giz Örnek; Yakalanacağını arilayınca ih- tifa etti — Yakalanacığını anlayınca gizlendi. Ibtifal — Alay, tören (Merasim anla. rana), | Ihtikâr — Vurgunculuk Ornek: Hükümet ihtikârm önüne geçmek için çok çalışıyör — Hükü- met vurgunculuğun önüne geçmek i- cin çok çalışıyor. Muhtekir — Vurguncu Ornek; Muhtekirlere “göz © açtırma- yız — Vurgunculara göz açtırmayız. Ihilâç — Çarpınma, seyirme Ibtilâf — Üymazlık Orm © Düşüncelerimiz arasında ih- tilâf ».c — Düşüncelerimiz. arasında uymazlık var, ihtilâl — Devrim (İnkilâip anlamına), Azı (isyan anlamma) Ihtilâlçi — Devrimci (İnkilâpçi), azı yan (âsi) Hhtilâs — A; ger, aşmrım Ornek: Ihtilâsmın sebebini anlıyama: | dalar Arman sebebini; ny 1helâE eğmek — Karmaşmak, | görüşe mek — (EL) Se m geler, ve metire en contact, Ornek Su e şeker iheilke eder — Sul) Kötü adarnlarlnı. Balüe eememeli — Kötü adamlarla ihtilât etmemeli — Tbtimâl — Iktimal Ihtimam — Kayıt, özen Örnek: Thtimamsız bir çalışina — Kayıtsız bir çalışma. etim etmek — Kayıtlanmak, özen ihtimam Eski Adliye Bakanı Sinop saylavı Bay Yusuf Kemal inkilip © enstitüsündeki dersini vermi Dünkü dersi yazıyoruz: da e Doe ri e Nakliyat denilince ekonomide, insan- ları, malları bir yerden öbür yere gö- türmek fikirleri, bir yerden öbür yere | nakletmekle bunların, üzerinde nakledil. | İ diği yol ve vasıtalar kastedilir . Neldiyatta ilerleme demek, yolda i- lerleme, kullanışta çabukluktur. İ Şimdiki devrin öbür devirlere üstün- | löğünü gösteren en mühim vasıta nakli- yattır. Eski asırlardaki adamlara bugünkü çabukluktan bahsedilse idi, mucizeden bahsediyorsunuz, derlerdi. Nakle vasıta olan yollardan kara yollarını, kanalları, | denizyollarını bir tarafa bırakalım. Bizde nakliyatta inkılâp daha ziyade demiryollarda görülmektedir. Avrupada da demiryollarda inkılâp olmuştur. Bu- na bakacak olursak, 1830 da demiryol culuk başlar. Şeftsonun buhar makinesi ile başlar. Raylar üzerinde muvaffak o- lamadıkları zaman, atla çeken vagonlarla Şeftson saatte 30 kilometre olarak 15 ton yükü taşımağa muvaffak oldu. O zamana kadar bir çok itirazlara uğ- rayan demiryolculuk, o 1830 dan sonra ehemmiyetli bir vasta oldu. Her millet demiryolu şebekeleri kurmağı başladı. Bunları biz biliriz. Avrupa sistemi, An- glosakson sistemi, ile demiryolculuğunu İ ilerletmeğe uğraşmıştır. l Anglosakson noktai © nazarma göre, | plânsiz, istedikleri gibi şahsi şekilde ya- pılmıştır Hattâ bir Fransız bunun için: — Bir sineğin kanadının o merkebe batması, ve bir kâğıt üstünde dolaşma - | sından meydana çıkmış gibidir, der. Seneler geçince, bu mühim bir mesele o'muş ve İngiltere yolları dört İkumpan- | ya elinde kalmıştır. Bunun tarifelerini ya pan mahkemeler vardır. Bugün bu suretle devletle alâkası art- muştur. Başka memleketlerde sermaye bu bü- yük teşebbüsten kaçımıştır. Belç kada ilk demiryolunu devlet yap mıştır. mn hususi teşebbüse bırakıl - muş, gene devlet almıştır. Almanyada bu işi, devlet yapmıştır. Velhasıl demiryolu ile ulus daima »- Tikalanmıştır. Savaşta iken demiryolları devlet elin- de kalmıştır. Harpten sonra bazan bunu bırakmış, bazan da elinden bırakınamış- tr. Maamafih bir çok profesörler bu va- | siyetin, demiryolların hususi ellere geç- mek üzere olduğunu söylerler. İ Bu doğru değildir. Yalnız her memle- | kette devletin demiryollarile alâkadar i oduğunu söylemek lâzımdır. Osmanlılarda demiryolu Osmanlıların demiryolu iyetini anlatmadan evvel coğrafi vaziyetini tet- kik etmek lâzumdir. Memleketimizde demiryolu için mü- sait mıntaka yoktu, Bundan başka de. | | miryolu yapacak kadar ferilerde serma- | ye de yoktu. | ÇOsmanlılıkta 2 — 3 asır evvel yok culak hususunda kervanln nakliyat epi- cs ilerlemişti. Bunu da bugünkü kârvan- saraylardan anlıyoruz. Osmanlılıkta demiryolu ne zaman ve ne için yapılmuştır?. Suallerine cevabı en halde deği Onmenie yiyesim ka uluslarla münasebetinde buluruz. * Yani kapitslizin: Avrupanın olma mik emperyalizmidir. Avrupada 1830 da demiryolu keşfe. | i dilirken, o zaman Osmanlılarda | tatbiki mul maddeleri kolayca Osmanlı memle- , ketleriz ine sokacaklı, Bu kolay bir iş | onca | Osmanlı imparatorluğunun özmihlile | başladığı günlerde başka © memleketler | için faydalı olacağı düşünülerek Osman hılarda bi demiryolunun yapıl. “demiryolu yapmak le olabilirdi. İzmirden Aydın imtiyazı- nı alırlarken, belki de bir gün bu hattı Hindist. gec ile Basrayi birbirine Közleme Se almadı 3 şünüyordu. Rusya ergeç şark viliyetlerinin eline ederek kendisi demir - Fransa da böyle düşünüyor, hususi su " ette Suriyede yollar yapıyordu. Osmanlılıkta demiryolu meselesi Os- i manlı devleti iktisadiyatında milli cihaz değil, başka devletlerin menfaati aleti i- di. İ çin istihlkk başlamıştır. Fakat yük ulus menfaati nazardan © kaybalar. Sermaye, ptra kazanmak için gelmiştir. Bunun için de çok ve çabuk faiz ol- mak ta lâzrndı. larında bazı münâsız kavisler vardır. Bunlar kilomet- re miktarını — ziyadeleştirmekten başka işe yaramaz. Zira şirketler (garanti kilometrik) a» byorlardı. Buna karşılık olarak âşar ve- riliyordu. Bunu da düyunu umumiye kon- trol ediyor, alıyordu Demiryolu yapılan yerlerde pazar i- Bağdat demiryolu güzergâhı ve diğer yollar bi- zim iktisadiyatımıza uygun şekilde çizil- memiştir. Bir rakama göre: Osmanlı demiryollarına © yatırılmış ecnebi sermayesi 39 milyon İngiliz lira- İmiş. Bunun çoğu Alman sermayesi yüzde 15 Ingiliz, yüzde 15 Fransız ve yüzde dördü Belçika sermayesi, diğerle ri muhtelif imiş Bir zamanlar Osmanlıların kendileri de demiryolu yapmışlar. Haydarpaşa - İzmit gibi. Bu da ecne- bilere devredilmiştir. Bütün müslümanların ianesi ile yapı" lan ve fenni heyeti Türklerden ibaret 0- lan Hicaz hattıdır. Türkler ilk demiryo- lu yapmağa orada başlamışlardır. Umu. mi harp esnasında Ankaradan Erzuru - - kadar yol başlamış ve Yahşihana ka. bar NN başkasının, yapma başkasının, İlke berkin ok duğu çalışanlar, memurlür da ya- biner idi. Deniz yolları Denizyolları Osmanlılarda büyük ka» botaj ile küçük kabotajda ecnebi vasıta” Tarı ile dolu idi. Bizim Türk bayrağını taşıyan vapur. lann bali, hem miktarları az, hem yeni vapurlara rekabet edemiyecek vaziyette idiler. Türklere bulan seyrisefein vapurları müstesna, devecilik, arabacılık, kayıkçı: hik, katırcılık, bir kaç tonluk yelkenli ge- mi kehyordu. Piğer eskil vasıtaları hep ecnebilerin elinde idi. Yeni Türkiyede Yapıcı, yaratıcı küvvetteki değişmele- n Türk zihinlerindeki düşünceleri tet- kik edelim. Bumu evvelâ İzmir iktisat kongresin- de görürüz. Orada 1100 küsür murahhas toplan yat. Çifçi, salk, tüccar, içi Grup- KA a e memleketin — Vapur tarifelerinde ucuzluğu isti. - Tayyare postalarının tesisi, , — Posta, telgraf, telefonun ilerleme- si, Sanayi grupa da ayni şeyleri istiyor. du. Iktisat kongresinde toplanmış mes, el meüzniesilleri, miomlelnin dont o lsrla kaplanmasını, tarifeni sini, kaybolan eşyanın tazmi i lardı. Atatürk diyor ki: Atatürk, yola verilen ehemmiyeti şöy- le tasvir ediyor: — Halk ve köylüler bana her yerde, iş programım iki kelime ile ihtar etti- ler: — Yol, mektep, Hattâ yoldan bahsederken, yol köyün kanadıdır, dediklerine göre, her şeyden | evvel onu ehemmiyet verdikleri anlaşılı. yor. Atatürk şu prensibi koyuyor: Her vasıta ile memlekette bir karış fazla demiryolu yapmak. Vaziyet ne o- larsa olsun, bir gün geri kalmamak, İsmet İnönü ne divor? — Aklımız ermeğe başladığı günden. Anadolu. beri, bu memleketin Rumeliyi N ecem e ile hapla ihtiyacın- imi mile esnasında en çok işimize yarıyanKonya, Eskiş ekişehir, Anka- İ ra gibi kalan bir kaç parça idi. Bu pars geler, bize İnönü seferini yarattı, Eğer. ya am sms ge ya hiç kimse — Büyük Millet Meelisinin Gazinin riyssetinde toplanan ilk hükümeti, 336 da dünyanın bütün ateşleri üzerine ya miryoluydu. 'Hâdiseleri şöylece hülâsa edelim: Mondorostan sonra galip gelen dev. Jetler demiryollarını isgal ettiler. iler Olar da iy ie İnel Anadolu - Bağdadı ii Sonra Memteketi ve Ulusu yükseltmek için demiryoluna ehemmiyet veriyoruz! | s. B. Y. Kemal dün nakil vasıtalarının inkılâbdaki rollerinden bahsetti yük Millet Meclisi Ja hükme 20 İnci lerdir Büyük Millet Meclisi geldi. Işi tam kanuni ve nizami hale koydu. Kumpany& nizamnamesindeki bir madde © üzerine devlet hatta oo vaziyet etti. İşletmesini, maliyesini devlet kendi üzerine aldı. Anadoluda yenkünu 1000 kilometre olan bu hatta 223 kilometreye kadar var ziyet edilmiştir, Bu hattaki bütün isen da ayrı idi. bi ee memur bulmak, türkçeye çevirmek İâzemdi. Demiryolla- yda çakan Türklerden istifade edil- Yunanlıların çekilirken tahrip ettik- leri yolları Türkler derhal yaptılar. Za- man oldu, kömür yerine odun yakıldı. İ o Türkiyenin başkumandanı, o dümdüz bir kompartımanda Ankaradan © Beylik köprüye kadar gitti. Bu haldeki yolları Türk memurları yarat, yavaş on manlazam bir şekle sok- © Karaköy köprüsünü Türk mühendis- leri ağaçlar üzerinde yaptılar. Gene mu- vaffak oldular Rl demiryolculuğunun bir kaç se- istiklâl muharebesinde Dn halinde söylenecek Bir iftihar lev- hasıdır. — Türk harp yapar. o Olmeği de, öldürmeği de bilir. Teknik aletleri bil. mez diyenlere cevap verildi. 336 kânunuevvelinde İnönü muhare- Yalak Bu muharebede ci demir. y memlekete vazifesini yaptı. Onların güçlüklerini takdir için gör- mek lüzmdir. Lozandan sonra Di geldiler. — Tarifelerini yeni geilere Hatları eld E area temine eri Hdi emk. vamede Anadolu kampanyası devlete ve? rildi. Kanun yapıldı. Ve Millet Tisine geldi. Bütçe encümeninde / “at tin bulundurulması lüzemdir) G7 ar verildi. 5 ler ve 13 ler komisyonunun verdiği karar üzerine, nisan 340 ta- rihli kanunla bu bat alındı. İzmirdeki müşterek fikirlerin kine başlandığını bu suretle görüyoruz. rimiz derhal bu yola yaptılar. Kayseri, Sıvas, Ulukışla, Kütahya. Bütün yollar yapıldı. Bütün müteahhitler, mühendis- ler Türktür. Bu suretle yeni Türkiye o demiryolu eğri Demiryolu yaptı, Demiryolu sa- Sm ağe im hâdişeleri gi geçire Dilime RA Tale sin aldık? 1 Mimi sizak peni. Be | ei işin memleketi korumak lüzmmdır. — Demiryolu ulus iktisadiyatının | üni aamir KALE ei İ mizde olması lâzımdır. 3 — Tarifeye hâkim olmak lâzım. “Demiryolu para kazanacak bir vasıta değildir. Bizde askeri işler bile ekono ik ölerdr. Tae, fl lk e | Fİ ea e ya len yapılan | gemiryollarımın faydaları alındı. Sevaslr lar. — Biz yeniden doğduk... diyorlar. Türk demiryolculuğu izine emsali da. a m a İ rak gider. Çünkü daha iptidai” ! Dünyada mevcu kremlerin en nefis: en sıhhisidir. Nazik cildli kadınların ha- yat arkadaşıdır. Ih- tiyarları gençleşti- rir ve gençleri gü- zelleştirir. İnsana e- bedi bir taravet ve- ren Hasan kremin unutmayınız. Kutu- su 50, tüb halinde 20. ti Hasan Deposu:

Bu sayıdan diğer sayfalar: