18 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

18 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 - Sayfa l İstanbul Belediyesi İlânları I Senelik Muvakkat Kirası - Teminat Beyo lunda Tepebaşı mahallesi Meşrutiyet Cad- desi yeni 14 No, lu alşap dükkân. 144 10,80 Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet caddesi 10 yeni No. lu dükkân. 132 9,90 Kara'çöyde Yenicami mahellesinde Topçular cad- des nde 2/2 yeni No. lu kâğir dükkân. 1320 99 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesin- de Tütün fabrikası yanında Kuleizemin mahalli 36 2,70 Unkapanı Çöp iskelesi mahallesi Marangoz fab- rika yanında 100 m. murabbaı arsa kirası. 240 18 Unkapanı Elvanzade mahallesi Yeşiltulumba s0- kağı yeni 24 No. lu 10 odalı ahşap evin 1/2 hisse &. 240 18 Fatihte Kirmas'ı mahallesi Hufızpaşa sokağı yeni V/8 No, lu üstünde bir ufak odayı havl *düklân ve arsa. 60 2,50 Uzunçarşıda Elmaruf mahallesinde dökmeciler sokufında yeni 1 No, lu tstünde odası bü'unan kâğir dükkân. 60 — 2,50 Kapa'ıçarşı caddesi 14, 16, 18 yeni No, lu Me- zat Müdürlüğü yanındaki arsa, 36 2,70 Fener kapısında Abdisubaşı mahallesi Yıldırım sokak 2 yeni No. lu ahşap Belediye barakası. 5 0,38 Edirnekapı Ka'e dışı maha'lesi Bayrampaşa ci- varı sokağında Kuleixemin yeri. 30 2,25 Yukarıda yazılı mahal'er 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek için aytı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İstckliler şe- raiti anlamak Üzere her gün Levazım Müdürlüğüne arttırmaya gir- mek için de hizalarinda gösterilen teminatla beraber ihale günü olan 5/5/935 Pazar günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı- dır. “1990,, * 4 Tahminen 400 formadan ibaret bulunan, beher takımı bir cilt olmak üzere 1000 takım 932 yılına ait Vilâyet Belediyeleri müşte- rek bütçelerinin bastırılması kapalı zarfla oeksiltmeye konulmuştur. Bunlârın tahmin bedeli 10,800 liradır. Şartaamesi Levazım Müdür- lüğünden parasız alınır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 810 Jliralık teminat makbüzlarile teklif mektuplarını mühürlü olarak 5/5/935 Pazar günü saat 15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. *1989,, SON POSTA Nöbetçi Eczaneler Bugece nöbetçi aczaneler şunlardırı İstanbul tarafı: Şehzadebaşı — (le- masil Hakkı), Yenikapıda (Sarım), HBafızpaşada (X. Fuat), Şehremi- ninde (A, Hamdi), Samatyada (Rıdvan), Eyüpta (Hikmet), Beya- tıtta (Cemil), Balatta (Hüsamettin), Sirkecidea (Eşref Naeşai), Bahçeka- pıda (Mehmot Küzun), Bakırköyün- de (Hilâl), Beyoğlu tarafır Kumba:- racılarda (Tücarim), Mia sokağında (Limonzuyan), Gulatada (Asri İtti hat), Kurtüluşta (Kurtuluş), Kasım- paşada (Yonituran), Hasköyde (Ye- nitürkiye), Kadıköy tarafı: İskele caddesinde (Sotiryadis), Yeldeğir- meninde (Üçler), Büyükadada (Şük- Tö Riza), Valinin Seyahati Öğrendiğimize göre Vali ve Belediye Reisi Bay Muhittin şu günlerde, muhtelif Belediye işle- rini hal için bir Ankara seyahati yapacak, sonra da izin alarak bir buçuk aylık bir tetkik seya- hati yapacaktır. Denizyolları İŞLETMES I Acenteleri « Karaköy — Köprlübaşı Tel. 42362 - Sirkeel Mühürdarzade Han Tel, 22740 Mersin Yolu KONYA vapuru 19 Nisan CUMA günü saat 1i de Mer- sin'e kadar. *1963,, Türkiye İş Bankasından : Türkiye Büyük Kamutayın açildie | Nisan UB I Inhisarlar U. Müdürlüğünden: [ Idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20 X 30 eb'adında ’; *50000,, adet Patlska Torba açık eksiltme — suretile satın — alınacaktır. Vermek isteyenlerin eksiltme şartvamesini almak için hergüa ve eksiltmeye iştirak etmek için 27/4/935 tarihine müsadif Cumar- 4 O tesi günll saat 14 de 9 7,5 güvenme paralarile birlikte Cibalide Levazım ve mübaynat Şubesindeki"komisyona müracaatları, “1908,, R » Cibali Fabrikasından Mayıs 935 den iHbaren harice sevkedilmek üzere çıkacak ve 2-2 1/2 ay zarfında şartnamesi mucibince teslimi edilecek olan * 50000,, kilo kadar tütün tozu pazarlıkla satılacar gından almak isliyenlerin 20/4/935 tarihine müsadif Cumartesi gü nü saat 14 de * 15 güvenme paralarile Cibalide Levazım ve Mü- bayaat şubesinde satış komisyonuna müracaatları. ( 1907 ) ğ * * Idaremiz ihtiyacı için şartnamesi veçhile 2000 metre yeşil yağlı — kanaviçe satın alımacağından vermek — istiyenlerin 4/5/935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 de *4 7,5 güvenmelerile Cibalide — Levazım ve mübayaat Şubesinde Mübayaa Komisyonuna müra- taatları. “1888,, Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Inhisar Idaresinin Galatada Mader hanında Abdülkadir zade — İsmet a'eyhine açtığı alacak davasında borçlunun mezkür ikamet- — gâhı terkle semti meçhule gittiği mübaşır tarafından verilen meş- ruhattan anlaşılmakla yirmi gün müddetle ilânen tebligat İcrasına karar verilmiş olduğundan yevmi muhakeme olan 11/5/935 saat | 10 da mahkemeye gelmeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakeme | cereyan — edeceği — tebliğ mekamına, kaim — olmak üzere ilâa — olunur. 41971 İstanbul UÜçüncü Icra meomurluğundan: Ayşe Bahirenin Emniyet Sandığından istikraz ettiği 1300 liraya mukabil Sandığa birinci derecede ipotok gösterdiği Erenköyünde | Göztepe mahatllesinde Yeniyol Yenisokağında eski 15, 16, 22 yeni 11 - 10 No.lu maa bahçe bir köşkün tamamını alacağın temini için ipotekin paraya çevrilmesi yolile yapılan takip üzerine tamamına 2808 Tira kıymet takdir edilerek tapudan celp olunan tasarrf senet suretinde mezkür gayri menkulün 8/8/932 tarihinde borçluya ikraz ettiğiniz beş yüz kırk beşlira mukabilinde size ikinci derecede ipotek gösterilmiş olduğu anlaşılarak ikametgâhmızın meçhuliyeti dolayısile icra ve if KOKU o CİNTAR GÜÜD lâs kanununun 128 inci maddesine tevfikan tebliği muktezi müke- Or. HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Telefon 118, Divanyolu 22398 Cumadan muada her 21044 gün öğleden sonra İ Osmanlıcadan -— 23 - 1 — Öz türkçe köklerden gelen gözlerin karşısına ('T. Kö.) beldeği (alümeti) konmuştur. Bunların her bir hakkında — sırası “ilş — uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelare ve- receğiz 2 — Yeni kooan karşıhıkların iyi Byirt edilmesi için, geregina göre, Fran» Bızcaları yazılmış, aynca örnekler de konulmuştur. 3 — Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenilmiş ve kullanılan şe- killeri alınmıştır. Aslı ak olan hek, #elı ügocüm olan hüküm, Türkçe “çek,, kökünden gelen şekli gibi. Ihtiras (Bak: Hırs) Ihtiraz — Çekinme, sakınma (Bak: Hazer, tehaşi) Ihtiraz etmek — Sakınmak Örnek: Şunun bunun hakkında dedikodu — etmekten — ihtiraz ederdi - Şunun bunun hakkında dedikodu etmekten sakınırdı (çekinirdi), Muhteriz — Sakıngan, çekingen Örnek: Niçin böyle muhteriz duruyorsunuz? - Niçin böyle sa- kıngan (çekingen) duruyorsunus? Ihtissr etmek — Kısaltmak Ör.ek; Bu kitabı ihtisar etme- Tiydiniz - Bu kitabı kısaltma- lıydınız. Mubtasar — Kısak Örcek; Muhtasar yazmak için birçok fikirleri buraya koyma- dım - Kısak yazmak için birçok fikirleri buraya koymadım. Ih'asas — Uzuğ Örnek; Kulak hastal.k'arında ih'ısası vardır - Kulak hastalık- larında uzuğu vardır. — Mutehzssıs — Uzman Örnek: İstatistik mütehassısı « Istatistik uzmanı. Ihtişam (Bak: Debdebe)- Görkem - Öznekt İhtişam içinde ilerliyen »Dr. ibrahim Zati Cağaloğlur Mahmudiye — caddesi Çatalçeşme sokağı No $ Hergün öğleden sonra hastalarını kabul eder. büyük bir alay- Görkem içinde ilerliyen büyük bir alay, Ihtiva — Kapsa Ihtiva etmek— Kapsamak, almak, içine almak Ihtiyaç — İhtiyaç (T.Kö) Ihtiyar (Yaşlı anlamına) — Ihtiyar (Fr.) Vieux, viellard Ihtiyar — İsten - (Fr.) Option Ihtiyarı — İstenel - fr. Facultatif Örnek; ihtiyari mevki - İstenel durak. Ihtiyar — Katlanma - fr. Suppor- ter, endurer Örnek; ortadaki bütün müşkü- lât ile mücadeleyi ihtiyar ede- ederek bu işe giriştim - orta- daki bütün güçlüklerle döğüş- meğe katlanarak bu İşe gi- riştim. Ihtiyar (Bakı Irade) - fr. Volonte Ihtiyat — 1 Saknı, 2 - yedek Örsek; (1 - ihtiyat İile hareket ediniz - sakmı ile harekelt ediniz. 2 — Yol uzuncur, ihtiyat ben- zin alınız - yol uzundur, yedek beszin alınız Ihtiyatkâr — Saknılı - fr. prudent Örnek; devlet işlerinde ihti- yatkâr bulunmak en mühim bir hassadır - devlet İş'erinde sak- nılt bu'unmak - en önemli bir özgüdür. ihtizaz — Titreme ibtizaz etmek — Titremek ihya etmek — Canlandırmak. di« riltmek, Örnekler; 1 — Bu iyiliğiniz be- ni ihya etti « bu iyiliğiniz benl cavlandırdı. 2 — Ölüleri Ihya etmek müm- küa değildir - ölüleri diriltmek mümkün değildir. Türkçeye Mült bayramımız olan 23 Nisan 1935 sahı günü Bankamız İstanbu!, Beyoğlu ve Galata şubelerile Kadıköy, Üskü- dar ve Boyazıt ajanlarımızn bu mut- lu gün onuruna kapalı bulunduğunu saygideğer müşterilerimize bildiririz. izhar etmek — Hazırlamak (Bak: Hazır) ikame etmek — Çekmek - fr. Descendre, tracer, Örnek; Amut Ikame etmek-di- ke çekmek ikame etmek — Koymak - fr. Placer Örnek: Nöbetçi ikame etmek- nöbetçi koymak. ikame etmek — Açmak-fr. Inente Örnek; Dava ikame etmek -« Dilev acmak. Ikame etmek — Getirmek - Fr. Produire, &tablir. Örnek: Beyyine ikame etmek — Kanıt gelirmek, İkame etmek — Yerlae koymak, geçirmek - Fr. Remplacer Örnek: Ahmedin yerine Meh- medi ikame etmek — Ahmedin “yerine Mehmedi koymak. Ikamet etmek — Oturmak, eğleş- mek - Fr. Demeurer Örnek: 1 — Nerede ikamet ediyorsunuz - Nerede oturuyor- sunuz? 2 — Biraz zaman orada ikamet ettim — biraz zaman orada eğ- leştim, ” Ikametgâh — Konut Örnek: Ikametgâh ittihaz etti- ğiniz yerde sizi bulamamışlar — Konut edindiğiniz. yerde sizi bulamamışlar. Ikan — Sağbill Örnek: Bu meseledeki kanan- tim mertebsi ikana vasıl ol- muşlur — Bu sorumdaki kanı- ğım sağbili derecesine varmıştır. Ikaz etmek — Uyarmak, uyan- dırmak Örnek: Ben hiç öyle bir zanna Karşılıklar lefiyet listesi iİle takdiri kıymeti havi muhtıranın ilânen teb'ijias karar verilmiş olduğundan takdir olunan kıymete ve mükel efi ele bir itirazınız varsa on olunur. “1995,, beni ikaz ettiniz — Ben hiç öyle bir sanıya düşmemiştim, bere- ket versin beni — uyandırdınız (uyardınız ). Müteyakkiz — Uyanık, tetik Örnek; Her işte gayet müte- yakkiz — bulunmalıdır — Her İşte pek uyanık (tetik) bulun- malıdır. Ikbal — Olcayı erge Örnek; Ikbale olduğu gibl 1d- bara karşı da metin bulunma- hdır — Olcaya olduğu gibi düşkünlüğe karşı da dayanıklı bulunmalıdır. Ikdam etmek (Bak: Cehd) — Dü- şürmek Iklil — Taç Iklim — İklim (T. Kö.) Ikmal etmek — Bütünlemek, tam- lamak, tümlemek Örnek; Bu yazdığımz eser, gşimdiye kadar ileri sürdüğünüz düşünceleri ikmal ediyor - Bu yazdığınız izer, şimdiye kadar ileri sürdüğünüz düşünceleri bi« tünlüyor (tamlıyor, tümliyor). Ikna etmek — Kanıtmak, kan- dırmak Örnek; 1 — Ortaya konan de- liller benl bu İşin sıhhatine İk- na etti - Ortaya konan tanıtlar beni bu iİşin doğruluğuna ka- nitti. 2 — Bu meselede yalnız beni ikna etmek kâfi değildir - Bu sorumda yalnız beni kandırmak yetmer. Ikrah, istikrah — Tiksinç Örnek: Yaptığı mugayiri ah« lâk hareketler bana İkrah (is- tikrah) verdi — Yaptığı yantı- beş gün zarfında dairemizin 934/1975 No, lu dasyasına bildirmediğiniz takdirde muameleye devam olunacağı ilâi Kılavuzu l Ikrah etmek, İstikrah etmek Tiksinmek Örnek; Ortalıkta hüküm gü abhlâksızlıktan ikrah ettim - Or talıkta hüküm süren ahlâksil lhıktan tiksindim. Ikram (izaz) etmek — Ağırlamak Örnek; — Mizafiri ağırlamal Türklüğün — hiç kaybetmed âlicenablıklardan biridir - Kon! ğu ağırlamak, Türklüğün bil kaybetmediği akılıklardan- biri dir. Ikrar etmek (Bak : itiraf) — lemek Örnek; Hem kalbiyle imi hem de Jisaniyle ikrar eti Hem yüreğiyle inandı, hem 0* diliyle söyledi. i Ikraz — Ödünç, ödünç verme Örnek; Bana ikraz sureti) gösterdiğiniz iyiliği unutamam' Bana ödünç verme yoliyle terdiğiniz iyiliği unutamam. Ikraz etmek — Ödünç borç vermek. Örnek: Size şu parayı bir ödenmek Üzere ikraz ediyo Size şu parayt bir ayda öd mek Üzere Ödünç (borç) yorum, istikraz — Borç, borç alma  Örüek: Ba - istikraz işini bi çıkarabildiniz. mi? — Bu (borç alma) işini başa ç bildiniz mi? iksir — iksir iktibas etmek — Almak iktidâ etmek — Uymak iktidar — Erk Örnek: Bir millet için iktidaf' hüdudu ve miyarı olamaz — ulus için erkin sınırı ve Öit ahlâksal hareketler bana tik- olamaz. düşmemiştim, bereket versin Binç verdi. (Devamı 15 imci yüzde) ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: