7 Şubat 1938 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 10

7 Şubat 1938 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TO — KURUN * 7 ŞUBAT 1938 Cinin kapısı Hong Kong Japonlar tarafından işgal edilebilir mi? 7,500,000 nufuslu bu şehirde büyük bankalar Hindistandan Cabin malları Çine satıyorlar harbi başlıy Çin - Japon sonra İngilizlerin idaresi altında nan Hong - Konk vasıtasiyle Çin, hi derildiğini iddiaya başlaldı- 1 a, Honk - Kon pısıdır., İngiliz harp gemileri bu şehri a, rm hü una karşı. mi altında bulunduruyor. Fakat, Ja ui büyük şehri ve ay: girişecek olurlarsa ritn. larının topları ile karşılaşacaklatı mu- hakaktır, İşgal eti mezlerse, Çine ya; Jan her a mali e il Güzel bir kaza merkezi lar, Çin açak, b neticesi aile) Japar yaar inaenaleyh, endir. Ül Sen le gen ralleri ayni zamanda Ee iğ ehsenmi Kayzerle Vindsor dü- kü arasında benzerlik .» Birçok cihetlerde, fakat, yal- nız bir noktada ayrılıyorlar İngiliz kralı in Edvard il Alman imparat, Vilhelm arasında imi benzer ul uu u benz başında gelen, ilki de ai. ii çok, çabuk sevgi uyandırmaları; Fakat, bu ei retle im cihetinden belki kazanan liklerden e memleketlerindeki iş- gilerin yedekli maları ve ii yat Betil ine Vilhelm, Kayzer ded bütün arzusunun hilâfma iğ bu hususta kendine göre, çalışmıştır. Vindsor Dükünün de bu sahada yap mak istedikleri malümdür. (Loyd Core la eski kral arasında bu cihetten bir vaiz teessüs etmiştir. ON Kayzer Viihelm aile e Me ve kün otuz sene kalmışi i ii bir ğe H sonra tahtından kendi arzusile çaki see, BORÇKA ler einen mn el Kasabanın i imarı için muntazam harbinin önümüz. çin Japo arla İngi: bir surette çalışılıyor Borçka (Hususi)| BAYINDIRLIK azann imari için de bir plân hazır lanmıştır. Bu plânm kasabaya ait kısmı altı, Köylere ait kısmı beş Yılda bitirile arzusuna muhalif olarak ye kadınla evlendi. Bün medi ME Edvard arasında yine bir erlik vardır, de, ikinci en saray ai“ Kayzerin ikinci kar: den olmamakla beri dandı. Halbuki, taytli, krak hem bir saray ailesinden, hem İngiliz kanmdan olmayan bir e nı kendisine kraliçe yapmak istemi;

ALLESİNE Düşkün KRAL sı, saray ailesin an kanım» daima ocaklarının başında biz e ağ kil eder. Yunan kralının n karısı prenses Elena da iyi bir aile kadınıdır. Prenses Elena, bugün Romanof hane“ danının reisi i ir çarpar — ER Doğu Yapılacak işler; İdrolik elektrik tesisâ | Belgrd sarayında, diğeri Konga gitmi mai isteyen bif Av- ve müstakbel hari da gelinir « sn “ Sen an katettikten da ilk rastlanan ve | tası, sıhhi ve temiz su kil kanalizas sonra bü şehrin rıhtımma iner. Fakat Çoruh n iki | yon ve parke, mezbaha, ham Demirci « Salihi Çin denizinden geçen bütün vapurlari tarafına gl Ol| yom, çocuk bahı mi okul ni ve Ço hid Ja araştırmaktadır. Birl si İrereemeri ves vi m yn tayyaresi yolcu vapurunun üzerinde u- reka e Kasaban: lal kina, elektri dai rken Japon memurları yolcuları birer lerde iri ve kalkm | gin Bela Kk sr için tet Bir kamyon uçu birer sorgudan geçirir. “Nereli olduğu» numi bat alınmir ir sene sonra da'Borç | nu, nereye gittiğini, sorar, isterse bazı olacak kadar göze | ka yığa dr ER dde ruma yuvarlandı kimseleri tevki feder; ve daha isterse N > ir ölü, bir âğır : emiyi tayyarelerle Beğ dakika içinde zadâ bir yıl içinde olan rs nike de aynı zamanda iz ğ Ğ il ve konforlu merkezi de olacaktır. Ayrı aralı var batırabilir de. - Ma Yolcu vapurları Hong li varın- ni yapıl | ca genebir İzmir, (Hususi). ca yüzlerce adanm tadan mıştır, Ayrıca yedi | işlemeğe başlayacak olan Murgul bö si müessif bir kamyon İzi ok geçerler. Bu Krepe bir çokları tah- ilk okul binasının ya | kir madeni halkın refahını kat ile ar emirciden Satitliye gelen bir kam |» edilmiştir. Müstakbel pon İn da başlan | tira ek. kamyonun giliz, yahut Amerika, Jaj a harbin- mıştır. Gene bir yıl Borçkada Ef getirecek keres. | ölmüş, bir genç kiz da ağır yaralanmıştır, | , de en büyük rolü bu müsti adalar içinde dokuz. köprü, tenin in bulunduğunu söylemek, Hâdise şöyle olmuştur: i lar görecektir. ie Hong Kong- izi bu servet memibamin ileride ini Demirciden Salihliye gelmek üzere i bü; e na getirmiştir. refahı ili edebilir. hareket eden şoför Hüseyinin idaresinde* linde olan bü zam köy yolları mey | . Bo; bunlardan 60 Salihli rı evvelki gün, Ahız” Mevkii bir yari ii | şehir yüksek yığınları üzerine . işlerden biri de li ai le © | kolan bu yolun büyük bir kismmı kö* i inşa olunmuştur. Modern bir şehir olan Kasabanm imârı “> ve içme suları a katettikten sonra Çatalkaya yo | * burası havasının. olmi in için başta elektrik te azadi 936 ve Si ld içinde ya- | luna girmiştir... Bu yolda tehlike yoktü | birçok hastal nı yuvasıdır. sisatı sün köy yolların mil ei nin kilo- | ve gayet et iyi P e PE ein Dözrlana re ca, İli ri ur. 85 kilo. Merk ra gamma lera burada dalma mevcuttur. N 5k İatbi | ka Ka; aynarca, in ur. pa gölör yinii k | n en bü; ve en zengin devletleri- an | metre olan yolun 17,55 ki va rı itibare alarak biraz istirahat ka binaları şehrin içinde yük- Mastır, mıştır. Bu yol üç köyü w e için etmiş geye Bu selir; Büyük taş bal araşıridaki 5 metre İri ie Borçka Köprüsü, yapilir... Dogunun manza| tabii i bir servet et olan * * ormanını dır, m gok bii mektep ve Borçkünm çalışkan. iti 5 iktır. sıhhi faideleri ve gi e yü idi p kazalarından biri olan Borçkada kül sancı, âğrı ile romatizmâya karşı gayet | Üzerinde şoför muavini ile bir çocuk b” ein » İngilir mh yil İSİ Adanalıların güzel bir tür, Bayındırlık ve ekönömi i ald otingö kaplsalalından kaza ve | iy sayoşdın Hükayin -İtlcatata çekili şal teşebh yıldanberi geniş mikyasta bir | sahil halkının istifadeleri de temin edil- yon sahibi al Meri ile Bayan Şöhreti Şar a e önünde | Adana, (Husus) —— Viliyethareko | © #nkişaf görülmektedir. miş ortalarına Kendisi bu 40” bu pisi sin e itesi çok ehemmiyetli bi ği Fahrettin Başel 986 yı Köy yolları arasında en Bayer &| retle lere kadr adar olmak is0” wi be Künye mina e e e yapn Hars sonra hemmiyeti haiz e yl vibe va e i - | komitesinin aldığı karari göre, ” ii Ş've myon istikametinde (8 z pe önerir e ini Se ii i sma da başlânmıştır. Bü Da toprak | bii süratiyle ilerlerken bir tümseğe m Teke muntazam sürette Fupalı, Amerikalı ile karı ie nuşmıyacaktır. Bu işi mürakabe etmek | !amıstı. Pruğram tat | tesviyesi 988 ii ikmal edilecektir, re sahibi Bay Sabri SE lerce insan arasında Prezi "Çinlilere için mahallelere ajanlar tayin edilmiştir. Beş Mi e EKONOMİ! mürl ii eme * * Ajanlar münasip şekilde nasihat ve ih - işler Mi verilen Kazada en çök üzerinde Gi ai için direksiyon: Si i Küre ve mahallelere propaganda | , «278 dokuz mmtakaya ayrılarak ber Ke yağ Badan viraj vardı. Tay nz ei gönle geşirmiş ve geçir | | Köylereve MAL Pe | birinde pansiyonlu ye beş em il okul e yapınca kamyon, a war güzetesinin yazdığına el çkmceklr. e bnnası yaj suretle kazanm kül Kazanın her yerinin çur e see ağ çe, içen ha ii di ni li e ri ila tür ihtiyacı hiç bir ev kalmamak > ği lere göle; ia Bu müthiş sukut neticesinde a kiz harp g . Halk tDA | retile bütün köylü çocuklar İçin tat e çek Mardi mun sahibi Bay Sal Band e kyn a selâmlamak p » | hiz verecektir, Ayrıca halk temsilleri a . Bu okullar hiyesinde e çay vw merkez Murgul Bahiye- fakat şehrin ahalisi bu top seslerini Ja- | konferanslarla ayni mevzu Üzerinde çâ- Borçka merkezinde, Murgulda, Mara imi işin lm getiril Mi Frans üçumu! ederek kork- | lışılacaktır. it, Karşıköy, i i, kaynar | Jasılmıştır. i izmire golöf muş, şehirde panik ölmüş, meselenin Hars komitesi evvelce, 16 st kadın ybr ca Maçabel, Aaralık köylerinde. 936 yılında 250000 fındık fidesi, 20 lere yea da b e ein yaralanmış hakikatı anlaşılmcaya kadar birkaç sa- | 17 erkek olmak üzere Bu okullar tedricen tam kadroya alı | bin çay dikilmiş; Maraditte Yaralı Bay Sabri hastahanede e at müthiş bir bir heyecan her yeri ka; > açmıştır. Bu desrhanelerde m kadın, çay nümune fidanlığı vücude getirilmş- X bal ml ği Mağmati giliz makamla, 8041 erkek ki ceman 1542 yurttaş oku - Merkel okul binasi önümüzdeki ki | tr. duğu için ihtimamla in yaa maktadır. > s ayında ai isata başla Bu hususta kaza idaresinin aldığı ö- mermi mz Ee güzel ebelerin giyinen Ingiliz di Yeniden daha 54 dershane faaliyete met 938 yılı i bu okulun yanı | nemli tedbirler ve h: aşıladığı zirai rilecektir. B a 150 yataklı bir e kurulacak, ekonomi fikir bu sahalardadır. İnki- 77 bir Lalde de de 7 - 4 yaşındaki çocuklarla, on yedisi ie semtlerden gelen çocuklar burada çok müessir olacaktır. Görüyor ve | KIU/RUNA abone 0 a hemn Bu zabitlerin arkasında ko- 8 - 15 yaşındaki mektebe gelmi kalabileceklerdir. dinliyoruz ki; bu ilâr ile Borçka bizi din 8 ğ birer Hint askeri yaver olarak yedisi kadınlara, on üçü er- açabeldeki deki okul binası inşa o bütün feyizle -| MUZ ve â vi ğ edilecektir. 7 yalnız. pansiyon Yapılacak rine kavuşmuş olacaktır «

Aynı gün çıkan diğer gazeteler