7 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

7 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 —KURUN 7 ŞUBAT 1938 üç küçük Turmuş. Balinanın karnına inen sardalya Gi e hakikaten birer mer- an balığı lerden izi dibini üzel biz billâr 1 haline girmişler: köşk varmış... Bu ii su perisi otu- hai altın gibi anyon, sinin fosfor iri çıkıyormuş, eçleri Bir gün su perisi, e e üç kü- | kelebek kanadından daha güzl renk çük sardalya balığına koyma müna- | renk: sebetiyle, bir tören yicehidi Bu tö- * rene ami da çağırmış. Çocuk- Be ai e dalgalar siz ak olan da dalgalar peri- perisi o en si imiş, o İmiş, eediliri gibi doly iktidarı l vermiş. Sele köşkün babçleide re Bu varmış, lar varmış, güzel renkli yapraklar var- mış... e Mercan, birine Mercancık birine de Mercancağız adını vermiş. zel ii i Sİ p eemiydiniz ağn ... n bir saat senede 14000 mi kilo Gm 4 yüz a tane çel ucu yapılabilir — İyi bir pi iyano yapmak için bunların “da hepsi on altı muhtelif memleketten gelir allakad 1 dme a lanır, , araba ve otomobil yolu ve REN e Alakası n fazla bulunan kereste tüccarları hep tayyare ği ie. da, Vatikan ke eş incildir ine ve yazılmıştır e ii, — İrani göderi e sizin A nize Ri evvel, hayvanın e Mİ kadar 200 di “Bakir ei Zn e aş ney çalıp yuttukları sö; en Halbuki yılan kalir, “işbir in ver 2 Silen değil, öy ney çalar yaptığı hareketlerden: — Bizim uzun mük ığzımız, bur nümüz kapanırsa, sie alamaz, boğulu tan geçirir, fakat hiç balık yemez hayvan kunduzdur Çünkü kunduz ot yiyici bir hayvandır Hazır kü alp daii ? rhal ne ce- vap verirsiniz? 1 — Niçin mektebe çantanı alıp gidi- ün? — İP metre YOyUNdiKT DAHA, ii tehlike ördükleri zaman, Sid üiekiik perisi buna bir şort koşmuş: Jerde büyü ali ai demiş... bu balık kırk metre kadar u la Me Balina derler Sie bu vi ii metre uzakta bulunmağa şal a fazla yaklaşırsanız görün Balina da si- zi yutar. # ercan, Mercancık cık Meri ve Meri e büt mcağız. ün “denizlerinde. “daa ,örünmez bir hale isk hayatlar. > kurtar rmuışlar... Fakat bu üddet zar- Br b ,ok canavar balıklar varmış, bunlar hi an küçük sardalyaları yutmak lin Dalgalar Bağiniein le e o kırk “Dent la ELM GEMİZYM- de Masydişmiğlar. Bâlik o ai e müş elâ, denizin dibine in miş büyük bir vapur zannetmişler. Çün- kü o zamana kadar büyük büyük, balık görmemişler. Perinin anlattığı balığın Za ba kadar bi lacağını unu evvelâ, Hediyeli müsabaka Yukardaki e li yıldız var; yalnız, karak muş. Şimdi zim isti pan imiz Şi o su li Soldün e ilk sırada ikinci sıra, ü- güncü sırada ilâ... kaç tane varsa, kardan aşağıya ilk Ai peri ural, lenin sırada ilâ a ln da sayısı bir ola” cak. GB yıldızları göze Yalnız, buda ie zi varsa hepsi- ni Bu sikine hediyelidir Doğru Harplerde ilk hücum arabası Turovar Se aığeşter. RE, aepedenieri Ture. Yunanlıla, may bir hile play onğay Tahtadan YOK... Bugünkü tanklar da böyle bir hücum arabasından başka bir şey Mi Yak gi ibb ki > e ve kalenin cum ediyor ve kale içinden fetholunu- lev gibi ilerleye- k kaleye hü e DÜ 'KURUN” i ( sayfası) Ni Hatırınızda Zarflarınızı açık bırakır ve üzerine kalsın “Gazete” di, 1 kuru- a ehil lam. i- 1 SE A ŞEMA, Bilmecenin doğru şeklini ve kaza- anların isimlerini bir ay sonra basaca- Goya ismi ld Mi r bir rai Bilreteği Ge bir de resmi- | nizi yollayın. Doğru yapanların hepsi- nin resmini aka ğın seksen iki e bir halde ölen bu ressam birçok güzel eserler ek y hiç m na ai selin pla e Meri gemi çadir e vi şeyin alak Mira a lie tam ağzının Ji esnemeye başlamış ve ağzını büyük bir mağara gi- i açmış, Çocuk balıklar, karşılarındakinin bir Balina bara hâlâ anlayamamışlar. Mağ annettikleri bu büyük boşlu- m İlik ate acaba ne var? diye o tarafa değ eza ve... .B nın Bi aşağıya in- midesi su ile dolu Feb ve şiir Be ufak Bü; üyük buzlar « Onun için, çocuk balıklar kendilik) mağara zannettikleri ki - den geçerek tekrar denize çıktıkları, annetmi: ii — çi ba Be deniz 0 içinde dünün day halde bir yere gidem aiinanin. karnı erden bini ve: “Niçin 'erde bir çı tüm” di- ye ve iniz cevap üzerine: “Yerde öyle bir çıkıntı göremiyorum....,, dese- ler?.., 4 —“On dört li bei diyorsun. en pek inanmayorum. Doğru mu söy- — Bir senede dört mektep değiştir- maigein Di sp (Siz daba iyisini mi ag o başka!) & çeli/ kendi kendine gidemez de rini görüm ii i VA a pek geç başlarına gelmiş... mdi çıkmak için tekrar Balin grani bekleyorlarmış. Mercan, vE deşlerine: — Benimi imle beraber gelin, demiş. Bo ğazda dururuz, Balina ağzını açar maz hemen kaçarız... Beklemişler. Nihayet Bslina, esne - meki iz ağzın açmış... Fakat. — berdi tam çıkara ak» din zaman.. arkalarından lan ir kö- peta #oiieğini bir hamlede yut. aç- ve ve karadağ Vvei bm e karnında dolaşan si biri i - mi: m 4 — Inanmazsan say! V onün için... Bu suretle, denizde bilgi kor - 5 Evet seniii kniliiei Sesi kunç mağari bini n işinde'se ne var? “Çınkıntı ih del tırlarında iyice tutup Bi secik tanıyomayan ez İslaMye mektepten beni istiyorlar... hihinci e wi Sakın dikkatsiz emre Mil ii JULİ kain Kurulacak makine Yukarda üç tane dörtgen Ve ya üç dör Ba nin içine o suretle yerli ki kalan beyaz kısımlarda birer harf dana çıkalak (Yapmağa çalışın, yapamazsanız, ge lecek ik yapılmış şeklini bulacaksı- z) a . ia Kk il 7 yemi bir takım sayılar görüyorsu- 2, Elinize bir kalem alip bunları sa, m rey biribirine bağlayın. Meseld; nin, 2 ile 3ün arasın gi 4 vE sa atlayın, 5 ile 6 yı birleştirin. Bundan sonra, ortaya bir resim eyi Gençliği pek derbeder r geçen ği, Si a iğ ei türlü boya- OY: apacak başka her türlü boyadan boyamağa, yani ressamlık et- tuz yaşmda evleniyor ve yir- mi çocuk sahibi oluyor. Ni Bunlarm on dokuzu ölüyor, yalnız bir tanesi ya” şayor... Bugün, beenii yaklaşan yüz o- nuncu yıldö il münasel siyle, Pa- e, böyük Mi bir araya il Goya için bir sergi açıldı. insanın her istediğin! Tem günler 1938 senesi büyük sey bittiği t- rihin yirminci yıldönü Yirmi sene lie bugünle ikide e devam ediyordu. Mütareke teş- de yapıldı. a iğ her memleket at yaşadı. Yiyecek, iç engi a met, hölkın yiyeceğini, içeceğini l.endi- si tayin ediyor ve eğlencelerini azaltı- yordu. 25 Kânun 1918 de Amerikada çı rılan bir kararname ile, ahaliye bir > talık şöyle bir Da gizilmişti: Perşembe, cu umartesi günle- ri: mz un Bala in öğün yemek nız, şarap ve bira ve diğer DR e içki Sidal Bütün ma azalar ve lar Yalnız, harp için v şen fabril şabilir. Yazıhane, da- ire gibi yerlerde ateş yakılmaz. al nh li yemek ye- nir, Sinemalar, tiyatrolar kapalıdır. bü öt İdi bul — Kışın günler niçin kısalır? — Mektep A Si cani sıkılı, akşam çabuk olsun . — Gel yardım et. Oltaya galiba yi balina takıldı. cak. Fakat, e ediyorsanız, derhal çizmeğe bağla: KL İyi Mik ği yemek yenmez Cumartesi $ Domuz eti yen- Bu 1 lek bull veya az bulunan şeyleri idare etmek wi

Bu sayıdan diğer sayfalar: