3 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

3 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YWz'ann bir gelir kaynağı yili Reklâmla milyon kazananlar var Greys Mur bir krem firmasını dava etti £asiyle reklâm yapmakta, afişlerde, gi Mm a Zi > Gi, EN dilan şeyler teminiyle Ufa etmezler, dl para da ira Yahut, sadece para ödenmek şartiyle Ve Fİ yasina, ir akar e Günkü bun. Niçin? Günkü bu suretle radyo vast- ardan çoğu, ilm zlar Sami müşan evlilik hayatı di medi. Cin en ie ağ şi ği kapadı. i ve Mrs. Bello da kızlarının ken- di hi ile tasnif ettiği gazete, mecmua İve kritik klâş er elin mi yak . Onk da Cin ile beraber kül oldu- küsunu uyur. külleri aziz ol Turan Aziz BÖLER KURUNUN İLAVESİ em asalarn ire Gi rdan bu gibi rek« lâmlar için isimlerini vermiyen 2 tas mi Be yn ki bunlar bu nokta akla gösterilir!?... eklâm için is en çok ve, e li “üçü yıldızları ii öm e gör ri pldir, Şimdiye değin o, daha doj senenin babası o ismini ilân Kami ik neticede tadı hoşuna gitmiş ve bunun Zgte ben de bu Kapı ağar edilen ar, milerle Bİ ilm Sesli tezrübe e Bir ay sonra Nevyork sokaklarında kalmıştım. Ne beş param vardı, ne bire Biyim, “Düişünün bir kere: Amerikada, bil- hana Holivudda etraftan takip edil « Avrupada daha beter, Bu yaz Salz - ma alınmış ii kal li filmi kimsenin görme « şir. ğem zaman aş bucak kaçıyordum; Arkama bir alay ahali düşüyor, eteği - me yapışıyor, kendilerine azma br ve vermemi istiyor! kaçarak, Tüntaretto verim sergisine ka: cepheler lerine bir il kutu konserve geti diyorlardı. “Sonra mütareke oldu, ihtilâl koptu, uk. Annem korktu, Beni aldı Vaymar'a! götürdü. Burası, sakin bir taşra şehri elm « seheler« ÇOCUKLUĞUNDA) .GÜLMEMİŞ KADIN? Eğ i di ü li danb GC di ğ yi ii dar) idil İ e eğ miktarı elde ettim. mi Miz tatir bir ışıkla aydınlatıyordu. bir Avrupa baharı nedir, hiç rm 5 yemi O ve Kaliforniya- Gi mir ei ayi ve tam min gözleri ıslaktı; masallardaki gehza- bir iki haft rahatın ve ee Kl e e m a Pi : ür. da Marlene Ditrihin mesut talihi niçin, Sri gelmiştik. Marlen Ditrihi e rum! Hürmetsizlik olduysa mn eri, a sından biraz e duymuştum, Lat - mi değiştirdim. da istidatların baş gösterdiği, okuma - Ya, sevmeye dair, heyecan duymaya “Çocukluğumun hangi yılma bek - b gözlük ince uzun boylu kadının Mar- iğ len Kendi şi diye kadar kiç bu balk ik Blaceieği ştim, Yi çi a yetindesiniz? yasından birdenbire silk#nerek ayrıldı. bir Alman birahanes'ni gösterdim; Şurada kendinizi kei erinzde hismedebilirsiniz, dedim. ww bulurum. ve mazi tek iyi Kb del Mİ len Van Ma mng bi sm inin söylerler: Bunun sebebi yi gü belki şi mı ilk defa olarak görüyorum. Sokak - b eğik silin domuz sucuğu al ek be 1, peşime Mele ek müthiş bir kalabalık Jokantası idi. Marlen içeri gü girmez memleketinin havasını bulmuş sonra annemle Vaş ya alk, pa Ci Berlinde hıs arabamı yemin topl ve mecbur olmadan kabil değildir. O - Mavi melek) filminde ilki zet bu fülâkatta oek m dal gecirdiğini de ilâve edebiliriz de ne ekmek vardı, ne bir şey. Yalnız Em, Belki çocuklu - ğum mesut, genç kuzlığnn maceralı a, tenis; yanaklı, bol kaklmkale seçin be him imi Bl iie ermis Madlenin bayatı me, W. m2... (Devamı 15 incide) 8 — KURUNUN İLAVESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: