3 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

3 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

|Şehii Şehir Haberleri Köylülerin inde için hayırlı tebirler alınıyor Kültü — Köy öğretmenlerinin durumiyle de a a ğin olmaktadır. > ler kö; uklarını yetiş- ii gibi köylüyü de muhtelif ba- ö vire çalışacakl, a Bretmenler için köycülük, köyler. ve tarih, meyvacılık, > Ve) i gün ve- öylülere bu mevzular et- mler konferans da Ve- ca bassa konferans münakaş a ak, köylülerin el BAAR rg ellerdeki broşürlere göre izahat Fileçej ebektir., YARDIMCI ÖGRETMENLER İHTİ - YAÇLARINA GÖRE DERS 'ECEKLER iş Orta okul yeni vaziyetiyle orta oku- 3 Birecek talebe ll Yak si - iron ini e lim k öğretmenleri ımda pal ei imtihanı ei a ze Bİbi yardımcı öğretmen mikdarı ecektir. “zl ZAMMI ALACAK RETMENLER K okul öğretmenlerinin kıdem mel pi v1 güne kadar Mü cektir. Ne Kaş MENA b okul Böretmenleri ii a Üzere tertip edilen mesleki m hı in” dün akşam tamamlanmıştır. eN İ verilen konf. 'eranslardan öğret- . ye bir Bayı faydalandıkları u - tel ERSLERİ “rde felsefe derslerinden alı 1 Lise ma En etrafında Kültür bakan. nk Müdürü Şehrimizde İzmirde tedkik- g z # 52 J EE Ki lemmiye durmuş, bu hu- ik a hakkında alâ- a Koy pi an, Kanser Nedir? iy tai Eminönü Halkevi mer - Saat 17. e da terinden D nnd ğe tıp fâkül- r. Kâzım İsmail Gil nedir?) Et meselesi Belediyece etlerin her nevine damga vurulmasına karar verildi Be a ARİ halkı aldatma - ması için nün yeni ar vermiş- tir. Budan sonra bk i etin üzerine mezbahada cins ve nevini gösteren bir damga vurulacaktır. Meselâ eyi mi üzerinde “Kar: man,, kr ın rl Siz kelime) yi dr caktır. uretle halk le ei balkan küler ayırabilec Bundan YE etlerin > fiatle e içinde dün belediye zabı- murları yine sıkı tersine Gukağlizil rdir. Dün Şehir Medlişinde de eti azami fiatten fazlaya atanlardan 25 lira raaktu De cezası alınmasma karar verilmişti: Diğer ii Dahiliye Vekâletin - den vilâyete dün bir b İNE ey ir. Bunda kasaplık hayvan makta olan mürüriye resmi diği bildirilmektedir, Buna vi li hayvanlarm yav- inin a a İl n alman 20 ile ii hayv la e n bi riye resmi on ya, büyük e larından alınan beş kuruşla bü- yük hayvanlardan alınan on paraya indirilmiştir, he ai Daruşşafaka ll Yurdumi lanberi binlerde kle getiren Darya 65 ya- ve çil urumu bir bayram hazırlamıştır. — İçeri 6-111-938 pazar güyü yi tep binasında yapılacaktır. Bütün şal lar bayrama davet ir İl Tr! e engin bir ağla süslenen bu Sl gününde Daruşşafakalılar an- anevi Dari ME sofrasında toplana- caklar, beraberce yemek rem ki batralarinı ia akları MÜTEFERRİK Tekirdağlının Suikaste Uğradığı Doğru Değil Pariste keki ve yaptığı her iki a bil ipl sr iymetli gü imdilik Paris- tedir, yeride bir Ya ne ai ha- oy Adları Hakkımda € E zamana tabi olduğu dün ri vekâletinden vilâyete tebliğ edilmiş. tir; Fiatları Düşüyor Mu? Avrupanın iktısadi şehirlerinden ge- len abeHere göre, radyo imalâtı azal. mıştır, Son zamanlarda ve hemen her memlek: radyo alış verişi bir ve baar ellaR için piyasada lüzu- n fazla radyonun bulunması ye- > ami ihtiyaç göstermemektedir. Bu yüzden radyo fiatlarr da ucuzlamış- Dang Tedbirleri Kaldırıldı Dang hastalığı hasebiyle manlarmdaki merkez ve idarelere Mr- sır limanların; di konul 12—1937 tarihli ve 10 sayıl genel tah- © /3 — KURUN © vE AŞ 3— MART — ESA Amerikada bir casus teşkilâtı elegeçti Casuslar Okyanus istihkâmlarının plânlarını sirkatle itiham ediliyor Yakalanan kadın posta sine ği görüyormuş Nevyork Emniyet müdürü Edgar Huver Nev Yorktan bildiri! liyor. Nev York müdürü Edgar eydana çık; yada en mil askeri casus şebeke- den bi e he hafta evvel adliye vekâ- letine Me dairesinden telefon e- dili di olda birisine rast geldiği e onunla çok heyecanlı bir şey- ler konuştuğunu — görüyor. Bundan sonra bir kahveye iyor, oradan bir yere telefon ai Daha so: ka bir gazinoy: ; ta çe i poli ler daha ai sipeemerk e in takip ediyorlar; ayni dilerini belli etmemeğe çi ais e ıp ren adam be iğ alaya ve görki veriyor. n po- lis u tevkif şir iyor. ismindeki bu adam bir as- yi iş Ve ib e kadar bir or; o ilâmın bütün sırlarını ortaya koyu yor. Ramin mein üzerine ilk ©- larak iki olunuyor. Bun- lardan biri iz yaşıma Yohanna ie ii kadınındır, r gibi, gok güzel ye şt! unları sendin ini ürenin bu kadın olduğa anlaşılmı; Tutulan Casuslardan OErih > ie ikici aslen Almandır, Bu- casusların şifre alfabesi e Ir, etle casusların mektuplarını ve diğer e vrakını okumak bil olmuş ve diğer casuslar da birer birr tevkif edilmişlerdir. Ki Bu pi iie le gı A arda Elaman Casusların e Amerikanm at- las okyanos sahillerindeki istihkâmla- iş alâkadar oldukları da nilmiş- Sehir Meclisi dikildi Hamamlara tenzilâtlı su vari- lecek, vergi ve resim ta«sit zamanları tesbit edildi ir meclisi dün saat on dört bu- yu hamamcı- Ge “metre mikâbi on öğe verile nn muhtelif semtlerinde yapıla- cak esaslı tenvir tezisatı için sarfına iyet verilen yüz bin liraya ilâvet, altı bin lir, ha verilmesi hakkında büdce encümel batası okundu. Fazla ol iste- en para ile Topkapı s yedeki Atatütk âbidesi de tenvir edile- wektir. <nin mi cada da ai yapılması m makam ti Mazbat: a il sonra bay İs- a Şevket, uad Fazlr ve bay Avni Yağız İni abulini her tarafından görülebilen Çamlıca tepesinin ihmali edilmesine ve İsti ee en o çıkarılmasına itiraz ve Bel ine şubesi üdürü Mülktiee söz “ald, amlıca- da yapı Salik tenvirat için 40-50 bin Hi- raya ihtiyaç olduğunu, bununla bera- ber ür eğe tesisatın İstanbulda efe kilde yapacak bir olamiyasağını söy- ledi. Bününi ei elektrikten ma- bir re tepeni Çamlıca mem vi muhakkak tenvir edi Ne : izi ve vergilerinin taksit müze gabinile ey e encüme- mazbatası okun Buna göre, bi- gileri temmuz n izahat alı- dil bul simiyordu. Makamdaı ii in mazbata arar v nn olaki resi Bal Lâvha, tente, siper, şe ve öö re- simlerinden borçlu olan bir n'sanda toplanılmak üzere toplan- a son verildi. Paçavralarımıza İtalyadan Fratelli Belia adında ta- Ankara Türkofis şehrimiz ticaret o- den mühim mikdarda paçavra almak biye li bildirmiştir. İtal- yanın Ceno hrinden mira bir fir- rdiği bir 300 talipten on yedisi seçilerek derslere any İktrsad vekâletinin ihra merke zinde mevcut kontrolörler şk ge Rİ karar vi SEİĞİNİ i ik, dla bir marttan pm bir kurs açılmı etmek üzere iştirak e mütecaviz üniversite ve yüksek mek- tep mezunu ında 17 kişi seçilmiş» tir, 17 kişiden 4ü yüksek iktısad we ti- caret mektebinden, oi hukuk fakül tesinden, biri mülkiyeden ve diğe ticaret ve iktısad mler v ışmış tecrübeli memurlar: Kursa gerek ders bakkal rekse ders gösterenlere mak üzere, İ Ea n beş gün kadar oi devam edecek nazari derslerde buluna» caklardır. , POLİSTE Muslukçu Tevfiğin Yeni Bir Marifet ne sabıkalılardan ve hapisten ir kaç gü hemen bi evvel çıkmış bulu- nan e Tevfik tekrar yakalan» mıştır. Tevfik, öğleden © sönra kapali gi a Evliya hanındı sluklardani © birinin önünde diz çöküp abdest alır. ken , iz afetli birini örmüş, kendisi de yanındaki musluğa çökerek sözde abdest almağa başlamış tır. sırada abdestini bitiren yanındaki iii çeketini meri Glam ve giy» dirmek da yarı Çemberlitaşta an E sisi 28 ükrü söndn bu adam kısa bir müddet son g ini paltosunun eni atmca 195 Medi, ye e eri unu görmüş sedei yardımın fi ui bahseden Salak evi pi 'n peşinden eN İle söyledi emiştir ram İyi iştir. Benim paraları çi ği bir sabıkalı olan Tevfik — mi sen m die ini al m dis yi sikli ir lk) ister mişse de o sırada ye geçen bir zas bıta memuru tarafı rakolâ mi 195 lira muslukçu Tevfiğin üzerin» de ççıkmış, kendisi cürmümeşhud mah kemesine verilmiştir. 80 Yaşmda Bir Dolandırıcı ihtiyar, bi ik gençleri sefarethane- ve kaptr, şoför yapacağını ei paralarını dolandırmaktadır. Ma gayet sofu bir adam süsü veren Moruk Ali dün adliyeye si Aksaraylı Keresteci Tevkif Edildi e a caddesinde kes med işminde birisi» ânı tururken yakalandığını tk. iç. Ahmed dördüncü istin- in akşam tak RA ii tevkif edilmiş tir. Ahmedin etrafa olan borçlarını i İ Kontrolör kursu 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: