13 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

13 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

al © gelenlere © madalyalar elemi ma papi Enver Paşa ile Cemal Paşa or- tada ve biz arakadaki halkın i- Enver Paşa, Cemal © Paşa, bir kaç Erkânı harp, ve iki ka- rargâhın zabitleri, uzun külâh- lı mevleviler, ve bir de Ermeni garson Medineye gidiyoruz. Trene Amman'dan binmiştik. Ertesi sabah çöl ortasında uyandık. Artık ne şehir, nes ğaç, ne köy, saatler saati an- cak, bir kuyu ve bir telgraf o- dasmdan ibaret istasyon yapı- larına rastisoyruz. Bütün gün bep ayni çöl, bir kafalık bile gölge £ vermeyen tek tük hurmalar, yırtık ve pis esvapir, ve yüzleri daha yırtık ve kirli urban kemik parmakları »ı büküp açarak para ve ekmek dilenen çocuklar, kısa ve yassı bir kaç tepe, ve ertesi sabah tek rar çıplak çölde kalkıyoruz. Kara kayadan, sarı kayadan, kırmızı kayadan dağlar üstün de gözlerimiz yana yana öğle yin Tebuk'e vardık. o Bir hur- ma memek içinden şıplaktı. ae şiş karnı cer meşin kese gibi y vücutleri yağlanıp ( ağartılmış Ah bu çöl, kumsuz çöl, taş ve diken çölü, yeşili solmuş bir diken yığını ü#tüne sarı boynu nu uzatan çobansız deve, ve bir diken kümesinin üstünde bakır rengi hudutsuz bir dağa doğru sessiz sadasız giden & kadınla gocuk, kalabalıktan, süsten ve sesten ürkerek kaçan bedeviler sonra çöl üstüne yavaş yavaş yayılan dağınık ve boş akşam, iri ve sayısız yıldızlı gece, çöl gecesi, ve Mısır istasyonunda çil çeyrek serpen Enver Paşa! Birisi; — Gümüş parçaları- Bı ne yapacaklar, etlerine mi sokacaklar? diyordu. * Enver Paşa yalnız dekor yü züyordu. Medayin Salih istasyonun- da Ermeni garsonu ve büfe va- gonunu bıraktık. Çünkü Medi. ne'ye hiristiyan girmesi yasak. tar, Burada bizi ipek kumaşlı Medineliler Bu his Medine'de büsbi biter, Medine peygamber ile tüccarlık eden (o yabancı ve ahlâksız simsar © yuvalarından biridir. Her Medineli uzaklar. dan gelen saf halka, bu harap ve pis köyün çöl köyünün taşı. nı, toprağını kuyu suyunu kırk defn öptüre öptüre satar. İstasyonda kabiyle bayrak. ni “amm Eyman 21, siyab ve yeşile boyanmış bü yük bir kalabalık vardı, Gözle. | ri açık ve uyanık, peçelerini | burun sırasından bir iple başla. | rına bağlamış kadınlar haykır. sap duruyor; Lu. Lu Lw.. Mevleviler üze düştü. ————— tanı Zeki Rıza, atletizm. antrenörü Her Abrahamı, atetizm e in | para bulamadım, çine sıkışmış, yürüyoruz. ver Paşanm poradalı bıyıkları üstündeki mübarek gözlerinden yaş damlamekta. dır. Cemal Paşanın sert sakalı ise, yüzünün manasını büsbü- muştur, Hava o kadar terli ve boğu- cu idi ki, ben bir arabaya at- İayarak gitmeği tercih o ettim. Medine şehir arabası, İstanbul çöp arabalarınm aynidir. Yal. nız bir yamalı astarla perdelen mitşir, İçinde katı bir peykeye çömelenip oturulur. Ve derisi doğrudan doğruya (o kemiğini, üstüne yapışmış tek katırla çe. kilir, Arabacı katırın sırtmda. dır. Yollar, dar, ve bozuk, hepsi sanki kovalayan güneşten kaç- | mak için boyuna sapıyor ve dö nüyor. Medine Arabının eli cebini. ze girmiş kadar, odurmaksızın paranızla oynar. Ne için alır, ne i! | kadar alır, ne zaman alır, habe riniz olmadan haraç verip gider siniz. Toz ve ter içinde bunalarak ravzanın yeşil kubbesine kavuş tuk. Peygamber bu kubbenin altında yatar. Türbesi, yaşadı- | m ar Öğe işte bu türbeyi çeviren bir ca- midir. Son asır içinde elimizin değdiği her şey gibi, da badana, sarı boya ve çiçeğe boğmuşuz. Türbenin içine girmek bir; imtiyazdır. Kapı anahtarları u zun boylu Habeşlere emanet e- Zaten Medinenin bü. tün dekoru peygamberin sandu ka örtüsü ile, a habeşlerden ibarettir. Asıl müslüman şehri, din şeylerine hürmet olunan, dini san'atlaştırılan ve asilleştirilen şehrin, İstanbul olduğunu Me- dine'de büsbütün anladım. Ora da peygamberin babasınin me. zarı sakaların kulübesi dolmuş. tur. Ve sandukasının üstünde kırbalar asılıdır. Evvelâ namaza durduk. Ya- »ımda Enver Paşanın yaverle- rinden biri vardı. Bir aralık ö- nümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti. Berim bildiğim, önünden adam geçenin namazı bozulursa da Medine'de böyle olmadığını ve zemzemin Mek. ke'de olduğunu unutarak bu A rabın bize zemzem dağıttığını zannettim. Bir tas su verdi. Şaşırarak, ellerimi çözdüm ve içtim. Tek. rar ellerimi bağladımsa da A- rap koluma yapıştı: — Para! diyordu. Meğer berif su satıyormuş. Ceplerimi karıştırdım; o bozuk Yanımdaki yaverden rica ettim, Yaver 80- fu biri olacak ki evvelâ selim sonra Araba bir kaç (metelik verdi. Namazdan sonra: — Ziyaret var, dediler, Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar; ba- şımıza sert birer sarık taktılar, Uzun bir habeş aramızdan bir gölge gibi kaydı: Belinde uzun gümüş halkalara asılı o gümüş! İ anahtarlar vardı. Kapı açıldı. Mum tutan delillerin arka- sından içeri girdik. Kubbeden yere kadar üç kabri örten atlas bir örtünün altında Muhammet | Ebubekir ve Ömer yatıyor. Anber kokusu içinde, E Enver Müsaba | Paşayı bir pencerenin, Cemal Paşayı ötekinin içine soktular Kemal Beyler kaya Zeki Beyin işrile başlamama ve müsabaka otomobillerle takip e- dilmiştir. Baştan nihayete kadar! heyecanlı ie bu müsabakada Zi- ya Bey 23,5 2/5 dakikada birincili- Yar Te teki Hüma Bey, ikinciliği Nuri Bey, üçüncülüğü Ziya Atâ E. dördüncülüğü Rat Bez Bey beşinciliği kazanmışlardır. Bu yolda alman bu netice ee elden müvaf Ffakıyetli yelegi Müsabakayı mütealap birinci, — ve a i Ürünl 41 el bir koşu pistine malik olan eme) vertlilerin az bir zamanda bu sahada da muvaffak olacakları kuvvetle ü- mit edilmektedir. Fenerbahçeliler önümüzdeki mevsimde Beşiktaş - İs tanbulâpor atletlerile bir ye yapmağa hazmlan:naktadırlar. lâcivertlilere il “andan Ti — er temenni ederiz. ve ellerine birer maden çanak verdiler. En büyük © sevap bu pencerelerde durup (o tavandan indirilen kandilleri yakmakmış. Burası Muhammedin evi ve mezarıdır, Birçok hatıra ve ha- yaller zihni (o basıyor. Herkes dalgın ve düşüncelidir. Habeş- lerin hepsi, Başkumandan oldu ğu için, Emver Paşaya kandil indiriyorlardı. Kendisinin ih. mal edilişi, Cemal Paşanm ho- şuna gitmedi. Ekşi bir sesi var! dı; uzun müddetten beri sustu. ğu için büsbütün © ekşiyen bu sesle i; (kendi baş — Eeee, dı orasını | | HARICT HA Şanghay istihkâmlarına yeni | taarruz başladı mı? En! Alman | ŞANGHAY, 1Z (A.A.) — İSung açıklarında demirlemiş İ bulunan Berwich ismindeki İngiliz kruvazörünün süvari” sinden saat on beşten evvel minin yerini değiştirmesini is temiştir. Bu talep Japonların Woo - Süng'taki Çin murah- haslarına karşı şiddetli bir top çu ateşi açmak niyetinde olduk Tarı suretinde tefsir edilmekte. dir. LİAOYANG, 12 (.AA.) — İ Çin hükümeti Japonya ile Çin | Jarasmda mevcut olan ihtilâfta aldığı metin vaziyetten o ay-| rılmamağa çe Çinin en mühim | Umanlarının gayri askeri bir fini redde karar vermiştir. On ikiler toplanıyor CENEVRE, 12 (A.A.) — Çin murahhas hey'eti Cemiye. | ti Akvama bir nota © vererek | meclisin hemen içtimaa daveti ni istemiştir, M. Paul Boncur bu hususta bir karar vermesi için on iki- ler komitesini (o öğleden sonra toplanmağa davet etmiştir. Son tavassut WASHİNGTON, 12 (A. A.) — Nankindeki Büyük Bri tanya Amerika ve Fransız elçi lerinin Çindeki Japon elçisi '... Tamirat Meselesi i Paristeki itilâf projesi diğer hükü- metlerede bildirilecek LONDRA, 12 (A.A.) — Londraya gelen malümata gö- re haziranda toplanacak olan tamirat konferansı (hakkında Fransa ile İngiltere arasında Pa riste bir itilâf projesi elde —. miştir, Bu itilâf diğer hükümetle. rin de tetkikine vazolunacak- tır. Konferans hazirana m kalıyor? LONDRA, 12 (Milliyet) — Bir müddettenberi İngiliz ve Fransız hükümetleri arasında tamirat mese- Jesi etrafında cereyan eden müzake relerden sonra, bu meselenin hazi- randa müzakere edilmesi | için Sir John Simon'un diğer devletlerin mütalanlarını müracaat edeceği zan nedilmektedir. Diğer devletler bu teklifi kabul ettikleri takdirde ya- kında keyfiyet ilân edilecektir yapıyor PARİS, 12 (A.A.) — Bah riye nezar bir akşam gaze- tesinde intişar eden ve Bahri sefit Fransız filosunun sefer. iber hale ifrâğ edilmiş olduğu. na dair bulunan (o haberi kat'i surette tekzip eylemektedir. Filo, talim devreleri dahilin çok zaman evvel takarrür et. miş bir program dahilinde icra olunmaktadır. ma jrek) bunları kim indirecek? Buek$i s6s, ruzgâr sisi dağıtır gibi, türbenin manevi ai Mı yırttı ve önümüzde (yeşil örtülü bir sandukadan başka bir şey kalmadı. Türbenin kapısmdan, ze re aralığından, perde yırtmacı dan, en küçük delikte kuru b kuru bir dilenci eli uzanıyordu. Bu elle- rin bütün sinirleri, para sıkar 2 büzülüp açılıyordu. İ Kapının eşiğinde şiş yarası nn kabuklarını o ayıklayan Arabm eteğine — basıp, hâlis Kur'an şivesi ile şiddetli bir kü ir > yedikten sonra otele dön- Çinliler mukevemet edecek «ransız filosu manevra de bulunmakta ve bu talimler | ğunu ilâve eylemiştir. Me. Jve mümkün olduğu © takdirde ün saklayan bir kıl maske ol- | Amiral Nomura elyeym Woo - | Çin ve Japon (o kumandanları nezdinde gayri resmi sulh mü. zakerelerine (| iştirake davet İmaksadile yaptıkları ziyarete burada daha büyük bir ehemmi yet atfedilmektedir. Bu #iyaretin büyük bir harp ten içtinap için (o yapılan son gayret olduğu zannolunmakta.. dır. Umumiyetle “ '-Amerika İbahriye mütehassısları teşki. İlât ve techizatlarınm fsikiyeti ve harp gemilerinin kudretli | muaveneti sayesinde Şanghay- da Japonların galip gelecekle- İrini söylemekte ve harp (ile İ sulh müzakerelerinin bu suret le sür'atle neticeleneceğini tah | İ min etmektedirler. i SANGHAY, 12 (A-A.) — Şehrin Çinli tacirleri, Nankin | den buraya gelmiş olan İngi-| liz, Amerika ve Fransa elçile. rinden, sulh müzakeratına baş. | lanılmasını temin o maksadile Nankin ile Tokyo hükümetleri nezdinde mütevassıtlık vazi- felerini kabul eylemelerini ta- lep etmişlerdir. Jacguinot heyeti © âzaları, Chapci'deki halkı harp mta. kasından uzaklaştırmak için bü yük müşkülâtla karşılamışlar- dır. Halkın o büyük bir kısmı mallarını terketmek istemedik aeresameesrsereererereareseneareresseeezemee. | (Stokholm mektubu | Türkiye'de Altın Bulabiliriz STOKHOLM,, (Milliyet) — İsveçli milyoner ve * “Kibrit Ahiren bazı genç ler, madenden istifade için elektrik. le yeni bir usul bulmuşlardır. Geçen izabehanenin kudreti yakında 600 bin ton ibinği edilecetkir. 11,000 metre murabbar mesahaj sathiye tu- madenlerinin en zenginidir. Tabtile Te nazaran külçelerde yüzde 2 w bakır, yüzde 30 külcürt, yüzde 30 | arsenik, ton başına yetmiş gram gümüş, 20 gram altın vardır. Alim istihsali senede | 127 tom | edilmektedir, ki tahmini kıy meli 35 milyon kuran tutmaktadır. Malüm bir hakikattir ki, Türkiyede” ki bakır madenleri Boliden maden- lerine nazaran msalsiz derecede zengindir. Acaba burada tatbik edi. len usul Türkiyede de tatbik edile. mez mi? Bana övle geliyor ki, bu usul sayesinde Türkiyede de zengin altın smadenleri bülmak kabildir, İngilterede munzam rusum İ PARİS,I2(AA) —M. İ Gilmour, rüsumun vaz'ıma da- ir olarak ihzar edilen kanun 'projesile ihdası derpiş: kılınan istişari komisyon tarafından tavsiye edilebilecek her nevi hususi müstahzâlâta munzam bir resim tatbik” © olunacağını ve bir takım çiçeklerin hususi müstahselât namin: alacakları. nı söylemiştir. Mumaileyh, hükümetin pa. tates sanayiinin teşkilâtma teşebbüs etmeğe hazır olduğu- nu ve Büyük Britanya patates istihsalâtmı satabilmek için Hizım gelen © projesi ihzar ve başlıca patates istihsalâtını tan zim maksadile lüzumlu görü- Jen bütün mütemmim tedbiri tatbik eylemek üzere bulundu. “İyon i | meclisin bir saatini işgal eden ve vücude getirilmiştir. Bu) gö tan Boliden madenleri mevcut altın | 190 ERLER | Japonların Woo-Sung istihkâmlarını mutlaka düşürmeğe karar verdikleri anlaşilıyor lerinden , şehirden teklifini reddetmekte ve diğer leri de giderken (o şaşkınlıkla “Bir tütün ofisinin teşkili de isteniyor Tütün kongresi ANKARA, 12 (Telefonla) — Iktısat vekâleti tütün. kararlarını tetkik etmektedir. stok tütünlerin iymumak | hükümetçe mübayaasını da istedi yalnız elbise ve iskemlelerini | "ear ye ev birlikte taşımaktadırlar. Sirri bulanan lann Gülün büküm trafından Mi. 700 Çinlinin şeh- a a A A rm Tip leri tahmin ediliyor. Piyango biletinden çıkan dava İngiliz Salibiahmeri ii 1 tea — Yü ni Chapei'de Krala rmniye ii olan Bee | ŞANGHAY, IZ (A.A) — Baler | en ley Beli gönüllü kıt'aları e formalarını giymiş (oldukları ve refakatlerindeki 13 rahibe ile birlikte üzerlerinde genç İn im kadınları (o Salibiahmeri bayrağı o bulunan 4 kamyonla| m. hale konması hakkındaki tekli | Çinli tacirlerin öir talebi | hali hazırda harp & mıntakası i dahilinde kalmış olan Chapei İ sakinlerine yardım etmek üze- | e bu sabah mezkr gebe gir. i kerleri im erlilzdz istirahat. İ tedirler. Maamafih, Woo - olduğu söylenmektedir. İ Bir İngiliz taburu daha Şanghaya gönderilecek POONA, IZ (A.A.) — E- ast Lancashire taburu şubatın 23 ünde Şanghay'a mütevecci. ben vapura irkâp edilecektir. Fransız Meclisinde Intihabat meselesi gürültüler çıkardı PARİS 12 (A.A.) — Meb'usan meclisi, dün gece yarısından beri teş rii intihabatta ikinci intihap devresi misli görülmemiş sa- yiz hâdiseler çıkarmak suretile müthiş ve sistematik bir obetrüksi. tatbik Hüleüme tin veya ekseriyetin her bir tetebbü sünde, sosyalistler; her defasında etinektedirler.. yarısından beri be tarzdaki reyler hep hükümetin lehinde metice ver İ mektedir. Müzakere ve münakaşa pek şiddetlidir. Sağ cenaha mensup olanlarla sollar arasındaki fırtınalı tevali eylemektedir. PARIS, 12 (A.A.) — Meb'usan meclisinin reyiam encümeni, teşri kabulüne 14 muhalif reye kar $ı yirmi rey ile encümen reisini Bihiyettar kılmıştır. Bu reyin itasm dan vomım külliyat domdeneleri âli: fa etmişlerdir. Bütçe müzakereleri PARİS, Yi (A.A.) — Meb'usan dahale eden bütçe nazırı M. Pietri, 192 numaralı bütçenin intikal için yapılmış olup bir buhran bütçesi ol duğunu bütçe açığını paranın tiğini beyan eylemiştir. bütçe tatbikatmın neticesindeki açı- ğı 1700 milyon olark tahmin etmiş ve ecnebi memleketler bütçelerinin masraflarına nisbetle olan açıkları hakkında izahat vererek Fransanm 85 milyarlık bir taahhüt ödediğini söylemiş ve varidat yekünuna nisbet Ie Fransa yüzde 30 vergi öderken İtalyanın yüzde yirmi yedi İn İngiltere, nin yüzde 22 başak A İmanyamın rl ak nde nin de 10 m vergi ödemekte bulunduklarını izah eylemiştir. 4 ehemmiyetli yeni vergiler ihdasmdı bl kl e mevcut bulunanları da bundan faz- la iyi idarenin mümkün olmadığını bayan etmiştir. M Pisti, bundan sonra 1933 senesi bütçesinin şim: eyer er emi ir neşredilen haberi tekzip ve Fran- sız mükelleflerinin Almanyanın ade üçe müzakeresine mü | - ku | ticaret e vekilimiz M. Brüning" i ziyaret etti BERLİN, 12 (A.A.) — Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey Saşvekli M. Brüning'i ziyaret etmiştir. Harbiye nazırı Ceneral Gtocne Tevfik Rijg tü Bey şerefine bir akşam ziyafeti vermiştir. Tevfik Rüştü Bey şerefine bir ziyafet verildi BERLİN, 12 (A.A.) — Türkiyenin Berlin falıri konsolosu M. Şinor. Tevfik Rüştü Bey şerefine bir öğle tir. Ziyafette Türkiye ziyafeti vermiş! &in Berlin ve Tahran sefirleri de hazır bulunmuşlardır. Tevfik Rüştü Bey | Sung'ta şiddetli bir muharebe | #yafeti müteakıp Cenevreye hareket etmiştir. Jmtiyazlı mıntaka hududu civa- rında Japon bombardumanı ŞANGHAY, 12 (A.A.) — Ecnebilere ait imtiyazlı mmtaka deilim deki İngiliz ve Amerikan mahalleleri hududu civarmda geceyarınına kadan Japon toplarının ateşi devam etmiş, çok gürültülü infilâkler duyulmuştur. ROMA, 12 (A.A. cu yıldönümünü VE Düzü De kalabalık haz olduğ belde we Papalığın onuncu yıl dönümü — Papa, papalık makamına geldiği günün onun kilisesinde a kardinaller Miro Mussolini tes'it etmiştir. Ingiliz kralı başvekili ziyaret etti LONDRA, 12 (Milliyet) — Kral George dün Ez beklemiimeii, bal- de, san zamanda gözünden ameliyat M.2tabtelbahirindekiler çi LONDRA, 12 (Milliyet) — riye nezaretinden verilen göre, M. 2 tahtelbahirinin, battık- tan sonra, yalnız bir tek kompartı manmın oturabilecek halde kaldığı- m teyit eden hiç bir şoy bulumame- ri ipe Ke W. lee) in bir nutku PARİS, 12 (A.A.) — Ti. caret ve sanayi odasının Ziya- fetinde bir nutuk söylüyen M. Laval > Gerilla, alcak İpi. dasından beri Fransanın gayri fal anlaşma Glenn sözlük yerek Fransız © teşebbüslerini Benzen; ve ipli elk sınaiye ile ziraatin, kredilerin husu | darbesine uğramalarını müte. Japon maslahatgüzar- lığında zıyafet Evvelki gece Japon masla- hatgüzarlığında bir ziyafet ve. rilmiştir. Ziyafette, Japon “se. reti . , müderrisi Ma lik, sabık Paris sefiri Fethi B. ve diğer bazı zevat davetli o- ili. bazır bulunmuşlardır. Aero klüpte resim sergisi Türk Aero kulüpte ressam Sait B. tarafından bir resim ser Aero klüpte konser Konservatuvar o muallimle- rinden Sezai ve Seyfettin Asaf Beyler, Aero kulüp menfaati. ne önümüzdeki perşembe günü Aero kulüpte bir konser vere, akip buhranı şümul kesbeyle. | “ekl miş olduğunu ilâve etmiştir. Başvekil, frank iştira kıy- metinin el sürülmemiş bir hal- de olduğunu ve ecnebi ihracatı nı kendine celp ve cezbedecek bulunduğunu Muavenet leri derhatır ettirerek Fransız M. Laval, terki teslihat ken | feransından bahsedetkeni Fran. sız projesinin ehemmiyetine işaret etmiş ve bunun, Fransa. nm daima ön safta bulunduğu mu ve her zamen için âlicena. bane teşebbüslere müzaherete hazır olduğunu gösterdiğini söylemiş ve sözlerini M. Tar- dicu hakkındaki itimat ve itmi nan hislerini izhar eylemek sutetile bitirmiştir. Montevideo'da grev MONTEVİDEO, 12 — mi tediyesine iştirak edecek kader zengin olmadıklarını söyleyerek hiç kimsenin Fransa kadar terki rim taraftar: olmadığını yüksek sesle te yit edebileceğini ifade eylemistir. Bunu mütealap , radikal (sosyalist teşebbüs zır bulunmak emrini almıştır. m aaa maliye encümenine inde edilmesi ta lebinde bulunan bir takrir tevdi eyle miş. Bayol ME Lara, ba ter ve karşı müdafaada bulunmuş ve Aero klüpte dersler Acro kulüpte, dün tayyareci Nuri B, tarafından Aero Dina. tedbir | pazartesi ve çarşamba günleri de saat 19 da derslere devam müvazenesindeki açığın | edilecektir. Vecihi B. le diğer Hıfzıssıhha Nizamnamesi Sıhhiye vekâleti hufzıssıhha ka nununun muhtelif #ürette tefsir ed. lerek tatbik edilmesinin önünü al mak için kanunun her bahsine taal Bir italyan yeni şehrimizde İtalya âyan azasından Sin yor Gol dün şehrimize gel z ray mar

Bu sayıdan diğer sayfalar: