13 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

13 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Portland açıklarında dalma tecrübesi yonarken, içinde 60 kişi olduğu halde bir daha çıkmayan İngilizlerin meşhur tayyareli “M 2,, tahtelbahiri Milletlerin teslihatı arasında şayanı dikkat nisbetler Milletlerin umumi bütçelerinde milli müdafaa masrafları vasati dörtte bir tutuyor 5 Lİ kn A Amerika Harpten evvel birçok imsan lar Lâtinlerin meşhur (darbı va tekrar ederlerdi! Si vis pacem, parabellim ve istrsen, harbe hazır. an!,, Harpten sonra darbı mesel işti. Fakat kaide değişme- rpten sonra her millet zaruretin- Teslihat diyince Avrupa da ilk evvel akla gelen millet Fransa'dır. Daima sulhtan ve hattâ Avrupa birliğinden dem vuran da yine Fransa'dır. Bu azim masraflar “emnü selâ- met,, İsmi atında mazur gi rilmek isteniyor. Tesli fazlalığından o bahsedilen her millet “müdafaasınm icabatın- dan,, bahsediyor. Bu şarait da hilinde toplanan Cenevre kon. feranamda, Fransızir bu yolda da ön ayak görünmek -için bir teklifte bulundular. Fakat bu tekdif harpten sonra bozulan müvazeneyi düzeltecek bir tek Uf olmadığı kadar, yukarda zikrettiğimiz kaideyi değiştir. miyor. Ancak bir müzakere ve mütalen mevzuu olabiliyor. Bir harp halinde Almanya ile Fransa'yı ele alalım. Versailles muahedesi muci- bince OAmanya'nın OReichs- wdn denilen yüz bin kişilik bir ordusu var, Bu ordunun yine ayni muahede mucebince 84 bin tüfengi, 18,000 karabinası, 792 ağır ve 1134 hafif mitral. yozu olmak lâzım geliyor. Top İarı ve toplarının mühimmatı da gayet mahdut... Halbuki Fransa'nın her bi. HASANZEYTİNYAĞI rinde üç hafif, iki ağır topçu a- layı mevcut olan 29 fırkası var, “Almanya ise 171 inci madde mucibince harbe (yarayacak tank ve zırhlı otomobil ithal ve imal edemez, Boğucu gazlar da ithal edemez. Daha ziyade teferruata girmeden şu rakam lar, Fransa'nın kahir vaziyeti. ni göstermeğe kâfidir. Diğer milletlerle mukayese etmek lâzım gelirse, şöyle bir lavha çizebiliriz: Fransız ordusu 390,267 (Tayyare ve seyyar kuvvet leri dahil) Almanya İngiltere 160,222 Amerika 152,294 (Tayyara kuvveteri dahil) İtalya 294,158 (Milis dahil) Rusya 1,181,000. Bahriye efradına gelince: Fransa 57,415 Almanya 15,000 İngiltere 104,060 Amerika 89,250 İtalya 54,622 Rusya 30,000 Ordu, bahriye ve tayyare da hil olmak üzere milli müdafaa bütçeleri: Fransa 13,600,0090,000 frank Almanya 1,168,300,000 merk, İngiltere 110,300,000 isterlin, Amerika 718,445,000 dolar, İ- talya 6,328,988 liret, Rusya 1,400,000,000 ruble: Askeri masrafların 100,000 manya yüzde 10,5, Belçika yüz deli, Rusya yüzde 12,4 Fin. | Ge e ya ye 15,3, ingilere yüzde 18, Yugoslavya yüzde 18,8, Estonya yüzde 19,2, Ame rika yüzde 21, Litvanya yüzde 21,8, Fransa yüzde 232. Ro- manya yüzde 24. Letonya yüz de 25. İtalya yüzde 25,1. Japon ya yüzde 27. Lehistan (yüzde 31, Arnavutluk yüzde 35,3. Görülüyor ki müdafai milli. ye bütçeleri milletlerin umumi bütçelerinde vasati dörtte bir tu tuyor. Cenevre konferansı bu İnisbeti indirebilecek mi? Askeri fabrika- lar ilânları 152-932 e tarihinde kapalı zarfla alınacağı ilân olunan 80 ton tutya takazdan hariç tutul- mak üzere pazarlıkla gene 15- 2-932 tarihinde almacaktır. Ta- liplerin müracaatları, (804) (497) 3-2-932 tarihinde pazarlığı ilân edilen ve talip çıkmıyan 500 kilo alominyom takazdan hariç tutularak pazarlıkla 15- 2-932 tarihinde alınacaktır. Ta liplerin müracaatları. (803) (496) İDr. A. KUTIEL | Cilt ve zührevi has tehassısı. Karaköy, büy İ bici yanında 34. Susuz sabunsuz fırçasız tühzada TIRAŞ eden Bü Kremini kullandığındanberi yüzün daima muattar ve yumuşaktır. Cil- dinde hiç bir taharruşat ve kırmızı” 50 Sırlı berber leğeni 100 Berber bileği kayışı 100 Berber bileği taşı 100 Berber önlüğü 100 Berber havlusu 2.N., Adet 100 Sırlı ve kapaklı su havlusu 1000 Sırlı ve kapaklı tükürük hokkası , 3J.N. Adet 200 Ustura 50 Et makinesi (Ma yedek) 200 Et bıçağı 50 Çamaşır ütüsü 4.N, Adet 250 Lâke karyola Balâda muharrer ve dört ka lemde yazılı eşya hastaneler ihtiyacı için aleni miinakasa u- sulile mübayaa , ve ihaleleri 5-3-932 cumartesi günü 1, Ni liste saat 14,5 ta iki N. lı liste 15te3.N.lı liste 15,5 ta ve 4. N. liste (o 16 da münalasarı ikra kılmacaktır. Taliplerin şartnamesini almak ve nümu- nelerini görmek özene Kom, a müracaatları ve münakasaya İş tirak edenlerin vakti muayye- ninde Kom.a müracaatları, TAMDIR THERMOGENE günlük fırsatlarından istifadeye kopunuz. SEYRİSEFAİN Mühürdarzade han 2. 8740. Smmm jam allilmammm İZMİR - PİRE - İSKEN- DERİYE POSTASI (ANKARA) 16 Şubat 11 de Galata Rıhıtımından kal- kar, Ziraat vekâletinden: * “Ankarada Yüksek Ziraat mektebinin umumi ve husus zi- raat enstitüsünün (19,500) lira bedeli muhammeni bulunan alât ve odevatı bu kerre pazarlık suretile mübayaa edilecektir. İşbu alât ve edevatın İistesi ve şartnamesi Vekâlet mübayaa komis- yonundan almacaktır. Pazarlığı 16-2-932 tarihine müsadif sal günü saat 15 te yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin ilân edilen bedeli muhammenin 9e 7,5 nisbetinde usulüne tev- fikan yazılmış banka teminat mektubu ile birlikte yevmi mez- kürda pazarlığa iştirak eylemek üzere Vekâlet mübayaa komis- yonuna müracaat eylemeleri lâzımdır. Mezkür alât ve edevatm mübayaası uhdesine icra kılman firmanın mübayaa bedeli miktarında memleket mahsulât ve mamulâtından eşya satın alıp ihraç eylemesi şarttır. (444) Tonguldak. Helediyesinden: Ankara, İstanbul, Zonguldak Belediyelerinde mevcut şart- nameye tevfikan Zonguldak Şehir imar ve hudut haritasını yap ,, | Mağa talip olacakların gazeteniz ile ilân tarihinden itibaren üç | haftaya kadar mezkür Belediyelere müracaat eylemeleri Mizu- mu ilân olunur, Türkiyenin ve “ bütün dünyanın en İGZİZ iastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalrada veen nefis yağıdır İPIELKİZ Iş Bankasının Tesis Ettiği ük ek Kumaş abrikası in nefis kumaşları tizma md KAŞE NEOKALMINA nafi bir devadır. Hanımefendilere müjdel Kadınların aybaşı sancılarını tehlikesiz eczahanede satılır izale eder. Her | Istanbul Sıhhi Müesseseler iMübayaat komiyonu riyasetinden: 1770 Kilo Üzüm pekmezi 100 Ton Kriple maden kömürü 300 Çift Kadın ayakkabı. 300 Çift Erkek ayakkabı. 60 Adet Tahta yemek sırası, Batırköyde kâin akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan yukarda müfredatı yazılı eşya 16-2-932 salı günü saat 14 te ayrı ayrı ve pazarlık suretile satın alınacaktır. Bu baptaki nimuneleri görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkür müesseseye ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin de yukarda yazılı muayyen saatte komisyonumuza (müracaatları ilân olunur, İkinci çocuğunuza da Bir ln bara alınız! Istanbul Deniz Levazım Satınalma komisyonundan: Kilo 2800 Sir ) Açik mtinakasası 28 Şubat 1932 Pa 12000 Kâse yoğurt) zar günü sâat:11 de. Gölcük deniz hastahanesinde tedavi öhunan hastaların mayıs 932 gayesine kadar ihtiyacı olan yukarıda mikdarı yazıl süt ve yoğurdun hizasındaki gün ve saâtte açık münakasası icra © kunacağımdan talip olanların mlinakasa günü ve saatinde mu- vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Sa- tmalma domisyonuna müracaatları, Arzu edenler şartnamesini hergün Kasımpaşada Deniz Levazımı Satmalma komisyonunda ve İzmitte Üssübahıri kumandanlığı müdürlüğünden talep ede- bilirler (437) a MİLLİYET MATBAASI lezzetine payan yoktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: