13 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

13 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi İstanbuldan, Oo Ankaradaki ütün kongresine iştirak eden urahhaslar kâmilen şehrimi. * dönmüşlerdi, Kongre hükümetten esaslı Arak şu temennilerde bulun- aştur: 1 — Tütün İnhisar İdaresi nh dahil ve hariçteki piyasa- ' tetkik ederek tütün tüccar- File rakip vaziyete girmeme. 2 — Tütün ihracatınm teş- ki için şimendifer, liman, si rta pavur (tarifelerinin bir iktar tenzili. | 3 — Tütünlerin sür'atle nak | 4 — Tütüncülere kredi yap ak üzere bir banka tesisi. 5 — Müsait olmayan yerler tütün zeriyatına Oo müsaade ilmemesi ve tütün zeredilme te müsaade edilen mıntaka- iin sulak ve ova yerlerinde tün ektirilmemesi. Buğday fiatları Son günlerde o Anadoludan arimize buğday gelmediğin- h fiatlar bir miktar artmış- ngiltere tarife rejimi genişliyor LONDRA, 12 (A.A) — Numi rüsumdan muaf tutu- ; eşya ve mevat listesinin ma İi, kabuklu deniz hayvan- ı da dahil olmak üzere ba- İnr, kendir ve kenevir, ham| », kürkler de dahil ç fakat Cm, tuzlanmış ve yahut ku- ulmuş keçi derileri hariç ol- k üzere alelümum deriler, kut gazeteler, matbu ki- 'lar, matbu musiki notala- gözete tab'ına mahsus kâ- lar, yani yüzde 70 ten eksik hamak şartile, mihaniki tah #murunu havi ve 20 libre. ) aşağı ve 25 libreden fazla İeti geçmemek ve 480 çi taklık 20 X 30 parmak eba 'ofya'ya giden | doktorlar | dün seyahatlerinden hemnunen döndüler (Bayram tatilini geçirmek üzere İyaya giden doktorlarımız dün İrimize avdet etmişlerdir. Heyete #set eden Doktor Tevfik Salim | e kendisile görüşen o muharriri- , seyahatleri hakkında şu izaha | — "Seyahatimiz çok güzel geç- Sofyanın her tarafını gazdik. Tıp ültesini, hastahaneleri ziyaret et. i tetkikatta bulunduk. Bütün bu #iseseleri pek iyi tertip edilmiş duks hepsi metot dahilin- yorlar. Bilhassa Tip fakül- İ. henüz 12 senelik bir hayata ma olmasına rağmen büyük terakki itermiştir. Sofya'da büyük hüsnü Bundan dolayı bilhas- bütün pröfesörlere medyunu şük liz. Seyahatimizden pek iyi inti- Arta avdet ettik.” Öğrendiğimize göre, bu seyahat, | tivak edenerin her , bütüm Maarif dahil, vasati 150 şer iraya Le olmustur. Sofya'da. SOFYA, 12 (A.A.) — Balkan iri mahsusumuz bildiriyor: Yram tatilini Sofyada geçirmek Ayni zamanda Bulgar hekimlerini #ret ve hastahnelerini ve Tıp fa- esini tetkik etmek üzere Dr. Yfik Salim Paşa, Dr. Semiramis ki, Ekrem Tütün Jükümetten beş esaslı noktanın ta iakkuk ettirilmesi temenni ediliyor İ ci Ticaret ofisine | türmlere mahsus tekaüt kanununun | yetlere rağmen Bulgar hekimlerinin Tütün kongresinin . verdiği kararlar dında olmak üzere — yuvarlak çenber halinde kâğıtlar, kau- çuk krepi de dahil olmak üze- re ham & kauçuklar, lâtex'ler ham Guttaperchas ve baltalar, demirli mevat, kuromlu demir madeni, hariç olmak üzere man ganezli demir maadini, çelik parçaları, pyrites'ler, kalay maadini ve mütekâsif kalay ma adini, maden ( sütunluğu için tahta ve ei 7 İm i, kireçli fosfatlar, ma- m b İl taşlar ve radyum maadini. Resimden maaf tutulan et meyanında kabili ekil bulunan etler mevcuttur. Fakat et hü. lâsaları ile her hangi su (geç mez kablar derununda mah konserve etler dahil değildir. Isveç fındık ve ceviz istiyor Bir heç ac adak mikdarda fen alacağımı bil- Türkiyeden külliyetli dık, ceviz ve konserve dürmiştir. Portakal ihracatı İhracat ofisi portakal ihracatını. 24 arttırmak için bazı çareer aramak tadır, Bu mi e portaka tacir eri müzakere için bu hafta içinde o- fise davet ediecekerdir. Arpa ihracatımız Son yapan bir istatistiğe göre 831 senesinin de arpadan memeketi mize 3 miyon 510 bin ira girmiştir. Diğer sencer ancak 300 bin iraya ya kın arpa ihraç edebilirdik. Pirinç ihracatımız Dünya pirinç piyasasında görül memiş bir düşkünlük vardır. MİLLİYET CUMARTESİ 13 >kongresi murah Belediyede Iktısat Müdürlüğü Daha esaslı vazifelerle tevsi edilecek Umumi meclisin içtimaimda bele- diye iktısat müdiriyeti maaşının üc- meclisin bugünkü içtimamda müza- kere edilecektir. Belediye iktısat mü diriyetine yeni kanunla daha esaslı vazifeler tahmi I edilmiş olduğun dan bu şube teşkilâtmn tevsiine ve Poliste Bir kayık Battı Kayıkçı kurtarıldı, eşya kayboldu Rıhtumda Cümhuriyet yapu runa yük verilirken (o kayıkçı - | Salih, kayığma fazla yük dol- -İ durmuş ve vapura yanaşacağı sırada kayık batmıştır. Kayık- ta bulunan 44 parça o eşyadan 8 parçasile Salih kurtarılmış, diğer eşyalar batmıştır. etiri. | Balıkpazarında yangın e riyaseti mecise bu teklifi yap- maş Seyrüseferin Belediyeye iadesi düşünülüyor Seyrüsefer işlerile meşgul olan polis altıncı şube müdiriyetinin şirm- diki şekli idaresi matlüp fnideyi te- min etmediği anlaşıldığından bura- sın polis müdiriyetinden alınarak doğrudan doğruya belediye riyaseti ne merbut bir şube halinde idaresi düşünülmektedir. Bu hususta yakın | da bir karar verilerek Dahiliye ve- kâletine müracaat edilecektir. Kanalizasyon işleri Senelerden beri inşası den kanalizasyon tesisatı gelecek se ne bitecektir. Şimdiki halde Tavuk pazarındaki inşaat ile uğraşılıyor. Bu kısım da yakında ikmal edilecek tir, Belediye kanalizasyon tesisatını yaparken bihassa şehrin sel hücu- mundan kurtarılması çarelerini dü- şünmüştü. Eyipte yapılan tesisatın bu taraftan tehikeyi bertaraf ettiği temin ounuyor. Aksaray semtinin de sc tehikesinden kurtuması için buruda bir kollektor yapılması lü- zumlu görülüyor. Aksaray kollekto runun İnşasma yakında başlanacak. tir, mal etmiş, şirketin beş seneli batını tetkik ederek icap eden notla « Bom. bay pirinçeri limanda tesir edilmek şartile 10 kuruştur. İlcinci va cü derecedeki malların okası 4 kuruş tur, Eğer pirinçten kiloda 16 kuruş resim alınmamış olsaydı yerli pirinç lerimiz hariçten gelen pirinçlere re- kabet edemiyecektir. Pirinçlerimiz, istihsal yerinde 16 - 18 kuruşa mal oluyor. Bu şerait altında yerli pirinç z gümrük himayesile yaşamak Bu cihet mazarı dikkati celbet inden maliyet fiatını indirmek i- n çareler aranmağa başlanmıştır. ite Muellim kitaphaneleri- ne yeni kitaplar bul Manrif müdiriyeti Dev: b ikin Mazaka ereler ei e harflerle basılmış olan bir taktı kayınetli kitapları muallim kitapha- meleri için satm almağa karar vermiş Ve bir liste yapmıştır. Liste tasdik İlilmek üzere Maarif vekâletine gön derilmiştir. Muallimler birliğinin bir müracaatı Istanbul Muallimler Birliği mual hir an evvel çılaması için tekrar Ma- arif vekâleti nezdinde teşebbüslerde bulunacaktır. Haber verildiğine gö- re kanun çıktığı takdirde bir kısın kendi arzularile tekaütlük maualimler . lerini talep edeceklerdir. mame masa Bulgar profesörlerinin maruf be klein gösterdikleri hüsnü ka- bul ve samimiyet fevkalâde olmuş- tur. Bu münasebetle sefir Tevfik Kâmil Bey tarafından hekimlerimiz. şerefine bir aksam ziyafeti verilmiş tir. Hekimlerimiz Bulgar Tıp ve şayanı diğer mahallerini germiyleriir. He- kimlerimizin ziyareti ve yaptıkları temaslar Bulgar Tip mahafilinde pek iyi bir tesir hâsıl etmiş ve her İki memleket ilim adamlarının bu nevi temaslarının temadisi temennisi izhar edilmiştir. Tevfik Salim Paşa başta olmak üzere hekimlerimizin hepsi Soy eselerini gezmek- ei etmiş olduklarını söylemekte müttefiktirler. Harbin ğ olduğu birçok mahrumi- sarın en yeni icabatna uygun bir şe kilde çalışmakta olduğu ve bir çok Bulgar gençlerinin bilhassa metot noktasında merkezi Avrupaya tama men müşabih bir şekilde yetiştiril. mekte bulunduğu hekiml; ilgar | le akdettiği bir mukavele üzerine İ- rr alınıştır. Komisyon Bügün son bir içtima daha aktederek bu husustaki raporunu tanzim edecek | ve İletısat vekâletine gönderecektir. Istanbulun plânı İstanbulun © müstakbel plânını yapmak üzere belediye, Avrupadan bir mütehassıs getirtecekti. Geçen sene bunun için tahsisat ayrılmadı. ğından mütehassıs celbine imkân bu lunamamıştı.. Belediye, bu sene bu- Dun için bütçeye tahsisat koyacak- tır, Belediye, şehrin müstakbel plâ- nmın ne suretle ve kime yatırılaca ği hakkında muhtelif zevatın müta. lealarını sormuş ve raporlar alınıştır. İstanbul ayni zamanda bir liman şeh ri olduğu için bir liman mütehassıs um Gikrinden de istifade edilmesini zaruri görülmektedir. Bir kısım ze vat ta şimendifer istasyonlarının ye niden tesbiti için de bir şimendifer mütehassısına lüzum göstermişler. dir. Belediye tahsisatınm kabulün. den sonra bu teklifleri bir komisyon da tetkik ettirecek ve bu işe giriş mek üzere kat'i kararını verecektir. Yeni bina plânları yeni binalar, apartmanlar yapılıyor. Bu binala" rı yalnız belediye fen heyeti tarafın dan tetkik edilerek tasdik olunuyor. Fakat, yapılan tetkikat neticesinde binalardan bir kısmının sıhhi şeraiti haiz olmadığı görülmüştür. Bunlar. dan çoğunun bilhassa iyi ziya alma drkları anlaşılmıştır. Havasızlık ye siyasızlık, içinde oturanların sıhhati ni bozacağından belediye, bundan sonra yapılacak bina plânlarının bir defa da belediye sihhiyesince tetkik | edilmesini muvafık görmüştür. Bu hususta şehir meclisinin kararı alına cak ve sıhhi mahzuru görülen inşa ata müsaade edilmeyecektir. Kaçak ipekliler Yapılan tetkikata göre 1 ee » İstanbula kaçak olarak peldi kumaşlar ve elbiseler en ziya de Misir ve Rodostan getirilmekte. dir. Kaçakçılığın önünü almak için gümrük gümrük muhafaza teşkilöte biribirlerine yardım etmeye ve müş- terek çalışmaya başlamışlardır. sr ye sıkı takipler neticesinde yı ir vakitte kaçakçılığın önüne geçileceği tahmin edilmektedir. Seyyah celbi için söy gi MEAN yi geniş tadır. Bu sena yeniden 8 afiş daha hazırlanmış, kulüp İtaya hükümeti- talyanca olarak ta bir çok afiş rek. çıktı Balıkpazarında tütün güm- rüğünde Hüseyin Arif o Beyin 46 numaralı Rekabet Anbarı ismindeki — limon ve 1 mağazasmdan dün saat 12 bu- şukta yangın çıkmıştır. Ateş, ahşap anbarı tama. men ve bitişiğindeki (o Halidin kahvesile havyarcı | Ligor'un mağazası kısmen yandığı hal- de söndürülmüştür. Yangının Hüseyin Beyin “adamlarından Ligor'un mağazasınm yazıha- nesinde bıraktığı ateş dolu man galdan sıçrayan o kıvılcamın tesirile zuhur ettiği anlaşılmış- | tr. Mağazanın sigortalı olup olmadığı tahkik edilmektedir. Sarhoşluk Tophanede, oturan Hasan, Haydar, Rıza oğlu diğer Har an dün sarhoş olmuşlar ve Ga İatada kahveci Celâlin dükkü- nın camlarını kırmışlardır. Buna kızan Celâl de taban- ca ile Hasanı kolundan ve ba- cağını yaralamıştır, Bakkalı soyan hırsız Geçenlerde bir gece Eminönünde bem dükkânile iki bakkal dük Ni soyulmuş ve faili bulunamamış b. is tarafın- dan yapılan tahkikat neticesinde bu kralın P delme inminde,börisi ta rafından yi tesbit edilmiş ve yal şiar. tahkikat evrakile beraber adliyeye teslim edilmiştir. Tabancalı çocuk ii ke oturan Ali ismin. ir çocuk küçük kursu; atan flober tabancasile ölemeni ken tabanca ateş almıştır. Ali bacağına isabet (eden küçü bir kurşunla yaralanmıştır. Takvim dolandırıcısı ş alay 2 nci ükrü isminde tevkif etmiştir. Şükrü bir takvim do. landırıcılığı cürmünden maz. nundur, © Zabıta Şükrü hakkında it. zım gelen etmiştir. Tanzim olunan tahki kat evrakı müddeimumiliğe ve rilmiştir. Deri hırsızları Son zamanlarda o Yedikule ve Kazlıçeşmedeki deri fabri- kalarına hirsiz dadanmıştır. Samatya polis merkezi ta. rafından yapılan tahkikat neti- cesinde bu hırsı: maz. nunen Talât ve Ali isimlerinde iki kişi yakalanmıştır. şube müdüriyeti ekili te) hasları döndüle Istanbul Nasıl Eğleniyor? Vur patlasın, çal oynasın diye buna derler işte... Haftalıklarını alınca hepsi buraya düşüyor, ondan sonra gelsin viski, gelsin rakı, gelsin apaş dansı... P.. Kısmetse bayram ertesi — Bayram herkese bir şeye mal oldu.. — Maskeli balo da ne? — Herkesin biribirile teklifsiz olduğu yer.. — İşçi kızlar arasında bir saat. Bizde senelerden beri kök- leşmiş bir âdet vardır. Bayra. ma yakın, işleri fena balde asa rız, Hele bayramdan bir iki gün evel, resmi dairelerde bütün fa aliyet durur. Takip edilecek bir işiniz varsa, sakın bayrama ya- kın günlerde uğramayın. Çün- kü alacağınız cevap, pek baştan savma olacaktır. Meselâ, filân numaralı, filân li kâğıda ne cevap geldiğini öğrenmek is tiyorsanız. Mümeyyiz bey, masanın üs tünden hafifçe başını kaldırır: — Hele şu mesele iyi amma, beyefendi, malümâlileri, araya bayram girdi.. Artık, inşallah bayram ertesi. Mümeyyiz bey, bu sözü söy- lerken bayrama daha iki üç gün vakit vardır. Fakat cevap, hiç değişmez: — Bayram ertesi, Bu âdet, bilhassa borçlula- rın işine yarar. Kii gelen ev sahibine pek âlâ tahkikatını Hemal|* de ayni cevabı verebilirsiniz: — Hele şu bayram geçsin de... Artık kısmetse bayram er tesi. Bayram ertesi, bayram erte si, bayram ertesi... İki günden beri biz de bayram ertesinden sayılırız. Bakalım, alacaklıları, yeniden nasıl bir vesile bulup atlatacağız?. biri, Genç arkadaşlardan dün içini çekerek anlatıyordu: — Şu bayram, herkese bir şeye mal oldu.. Sorduk: — Sana neye mal oldu baka- lam? ii Ba; ir: — Hayatıma mal oldu bira- W : — Evlenmeğe karar verdim de.. Gel gelelim, kimsede parmağı- nı kımıldatacak mecal yok.. Eh li keyfin ağzını bıçaklar açmı- yor. bir cep, harap ol- muş bir mide, yorgun bir kafa san, insanın A dan bii tebel, iri, ik leş oldu. Tebelleş, ne demek ol bilmem amma, herkes gibi ben de lâf arasında kullanı rma, Evet, arkadaşlardan biri te- belleş oldu: — İlle kalk, gidelim.. — Canım, ben U fena halde yorgunum.. Bunların muhtelif fabrika. lardan mühim ( miktarda deri çaldıkları anlaşılmıştır. Talât ve Ali haklarında polis tahki- katı bitirilmiş, ikisi de adliye. ye teslim edilmişlerdir. Kitap hırsızı Son zamanlarda İstanbulun muhtelif semtlerinde in umumi kütüp! en ZI kıymettar kitaplar kaybolduğu pazarı dikkati celbetmiştir. Kü | tüphanelerde herkes istediği ki tabı serbestçe alıp ğu ci hatle kitap hırsızlığı gayet ko- laylıkla yapılabilmektedir. Aşırılan kiymettar kitaplar dan bazılarının kitapçılara sa- tılmak istenildiği | görülmüş. tür. Bu hususta icap eden terti bat alınmış, ve zabıta Kâmil isminde birini yakalayarak ad- iyeye teslim etmiştir. Kâmil — Seni götüreceğim yerde hee e muhakeme edilmek üzere ce. za mahkemesine verilmiştir, İki esrarhane Zabıta ran ve kümar mü- cadelesine devam ediyor. Y; lan takibat natizonlada Yali iki esrarhane meydana çı, karılmıştır. 7 Karagümrükte iki kahvede &srar içilmekte — olduğu haber alınmış ve polis tarafından ya pılan araştırma neticesinde iki kahvede esrar © içenler cürmü mi halinde yakalanmışlar- er. Kaçak iskambil ve kumar Şevket, Ahmet ve Hasan is simlerinde 3 kişi Galatada bir kahvede damgasız kaçak iskan bil kâğıdile oynarlarken cürmü meşhut halinde yakalanmışlar. dır. Ah, bu uysallık ah.. Kalk. tık, Fatih—Harbiye arabası da sanki bizi bekliyormuş. oTak- sime kadar, sırt sırta, göğüs göğüse balık istifi mükemmel bir seyahat... Sonra tramvay. dan inince, daha bir hayli yürü dük, sağa saptık, sola saptık, a saptık, tekrar sola duvardan fark edilmiyen sım sıkı örtülü O bir kapınm önünde arkadaşım dur du. Ben, nefes (o nefese sor. dum; — Burası mı? Elile süküt işareti yaparak cevap verdi: — Evet, burası.. Yavaş ko. muş.. Gürültüyü duyı pıyı açmazlar. Sonra parmağının ucile üç fiske vurdu. İçerden kalın bir erkek sesi, rusça bir şeyler mı rıldanarak kapıyı açtı. Arkadaşımı görünce, gü- lümsedi: bir başka Arkadaşım, meraklı merak- Ir soruyor: — Virjini burada mı? Polin gelmiyecek mi? Beyaz Rus teminat verdi: — Merak yapma! Epsi gel mişler! Bu gece, var maskeli »— Kai — Olur şey , araya erimi de gülmeli amma, Meğerse, bu maskeli balo, bildiğimiz. * balolardan değil- miş. “Maskeli Balo,, adını alma. sı, buradaki davetsiz misafir. lerin gündelik kiyafetlerile ba- loya (1) iştirak etmelerinden ileri geliyormuş. İkinci kapı dan geçtikten sonra önümüzde küçük bir koridor çıktı. Kori- dora açılan ü kapınm tam karşımda dört köşe bir sa lon var. Salonun içi tıklım tık gözü görmüyor. Beynime çar. pan karış içki © kokuları ile bir aralık sersemleşir gibi ol. dum. Arkadaşım, kolumdan tutarak, beni yarı çıplak, yir- mi kadar kızın o ortasma attı. Kavalye o kadar az ki, adeta parmakla sayılacak.. Kızlar, bizi görünce hemen yapıştılar. Dans etmesini bilmem! Filân dedimse de kulak asan kim?., İnsanı topaç gibi sürüklüyor. lar. Biraz daha © dönseydim helecandan, kokudan, duman, dan tıkanmak işten — değildi. Bereket versin, onlar da yorul muşlardı. Dans durdu. kavalyelerden biri, elinde kü- gük bir sürahi, kadehlere doldu rup dol; Aman ne çılgın o mahlâklardı bunlar. İçlerinde bir tane somurtanı na rastlamadım. Hallerinden, kıyafetlerinden, fakir işçi kız. ları olduğu anlaşılıyordu. Fa. kat, o kadar coşkun, o kadar neşeli idiler ki, hayret edilir, Arkadaşım anlatıyor; — Haftalıklarını alır al. maz buraya düşerler!,. o Artık, vur patlasın, çal oynasın.. Kız ların dünya umurları değil. — Kimseleri rın? ka | lar adeta cana — Yalnız siz? Yoksam var | ler ? — Olmaz olur mu? Hepsi de aile kızlarıdır. Fakat, hafta da bir gece, böyle (bir arada e yor kim ne diye. Arkadaşımın kaşları bura- da çatıldı: — Yalnız şu var ki, bazıla rını erğine alıştırmışlar.. Bu fona işte! Dedim ki: — İçki de içiyorlar. — Pek fazla değil. Söyle ayakta bir iki kadeh., neşelene cek kadar.. Kendi kendime: — Ah şu neşe.. dedim, ba. zan o kadar geç gelirki... İ Biz, böyle konuşurken, kız lar bir apaş dansı tutturdular.. Hepsinin boyunlarında bir: ipek mendil, omuzlardan biri yukarıda, biri aşağıda.. Bakış. kasdeder gibi korkunç mu, korkunç.. Hasılı tam külhanbeyi ter. tibi.. Belden kavramalar, aya- ğa çelme takıp yere yuvarla. malar, bir biçimine getirip kurt kapanma alır gibi, yaptıktan stk dudağa öpüşme Apaş dansı bittikten sonra, gelsin viski, gelsin rakı, gelsin cigara... Burada herkes biribirile tek lifsiz, Masada © otururken, bir kız gelip, elinizdeki | cıgarayr kapıyor. Yahut elinizde duran birayı size sormadan boşaltıp içiyor. Amma, sakın bu kızla rın birkaç paraya (| kendilerini satan mahlüklardan olduğunu Zannetmeyin., Bilâkis, paradan nefret ederlermiş. Aşıkları var mış ama, bunlar başka kadın. İar gibi, âşıklarını sızdıran ta kımdan değillermiş. & Parayı, hoş yaşamak için sadece vası. ta olarak kabul ederlermiş. Se- vemiyecekleri bir erkeğe, mil. yarder olsa yüz vermezler, ken di âlemlerinde yaşamağı tercih i mış'lara inanmak ayrı mesele O amma, ben kendi hesabıma, işçi kız- ların maskeli en mü- kellef balolardan daha neş'eli, ve hele çok daha samimi bul lım.. Cigara dumanından göz | denir m! M.S, ——ş— Maraşın Kurtuluşu Tort Beyden çe ği Maraş 12 —Kar tipi fırtına i- şinde on bin kişinin iştiraikle kurtuluş gününü tes'it eder. ken, müstevli düşman ordu- Ka hezimetini yaratan bü. yük kurtarıcı ve inkılâpçımız Gazi Hazretlerinin çizdiği yol. da azim ve imanla O mücehhez olarak im LE aym te oldu. ğumuzu, vesile ile de eder ve büyük Gazimizi e yen Maraşlılara da tebrikleri- min iblâğının neşri ilânini ri. ca ederim efendim. Bolu'lu gençler cemiyeti yok mu bunla | & bir a alay

Bu sayıdan diğer sayfalar: