4 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

4 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi Şark tütünleri işi burada görüşülecek Yunan ve Bulgar murahhasları yakında şehrimize geliyorlar bahsolduğu zaman alâkadar üç emel Türkiye, Bul- garistan ve Romanya arasında halle- bu meseleyi lek sö Bulgar Başvekili | M. Muşanof Sofyada gazetecilere vaki beyanatın- da bu hususta demiştir kiz Şark tütünü meselesini tet- kik için İstanbulda alikadar Balkan devletleri murahhaslarının iştirakile bir içtima yapılacaktır. için marahhaslarımızı intihap Birkaç güne kadar İstanbula bere- ket edeceklerdir." Ihracat emtiamızın maliyet fiatları Ticaret odası kongresinde okunan Oda tetkikat şubesi müdürü Hakkı Nezihi Beyin ihracat emtizmızn ma- liyet intleri ve ihraç masrafları hak kınduki raporu dün tefrik edilen ko misyon ik edilmiştir. mesaisini ikmal edecektir. Balık konservacılığı Memleketimizde balık konserve Tepeköy Heyelânı Yeni evlerin tahliyesine lüzum görülmeyor Tepeköyündeki heyelândan | wütevellit vaziyette değişiklik yoktur. Heyeti fenniye dün de mahallinde tetkikata devam et- miştir. Beykoz kaymakamı Re- tat Bey yeni tahliyelere lü- zum görülmediğini her hangi tehlike mevcut olmadığını ve beyelânm hali tevakkufta bu- lunduğunu söylemiştir. —— ee — Fırka nahiye reislerile bir içtima C. H. fırkası kaza ve maliye teşkilât; reisleri dün saat 16 da hirka vilâyet merkezinde Cev- det Kerim Beyin riyasetinde bir içtima yapmışlardır. İçtima geç ahte. tin emri ile bareket etmiyor. İmparatora bağlıdır. Binsen- aleyh Hi nezareti istese ye 'daki Japon krtaatı- mani ola. ileceği şüpbeli idi. Japonlar ya hedefleri: Suşlardır. Yani Çinlileri 20, lometre geri çekmişlerdir. — ta varmak üzeredirler. alde Çin hatlarını bildirime Acaba cak? : Japonların Şanghay'daki si- Yasi hedefleri henüz müpl dir. Bir aralık Mançurya'yı - Butturmak için bu harekâta gir tiştikleri zannedilmişti.. Şimdi başka hedefleri olduğu anlaşı- hıyor. Çinliler kapitülâsyonla” ni bir kânunusani 1932 tarihim- den itibaren ilga etmeğe karar vermişlerdi. Fakat Mançurya» daki vaziyet . dolayısile , benüz bu kararlarını tetdik edemedi. Ya- Her yardıkları şimdi ne ola- bap, ee ar |ler. Söylendi Borsa fiatları Kambiyo Kapanı" ingiliz iran || ZİSEİSŞ Bir T. Lirasının mukabili fı | 12/06 Dalar ie sılso Liret Bel Drabmi Isviçre frangı Leva Florin SEK w 5 2845 dSsrfeteigıus LSERBEN ll SERE: | l ! Kapanı; C0J00 52150 78150) Tahviiât Dahili D. Muvahbade A Demirel Maaş tevziatı devam ediyor Eytam eramil ve mütekaidi-. nin mart, nisan, mayıs Üç ay- İiklermmın tevziatma devam edil mektedir. Eshabı maaş Eyüp, Samatya, Fatih, Sultanahmet İ ve Beyazıt, o Kasımpaşa maaş yerleri a i dırlar, Yalnız bazı maaş tevzi- at yerlerinde tahakkuk yanlış - | lıkları görülmüş ve bunlar da ol malmüdür- İüklerine gönderilerek tashih et tirilmiştir. i —...— Balıkesirde yanar İ mektep | yanan yl Şe m ml ikale dere Sa eee'el olduğu se İaşılamamıştır. a, kapitülâsyonların ilgasına nikel, Şanghay ve diler dört şehirde bitaraf bir munta- ka tesis etmek istiyor. lar, bu mıntakaların ayrılması için konferans toplanmasından bahsetmeğe başladılar. Şayanı dikkat olan nokta şudur ki, bu bitaraf mıntaka ayrılması mese lesinde de Japonya sanki ken- di namma ee Mançurya'da yerli namı. va Rea etti. Çinde de bütün | devletlere müsavi o hak temin etimeği vadediyor. Ve kendi me nafiini tevsi etmek emelinde ol. madığını söylüyor. #.* Japonya'nın oŞanghay'daki hedefi ne olursa olsun, Ameri- kanın bundan telâş ettiği an- Taşılmaktadır. o Amerikalıların Rusya gibi gürültüye papuç bı- yakmıyacakları ve Japonya'nın teminatına da itimat etmedikle ri görülüyor. Evvelâ Amerikada Japon İemtissma (o karşı ilin ©! Japon- (zı » LUYET Belediyede Tenviriye Ve tanzifiye Yüzde 30 zam işi tekrar tedkik ediliyor Şehir meclisi tarafından baş- bir formül bulunmak üzere bata hesap işleri tarafından tek rar tetkike başlanmıştır. Evvel ©e bulunan zam formülünün ba ” İzı emlâke yüzde 30 dan fazla i- 'bu | sabet ettiği anlaşılmıştır. Bu . | nokta tadil edilecektir. Ekmekler nasıl satılacak? Belediye kaymakamlıklara bir tamim göndererek ekmekle rin da küfeler, tablalar için sattırılmamasını bildirmiş. tir, Ekmekler içerisi çinko kap- k hususi kaplar içinde sai caktır, Film deposu Film deposu ittihaz edilecek olan Fatibteki medre selerin tamiri için 12500 lira tahsisat konmuztur. Medrese yakında tamir ve tadile başla nacaktır. Sarhoş şoförlerin vesi- kaları alınacak Fazla işaretle meluf olan $0- förlerin ellerinden vesikaları. nın alınması takavrür etmiştir. Belediye kaymakamlıklara bir ismim göndererek şoförlerin sıbbi bir takibe tabi tutulması” ar bildirmiştir. iel gltmeen Mübadelede Tevziata Başlandı Komisyondan yeniden 20 memur çıkarıldı Garbi Tralyadaki etabli Türklere virildeek 150 bin İngiliz Ürasınm bir kısmı banka çeki olarak ashabı. pa tevzi edilmişti. Ze merlin ie güne kadar tevzinta başlanacaktır. Tasarruf hakları tamamen tesbit dilemiyen bir kısım istihkak sahip lerinin vaziyetleri de yakında hal iedilerek bunlara da istihkakları ve. bulu. İş : maktadır. Bunlara da mart | içinde tevziata başlanacaktır. İşler azalıyor gidecektir. 9 uncu tali komisy. vine . 9 uncu i bitaraf azasından M. Kürter vazife sine şar. . Bu, Japonya için e- bemmiyetlidir. Sonra Amerika bankaları Japonya'ya karşı ba. tedbirler almışlardır, Bütün bunlar gayriresmi işin gayrires mi ve hattâ hâlâ henüz teşki- İâta tabi olmayan safhasıdır. Resmi safhasma gelince; Ha riciye nazırı Stimson, Harici- ye encümeni reisi Borah'a A- merika'nın Aksayi Şark mese. lesi hakkındaki nektai nazarı: nr izah eden bir mektup gön. dermiştir, Mektupta 9 taraflı Waşington muahedesinden bah sedilmekte,bunun bahri tahdidi te £ ve Amerika'nın Güam adasını tahkim etmemesile bir kül teşkil ettiğini bildirmekte. dir. Amerika zımnen demek istiyor ki, Japonya, Çine kar. şı tecavüzünde devam ederse, Amerika kendisini tahdidi tes- lihat ile mukayyet addetmi. yeceği gibi, Japonya için teh- like teşkil edebilecek bazı ada- ları da tahkim edecektir. Bundan maada Amerika'nın CUMA 4 MART Maarifte Talebe Yurdu Tamiri bu yaz ikmal edilecek Darülfünun arkasında talebe Yurdu ittihaz edilmek üzere ta- mir ve tadil edilmekte olun bi- manın bu yaz muhakkak ikmali ——. tekarrür etmiştir. Vücude geti» | gr, rilecek tesisat. ve saire için 30 bin lira sarfedilecektir. Bina- nın önünde bir de bahçe Yücu- di Eğirilecektir. Önümüzdeki eyi yurdun ümit e- y ni küşadı Tötonya'da müsamere Alman hi ticaret kısmı ta- lebeleri bugün Tötonyada saat w da bir müsamere verecekler. ar. Hukuk talebesinin bugünkü içtima! Hukuk fakültesi talebe cerni- yeti bugün Halkevinde fevkalâ de bir içtima yapatak'yeni avu katlık ve hâkimlik kanun lâyi- bası hakkında hükümete yapıla | Met <ak temenni ve maruzat hakkın da bazı kararlar ittihaz ©de-| çdiyor. ceklerdir. Sorbonda tatil kursları Her sene olduğu gibi bu yaz tatilinde de Pariste Sorbonne darülfünunda ameli “ve mazari olmak üzere serbest kurslar açı lacaktır. Bu kurslara her mem» leketten iştirak edilebilecektir. Başka memleketlerden gelen ler için Pariste * müsait pansi- z yonlar ihzar edilmiştir. Tatil sonunda kursları müteakıp da- rülfünunlu bir direktör riyaseti altında Fransanın bazı vilâyet- lerinde bir seyahat #x yapılacak tır. Memieketi; işti mak için, Paris, Sotbonne; tatil kursları müdürü M Henri Goy adresine müracaat etmelidir. ler. Bir mektep ve bir ev tehlikede yanusta tecemmü ediyor, At. İas Okyarusunda bahri kuvvet bırakılmamıştır. Deniz kuvvet. lerinin ne kadar büyük mikyas ta tecemmü ettikleri - işitilmiş şey değildir... Amerikada Çin yüzünden Japonya'ya harbe taraftar olacak devlet adamı olmamakla da aşikârdır. Her halde Ja. pon — Amerika © münasebatı tehlikeli bir şekil“ almağa baş- Tadı. ,.* Japonya ile Rüsya ve Ame. rika'ın münasebatından Aksa. yı Şark meselesinin Cenevre'de ki safhasına gelince; buradaki vaziyet oldukça gülünçtür. Ja. ponya'ya geçen hafta meclisin 12 âzası © tarafından bir nota önderilmişti. Yani meclisin tam âzası 14 olduğuna göre, Japonyu ve Çin murahhaslari- Telefonlar çalısmadanda yazıy Bozukluk Nerede? Fazla yazan telefon meselesinde direk- törün ifadesi alındı ik “ 3 R imi, Ak a ; ME il İş Perri ei j 9 ni ii pl veriyor. Evvelâ 1: sie râr vermeğe adığı nı söylüyor. Karar Cemiyeti Akvam kararı olmak için 14 âzanın da iştiraki lâzımdır di. yor. Binaeneleyh kararı resmi telâkki etmiyor. Ve cevap mecbur — olmamakla ber, nezaketen cevap ve. bildiriliyor. Bundan son Ta da notanm yalıız Japonya. ya tevcih edilip Çine gönderil. memesine hayret ediyor. Ja ponya'rın tedafül vaziyette olduğunu o söylüyor. Ve asıl şayanı dikkat olan nokta, Çi- nin hükümet teşkilâtı olmayan bir memleket olduğunu ileri sü rüyor. “Halbuki gariptir ki, Çin yalnız Cemiyeti Akvama dahil değil, ayni zamanda meç lisin de âzasıdır. Çinin daveti üzerine martın üçünde, yani bu satırları yaz- dığımız dakika Cemiyeti Ak. beral rildi Bir . İzetenin haysiyet anali faz | bu derece lâübali olmağa hakkı olmasa gerektir. Ve isnat edi. | Şeker Ii Meselesi Alpullu davası 8 marta talik edildi İstanbul ve Trakya şeker fab rikaları Türk anonim şirketi çin kendisine celpname tastir & yin hasta olduğunu bildirmiş ve doktor Behçet Sabit Beyden mumaileyhin evinde tedavi edil mekte olduğuna dair verilmiş bir raporu hâkime takdim et. miştir. Bu rapor bulduğu zaman muhakeme ya- pılmak üzere davanm rüyeti 8 mart salı gününe bırakılmıştır. Cirkin bir isnat Dün gazetelerden biri seker meselesi hakkında bizce cürüm telâkki edilen bir isnatta bulun i | Buştur. Bu gazele şeker mese- lesi hakkındaki haberin ilk cüm lesinde diyor ki: “Şeker ihtikârı sabit oldu.” Bu, yanlış bir isnattır. Çün- n | kü eğer ihtikâr sabit olsaydı, mahkemeye müracaat etmeğe | bacet yoktu. İhtikâr olup olma dığı hakkındaki hükmü verecek olan mahkemedir, Mahkemeye intikal etmiş bir mesele hakkın da neşriyat yapmak esaser: ru değil Kaldı ki, hü baysiyetile oynamaktır. len iş cezai nakdi ve hattâ belki de hapis cezasını müstelzim bir sürüm olduğuna göre,mahkeme Mülkiyelilerin çayı Mülkiye mektebi talebe cemi yeti Mülkiye mezunları şerefi. ne bir danslı çay tertip etmiş. tir.. Çay aym sekizinci salı gü- hü akşamı Tokatliyan salonla. rmda veril ir, uğramaktadır. Şi Tekal lanması mukarrerdi. Eğ ika e bir değişik nin içtima etmesi lâzımdır. çak heyeti mumiyenin eğ isten ziyade müessir olacağı şüphelidir. Belki hararetli nu- tuklar söylendiğini i diz. Japonya'ya atıp tutulacak. Fa- kat gittikçe şu mahkemede ve Haydar Bey ifakat | bet kar, orlar mı? Petrol ve Benzin Komisyon raporunu yarın hazırlayacak Ticaret müdürlü, di malümata o nazaran petrol fiatlerindeki yüksekliğin sebe bi Romanyada petrol fintlerinde bu. sule gelen österil. dilen ikinci müdür Haydar Be. | Peticesi Kahve ihtikâri İhtikâr: tetkik için Vilâyette top- hana ommlayon dün takva işi hak kmda kararını vermiştir. göre komis. bakkında müs r. Bu o hasustaki mazbata dün Vilâyet makamına ve. prn müddekumamiliğe Bir kısım tacir hakkında da tah tanima Tüzem görülmüş Aldığımız. yon, bir kısım tüccar Otelcilerin istedikleri Ruhsatiyenin sınıf üzerinden alınması için müracaat ettiler ler cemiyeti, Ticaret iğündeki esnaf müraka. ba heyetine müracaatla, oteller den sınıf üzerinden cuma ruhsa tiye resmi teminini istemiştir. Cemiyet, ayrıca bele diyeye otellerin İistesini vermiş ve ber otelin aldığı ücretlerin a | mikdarını bildirmiştir. Bu sene otellerden cuma ruhsatiyesi va. ridatı safiyeye göre, 50 liraya kadar alınmıştır. Esnaf, sınıfla ra tefrik edilerek ruhsatiye res. mi vermek istemektedir. Cemi- yet reisi İbrahim Bey kendisi. le ruz. basit bir otelde Beyoğlunun en lüks bir oteli arasında resim #mikdarı itibarile fark yoktur. Bu haksız vaziyetin düzeltil. mesini istiyoruz.” Otelciler cemiyeti, bir tea vün sardığı tesis etmiş ve ni- zamnamesini esnaf mürakipliği ne vermişti. Nizamnamesi Gi tet N vaziyete gelecek otelci lere yardım edecek ve çok ileri faiz alacaktır. Teşekkür nım ziyar elimi dolayısilk taziyette bulunan akraba ve dostlarıma ayır ayrı teşekküre tecesürlim #ani ol duğundan snuhterem gazeteniz va- #rtesile cümlesine takdimi teşekkü- rat eylerim. man, üçüncüsü de nasyonalist ki | lerin namzedi, Ancak Hinden- Cemiyeti Akvam hilesi Çinlile- | burg'un kazanacağına emri rin en zayıf cepheleridir. ... On gün sonra Frene cümhurluğu için intihabat ya. pdacak. Hitler nihayet Sosya. emrivâ. ki nazarile bakılabilir. Üç nam. zedin alacağı reyler olsa olsa, Hindenburg'un ilk intihapta yani 13 martta reisicümkur ol- list Radikallerin namzedi ola, | 292102 mani olabilir. Çünkü ilk rak ileri atılmıştır. darülfünununda bir alarak Alman tabiiyetine geç- mesi mevzuu bahisti. Fakat darülfünundaki diğer profesör. xx (imi ülke lak ekseri; 13 martta bu ekseriyet o temin edilemediği takdirde 10 nisan--. tihapta kazanmak için mut. iyeti almak lâzemdir. da yapılacak ikinci intihapta en fazla rey alan nezmet reisi- * ler, bunun müessesenin haysi- cilmh lacağındı Hinden. yeti ile telif kabul söyleyerek itiraz ettiler. Ve ni- hayet Hitler, Brunswick hükâ- nın müzakerata iştirak etre-| vam heyeti umumiyesinin top | metinin Berlin'de zpümessilliği burg'un bu ikinci intibapta zanması muhakkaktır. Ahmet SUKRU #

Bu sayıdan diğer sayfalar: