4 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

4 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çocuklara, genç ve ihtiyari Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, verem hastalıklarına, yürümeyen, — çıkarmayan a Emiiyeğ Sandığı Emlâk Müzayedesi 5882 7411 Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde Cabi soka- mı, Neriman mi Bey. 1708 7843 Kadırgada Şehsuvar mahallesinde Cinci meydanı 1440 7854 11272 2908 00 7775 Kadıköyünde tuğlacıbaşı 1560 100 0864 m Kat'i karar ilânı MERHUNATIN CİNS VE 8 NEV'İLE MEVKİ VE 32 MÜŞTEMİLÂTI ei ğında eski 20 mükerrer ve yeni 32 numaralı ve iki yüz doksan arşın arsa üzerinde kâgir dört katta on beş oda dört sofa camekânlı daraça üç kiler iki taş lık üç merdiven altı iki banyo çamaşırlık bir mut- fak harici mermer antre (harice bir methali vardır harici antrenin üstü yukarıya kadar çıkma ve gık- malar birer tarafı balkondur) bir kuyu ve yüz yetmiş sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tama- 'H. tarafından bilvekâle Adnan Hil sokağında eski 2 mükerrer 2 mükerrer 2 mükerrer ve yeni 36, 38 mumaralı #ki yüz arşın arsa üzerinde bir katı kâgir iki katı ahşap olmak üzere dokuz 0- da dört sofa bir taş antre iki taşlık bir mutfak kur yu, odun ve kömürlük, iki şahniş ve yirmi arşın ar- sa üzerinde bir hamam ve 137 arşın bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin tamamı, Şükrü B. ile Fat- ma Zekiye ve Aliye Ayşe H. Jar. Beşiktaşta Cihannına mahallesinde eski ( Beşik- taş caddesi ve yeni Çırağan sokağında eski 7, 9, 11 we yeni 16, 18 numaralı 144 arşın arsa üzerinde kâ- gir dört katta 8 oda 3 sofa bir mutfak bir antre çini taşlık bir daraça ve yüz on alttarşın bahçeyi ve altında dükkânı havi tamire muhtaç bir hane- pin tamamı. (bir kuyu vardır) o Evdekimos Ef. Galatada Kemankeş Kara Mustafa Paşa mahalle- “inde Kara Mustafa Pasa ve Kılıç Ali Paşa cadde- sinde eski 87, 89, 91, 16 ilâ 26 ve yeni 119,1 ilâ 5 numaralı sekiz yüz yetmiş 121, 121—1 2, 22, 24, 26, üç arşın arsa üzerinde kögir iki katta iki dükkânı ve bu dülekânlarn üstünde gezinti mahalli altı 0- | da (odanın birinin içinde ayrıca ahşap camekânir bölme vardır) (odaların üçü çatı odasıdır) bir av- hi bir yazıhane bir musluk mahalli çatı altı galve- nizli saçla örtülmüştür. Diğer merdivenler ikinci kata çıkıldıkta diiekânların üstüne müsadif mahal bir kapısı olan büyük bir salon camlı çatı altı bu salonun üstüne müsadif olup koliler vardır. İki yüz altmış arş arsa üzerinde iki kısımdan ibaret olup birinci kısmı dört dükkân halinde dolma ve tamire muhtaç oda şeklindedir. Diğer kısım üç düldkân halindedir. Bu kısım da dolma ve elyevm vemini çimento bir garaj halinde kullanılmakta. dr. Ve yüz doksan bi r arşın arsayı havi esiki 87, 89, 91, 16, 26, ve yeni 119, IZİ, 121—1 2,22, 24, 26, sumaralarla murakkam han ve dekâkinin sekiz hisse itibarile beşer hissesi. Ayşe Pırlanta, Emi- ne Nimet Melek Neriman Hanımlarla Mustafa Ad 'nan ve Ali Ruhi Beylerle bitvekâle Andonya Et. mahallesinde eski çamur sokağında eski |, ve ye- Hu oğlu ve yehi yaverağa ai 35, 35 numaralı iki yüz yirmi beş arşın arsa ü- zerinde yarım katı kâgir iki buçuk katı ahşap ol- mak üzere üç katta on iki oda küçük ve büyük beş çatı odası iki sofa üç balkon öç methal 1 malta taş- hk diğer bir taşlık 2 kuyu otuz şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı, Ali Nihat | Abdullah Adnan Beylerle Dürüser H. sinde eski 55 ve yeni 49 numaralı üç yüz yetmiş beş arşın arsa üzerinde kâgir dalili ahşap üç kat- ta sahilhanenin bahçe etrafı bir metre irtifada çe demir çakıl taş döşelidir. Yalnız bahçe tarafın. koridor iki oda bir halâ odanın birinde mermer çeşme zemin katında koltuk mendiveni vardır. Ve koridordan camekânlı salona geçilir. Solada iki 0- da olup mermer merdivenle bir antreye inilir bu antrenin çifte İranatlı demir kapıdan denize met- hali vardır. İkinci kat camekânlı bir salon üstünde dört oda banyo mahalli bir alafranga halâ bir kiler üçüncü kat iki oda bir sofa biri büyük olmak üzere | üç dolap zemin kat üç oda bir mutfak mutfakta taşlık bir çeşme zemin katın koridoru çimento dö- geli mutfak tireste taşı döşeli taşlıkta iki tekneli sabit kazanlı , Bir iciler bir kömürlük bi- hanın tavanları karton piyerli ve makışlıdır. Kük hanlı bir hamam olup soğukluğu mevcut zemin katındaki odanm birinde rlıtıma methal vardır. Bahçe tarafında bir balkon etrafı demir parmaklı: | dır. Bahçede yalaklı havuz vardır ve bir su haznesi ve dört yüz elli bir arşın bahçeyi ve yarım masura suyu havi bir sahilhanenin tamamı, Madam At- rosini, Rumelihisarı Alitorlak mahallesinde Çeşme soka- ğında eski 40 ve yeni 20 numaralı yüz kırk atşın ar sa üzerinde ah$ap iki katta yedi oda iki sofa bir gezinti mahalli bir kömürlük bir mutfak bir şah- hİLLİYEY CUMA 4 MART HASAN 1932 7 mi a Tütün inhisar umumi addip(iğinlen; 1 — Şartnamesi dairesinde (500) kilo soda, (1000) &ilo Arap sabunu; 22-2-932 pazartesi saat 10,30, | 2 — Muhtelif şekil ve eb'atta (200) metre kalbur teli; 3-3- 932 perşembe saat 10,30. 3 — Tütün sandıklarma mahsus muşamba imâli için nümü- ne ve şartnamesine tevfikan (7000) yarda beyaz yağlı kana- viçe pazarlıkla satm alınacaktır. 5-3-932 cumartesi saat 10,30. Taliplerin yukarrda gösterilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen Galatada Mubayaa komisyonuna müracaatları. (546) Istanbul Deniz Ticaret Müdiriyetimizce mübayaa edilecek 20-30 ton benzin kapalı zart usulile münakasaya konmuştur. Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmü münakasa olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te yüzde 7,5 teminat akçe- lerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdiriyet İdare Şubesine müracaatları (üçüncü) defa olarak ilân olunur. (636) Tütün inbisarı umumi müdiriğinlen; ? Görülen lüzuma binaen: 1, — (40,000) klo Yerli nebati kolanın mübayaası 7—3—932 | & 2. — Habbe halinde (1000) kilo Sültürdö Potasyom ile (500) kilo Eter Sülfürik, (50) kilo hamızı kibrit, (30) kilo ha- mızı Tartar, (5) kilo Peridrol ve (200) kilo Nitrat dö Sudun mübayaası da 10—3—932 Perşembe günlerine talik olunmuş- tur, (566) Istanbul Evkaf müdiriyetinden : Hademei hayratın Şubat 932 vazileleri atideki tarihlerde hizalarırdaki numaralar mucibince tediye edileceğinden esha- bı vezaifin numaralarma göre şubelerine müracaatları ilân olu- (834) nur, 1—25 26—50 5175 76—10€ 101—12$ 126—1 151175 176—200 201—230 231 ve mütebaki numaralar 16 Mart 932 6675 Tophanede sakabaşı mahallesinde eski sakabaşı Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilâtı yazılı emvali gâyri menkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hiza- larında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür et- miş ise de mezkür bedeller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar (On beş) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 23 Mart 932 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'i kararları- ım çekikmesi tekarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda sa at on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat m0 Müdürlüğünden: Tarihi 6 Mart 937 7 ” 3 9 al 12 “ B i iy $ (gri, de eski 91 muk ve yeni 17 mumaralı yüzotuz arşm | arsa üzerinde zemin katı kâgir diğerleri ahşap ol. mak üzere iki katta zemin katında üç oda mutfak | taşlık orta katta (esas methal ba kattadır) oz) oda bir sofa bir sofa üst katta bir çattaltı geniş| sofa ve dört çatı odası bir dönüm üç evlek 20 ar.| İstanbul Hava müfrezesi kumandanlığından: Yeşilköy Hava mütrezesi binasının tamiri için talip olacak- İarm 3 Mart 932 tarihinde ihalesi icra kılmacağı ilân edilmiş ise de yevmi mezkürda talip zuhür etmediğinden yevmi ihale 10 Mart 932 perşembe günü saat 11 de tekarrür ettirilmiştir. Talip şın bahçey ve bahçede bir kuyuyu havi bir köşkün tamamı, Ayşe Fatma Servet ve Esma Macide Hanımlarla İsmaii Vehbi ve Mustafa Asım Beyler ve yeni camil şerif sokağında tarita, 332 ada altı numaralı mevkiinde eski 13 ve yeni 20 numaralı yüz kırk yedi arşın arsa üzerinde kâğir beş katta ve beş daireden ibaret olup ikisi ikişer üçü dörder oda birer sofa birer mutfak we öst katta büyük da- raça etrafr duvarlı (terkos suyu ve elektrik terti- batı vardır.) Bodrum katında beş kömürlük çara- gırlık halâ her dzirede birer halâ VE İki tarafa bi- cer çikma sabit kazan bir mozayik tekne ve beşin- ci katta dairelere taksim olmek üzere su deposu birinci katta bir kapıcı odasmı havi bağdat apar- tamanı namile maruf br a tamamı, Bedri Felek Hanrm Galatada Kemankeş Kara Mustafa Paça mahalle- sinde karantina sokağında eski B yeni 11 aumarak meodiven altı ilsinci kattan itibarca çıkma vardır. (Altında camiye ait halâ vardır.) Bir hanenin ta- a Jozet Etendi Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde karga 80- kağında eski 4 ve yeni 6 nirmaralı altmış arşın arsa üzerinde haricen iki ve dahilen &âğir iki buçuk kat ta üç oda iki sofa bir çikma bir çatıaltı mermer taşlık ufak malta taşmdan aralık ve samıç bir sa- hanlık bir körürlük ve kırk arşm bahçede bir k- yuyu havi bir hanenin tamamı, Mehmet Lütfi B. Ci Cl SANCI GEÇTİ R ALKOK YAKISI O OH, NE ALLCOCK"YAKISI SANCIYI İZALE EDER rai LR On EYİ LL aa olacakların Yeşilköy'de komisyona müracaatları, Edirne Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğünden: (827) mek üzere de her gün mektep idaresine müracaatları nur. (824) ş “. Devlet Demiryolları idaresi ilânları Kayseri Srvas hattı üzerinde bir köprülnüin mahalline çekil- mesi hasebile 8—3—932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9 — 3 — 932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrü- sefer etaniyecekleri ilân olunur. o (837) 1 — Mektep binası dahilinde yapılacak telvinat ve bazı ta- mirat “5187, lara (70) iuruş bedeli keşfi üzerine 4—3—932 ta- rihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle müna- şarttır, 5 — İhale 24—3—932 perşembe günü saat 14 te Edime Hü- kümet dairesinde icra edileceğinden taliplerin teminat mektu- bu veya mafbuzlarile birlikte komisyona ve şartnameyi gör- | İl olu- İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak perçin çivisi, hamal arkalığı, bezir yağı, beyaz sabun, kaol, maden vidası, hamızı kibrit, dekistirin, bezli zımpara kâğndı, saat yağı, kükürt, oto- jen için pirinç kaynak tel, silindir ve motör yağı, zeytin yağı neft yağı, vemik, teneke levha, cilâk çini, aptesane taşı, kep. şun boru ve saire gibi (80) kalem muhtelifülcins malimmenin pazarlığı 7—3—32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılma- caktır. Bu baptaki müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11,30 a kadar mağazada ispatı vücut etmeleri ve tahriren fiyat venmeleri pazarlığa ar- konulmuştur. 2 — Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe İ İ niye caddesinde Vezir hanında mah GRİPE KARŞI bn Ucuz ilaç MARTEL Konyağıdır (Üç yıldızlı ve yahut V.S.O.r) Ecnebi memleketlere giden tüccar ve kata konmereiyal Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) Travellers (Seyyah'a çek- leri) satar Liret, frank, İngiliz lirasi veya doları frank olarak sa alan bu çekler sayesinde ne- seye gitseniz paranızı kema- li emniyetle taşır ve her za- man isterseniz dünyan her arafında, şehirde, otellerde, sapurlarda trenlerde bu çek- eri en küçük tediyat için rakit makamında kolaylıkla “ip ve ihtas edilmiştir. Üçüncü fcra Memurluğundan : Bir borcun temini için Nurüosma- uz ve paraya çevrilmesi mukarter kırepdöşin sarma ve masura maki- nası 7—3—932 tarihinde mahallinde Askeri ihtiyaç için 80 kara- vana almacaktır. İhalesi 26 — 3—932 cumartesi günü saat 1S te komisyonumuzda yapılacak tir, Taliplerin şartnamesini al- mak ve nümünesini görmek Ü- zere her gün ve aleni münaka- sasına iştirak edeceklerinde yevmi muayyeninde köomisyo- numuza müracaatları. (108) (828) Foto Ferit İbrahim 1L 1 RADAN 6 pasa ve İ Fotograf Diğer fotograf ve boyalı resimlerde © * 25 TENZİLÂT Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 48 İstanbul Tapu Başmemurlağun- dan: Çasşıyı Kebirde Hüseyin ağa maballesinde yol geçen hanı deru- nunda atik 16 numaralı bir edet ü- tücü gediği Emine Hanım uhdesin- de iken 10 Kânünmevvel 31$ garibin de Dersaadet mukavelât muharrirlis ği vasıtasile Hatice Halet Hanım tü rafından haciz vazettirilmiş ise de; ühiren işbu dairenin muxmelâtınt ik tihlâf eden Mahkemei Asliye Üçür cü Hukuk Dairesince haciz vaz&- dildiğine dair bir kayda tesadüf € dilemediği bildirilmiştir. Mezkür haciz hakkında alâkadaranın bir y

Bu sayıdan diğer sayfalar: