4 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

4 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MiLtiıkT CUMA 4 MART Vapurcular Hey'eti geliyor | Birinci sahifeden geçen yazılar | MERE ZE Ma ZE Gal MR, 0 iv Gi ğe 2 AM Sinema -Tiyatro Bugüm matine saat: 15,30 da vE suvane Saat 21,30 da Jandarma Satınalma Komisyonundan: Tozluk ve serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisenin imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nü müne, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti- râk için de 19 Mart 932 cumartesi günü saat on beşe kadar Ko- | Eyüpteki ev (Başı ) inci sahifede) Japonlar Changhai cıvarındaki muhasamatı tatil ettiler İstanbul Belediyesi Heyet teşkil edilecek şirket hakkında | | | lar iyapmakta olan heyet bu gün avdet edecektir: Heyet An karada bu mesele hakkımda İk- tısat vekâleti ve muhtelif ma. kamlarla temaslarda o bulun. muştur. Aldığımız malümata Türk yüriy luğunun tekâmül ve inkişafıım temini için kara sularımızda ve harici seferleri idare edecek bir sezaran, heyete şirketin teşkili için teşebbüsat- ia bulunması bildirilmiştir. Va purcular birliği hukuk müşaviri heyetle beraber e Ankaraya gi den Arifi Bey şehrimize avdet etmiştir. Poliste Bir kız Yandı Yatarken mangalı açık birakmış © Taksimde Macar caddesinde Bilezik sokağında 61 numarali banede Zemin katında oturan 63 yaşlarında Bedros kızı Vir- dak, gece uyurken mangalın. Tayan kıvılcımlar yorga- | na sirayet etmiş, bu suretle tu- tuşarak vü ünün o mubtelif yerlerinden yanmıştır. Yaraları tehlikelidir. Sürp Agop hastaha esine kaldırılmıştır. Sekiz el silâb Taksimde Anber sokağında 8 numarada Naciye isminde bir kadının evine giden Kâmil ve arkadaşı Cemal ile, Naciyenin dostu Faik ile kavga çıkmış, ne ticede 8 el silâh atılmış, gelen polisler Kâmil ile Cemali yaka- Tamışlardır. Faik kaçmıştır. Kaçak konyaklar Karagümrükte Necmeddin isminde birinin bir sandık ka- çük Yunan konyağı götürmek- te oduğu görülerek yakalan. pençerelerden atmak suretile kurtu- labilmişlerdir. Hâdise Eyüpte pek çabuk duyal , polis komiserliği derhal itiniye Munabilmiştir. Görülen lüzum üzerine © sırada. ki evlerin tahliyesi takarrür etmiş- tir. Gümrükteki Mahkeme (Başı 1 inci sahifede İle gelen eşya manifestosunu gümrüğe verdiği zaman mani- festoda 65 balye kâğıt kaydet. miş, fakat gümrük antreposu- na 63 balye teslim olunmuştur. İhtisas müddejumumisi bu işin kaçakçılık kanununun tatbikın- dan evvel vuku bulduğunu söy leyerek - evvelemirde tahkikat hâkimine tevdi edilmesini talep etmiş, talebi vaki kabul olun- muş, muhakeme cumartesi gü- üne talik edilmiştir. Diğer da- İn da maznım Seyrisefaini cep Kâmildir. Recep Kâmilin üzerinde rüsumat memurla: dört tane ipekli kadın başörti İsü bulmuşlar ve müsadere et. İmişler, Recebi de mahkemeye İ vermişlerdir. Recep isticvabın. da: — Ben üzerim (aranmadan evvel bu dört başörtüyü vapur- da bulduğumu memur beylere haber verdim, demiş, fakat şa- hit sıfatile dinlenen memurlar bunun aksini söylemişlerdir. Muhakeme bu dört başörtünün fiatinin tahkiki için pazar günü ne talik edilmiştir. Memlekette Kırklarelinde Komünistler Üç kişi maznunen tevkif edildiler Komünistliğe (ait bazı fikirleri muhtevi beyannameler meşri ve pro- poganda icrası gibi | hareketlerden maznun olmak üzere Kırklarelinde mukim makinist Faik usta ile zabıt kâtibi Cevat ve Edirne Ziraat Ban- İzmir vapurunun aşçı çırağı Re! müşter. Konyaklar müsadere €- dilmiştir. Necminin arkadaşı Abdi aranmaktadır. winde de bulu! olmasıdır. Bu mesele hakkında iki haftadan beri zabıta tarafından takibat ve tabkika ta devam olunmakta idi. Mevkuflnra ait evrak dosya ya- Tıp talebe yurdu hadisesi Leyli Tıp talebe yurdundaki bâdise tahkikatma Sıhhiye ve- kâleti müfettişi umumileri Bür ban ve Sabri Beyler tarafından dün de devam edilmiş ve bazı- Tarmın ifadeleri alınmıştır. Bür han Bey muharririmize, müfet- tşlerin fezlikelerini vekâlete vermekle mükellef olduklarını söylemiştir, Tahkikat birkaç güne kadar ikmal edilecektir, ——— Nail B. hakkındaki tahkikat © Zimmetine on bin lira geçi- Yen belediye mutemetlerinden Nail Bey hakkındaki tahkikat ikmal edilmiştir. Müfettişler tühkikat evrakmı başmüfettişli ğe vermişlerdir. Belediye bu ra poru memurin inzibat komisyo verecek ve ayrıca da mah ye müracaat edilecektir. Halkevinde güzel san'atlar Güzel san'atler müntesipleri bugün öğleden sonra Halkevin de içtima ederek idare heyeti intihabı yapacaklardır. Yeni neşriyat mel Mektep Güzide O muharrirlerimizin yârdımile neşredilen Mektep mecmuasınm 10 uncu sayısı dün çıkmıştır. Bu sayısında kıy metli makaleler vardır. Tavsiye ederiz kında sit olduğu mahkemeye verile- cektir, Bitliste menenjit Bitliste de menenjit hastalığının a'tında öldü Elizizden bir saat mesafede Mü- çocuk sira altında alip ölmüştür. Bir mektep müdürü takdir edildi nrmdı. Rebin Hanım yatağından fır. hyarak feryadın geldiği tarafla koş- muş, öldürülen kadının kanlı cesedi ile karşılaşmıştır. Katil de elinde bi- çak olduğu halde cesedin başında duruyordu. Rebin Hanım büyük hir itidal ve sükünetle hareket ederek hâdiseyi talebeye işittirmemeğe muvaffak ol. duğu gibi, ittihaz ettiği tedabir saye İ sinde katili de o anda polislere ya- kenlattırmıştır. Maarif Vekâleti Rebik Hanımın ba hödisede gösterdiği iti ve iyi idareyi son derece beğenmiş ve ken- disini bir takdirname ile taltif etmiş tir. Rebia Hansmefendiyi tebrik ede yiz. Kiralık sinema İzmirde Birinci kordonda kâin marif “Sakarya, sineması kiralık. tr. Arsu edenlerin İstanbul Beyoğ- Mu posta kutusu No 2092 müracant- ları (Başı 4 inci sahifede) Cemiyeti akvam umumi heyetinde CENEVRE, 3 A.A. — M. Ban- <our'un talebi üzerine bugün seat 11 de açılması icap eden — Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin fevka- Jâde içtima: sant 15,30 » tehir edil diğinin ilân olunması takarrür et. miştir. Belçika murahbası M. Hymans'- ın reylerin ittifakı ile reis intihap © dilmesi kuvvetle nmuhtemeldir. Mur maileyh, kısa bir hitabe irat edecek ve müteakiben beyet, reis vekilleri- Bi intihap Ğ Öğleden sonraki celsede M. Yen, Cemiyeti Akvam umumi beyetinin içtiman davet edilmesinden ibaret © lan bu istisnai uşule müracaat etme- sine eaik olan esbabı izah eyliyecek- tir, M. Sato'nun bu izahate hemen ce- vap vermesi muhtemeldir. Japonlar hedeflerini elde ettiler LONDRA, 3 ALA. — Changhai'- tarafından saat me çekilmiş o bulunduklarından ber türlü askeri harekâtın duracağını bil dirmiştir. milel mntakanın cemubunda bulunan bir Çin şehri olan ve dün Çinliler tarafmdan © tahliye edilen Japonlar Chapsi'de ŞANGHAY, 3 bahriye kıtaatı Chapef'i işgal İ lar. Ve mezkür şehirin idarei mülki. vesinin tanzimile meşgul bulunuyor Bir taraftan ileri hareketi ŞANGHAY, 3 A.A. — Japon karargâhının bir tebliğine nazaran Japonlar Kiang Wan'ın dört mil gar- bında kâin Tazang şehrini tamamen işgal eylemişlerdir. Çin iler ricat ediyorlar ŞANGHAY, 3 ALA. — Rewter Ajansı bildiriyor; 19 uncu Çin ordu- i çekilmekte vi Sanzuy'a geri LONDRA, 3 A.A, 'hanghai'- dan Reuter ajansına bildiriliyor; Je- meral Shi te'nun kumandası 8-1 tındaki muhtelit va, saat 8 de Man zinng'ı işgal etmiştir. Çin kıtmatı, Tehen-Zow'u tahliye etmiştir. Nasıl ricat ettiler? MOSKOVA, 3 A.A. — Tas A- iması bildiriyor; Şanşhaydan bildi- rildiğine göre Japon kıtaatmın her türlü fenmi vesaiti askeriyeyi istimal ederek yaptıkları şiddetli hücumlara İ mürekkep yeni lotaatın Yu” vudundan sonradır ki Japonlar Çi iler. Çin kiza “kamal İk zamla rie'at ediyorlar, Japon tay; releri Şanghay - Nankin De mu ve Sapci-Tasak Kontin Ninnsen Sırp eden 5 Sırp parasını taklit eden ve piyasaya süren 50 kişi yakalan mış, adliyeye tevdi edilmiştir. Müddeiumumilik tarafından is- tintak hâkimine verilen bu elli ler. Tahkikata istintek hâkimli yi tarafından devam edilmekte Yangında kast olduğu anlaşılıyor Dünkü nüshamızda Mahmut paşada 3 Şubat akşamı zuhur we mi sele Em ten yapılmış ası ihtima- Kine mehi ssüldekmnmlik ve rafından tahkikat yapıldığın- dan bahsetmiştik. Yapılan tah- kikat neticesinde bu yangının kasten ika edildiği anlaşılmış ve mağaza müsteciri İsrail E. fendiyle ve adamı olan İsak Ef, tevkif edilmişlerdir. Tahkikat henüz bitmemiştir, devam et. mektedir. Nişantaşı cinayeti Bundan bir müddet evvel Ni dan Reuter ajansma bildiriliyor: Ja-.| A.A. — Japon | karaya bavalisile 19 uncu Kanton ordusu ân harbi; karargâhı olan mek için yapıldığını ve Japon top- çularımın mütemadiyen ateş altında bulundukları Şapei ehalisi gülleler- den kurtulmak için imtiyazlı mınta- kaya iltica etmek istedikleri zaman Avrupa'lı kıtaat tarafından üzerleri- ne ateş edilmek suretile men olün- duklarmı yazıyorlar, Çarşamba gününün vakagii olan jeneral Tsafın Çini kuvvetleri. ne umum tahliye emri vermiş oldu- ğu zannolunmakta ve Çin kıtaatı in- Gizam dahilinde tahliyeye devam ey- lemektedir. Japori kıtantı, 6 kilemetre ara İ- le Çinlileri takip etmekte iseler de ateş etmemektedirler. Bu ricatin Çin kıtaatının yorgun kuğuna ms yoksa mevzii bir itilâfa mı hamledilnesi lâzım geleceği hu- olan Japon takviye kıtaatınn Voo- sung'un şimalinde kâin Liou-Ho'da hı doğru göstermektedir, ih inci şekli izah ta yabana atılamaz, günkü dün alışam amiral Kelley'in teşebbüsü üzerine Kent zırhlışmda bir konferans aktedilmiştir. Bu konferansın bir müncer olduğu söylenmektedir, bu itilâfna- me ahkâmı mucibince Çin kıtaatı şimalde Kiam-San'a ve cenupta Fran takasma 1 kilometre mesafe- in Tehiang'n kadar çe- ilerin dün sabah Hang-Chow a şimendiferle ve bomba atmaksızın takip eden Japon tayyarelerinin ne. sareti altında Lanshona | terianesi malzemesini nakletmeleri, bu sabah sant 3 de Zan-Ziang umumi karargi hının Çin jandarma teşkilâtının he- men i emrini o vermesi Çinlilerin çekilmesinin bir itilüf ne. Ücesi olduğuna dair olan fikri takvi- ye etmektedir. Kent zırhlısında husule gelmiş | ketmekte bulunduğu rivayet © edil. mektedir. Rus - Jopon münasebatı MOSKOVA, 3 A.A. — Tas Ajan w bildiriyor: Beyaz Ruslar o Şarki Çin şimendiferleri hinmsı önünde ye- niden hasmene nümayişlerde bulun- muşlardır. Nümayişçiler arasından Sovyet tabanar aleyhinde tehdit ses- dei iel il. kimle ve ewya ismile Japon gazetesi Rus mültefileri murahbaslarının Ja, pon konsolosbanesi kâtihi tarafından kabul edildiklerini yazmaktadır. Mahkemelerde arasını taklit 0 kişi tutuldu Adliyede isticvap altına alındı barremi öldürmekle ve Necati. yi öldürmek kastile yaralamak tan maznun İbrahim oğlu Ha. sanla Salih oğlu Habibin muha kemelerine dün ağırceza mahke mesinde devam edilmiştir. Dün kü celsede hâdiseyi işiden bazı şahitler dinlenmiş, vak'ayı gö- ren iki şahidin de celbi için mu hakeme başka güne bırakılmış. tır, “Esrar ka akçıları Esrar kaçakçılığı yapmak. tan maznun Cevdet ve Niko. nun muhakemeleri dün ağırce- za mahkemesinde intaç edilmiş İtir. Muhakeme neticesinde Cev det iki ay bir gün hapse, Niko da 7 ay hapse mahküm olmuş. tar. Genç katilin cezası kıtaatını mağlüp etmiş | birinci şekli iza- | unmamafi YALOVA TÜRKÜSÜ Musikili ko - medi. Bestekâr; : Ha- san Ferit, ŞehirTiyafrosu Nakili 31. Ga» HA ” in Fiyatlarda zam yoktur. Yakında: KAFATASI, TASI, KAFATASI. KAPA- — RAŞIT RİZA TİYATROSU Bugün gündüz saat 15 te SERSERİ Piyes 4 perde Nakleden: MUHTAR Bey Akşam saat 21,30 da TAŞ PARÇASI — KILIBIK Yarın akşam: DEMİRHANE MÜ. DÜRÜ. —m— ECONOMOU OPERET HEYETİ FRANSIZ TİYATROSUNDA Bugün birinci matine saat 14,30 da SULAMİTİS İkinci matine saat 18 de GYNEKES, GYNEKES Akşam suvare saat 21,0 da HOROS TİS TİHİS Yarm akşam büyük gala olarak TA S5 BOUBOUKİA KADIKÖY Süreyya sineması Mevsimin en yüksek filmi olan Beyaz gölge Rapel Torrel tarafından Zayi — Haydarpaşa Gümrüğüm- den 24—8—1931 tarihli ve 152992 No. Jı 277 Lira 68 kuruşluk bir kıt'a gümrük makbuzunu zayi “eyledik Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. misyona ruracaatları. (712) Usküdarda Altıncı İcra Memur luğundan: Nişantaşmda Haci Emin efendi Sokağında 48 - 2 No Ziya Bey apar tımanın beşinci katinda mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul mutevef- fa Pirdes Hanım veresesinden Atif Bey ve yine mahalli mezkürda Şem- settin Ziya Bey mahdumu Mahrut Bey ve Şişlide Mayitap sokağında 44 No İbrahim itri apartımannda müteveffa Feridun Bey zevcesi Na- zime Hanıma: Muteveffa Hiristaki Nikolaydis veresesi mhdumu Nikolaki ve kızı Müryâ Hanımın bihasebil verase mulga mahkemci asliye beşinci bu- kuk dairesinden istihsar edilip mev- raya vazeadilen 10 mart 3Al ta- rihli ve 158 No lı ilim mucibince müverrisiniz mnteveftiye Pirdes Ha- namm hâl ve hayatında müddeilerin müverrisi Hiristaki efendiye bir kita dayin senedile istikraz © eyledikleri 1500 Türk lirası mukabilinde Bü- yükadada Büyükada camii mahalle- sinde atik © Yeni Baça Çakir Cedit Çakir çı sokağında atik 12 ce. dit 44 - 1 No h maa müştelâr köş- kün beybilvefa suretile dayin ahde sine ferağ eylemiş olduğundan alaca ği olan bin beş yüz biranın mürrisi- niz Rirdes Hasım terekesinden ol- mak üzere maa İsiz ve mesarif tahsi- Mine karar verilmiş ve merkür ilâm üzerine tarafınıza tebliği icabeden ihbarname ikametgâhmızın meçhul. yetine binacn tebliğ edilememiş ol- duğundan ilânen tebliğat — icrasına karar verilmiştir, tarihi ilândan iti- baren bir mah zarfmda 341 - 5099 No dosya ile daireye müracaatla ia nünen şâyani kabul itirazmız var ise İ dermeyan etmediğiniz taktirde hük- mü ilim bilriza infazdan imtina et- miş addolunarak müamelei kanuniye | ifasma tevessül edileceği malüm ve 1 inci ihbarname tebliği makama kaim olmak üzere ilân olunur, Anadolu Çimentoları T. A. $. na- | mına İHSAN RASİM ve ŞERİKİ Usküdarda Istanbul Altmcı Tera Memurluğundan: Nişantaşmda Hac Emin Efendi sokağnıdan 48 - 2 No Ziya Bey apar umanında beşinci katında mukim ö- ken elyevm ikametgâhı meçhul mü- teveffa Firdevs Hanım © veresesin- den Atıf Bey ve gene mahalli mez- kürda Şemsettin Ziya Bey muhdumu | a TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Türkiyede Yangın, Hayat, Nakli- yat, Kaza sigorta işlerile çalışmak üzere kanuni hükümler dairesinde sescil edilerek bugün faaliyet halin de bulunan Anadolu Anonim Türk Sigorta şirketi bu kere müracaatla in da açacağı acentalığa şirket nama Yangın, Hayat, Kaza $ Mahmut Bey ve Şişlide Mahtap so: | 2 İtlerile meşgul olmak ve bu işler kağrıda 44 No, hu İbrahim ftri apar | den doğacak davalanda büttüm mah- tamanında mütevelia Feridun Bey) Nemelerde müddei müddeamleyh ve mon ER üçüncü şahıs sefatlarile hazır bulun Müteveffa Hıristaki Nikoladis ve, | TAK Üzere İstanbulda Banaf Ban- resesi mahdumu Nikolaki ve kışı | KASIN tayin eylediğini bildirmiş Marya hanımın bihasebilverase müll- —i vi sigorta şirketlerinin ga Beyoğlu birinci hukuk dairesin-| t€'t$ v€ #ürakabesi hakkindaki 25 en santa 29 eyl 839 tarih ve 279 | Haziran 927 tarihli kamumun bülküm No.lu istihsal eylediği ilâmda müri- siniz mülteveffiye Firdevs Harımın hal ve hayatında müddeilerin müver risesi Hıristakinin bir kıt'a müdaye- me senedi mucibince ahz ve istikraz etmiş olduğu 2000 adet “Türk birası mukabilinde Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde atik $ mükerrer ve ce- Git 3 mumarah © malimulhudut olduğu bir Okta ara ve köşkün — sibi hissesini © beybil. vela süretile daim uhdesine ferağ ve âhiren köşkün muhteris olarak arsa haline ifrağ ve hissedarların taksim ve dainin bu cihetten alacağı mukabi | İ lindelâ hakkı teminatı medyumun bis, Sci mukarreresi üzerine tarafeynin muvafakatile tahsis olduğu tebey- yün etmeyen ve müddeilerin dahi istihzaren tahlifleri icrâ kılınmış ol. makla müddeinin alacağı olan iki bin liranın müverriseniz Firdevs Ha mımın terekesinden olmak üzere ma sfniz ve masarif tahsiline karar ver- diği muharrer bulunmuş ve tarafını za tebliği icap eden ihbarnamenin ikametgâhnuzn meçhuliyetine bina- €n tebliğ edilememiş olduğundan tarihi ilânından itibaren bir mah zar tında 341 - 5098 No. lu dosya ile daireye müracaatla kanunen şayanı kabul bir itirazınız varsa dermeyan etmediğiniz takdirde hükmü ilâm bilriza infazdan imtina etmiş addolu rarak muamelei kanuniye ifasına te- vessüil edileceği malüm ve birinci ih barname tebliği makamma kaim ol- mak üzere ilân olunur, Jerine muvafık görülmüş olmakla ölân olunur. İstanbul Birinci İflâs Memurlo- Şundan: Bir müflis şirkete ait Tri- kotaj ve yazı makinaları şehri ha- in 10 uncu perşembe günü öğleden sönra Sandal Bedesteninde mezat dsiresinde açık arttırma İle satılar cağı ilân okunur, Emniyet Sandığı den: Süleymaniye Ayşe Kadın Mahal. Hamam sokak No. 12 de ikamet © den Baytar Kaymakamı Nimet Bey 21 K. Sani 931 tarihinde çocukları Muallâ, Süheyli Hanımlar ve Cez- imi B, amma sandığımıza bıraktığı para için verilen 16659 — 16660 — 16661 numareir bonoların: kaybet gini söylemiştir. Yenisi verileceğin- den eski bonoların hülemü olmayaca | Er ilân olanur. Müdürlüğün. İstanbul Üçüncü İcra Memurlu. ğundan: Mahcuz ve furuhtu ame karter bulunan uzun çarşı başında İktisadı Milli saraciye fabrikasında ganta bavul ve sairenin #—3—932 ta rihine müsadif Sah günü east on- dan itibaren satılacağından talip 6- lanların mahallinde memuruna mü- | racaatları ilân olumur. İstanbul İkinci İflâs Memurls- 928 senesi teşrinicvvelinde | mmm | dundan: Müflis Hatapkapılı evlât Mediha Hanım isminde 15 ya- İşmda bir kızı öldüren mi talebesi Tevfik Fikret Efendi. |pir mahkümiyeti temyiz mah. İ kemesi tarafından rakzedilmiş. hakeme neticesinde evvelce 15 ektep | seneye mahküm olan Tevfik Fikret Efendinin cezacı altı se- ne sekiz aya indirilmiştir. 5000 lira tazminat itesı karar; Kema şantaşında Cabi caddesinde Mu | ti. Yeniden cereyan eden mu. |kân hakidi. ları şirketine ait biri büyük biri kü gük iki kasa 10 Mart 932 perşembe günü saat 10 da asma altında 18-20 No. da ve gözlükler ve kopya maki- ması sayt M te Sandal Bedesteninde “PAMUK VE NEBATİ YAĞLAR SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ hissedaranına ilân Ticaret kanununun 36 cı ve esas mukavelenamesinin 47 inci madde- leri ahkâmma tevfikan Pamuk ve Nebatf yağlar Sanayii Türk Ano nim Şirketinin Hissedaran heyeti umumiyesi mevaddı stiyenin müza- keresi zımnında işbu Martın 23 ün- cü Çarşamba günü saat 11 de Şir- ketin Galatada Bahtiyar Hanında kâin merkezinde sureti adiyede ak- ti içtimaa davet olunur 1 — Meclisi İdare ve murakıp ra porlarımın istimar, 2 — 1931 senesi höseisimin tasdi- ki, mezkür sene netaicine dair Mec- isi İdarenin teklifi hakkında itti- bazı karar ve Meclisi İdare nın tebriyei zimmeti, 3 — Meclisi İdarenin tecdidi, 4 — Meclisi İdareye hakkı huzur miktarmın tayini, 5 — 1932 senesi için bir murakıp azası tayini ve ücretinin tesbi takdirinde icrayı vozife* zere bir ihtiyat murakı 6 — Gerek şahsen na ve gerek sair şirket si İdare azası yahut müdürü sıfatile akti metmele hususunda Meclisi İdare azalarını tası müsaade Esat mukavelenamesinin 52 inci maddesine tevfikan Iakal 50 hisse ya bilveki eden hissedar: cdatr içtima güni iüakel bir hafta evvel Galatada Şir- ketin merkezi idaresine meleri izrm gelir. her biri himmedaran ine dahil diğer bir zatı tevkil edebilir. Hisse senedatı man tevdi olunduğuna dair mücsse- satr maliye tarafındrn muta vesika Mar içtimas urumide hazır bulun. mak üzere mevdu ; hisse senedatı gibi kabul olunur Meclisi İdare —— ——— Usküdarda Istanbul Altıncı Ters Memurluğundan: Nişantaşında Haci Emin ef sokağında 48 - 2 No. İ: Ziya Bey partımanının beşinci katında mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul mü, tevefta Firdes Hanım verestsinden Atif Bey ve yine mahalli mezkürda Şemsettin Ziya Bey mahdumu Mah mut Bey ve Şişlide Maytap sokağın- da 44 No, İbrahim itri apartımanın- da muteveffa Feriğim Bey Nazima Hanıma, Muteveffa Hiristski Nikolaydis veresesinden mahdumu Nikolaki ve kızı Marya Harımm bihasebil ver: se mulga mahkemci asliye hukuk dairesinden istihsal eyledi di beşinci 10 mayıs 341 tarih ve 155 Nohi- lâm mucibince müverrisiniz mutevef fiye Firdes Hanımın müddcilerin mü verisi Hiristaki efendiye bir kite mudayenc senedile istikraz eylediği 2500 Türk kirası mukabilinde büyük adada Büyükada camii mahallesinde atik Yeni bahçe Çekir cedit Servili sokağında atik 1? cedit 3 Noh maa müştemilât hanenin beybilvefa suretile dayin uhdesine ferağ edil miş ve işbu deyinin tediyesine ke #1 olduğunuz mezkür 2500 Tiran. müverrisiniz Firdes Hanım tereke- sinden olmak üzere ma faiz ve mes rif tahsiline karar Verilmiş ve mez. kürilâm içraya vazedilerek tarafımı. £a tebliği icap edip ihbarname ika- metgühmizın meşhuliyetime binaen tebliğ edilememiş ve ilâncn tebiizat icrasma karar verilmiştir. Tariki i- Mindan itibaren bir mah © zati 341 - 5097 No dosya ile daireye bil mürecaat kanunen şayan: kabul bir itirazınız var ise dermeyan etmediği niz taktrde hükmü ilâmi bilriza in- fazdan imtina etmiş (o addolunarak muamelei kanuniyeye tevessul edile ceği malüm ve birinci ihbarname teb liğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur, Kadıköy İcra Dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz olan kcwsol perde çini soba ve saire 14—3—937 tarihine müsadif Pazartesi günü sa- at 13 ten 16 ya kadar Erenköy çarşı yerinde satılacağından talip olanla rm tellâliye ve ihale pul bedelleri müşterisine ait olmak iizere orada bulutücak memüra müracastları i-

Bu sayıdan diğer sayfalar: