4 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

4 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 nı aa MİLLİYET'CUMA 4 o MART 1952 PHILIPS'ın En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. “Alın! Tecrübe Edin! “Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiat: 225 Türk lirasıdır. 8 MERE e vi r — . i La “e. m 5 EEE EZ ie iğ e na pr. Gel Tevfik gan» KOCATA y <A, İpekli kumaşlarda en mühim bir 1 İmar e Her gün saat 14-18 a içen evlere TİFO girmez Her de fiatı evinize teslim da 50 k e übürlere, bandrollara mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! 1 — 122 le Mele Değ Gü Kamil SM BÖ, Ga Cilt ve zührevi hastalıklar mü- ÜDEKİŞ “© Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM mama Giripe Karşı m Korizal ( KoryzaL ,Giereke Filmi En son tatbik sahasına konu- Jan makinalarla mücehhez as- Hereke'yi sinemada göreceksiniz. Hi bir > ve kumaşlarını ii kullağdığınız mem- umaş fabrikası olan Solmaz Kullanınız Hereke'nin Bütün İmalât Safhalarını Gösterir Film İ ! bu hafta OPERA'da (Moskova Çocukları ) Boya Nezlenin filmine ilâveten gösterilmektedir. Görmeğe » gitmeyi unutmayınız. Fabrikası Düşmanıdı | leketin medarı iftiharı ve en mütera! fi Avrupanın en mükemmel alım satım merkezi ve İ3ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel e sergisini er Tezanede Bulunur “Tesis etmiştir. (İpekiş) in en- fes kumaşları işte bu fabrika: 5 da boyanır, Bu kumaşlarda: 1 — Boyalar sabittir, kat'iy- yen solmaz; i izyaret ediniz. 8 ilâ 12 Mart azimet ve 13 ilâ 26. Mart avdet için bilet 2 — Boyalar hiç'bir zaman ; ler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya | sefaretanesinden al» “çıkmaz. Dr. HORHORUN nabilir. İştirak kartları ve tenzilâtlı biletler almak için umumi mü. messilleri Galatasarayda “ NATA” seyahat acantasma müracaat, Gigi Bağkadıyı Gi kara Telefon Beyoğlu 4914 , dalgalı bir manzâra Arzetmez, * kumaşın her. yeri ayni derece |. de boyanmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve mo danın en cazip renkleridir, 5— Renkler, bütün dünya he temas hâsıl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Bo- yama ameliyesini mütehassıs- Jar bizzat yaparlar, ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi : | Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 a | Bursa Vilâyeti Muhasebei Ankara - Ereğli hattı Hususiye Müdiriyetinden: | İnşaat üçüncü şube mühendisliğinden: Bursanın Uludağında İdarci hususiyece | inşa ettirilmiş ve | © 933 senesi Mayıs sonuna kadar hat için vapurlarla o Filyosa gtçen sene rağbeti umümiyeye mazhar olan Otelin icarı | Ni- çıkarılacak olan takriben 7500 ton miktarında demiryol ve de- san 1932 tarihinden Teşrinisani 1932 gayesime | kadar sekiz ay | mir köprü malzemesi ve teferruatının Filyosda vapurda supa- müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Otelin elektrik tesisatı ve | lan olarak mavunalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ve depo teshin levazımı mevcuttur, Ve mobilyası da tamamdır. Ancak | mahallinde tahliye ve İstti işleri kapalı zarf ueulile münaka- mevcut yatak yorgan ve matbah edevatı gibi eşya sabık müs- | saya konulmuştur. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bul tecire sit olup otel yeni müstecire ihale olunduğu — takdirde | duğu 17-3-932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar mezkir eşyayı sabık müstecir maliyet fiatmın yüzde 10 noksa- minakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif ile yeni müstecire devredecektir. İhale muamelesi 20 Mart | mektuplarile muvakkat teminat zaflarmı Zonguldakta Üçün- 1932 pazar günü saat 15 te Bursa Daimi encümenince yapıla. | cü Şube Mühendisliğine usulen & tevdi etmeleri ve tafsilât ai- caktır. Müzayedeye iştirak edecekler teminatı muvatkate pla- | mak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdiriyetine rak 100 lira depozito ita edecektir. İcarına talip olanların (ve | ve kezalik Zonguldak'ta Şube Mühendisliğine müracaat etme daha fazla tafsilât aknak istiyenlerin Vilâyot Encümeni dai- leri ilân olunur. o (651) iy ayalar doğyoda diğ ruya İngitere'nin en mü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: