31 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

31 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pi E © TARİHİ TEFRIKA:52. 2) > May İttihat ve Terakki! (BAHAEDDİN ŞAKIR BEYİN BIRAKTIĞI VESİKALARA GÖREY ©» Diyarıbekir kıtalinde Enis Pş.nın kabahatı neler olabilirdi? İşte bu Azimet Bey öyle bir | bilenlerdenim. Onların veliahtla © yadigârdir ki Diyarıbekir ahalisi- © ni soyup Sıvas vilâyetinde cesim cesim çiftlikler satın almaktadır. Her halde vukuata başlıca sebep bu herifin yağmacılığı o olmuş- tur. Eğer Azimet Bey arzu etmiş olsaydı, vukuatın evvelce önünü almak imkân dahilinde idi. Hiç olmazsa vilâyet halkı bu Ür zarar ve ziyana duçar (olmazdı Eğer arzu ederseniz vali ile kon- #olos arasındaki brüdetin hakiki sebeplerini Diyarıbekirden tahkik edeyim. Fakat cevabım gelmesi iki buçuk aya mütevakkıftır. Enis paşanın bir kabahati varsa © da Azimet beyi yakayı müteakıp muhakeme altına aldırmamasıdır. Eğer aldırmış olsaydı bugünkü felâ ket başına gelmezdi. Her ne kadar Azimet Bry İstanbuldaki hempala- rırın yardımile yakasını adalet pen çesinden kurtarmağa muvaffak ola bilirdise de hiç olmazsa Enis paşa da kendisine karşı yapılan isnatlar kurtulurdu. dan Diyarbekirdeki askerin miktarı ancak iki yüz k'şi idi. Enis paşa bu- kadarcık bir kuvvetle «bali nasıl teskin edebilirdi? Hükümet Diyar- bekirde bulunan askerin miktarını daha evvel azaltmış olduğu için a- haliyi müdafaai nefse doğrudan doğruya hükümet mecbur etmiştir. Ortada hükümet namına bir kuv- vet görülemey'nce kıtal üç gün de- vam etmiştir. Burada Enis paşa i- cin ithama medar olabilecek bir şey daha vardır ki o da etrafta v kuat başladığını ve tekerrür ni ni söndüğü ve işittiği için D bekirde de öyle bir isyan çıkacağı na emin olması idi. Böyle olduğu halde Diyarbekirin muhafazası için hükümetten neden kâfi miktarda asker istemedi? Benim işittiğime göre o istemiş ama hükümet göndermemiş. Ken- disinin asker istediğine dair çekti- ği telgrafların numaraları elde e- dilmiş olsa, o vakit Enis e gele mü beraat eder, Hanlı ahalisinin fikri Fa's EŞ ekimle çe Aziimst bey aleyhinedir. Çünkü vukuat esnasın- da birçok İslâm evleri de yağma edildi. Şimdi buna ne demeli? Hası İı bu vukuat sırasile | tasnif edile- cek olursa Enis paşa için güzel bir beraat vesikası meydana çıkar. Fa- kat işi kuvvetleşt'rmek içi - Bin İstanbula ie ların bir veya ikisi elde edilse çok mü- kemmel « Eğer zabıta fe. sadın zuhurunu kolaylaştırırsa vali abilir? Hattâ şehirde ahali Bi keserken zabtiye kuman- danı şehrin bütün zaptiyelerini a lıyarak yalnız ermeni ien birisinin konağını abluka Sleek) kurtardı, Bu hizmetine mükâfat air © ermeniden iki bin lira ak ül Ganim efendinin “Osmanlı Sul. tanları,, isminde bir kitabı çıkmış. İki buçuk frangın varsa ver de al bana gönder. Posta parasile bera- ber ne tutarsa sonra yol lara da kar yağdı. e kiglldee ukarıki mel 20 şubat 1901 de yazılmıştı. Bu tarihten dört gün sonra İshak Süküti Bey, Pariste doktor Nâzım beyden aldığı cevap üzerine yazdığı diğer bir mektu- bunda A: i, genç Türkler olacaktır. ç bo — bir vilâyette valinin icra | | münasebete girişmiş olduklarma inanamam. Belki Abdülhamitten para koparmak için böyle bir sey ihtira etmişlerdir. Bir de kimbilir bizim şehzadeler böyle edaniyi bu- lup onlara iltifat eaerler. Zaten baska kimi (bulabilecekler? Her. halde şurası muhakkaktır ki değil yalnız Mitranların, onlara mensup olanların bile parmakları (Osman-! Jı)ya giremez. Şimdi o (Osmanlı) da o eski karışıklıktan eser kalma- dı. (Osmanlı) idarehanesi munta. zam bir şekle konuldu, hattâ konuş iyorlar. Pariste şimdi ne gibi dedikodu- lar işitiliyor? Şu: davulcular kim? Bunların maksatları nedir, ne olu- yor? Hele “Liberal Otoman,, fır- kası? Allah o emsalini müzdat bu- yursun ! İfrat ve mübalâğada acem- leri bile geçtik, ya İntikamcular,— Her tarafta herkes birer fırka teş- kil ediyor. Elbette ( bir güm gelir, bi hayırlı bir netice- esaslı metin bir Ben pesimist bir adamım. Mektubunun bir yerinde d'yor. sun ki: Herkes ben böyle düşünü- yorum, şöyle yapacağım diye sahi. bi zaman olan Abdülhamidin cin- netinden istifade ediyor. Onun istediği imseye söylemiyecek bir biz hale geldim.,, A kardeşim, mü- Salan doğruda Mk bu bi- zim için varit ildir. Başkaları- nın ötede Pe tutmaları sa hibi zamanın kulağına gitsin için. dir, bizi aklımıza gelenleri biri. mize söyliyelim ki bu gibilerin da- mına düşmiyelim. Makedonyada Bulgarların çek- tikleri merhamete şayandır. Fakat ne yapayım? Zaman bazan sırf ha- k'kat olanbazı şeylerin örtülme- sini istilzam ettiriyor. Çünkü Rus- yenın politikasına hizmet etmekten ben çok korkuyorum. Vallahilâzim, elime kalem aldığım zaman o ka- dar dikkat ediyorum ki aman Rus- yanın iddiasını terviç eden bir ke- lime yazmış olmıyayım. Burada soğuklar dehşetlendi. Hiç bir sene Romada böyle soğuk olmamış imiş. Kar pile bilmem ne haltetti. Bugün sıcak, yarın s0- uk derken sıhhatim cidden bozul- e Kemal bey meselesine ge- lince ben o mesele için daha bir hü küm veremedim. Eğer sırf Arna- vulluğun istiklâli için uğraşıyorsa pek beyhudedir. Fakat ben ondâ derin bir İslâmiyet — hissi görüyo- rum, Bu fikirde olan bir adam na- sıl oluyor da istiklâl hevesine kapı- Uyor, anlayamadım? Maamafih - | şimdiden hüküm vermeğe cesaret edemem, Çünkü zaman beni seri hükümlerimden dolayı o kadar ez- herşeyi dana çıkarır Çek sürmez, Tamail Kemal cen. i izim istediğimiz hükümlerden daha evvel kendisi hükmünü ver- dirmiş olur. Zaman acip şeylerin a- ei Bir de bakarsın ki bugün üm verdiğimi lı aki muhur eder ml sal Ben bu zat hakkında mükemmel beyanı mütalea etmek için hayli zaman düşünmeğe ve ta- savvuratımı tetkik etmeğe muhta- — Bitmı G ECNEB MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ Novo Yeme len : del — —— beğendiğine çok memnun oldum. hakikaten Onlar bitarafane ve ha- kikati hale göre yazılmıştı. Zaten bundan sonra (Osmanlı)nın mes- leki, umum mileltin menafiini dev- Ietin menafiile b'tarafane mezce- derek müdahaleden ibaret olacak- tır. Benim hükmüm böyledir. Bun- da tamamile muvaffak olunamayı- şma sebep benim iş başından uzak kalmağa mecbur olmamdır. Benim müneccim başlığımı isti- da ettiğimden bahsediyorsun. Bu- nu da kim icat etti ? Yoksa Sait böy m? Yoksa lâtife olmak üzere- mi yazdın? Eğer hakikaten böyle bir şayia varsa biraz tafsilâtlı yaz e ben de güleyim. anların ne matah olduklarını | yetini b: Sofyada çekmiştir, Ümeiyezie hükümet değiş melerinde hemen bütün esya fiyatları- man yükselmesi tabit bir Radisedir. Çün kü balanık suda daha iyi balık avlanır diye bir halk darbı meseli vardır. Yine bu defa kolay ve çabuk ka - için kullanılan istismar iştihaları Ve gimat. Peh tabüdir ki, birçok tektük vakalar Fakat bunlar kendiliğinden berta raf edilmiştir. Şurası anlaşılmalıdır. i, istismarın eski oyanlarına artık meydan verilmiyecektir. Kolay ve ça buh kazanmak için haris solanlar, hal kı hep bu şekilde soyabielceklerdir. Bu hususta yeni hükümetin âmansız o lacağına süpphe etmiyoruz. Hükümet ari bütün Bulgar milleti kuv ve milletin HARİCİ HABERLE MILLİYET PER MBE, 31 MAYİS 1934 leri Kodos ile Rossi'yi kai tip eylemiştir. Belediye rı Yunan meclisinde İntihap lâyihası Münakaşaları Kuhalifler şiddetle hü- kümete tecavüz ettiler ATİNA, 30 (Milliyet) — Yunan meclisinin dünkü - celtesinde intihabat lâyihasmın müzakeresine başlannıştır. özü evvelâ encümen azasından Mös- yö Kranyotakis almış ve bunun Yuna- nistana en yarayan intihap usulü oldu- ğumu söylemiştir. Bundan sonra Mösyö Mazaraki detli surette — bülcümete hücum etti, İ bu lâyihanın Yunanistanı kana boyaya cağın: ve hükümetin cebren mektai ma zarını kabul ettirmeğe çalıştığını beyan etmiştir. Yanya mebusu Mösyö Milâs biyi- hayı pek ağır ibarelerle tavsif eyledik- ten den vor başvekil Mösyö Çaldarise hi- : “Mösyö Çaldaris hayatınızın son MA vk vi ee lan bir lâyihanın kabulü caiz değildir, iştir. Gece celsesinde iki liberal mebus w- zun sözler söylediler ve hükümete kar- şı taarruzda bulundular. Mösyö Gavrilidis şiddetle hükümete tariz ederek “yeni intihap — lüyihasın- dan maksat Mösyö Venizelosun ve ya- but başka bir zatın o cümbürriyasetine izekap olunmasından. ei de- Mösyö Gavrilidisin “başka bir za- tan,, demesi üzerime cena” yala “Plüstirm demek istiyorsun,, sesleri işitildi ve bu sırada hınca hınç dolu olan Jocalardan yuhalar ve “hain- ler taşraçıkın,, diye bağırmaktınlar de- — Ve reis celseyi kapamağa #nedisur ole Fransız tayyarecilerinin katettikleri mesafe ile, yeri gösteren harita NEVYORK, 30, A.A. — Nevyork belediye reisi Fransız layyarec: - etmiş ve şersflerine bir kabul resmi ter- öylediği Amerika ve Fransayi bir birine daha ziyade yakılaştıracağını beyan etmiştir. Tayyareciler bugün Vaşington'dan Reisicümhur velt tarafından kabul edileceklerdir. gitmek istedikleri nutukla bu gibi (o sayahatların M. Roose- Mançuri Vapurları İ Rus hududunu Tecavüz ettiler Rus muhafız ar silâh kul- lanmağa mecbur oldular MOSKOVA, 30 (A.A.) — Tas a- jans bildiri; ZI ve 28 tarihlerinde Kabarov:ktan bildirildiğine göre, Amur nebri özerin deki Mançuri vapurları Sovyet hudu- dunu yeniden tecavüz etmişlerdir. 27 mayısta hudut o muhafızları bir Mançuri vapurunun Sovyet sahiline 6 metre yaklaştığını görmüşlerdir. Vapur muhafız tarafından açılan iki el eteş- ten sonra Sahaline doğru uzaklaşmış- tar, ru Sovyet arazisi < ğına girmiştir. Nöbetçi ateş ederek durdurmak i vapur Sovyet sahili boyunca hareketi. ne devam etmiştir. Bunun üzerine nöbetçi doğrudan doğ ruya vapura ateş ve vapur o Sahalin rhtımına doğru uzaklaşmıştır. Bu hâdiseler haklanda tahkikat ya- pılmaktadır. Küba ve Aisetikü VAŞINGTON, 30 (A.A.) — Birle- şik Amerika ile Küba, Platt şartname #ini bertaraf eden yeni bir siyasi mua- hede imzalamışlardır. Platt şartnamesi icap ettiği zaman, Amerika tebaasının canını ve mallarını korumak için Amerikaya Kübada mü- 'dahale hakkımı veriyordu. Bununla be raber müahedede, Guantananamoda bir Amerika deniz istasyonu yapmak hak- kr vören anlaşma ia edilmişti. İbnissuut mütarekeyi bir kaç gün daha temdit etti | KAHİRE, 30 (A.A.) — Röyler a- jansı muhabirinden: Haber verildiğine göre, İbnissuut, İmam Yahya ile yap. Puş olduğu mütarekeyi birkaç gün ha temdide © muvafakat ve bu suretle | Imam Yahya, konulan şartları Katbike vakit bulabilecek... 0 Hicazdan ie bir tebliğe göre, tona Yahya İniisüiin bir telgraf çe kerek mütareke şartları tirmek niyetinde olduğunu ve daha | simdiden hazılarmın tatbikine bile ge- gildiğini © bildirmiştir. Bu telgrafla İ- manın geri kalan şartları da yapacağı- olan İsnissuut mütarekeyi v- Siya rim olmuştur. M. Venizelosun resmini kirlettiler ATINA, 30 (Milliyet) o — Mösyö Venizelos Pirenin fahri hemşerisi oldu- ğundan belediye meclisi salonunda res- mi asılı bulunmakta idi. Meçhul kimseler salona © girerek it ve sair pislikle resmini siyahlat- maşlardır. Mütecasirler henüz buluna Arabistanda menfaatleri artık kendini unutan fır hacıların müdafaasına bırakdenya - caktır. Bu vakıa kendiliğinden, evvel ce kendisinin protesto hakkı olduğu. nu açıkça izah etmektedir. Müstahsi - lin mahsulünü, müstehlikin eline çok pahalı olarak geçmesi için hiç bahası na sattıran bu utanılacak. vaktalar, artık prensimizliğin bir tarihi olarak kalmalıdır. Journal de Geneve'den : Almanyanın silâhsızlanma konfe - ransındaki sabık heyeti murahhasası azasından olan Baron Rheinbahen, Journal de Geneve gazetesinde neşret tiği bir makalede, Almenyanın kon- feransın mavaffakıyeti için senelerce nasıl çalıştığını ve Fransanın h. ve devamlı bir sureti halle” mdei ol- mak için daima nasd yeni vesileler dtdaii gösterdikten sonta diyor “Silâharzlanma meselesiyle birlikte hokuk müsavatı meselesi tamamen hal ledilmeden Almanyunın Cenerreye dönmesini düşünmek faydasızdır. lâhsızlanma Şakya sil in — Romanyada Hükümet mevkiini muhafaza ediyor! BUKREŞ, 30.A.A. — M. Tatareske, | Kral ile görüştükten sonra gazetecilere İ beyanatta bulunarak demiştir ki 5 Kral, mesaisine 14-6 da başlıyacak o- lan parlâmentonun açılma emrini imza» lanmıştır. Bu hareket herhangi meşruti bir buhranın şimdilik önüne geçilmiş oldu- ğunu ispat etmektedir. BUKREŞ, 30.A.A. — Umumi bütçe enllik bütün işler be- men hemen bis . Bütün hakiki im- kânlar tetkik edildikten sonra varidat i- le masarif arasmda muvazene vücuda ge ürilmiştir. Yeni bütçe sayesinde maaşla» ra dokunulmaksızın mühi mtasarruflar yapılmıştır. Nihayet harici borçların ha- fifleştirilmesi bütçe muvazenesinin t8- winini kolaylaştıracaktır. 11 haziran tarihinde toplanması muh- temel olan parlamento bütçeyi ve ayni zamanda bazı mühim mali kanunları ka. bul edecektir, Alman dini teşekkülleri BERLİN, 30 (A.A) — Muhtelif gençlik ve spor haleti Bp Gamnki ve nişan ve üniforma taşımalarını me netmişlerdi surette tatbik edileceği ümidiyle her türlü tecai silâhtan da sarf: nazar etmektedir. Almanya yeni bir Avrupa teşriki mesaisi sistemi - dahilinde hu- kuk müsavatından istifade etmedikçe sulhü müsalemet Avrupada hiç bir suretle mümkün olmıyacaktır. Mir'den : Bulgar çiftçi ittihadının Al Stambo liski hole, memleketteki şırbelerine hi teben neşrettiği bir tamimle teşkilât faaliyetine devam edilmesini bildirmek tedir. Fakat ayni tamimde eğer fırka hayatı lüzummuz sayılırsa teşkildtlm. ları büzümuz ilâve edilmektedir. Bü - tün diğer fırkaların ayni şekilde hare het edeceklerine huvevtle ihtimal ve- rilmektedir. Basvekil Georgief Elenikon Melon adlı Yanan gözatesine yeni hüküme - Sin siyasi fırkalara karşı alacağı va ziyet hakhınd Yeni vergi kanunları- nın tatbik sureti Maliye Vekâleti, izahnameleri telgrafla vilâyetlere bildirdi ANKARA, 30. (Telefonla) —Buğdayi koruma istihlâk ve elekt- srikten alınacak istihlâk, tayyare resmi kanunla, rı bugünkü resmi gaze- tede neşredilmiştir. Maliye vekâleti bu kanunların tatbk suretlerini gösterir izahnameler hazırlanınca ya kadar yapılacak muamelevi telg- rafla vilâyetlere bildirmiştir. İzahnameler cumartesi günü ikmal edilmiş bulunacaktır. Buğdayi ko- tama istihlâk ve tayyare resmi kanunları hükümleri dah Sine giren mü- kellefler yarın beyannameler'ni vereceklerdir. Beyanname © vermek mecburiyeti küçük dükkânlarla, perakende satıcılara şamil olmıyacak yalnız tacirler ve toptan satış yapanlar beyanname vereceklerdir. Kurşun mühürler yapılıncaya kadar un çuvalları için postahane- | lerden muvakkaten tedarik edilecek mühürlerle çuvallar mühürlenecek pullar tabedilinceye kadar da tamğe pulu kullanılacaktır. Maliye Vekâleti yeni verği kanunlarını taksir elmekle ve vilâyet- lere sevketmektedir. Gümrük ve inhisarlar vekâleti de gaz ve müs- tekatından gümrüklerce alınacak istihlâk vergisi kanuni ile gümrük beyannamelerinden alınacak vergi ve müskirat ile tütünden alınacak vergi kanunlarını gümrüklere ve alâkedarlara telğrafla tebliğ etmiştir. Yarın müskirat ile tütün satanlar bir beyanname ile mevcutlarını bildireceklerdir ve bunlara inhisar damgası vu: kler, Cumhuriyet Merkez Bankası ANKARA, 30 (Telefonla) — Cumhuriyet Merkez bankası kanu- nunun 63 üncü maddesi mucibince ticaret odaları ve ziraat koopera - tifleri marahhasları bütün toplanarak banka idare meclisinde mü detlerini doldurmuş olan 3 azanın yerine Emlâk bankası umum mü- dürü Hakkı Saffet, Ziraat Banhası meclisi idaresinden Ahmet Münir, ve Nusrat Beyleri seçmişlerdir. Türkiye - Soöyet Rusya ticareti ANKARA, 30 (Telefonla) — Sovyet Rusya ile memleketimiz a- ii va bir ticaret itilâfnamesi imzalanacaktır. 'nameye göre Rusya o memleketimizden alacağı 800,000 liralik tütüne mukabil 509,000 liralık muhtelif eşyayı memleketimize ithal edebilecektir. İzmir - Kasaba hattı için ANKARA, 30 (Telefonla) — didi hattının tesellüm, tasfiye ve Satın alınan İzmir - Kasaba ve tem- letme muamelâtı hakkında hükümet meclise bir lâyiha vermiştir. Lâyiha encümenlerde kabul ( edilmistir. Yarın mecliste görüşülecektir. Muamele vergisi izahnamesi ANKARA, 30 (Telefonla) -— Yeni muamele vergisi kanununun tatbik tarzı hakkında Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekâletleri teş- kilâtlarına birer izahname gönder mişlerdir. Maliye vekâleti ayrıca u » mumi bir talimatname hazırlamakindır. Kayseri şimendiferinin 7 nci yılı KAYSERİ, 30.A.A. — Dün demiryol leme; dığı gü emiryolunun işlemeye açı'dı; nün yedinci yıl dönümü olmak münasebetiyle kutlulama li yapılmıştır. İstas; yonda pek büyükbir kalabalık toplanmış, Akdeniz. le Karadenizin demiryolla birleştirildiği ba mesut günü kutlulamıştır. Hatkevi idare heyeti devlet demiryolları erkânından (birer zat tarafından söylenen nutuklardan sonra bir mektepli tarafından bir şiir okunmuş ve bayraklarla süslenen bir lokomotif halkın alkışları ara. gından istasyondan geçirilerek mezasime nihayet verilmiştir. Ankarada yağmur ve dolu ANKAA, 30 (TRelefonla) — Bügün saat on yedi buçukta Anka- ranın cenubunda Elma dağı ve Dikmen üzerinden kes: kesif ve kuvvetli o- larak alçaktan gelen yağmur bulutları saat on yediyi çeyrek geçe An- kara üzerinde kuvvetli bir sağnak halinde dökülmeğe başlamıştır. Oldukça şiddetli yağışlardan sayılan bu yağmura dolu da karış- İ mıştır. Telsiz istasyonu civarındaki küçük tepe dolu tabakasile örtü müştür. Havuzbaşı sellerin hücum una maruz kalmıştır. Seller Bentde - resi, su Gi üzerine çıkmış Ali Hikmet Paşa | BALIKESİR, (Milliyet) — Al Hikmet Paşa gün İstanbula mütevecci- hen hareket etti. Kendisi halkın ha- raretli tezshüraı ile ve askeri mera simle uğurlandı. Paşaya Bandırmaya kadar da ka- bir heyet son rasimei teşyiiyi ifa eylemek üzere refakat etti. Paris sefareti müsteşarlığı ANKARA, 30 (Telefonla) — Paris büyük elçiliği müsteşarlığına Celâl Os- man Bey tayin olunmuştur. J 'emelimiz, şimdiye hadar hüküm süren fırka ihtildtlarının. he: devamlı, kabiliyetli ve kuvvetli bir hü kümet ikame etmektir. Krasnaia Gazeta'dan : Bütün dünyada Şimdiye kadar kalp üzerinde beşyüz otuz beş ameliyet yapılmıştır. Bunlardan elli tanesi Les ningrad'da Oboukhoff hastahanesin - de vâki olmuştur, Rus doktorlarından Grekoff ve arkadaşları kalp üzerin- deki bıçak yaralarını dikmeğe muvaf | #ak olmuşlar ve bu ameliyeler ku (S0 dakikadan fazla sürmemi: zın kültür ve irşat sahalarında çalışma ğer taraftan bütün dünyadaki 535 e- meliyattan 236 sı da muvaffakıyetle tüt'de doktor Yoland köpekler üze - rinde birçok tecrübelerde bulunmuş ve hepsinde muvaffakiyet elde etmiş tir, Ameliyat yapılan bütün köpek- lerin sıhhati iyidir. Bu suretle taba- Bet mühim bir merhale katetmiş ve şimdiye kadar ameliyat yapılmaz di- ye telâkki edi kalp te doktorun şmekeşi yerine | Akköprü mıntakasında etrafı olduk. 6 Aylık morator- yom ilân edildi Daves ve Young istikraz- ları bundan hariçtir BERLİN, 20 (AA) — Borç mi nskaleleri konferansı dün akşam mesai- sini bitirmiştir. 1 temmuz itibarem altı aylik bir morotoryom tatbik © edilecektir. Dawe ve Young. zaar bu moratoryomdan hariç- LONDRA 30 (A.A) — idi tl tekdirde İngilterenin der» hal takas usulünü tatbik edeceği mu Alman- tedi- hakkkak addedilmektedir. Fakat, salâhiyettar afil, Londra kabinesinin mukabelei bilmisil | tedbir- leri kararlaştırmadan evvel (Berlinde yeni bir diplomatik teşebbüs o yapaca- mı -bildirmektedirler. Sandık muame- lâtının hususi borçlâra tatbik edilmesi hiç bir suretle müsteb'at o olmyacağı bil dirilmektedir. LONDRA, 30 (A.A) — Young ve Dawos istikraz tahvilleri bu sabah Lom dra borsasında mahsus bir tereffü gös“ termiştir. Bir aralık Young tahvilât altı puan birden tereffü etmiş ise de öğleye doğru yeniden biraz düşmüş ve bir gün evvel kapanışından 5,5 puan fazlasile 84,12 de kapamnıştır. Davos tahvilâtı da 77 ye kadar te- reffüden sonra, dünkü kapanışının iki puan fazlasile 75 te karar kılmıştır. Orman yangını ALBAN, 30 (A.A) — Saranak

Bu sayıdan diğer sayfalar: