10 Haziran 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

10 Haziran 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mek lâzimdir birader! — Hakkın var. — Hakkım var amma alacağım yok! Boğaz dokuz boğumdur der- ler... Benim on dokuz boğum... — Ne demek istiyorsun? — Ne demek istiyeceğim.. Bir adamın boğazını sıkarlarsa ne o- lur? Boğaz bu. Can boğazdan ge- lir. derler. — Alâ.. amma hangi boğazdan bahsediyorsun? — Bizim boğazdan yahu! Hangi boğazdan olacak... Bizim için Bo- ğoz meselesi en can alacak mesele ir. — Haklısın. Lâkin bu iş siyasi bir meseledir. * — Ben siyasi olup olmadığını bilmem, Bana yaptığı tesiri bili. rim. Böyle önüne gelenin benim boğazıma tesir yapmasına doğru- su tahammül edemiyorum. — Ne yapalım?. Onunda ya- vaş yavaş çaresi bulunur elbette. — Bulunur, bulunur amma ba- kalım bende takat kalı; mı? — Deli misin sen be?. Neden bu kadar telâş ediyorsun? — Deli sensin yahu! Bizde ta- tihâra bayılır. Kain valde bir, bi- zimki iki ben üç beş te çocuk; et- Hi sekiz. Tamam sekiz boğaz. Bun- ların ne ile doyduklarını sen bili- Yor masan?. Bir de bana neden te- lâş ediyorum? diyorsun. Ben telâş etmiyeyim de kim etsin!. — Hâ!!.. Ben de Boğazlar me- selesi sandım... — Hangi Boğazlar meselesi? — Canım Boğazların tahkimi meselesi... — Ne münasebet yahu! Ben öy- le şeylerin farkında ruyım?. Geç efendim. Sen şu ihtihâr hakkında bir şey yaz. — Her gün yaztyoruz. — Evet ama tesiri yok. — Ne yapalım?. — Çat bel Al eline kalemi yü- rü? — Ve sonra mahkemeye kadar git! değil mi?.. — Sen de dikkatli yaz. Mahke- melik olma! — Hap öyle yazıyoruz ya?.. Ah eski zamanlar Fransız muharrirlerinden biri - nin dün bir yazısını okuyordum. Adamın pek bedihi bir hakikate parmak bastığını gördüm. Diyor ki; “.- 1900 senesinden beri, - pek iyi hatırlarım - hep zamanın Tena- lığından, hayat şartlarının güçlü- ğünden şikâyet eder, eski zamanı ararız, Halbuki her geçen seneyi ikâyetle geçirmiş olduğumuzu &- im. Nedir bizim bu hali- miz?.,, iğ a Haksız lâf değil!. Beşeriyet fe- 'na bir âdet edindi. Muttasıl şikâ- yet ediyor ve eli hep geçen seneyi arıyor.. Böyle diyen- İere o seneler zarfındaki şihâyetle- ni bulup okutsak belki bu sene şi kâyet etmekten vazgeçerlerdi. — FELEK BORSA (İş Bankasından alınan cetveldir) 9 Haziran 934 AKŞAM FİYATLARI 1STİKRAZLAR $ © TAHVİLAT Butan dahili 8030 $ Rakam vi e lie le vaa SİZ) yle »s) 470 boağil mi . s0 iron ia ESHAM 8254 Rek 405 b Bek RZ& $ Telefon 1180 ea y. Ş Türkiye Cümhü- Çimente 2180 anka 58 İ Mthet der. © 16 Tramvay 3025 $ Şark der, 10 Anadolu Hisse 2790 $ Balya 156 Ni: Mağıee Vİ öerk'm eeen aĞN ÇEK FİYATLARI. 19065 Ti 20647 54100 41063 41220 Perge 34350 Bokreş | ZETA Amsterdam ğ Msikova o 1089.25 Salya 048315 İ Viyan 4 NUKUT (Sat) Kars Kurut 20 E. Fransiz 808 . 2080 0 rn Çİ 1 lam 638 $ 20 Dinar s5 2 Kiret 314 $ 1 Çermavia — 20 F. ilelçika (O1S$ | Alm 9, Drahami 20 $ 1 Mecidiye 3512 1 Fiaçle Aİ Bankest 287 EKONOMİ Filistin liman- larına vapur —— Bir firma seferler tanzi- mini tecrübe edecek Filistinden gelen bir habere gö- re Türk vapurları tarafından ya- kında Filistin Hmanlarile Türki- ye arasında seferler yapılmağa baş lanacaktır. Kudüs konsolosumuz bu hususta tetkikat yapmış ve al- dığı neticeleri de bildirmiştir. Dün burada bu mesele etrafın- da tetkikat yaptık. Filhakika de- nizyolları idaresi Filistin ve Suri- ye sabillerine seferler yapılması için tetkikat yapmıştır. Fakat bu tetkikat neticesinde kat'i bir karara varılmamıştır. İskenderiye sahillerinin bu sahil - lere de temdidi pek te muvafık bu- Tunmamıştır. Diğer taraftan Vapur culuk Şirketine iştirak etmemiş 0- lan bir firmanm Filistin sahillerine seferler tanzimini tecrübe etmek istediği söylenmektedir. Hususi mektepler Odaya yazılacak mi? © Ticaret odası hususi mekteple- rin odaya kaydedilip edilmiyeceği- ni dün İktisat vekâletinden sor- muştur. Filistinin aldığı ambalaj çemberleri Son senelere kadar Filiştin- den ihroz edilen portakalların am- balâj sandıklarını bağlayan çem- berleri Filistin memleketimizde alırdı. Bu çemberlerin memlekete ge- tirdüği para mühimce bir yeküna baliğ olmakta idi. Şimdi bu mev- Kü İtalya alıştı Türkofis bu hususta tetkikat yapmış ve bu ihraç işinin bi ayrılması ini tesbit etmiş- tir. Bu sebeplerden başlıcası İ- talyanın Filistinin istediği şekilde çember yapmakta oluşu ve bizden daha ucuz verişidir. Ayakkabıcılar toplandılar Ayakkabıcılar Cemiyetinde dün deri ve kösele fabrikatörlerile bazı ayakkabı imalâthaneleri sahiple « rinin iştirak ettiği bir içtima ya- pılmıştar. > Bu toplantıda 22 haziranda ya- pılacak Türkiye kundura ve deri sanayii kongresi etrafında görü- şülmüştür. Bu kongreye şark vilâyetlerin- den, hayvan © yetiştirilerimiz de müşahit sıfatile iştirak edecekleri- ni bildirmişlerdir. Kongre Halke- vinde yapılacaktır. Bursa panayırı münasebetile tenzilâi Bursa panayırı bu sene | tem- muz fa açılacaktır. Bursa belediye- si sergiyi ziyaret edeceklerle işti. rak edecekler için vapur, tren, o- tobüs ve, otellerle kaplıcalarda ten- zilâtlı tarife tatbikini temin etmiş- tir. Faturalarını beyannamelerile vermiyen!er Gümrükler istatistik müdürlü- ğü tertibinde bilhassa ithalâtçıla- rın faturalarına istinat etmekte- dir. İthalât tacirleri her malın fa- turasını beyannamelerile beraber gümrüğe vermek mecburiyetinde - dirler. Son zamanlarda buna ria- yet etmiyen ithalât tacirleri görül. düğünden gümrükler vekâleti bü- tün ticaret odalarına tüccara bildi- rilmek üzere bir tamim gönder- miştir, Bu tamimde malınm faturasını beyannamesile beraber vermiyen ithalâtçılardan 5 liradan 20 liraya LA Ka alınacağı ve 2 a- ya kadir ilebi 5 bildi ya kadi hapis edilebileceği bildi Ucuz kundura Beykoz fabrikasında dericilik hakkında tetkikatla bulunmak ü- zere celbedilmiş mütehassıs M. Cornstein raporunu vermiştir. Mü tehassis raporunda Beykoz fabri- kasında ucuz, hafif ve dayanıklı ayakkapları yapılması tavsiye et- miştir. Beykoz fabrikası bu tavsi- ye üzerine ucuz kundura yapmağa başlamıtşır. Yakında fiyatı iki lira olmak üzere piyasaya ucuz ayak- * kabı çıkarılacaktır. Izmir - Kasaba hattı ——— or —— Dün toplanan heyeti umumiye hattın hükü- metçe mübayaa edilmesini tasvip etti Heyeti umumiye içtima halinde .. İzmir - Kasaba ve temdidi de- miryolu şirketi heyeti umumiyesi dün şirket merkezinde yapılmış - tır, Bu fevkalâde toplantı ruzna - mesinin yegâne maddesini, hattın bükümet tarafından mübayaa edil- miş olduğunun heyeti umumiyeye tebliği, teşkil ediyordu. Heyeti umumiye © toplanınca meclisi idarenin hattın bükümet tarafmdan mübaya edilmiş oldu - ğuna dair olan tebliği okundu. Bundan sonra hattın mübavaa şeraitine dair resmi gazetede çı- kan şartname okündu. Heyeti u- mumiye bunu tasvip ederek içti- man nihayet verildi. Vergilerin tatbikatı Un beyannamelerinin tasnifi ikmal edildi — e em İstihlâk vergisinde vaziyeti korumak için bazı toptancılar birer metre olarak pera- kende satış yapmıya başlamışlardır Undan ve unla mamul madde- lerden alman vergiye ait kanunun tatbikatı ilerlemektedir. Stok un- lara ve mamulâtma taallük eden birinci safta bitmiştir. Bu hususta alınan beyannamelerin tasnifi de neticelenmiştir. Bunlarm yekünla- rı da bugün tamamen tesbit olu- narak Maliye Vekâletine gönderi- lecektir. Bu yekün mühimcedir. İstihlâk vergisi beyannameleri ktihlâk vergi yannameleri- ne gelince bunların * tasnifi daha on beş gün kadar sürecektir. Bu tasnif arasında hakiki toptancı ve hakiki perakendeciler ayrılacak- tır. Bu, oldukça güç bir mesele teş kil etmektedir. Hem toptan, bem perakende satanlar “perakendeci” sayıldığından bazı toptancılar, ha — birer e peraken- de satışa amışlar ve pera- kendeci olduklarını iddia etmişler Yeni müfredat Programı Bugün Maarif idaresinde bir toplantı yapılacak Bugün maarif idaresinde orta tedrisat umumi müdürü Hasan A- li Beyin şle iştirakile bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya bazı ü- niversite profesörleri, lise müdürle- ri de iştirak edeceklerdir. Bu içti- mada, önümüzdeki ders senesin - de, liselerde tatbik edilecek yeni müfredat programı esasları üze rinde görüşülecektir. Hasan Ali Bey dün bazı lise- lerde bakalorya © imtihanlarımda hazır bulunmuştur. Bakalorya En fazla muvaffak lise Galatasaraydır Lise bakalorya imtihanları bu perşembe nihayete erecektir. Al dığımız malümata göre bu sene bakalorya imtihanlarında en fazla muvaffak olan mektep Galatasa- ray lisesi olmuştur. Bu mektepte muvaffak olan ta- lebenin adedi diğer & mekteplere nazaran fazladır. Duyduğumuza göre, bazı husu- si liseler talebesi hiç muvaffak o- le bulmama devresi ikmal imtihanlarına da pek fazla talebe kalacağından, ikmal imtihanları da azami ciddiyetle ya- pılacaktır, dir. Bunlar tetkik olunmaktadır. Toptancılar, perakendeciler rekabeti Piyasada, hem toptan ve hem de perakendö”satan perakendeci- ler, toptancılarla rekabete başla- muşlardır. Bunlar beyannameye ve dolayısile stok'mallardan istihlâk vergisi vermediklerinden malları- nı daha ucuzca satmakta ve bu su- retle rekabet etmektedir. İtiraz komisyonu gisi bariç, diğer vergi- lere ait itirazları tetkik için teşkil edilen itiraz komisyonu dünden iti baren Feyzi Daim Beyin riyasetin- de işe başlamıştır. Komisyonun İ- şi, vâki itirazlar dolayısile, çok ©- Temyiz komisyonu Buradaki temyiz komisyonu An karaya nakledilmek suretile iki ko misyona çıkarılmıştır. Tarama Dergisi Çıkan fasiküller hakkında mütalealarını gönderenler ANKARA, 9. AA.—T.D.T. umumi kâtipliğimden : Cemiyetin nesrine başladığı ta- Tama dergisinin şimdiye kadar çı- kan fasikülleri hakkında bundan evvelki sekiz ilindan sonra yeni- den mütalea gönderenlerin doku- zuncu listesi : 1 — Agâh Bey Adapazarı orta mektep türkçe muallimi, 2 — Ali Rıza Bey Biga gaymakamı, 3 — Durmuş efendi Dörtyolda, 4 — E- min Paşa dördüncü fırka as. da. reisi, 5 — Gıyas Bey Ispartalı oğ- lu Kütahyada, 6 — Hime Turgut Bey Sivas ilk tedrisat (o müfettişi, 7 — Kadri Bey Kiliste avukat, 8 — Nedim Bey Hopa maarif me- muru, 9 — Niyazi Bey Siirt müf- tüsü, 10—Nuri B. Pelürgede mual- lim, 11 — Rifat Bey Tosyada Di- lek gazetesi başmuharriri, 12 Sait Bey Silifke belediye Sait Bey beşiri maarif o memuru, 14 — Süleyman Salim Bey, 15 — Süleyman Hurşit Bey Merkez Ban- kası memurlarından, 16 — Şeref Arif Bey Mersinde muharrir, 17 — Tahir Nejat Bey İstanbul erkek li- sesi türkçe muallimi, Bu zatlerın gönde: sayısı 2114 dir. Evvel ile beraber gönderilen fiş yekünu 15268 i bulmuştur. Her birine ayrı ayrı teşekkür mektubu yazmaya imkân buluna- madığından gö:terdikleri himmet- ten Gvlayı kendilerine alenen te- şekkür olunur. İ ni tramvaydan inerken dü BELEDİYEDE Su sıkıntısı Çekeceğiz Terkos suyu da mıntaka mıntaka taksim edilecek Belediye Fen işleri müdürü Zi- ya B. ve Daimi encümen azaları bu gün bentlere giderek sular hak- kında tetkikat yapacaklardır. Üç aydır devam eden yağmursuzluk dolayısile bentlerde su azalmıştır. Ziya Bey, dün bu mesele hakkın- da demiştir ki: — Elmalıda ve bentlerde su a- zalmıştır, yağmur o bekleniyor. Bent sularının ihtiyatla sarfedilme si için alâkadarlara tebligat yapıl- mıştır, Kırkçeşme az su vermeğe başlamıştır. Bu yaz Terkos ta az verilecektir. Suyu mıntaka mınta- ka taksim edeceğiz. Çünkü şebeke yi genişletmek için büyük tesisat yapıyoruz. rda bu tesisat ikmal edilecek | ve kışın şehre bol su verilecetkir. Beyoğlu tarafına su verilmitşir. Pazartesi günü de diğer mıntakalara bol su verilecek tir. Kâğıthane - Feriköy | sifonu bağlanmıştır... Taksimdeki binaların şerefiye resmi Belediyenin, Taksim meydanın daki binalara ait şerefiye resmini arttırması üzerine, malsahipleri Şürayi Devlete müracaat etmişler di. Devlet Şürası, bu hususta bir karar vermek üzere bu müracaatı tahriri emlâk komisyonuna havale etmiştir. Komisyon tetkikat yapa- rak bir karar verecektir. Katranlı sokaklar Katran imal eden bazı fabrika lar belediyeye müracaat ederek E- minönü meydanınm ve Reşadiye caddesi katranla yapılması ve masrafının belediye ile yarı yar ya olması hakkında bir teklif yap mışlardır. Belediye bu teklifi tet- kik etmektedir. Iktikârla mücadele için tamim bekleniyermuş Memlekette ihtikârla mücade- le için Dahiliye Vekâleti belediye- lere umumi bir tahrirat göndermiş ti. Bu tahrirat henüz İstanbul be- lediyesine gelmemitşir. Tamim ge- lir egimez, belediye bazı tedbirler alacak, ihtikârla mücadele için ba zı tasavvurlarını kuvveden fiile çıkaracaktır. Sovyet sanayi heyeti Moskovaya döndü Kayseri fabrikasının tesisine ait işler hakkında Iktısat Vekâle- ti ile temas etmek üzere Ankaraya gitmiş olan Rus Sovyet sanayi he- Yeti, tetkikatımı bitirerek Mosko- vaya dönmüştür. Telefon şirketinin Vergi borcu Şirket vergiyi kâğıt para üzerinden yermiş! Telefon şirketi sermayesinin kâ İrt para esasına müstenit olduğu tesbit edilmişti. Aldığımız malü- mata göre bu, yeni bir vergi farkı nı meydana çıkarmıştır. ket, sermayesini altın addetmesine rağ men vergisini kâğıt para olarak verdiği anlaşılmıştır. İstanbul tahakkuk müdürlüğü tarafından şirketin son seneler i - çinde verdiği verginin mikdarı tes bit edilmiş ve altın farkı gözönü- ne alınarak 200,000 liraya yakın bir vergi borcu meydana çıkarıl- mış ve keyfiyet Maliye Vekâleti - ne bildirilmiştir. POLİSTE “ Dolandırıcı Nüfus kâğıdı çıkartacağım di- yerek kahveci Nuri ve hamamcı Hüseyin Efendilerin üçer lirasını dolandıran sabıkalılardan Meh- met Ali zabıtaca yakalanmıştır. Ürken beygir Ortaköyde, oturan arabacı Ce- mal, dün sabah, beygirine kayış bağlarken beygir ansızın ürkmüş ve Cemali tekme ile yere yuvarla- mıştır. Cemal hastahaneye kaldı- rılmıştır. Tramvaydan inerken Taksimde, Parmakkapıda A e cemyan aparlımanında an ıp ka- şından yaralanmıştır. Günü düne 2 Kafalı kadın! Türk kadınları son zamanlarda Cümhuriyetin kendilerine bahşet: tiği yeni haklar ve yeni vazifeler sayesinde umumi hayat cereyarla- rı içine atıldılar. Birçok meslekle re girdiler. Ve bunlarda göze çar. pan muvaffakıyetler elde etti Şimdiye kadar yalnız güzeli ile erkekleri teshir eden Türk ka. dım artık zekâsı ve kafasile de bir rol oynamaya başladı. Bir Fransız muharriri der kit “Kadının güzelliği cildinde ve gençliğindedir. Zekâ ve kafa ol- gelağa ihtiyarladığı zaman ara- miri, Fakat bir kadın hem güzel hem zeki ve malümatlı olursa daha iyi değil midir? Şükredelim ki Türk kadınları güzelliklerine yavaş ya - vaş diğer meziyetleri de ilâve et- mekte gecikmediler. Kadınlar an- ladılar ki yalnız güzellik yontal- mamış bir elmas gibidir. Bu elmas nasıl sade cam kenmeğe yararsa, güzellik te sade kalp kesmeğe ya- “rar, Eğer bu elmas umumi malâ- matla, tahsille ve ihtisasla yontu. İur ve işlenirse o zaman daha par» lak olur ve gözleri kamaştırır. Başsız ve fakat mütenasip vü- catlü kadın heykellerinin karşısın da heyecan duyan ve: — Bize yalnız bu lâzım! diyen filesofların zamanı çoktan geç- mistir. Kadınlarımızın kafaları ve zekâlarile umumi hayat içinde va- zife almaları sade kendi şahısları için değil, belki memleket noktai nazarından da fevkalâde büyük €- hemmiyeti haizdir. Bu deişünce kar 1 Zi erkekler Ül yi pamıyorlar mıydiki kadınlar bu işe burunlarını soktu? Varsın or- lar evde otursun ev işile, rile meşgul olsun. Diyecekler bur hanabilir. Bunlara verilecek (cevabımız dur: vara eğer kafasını kevvetlen. dirirse evile ve çocuklarile daha “akıllı” daha (mantıki) swvette meşgul olabilir. Sonra diğer taraf- tn ailenin refahı, kazanç iki ve üç membadan geldiği için daha iyi bir şekilde temin edilmiş olur. Av- rapada umumi refah seviyesinin birçok şark memleketlerinden da- ha yüksek olmasının bir sebebi de budur. Halbuki bizim birçok cile- lerimizde kadın altı, ve hattâ bunde leri beslemeğe mecburdur. Kadın hiç bir şeye yaramıyan ve yalnız doğ istihlâkâtını fazlalaştı van bir mahlüktur. İşte kadının ip, hayatına atılmasile bu mahzur ta: mamile bertaraf edilmektedir. Diğer taraftan kadının re larda çalışmasının m maddi kuvvetleri ve nüfusu üze rinde bir âmil olduğunu söylersek, hatâ etmemiş oluruz. Bir memle- ketin kuvveti nüfusunun fazlalığın da değil, çalışan kazanan kafaların kolların milyond. Si Avrupalının karşısında bir sey yapmaktan âciz kalıyor.. Eğer tabir caizse, bir memle- kette kadının iş hayatına atilması, o memleketin nüfusunu fazlalaştı- rır, Askeri cihetten bile bunun e- hemmiyeti vardır. Çünkü birçok ahvalde erkeğin yapacağı işleri ka dın görür. Ve bir harp vukuında cephe le erkeklerin yapma ğa mecbur oldukları işlere kadın- lar bakar. Bu nüfus moktai naza- rından az büyük bir kuvvet midir? Türkiyede kadının iş hayatına atılması bu cihetten de memleket için büyük bir varlıktır. Bunu lâ- yik olduğu ehemmiyetle takdir et e Mümtaz FAİK — — ——— İran kolonisi de bir tak yaptırıyor Şehrimizdeki İran kolonisi, ya kında şehrimize gelecek olan İran Şahı Rıza Han Hazretlerine şerefi ne köprünün Eminönü cihetine bri tak inşa ettirmeğe başlamışlardır. Küçük haberler * Muht iübadele komisyo- nu Türk murahhas heyeti reis ve- kili Esat Bey komisyona ait işler hakkında hükümetle görüşmek ü- zere Ankaraya gitmiştir. m A AFYONKARAHİSA MADENSUYU En sıbhi sofra suyudur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: