10 Haziran 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

10 Haziran 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ İstanbul varidat tahakkuk müdü m Divanyolu Maliye Şubesi mıntakası dahilinde kâin olup sahiplerinin iken meçhul olan binaların mevki ve evsafile umumi bina tahriratında takdir edilen iradı gayri safileri ve vergi miktarları aşağıda gösterilmiştir. Mezkür iradı ga safilere yarından itibaren 15 gün zarfında (resmi tatil günleri hariç) itiraz olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delâletile Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci mad- deleri mucibince ilân olunur. (3090) * Mahallesi Sokağı No, Cinsi Sahibinin (o Varıdatı gayrı © Vergisi nisbe isimi safiye İLE: Mollafenari Alibaba 27 M. inal Cemal B: 240,00 23,04 12 n. Nuruosmaniye (—O5 A.oda Haçik ve P. 6000 576 Si > Bileyr'ler 49 KidükkânZaruhiveP. 84 00 8 06 z Şi Nuruosmaniye (3 K.oda Haci Artin F 60 00 5 76 - ” Yagcıhan Nuruosmaniye 9 © » Markar 60 00 5 76 vi 5 E Hüleyi iğe Onnik 20 gin 5 5 iş Misak 6000 576 |, Gi > 19 ,, Depo Cevat 48 00 4 6I ” a Nuruosmaniye C 8 K.oda Mustafa 60 00 5 76 ” Nuruosmaniye 10 , ,, > 6000 576 » ” Nuruosmaniye C. 23, Dükkân Haralambos o 144 00 128: | p 21 Hane » 96 00 922 » " ” â Oda Burhanettin 60 00 Ss 76 Ne wv . 6000 S7s .,, ayi 4800 46 7 N Nuruosmaniye C. 6 K.oda iMisak EF, 6000 576 i ) Türbedar 22 , ak Zeynep H. 96 00 922 a m ÇarşıkapıC. 10 ü Sükrüye H. . 20000 1920 i » O Bileyiiler M4 A. Hosro 9600 922 h , Bileyciler 33. A. dükkân Ufupar 3600 346 12 " 'Tavukpazarı | 16/1 Alatısabite Hayri kalfa 40 00 4 80 ö 0 a 68 Dükkân Kadri 72:00. > 69155“ e Vezirhan 37/1 Alatısabite Garbis 50000 6000 ö © 40'1 » Karebet dök 60000 7200 Se meciyan ik » 8 K.odalar Ahmet Hazm 7200 69l1 , (— Kürkcüler 51.1 Alatısabit Süleymar 240 00 28 80 — Nuruosmaniye 9 A. > Emin 9600 922 > ve oda : — e 25 A. Dükkân Zineti . . 7 A.oda Hacı Beki 9 v i v . Sü : vereseleri Z ” eçenhan, 3 K dükkân B4 & Nuruosmaniye (8 K.oda İnadiyoz 48 ve z 5) > » — Pileyeiler 57,59 A. dükkân İbrahim 5000 480 yi © Nuruosmaniye 5; 7D. ve oda Emine H. 96 00 922 > 7 9600 922 “ e Mehmetpaşa es- 21 OK. hane Salahattin 180 00 17 28 ki alipaşa 21 K.dükkün 12000 1152 7 Sulten Ahmet Kupacı 20 A.AkarH. Oo Fatma Leman 300 00 28 80 1 ” Ahırkapı iske. o 4 Yazıhane Ali Rıza 300 00 2380 , lesi ii ” Oyuncu 3 A.AkarH Abdullah 24 00 230 v 3 giy e yi al pi Akbıyık 30 K.vehan Mehmet 360 00 34 56 " Ahırkapı 72 Dükkân Ahmet 36 00 3 46 Ni p Yenigüvey 1 A. Hane Mustafa Er. 21600 20 74 e 16 A. Akar Hane Aibeğ 216 00 20 v Oyuncu . 5 Atmeydanı 27 A.Akarhane Ayyıldızce- 18000 17 e m 23 kar h Hacı Ali a in an€ acı Ali v Tomurcuk ye “ “BabEye > yo zi a . i Yenigüvey . 8 » ww Muzaffer 12000 1152 . “ Mustafapaşı 3T » » » . SalahattinB. 84 00 8 06 v ci K. Ayasofya 17 ve hane Habibe 300 00 2880 “e ” “ n N K. akarhane o Hilmibey 14400 1328 ii 23 5 we — Hüseyin ve RO 204 > "““Venizüvey 8 Alökarhane © Niyazi e © Kuppeciler YE a Hatice “ 30000 2880 » ie a ME Muammet 300 00 28 86 “ — Akbıyık Dye Ahmet ve B 84 00 8 06 — ve saire si yp Kuppeci Zn Ral 26400 254 |, Eminsisan o Kadirga 49 A.dükkün Raşit B. 4800 4 6; > " Tülcü han 20 A.meskenH. Ali Neşet B. 30000 2880 .E n — KadirgaC. 38 A.dükkâön (o OdacıMusta- 4800 461 fa — Pertevpasa 9 Kk esi Neri 480 00 4608 Mi » — Silahtarağa 1 Ameskeru H. Fatma Neziha 720 00 69 12 > mektep soka, p be eN Nuri B 72000 6912 , ” Piyerleti cc (O 47 K.A'han © BehiceH. o72000 6912 ” ş (— Feyziyemektehi 3 ,, », » Esat B. 42000 4032 ” v de e A Muhsine H. © 300 00 2880 o” © Kâtipsinan 6 A.Mesken © OsmanSala. 72000 6912 O” 8 hattin 72000 6912 > İahakpaşa o Nahilbent 44, 46 Frın Petro ve saire 300 00 28 80 ,, — Kasaposma (o 30 A.M.hane © Hulusi 168 00 1613 © gı Dun Fatma 8400 806 | » İkinci bucak LA İbrahir: 60 00 5 76 2 » © Kaleci 6 K.M.hane o Lütfiye 21600 2074 “ j M74 , » » Kâmil E. 14400 1382 w » — Birincibucak (10 A.M.hane (o ZenciHava (O 9600 922 |, KL Kİ 2 lm — —— m b Ex l tır, Şartnamesini görecekle- Sun'i | rin her gün münakasaya işti râk edeceklerin belli Pnömotoraks Cihazı Dr. Şekip Hab'p Modeli Bahçekapı Plamidiye Tü“ besi EVLİYA ZADE NUREDEİN *cza a derosunda elli lira fatla satılmaktadır. ! o Merkez Kumandanlığına l bağlı kıt'a ve müesseseler ihti- yacı için 500,000 kilo Un 23-6-934 cumartesi günü saat | İM de kapalı zarfla Ler hanede Merkez Kumandanı İİ mezkürda tahkikat halimliğinde bu- deni Denizyolları İ İŞLE » MESİ Acenteleri; : Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel, 22740 Trabzon yolu VATAN vapuru 12 Haziran SALI 20'de Galata rıhtımın. dan kalkacak. Gidişte Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun- lara ilâveten Sürmene Ordu'ya uğrayacaktır. (3058) | ! | | | Mn yolu JA vapuruli Haziran URS, PAZARTESİ 19da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (3095) IZMIR SUR'AT SKENDERİYE yoluj EGE vapuru 12 Haz'ran SA- LI li de Galata o Fıhtımından kalkacak doğru İzmir, Pire, İs- kenderive'yn gidecek ve döne- cektir. (2096) Dr. İHSAN SAMİ Tifo ve Paratifo Aşısı Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulma. mak için tesiri çok kat? onmaliveti pek emin bir aşıdır. her eczane ve Feza de polarında bulunur. gay 4-4 “ltanbul Asliye Makiksmsel 3 ün cü Hukuk dairesinden Beyoğlunda Anadolu sokağında Londra apartımanın- da 2 No, da müküm Madam Vera tara- fından kocası Beyoğlunda Mis soka- ğında 9 numarada mukim Rifat Kam- hi Efendi aleyhine ikame ettiği ihtar davasma ait dosya büroca yen'lene- rek mahkememize tevdi kılınmış ve yevmi tahkikat 114-6934 Perşembe saat İ4 tayin edilmiş olduğundan müddeialeyh Kamhi Efendinin tebliğ makamına kaim olmak Üzere yermi lanması veya musaddak b'r vekil gön dermesi lüzumu davetiye makamında olmak üzere ilân olunur. (301). Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk *İ cılar caddesi 47 No. evde mukim, *İ vagazi tesisatını muhtevi bulunan ve saatten evvel teklif mektuplarmı Top- Mahkemesinden: o Akıl zayıtlığına 1288 doğumlu Sait Ef, oğlu Mehmet Nuri Beye; aynı hanede mukim 1303 doğumlu Aziz Bey kızı zevcesi Hedi- ye Hannmın vasi tayin edilmiş oldu- ğu kanunu medeninin 371 inci madde vi mucibince ilân olunur. (305) Eyüp Sulh İcra Eyüpte Cami kebir mahallesinde Bo- yacıçeşme sokağında yeni 8 eski 8 aumaralı maabahçe iki kattan ibaret ait katında taşlık ve denize nazır kar sılıklı iki oda bir aptesthane bir mut- bak ve bir kiler ve önmekânla tefrik edilmiş mahallin sokağa nazar bulu nan diğer bir kapı arasmda taşlık ikinci katta bir s9fa üzerinde kütüp- haneye mahsus kapı mahallile bir ap- testhane karşılıklı iki oda içinden ge- çilir; denize nazır rıhtımı havi demir parmaklıklı bahçe ve ortasmda ha - vuz meyva ağaçlarını muhtevi bahçe içinde gene bir mutbak ve iki uşak odası karşılıklı ve bir arâbalık ve bir ahır ve bir kayıkhane arasında ha- mam vazifelerini ifa eder iki musluğu | havi bir saba ve bir tulumba ve ha- yağlı boyalı bir bap sahil hanenin 1150 metro murabbaından ibaret mesahayı u- mumiyesinin beher metro murabbar 2,50 liradan 2875 hira ve mevcut ha- Benin kaimen kıymeti 2000 lira müş- temilâtınm kaimen ierymeti 500 lira ki ceman 5375 ilra kıymeti üzerinden açık artırma suretile Eyüp o mahke- minat akeçai almar. Satış şartnamesi 1 Temmüz 934 ta rihinde divanhaneye talik edilecektir. 147.934 tarihine müsadif cumartesi günü saat: 14 ten 16 ya kadar açık aritırma suretile satılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde 7,5 te minat akçesi almer. Müterakim vergi, tanzifat, vakıf i- caresi sahiplerine, tellâliyesi müşteri- ye aittir. Hakları tapu sicillerile sabit olma dıkça ipotekli alacaklılarla diğer alâ kadaranın irtifak hakkı sahiplerine ilân tarihinden itibaren 20 gün için- de evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzmdır. Aksi halde hakları tapu si- cillerile sabit olmayanlar satış bede- linin paylaşmasından hariç kalırlar, Alâkadarların icra ve iflâs kanununun 123 üncü maddesi hükmüne göre tev- fiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin memuri- “Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 2 Temmuz 1934 Pazartesi günü saat 10 da. 13500 metre efrat elbiselik şayağı, 3000 metre efrat kaputluk. şayağı : Kapalı zarfla münakasası 2 Temmuz p si günü saat 14 de. 1300 metre talebe elbiselik sayağı : Kapalı zarfla mü sı 2 Temmuz pazartesi günü saat 16'da, 12000 kilo kösele 8000 kilo Vagete 45090 ayak Amerikan vidalasi: Kapalı zarfla münakasası Temmuz salı günü saat 14 de. Deniz (Okuvvetleri (ihtiyacı için (o yukarda cins miktarları yazılı eşyanın hizal ırında gösterildiği tarih ve saat lerde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. i ni görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin de mezkür gün ve sâatte Kasımpaşada kâin Komisyona mü racaatları. (3041) 3 üncü kolordu ilânları M.M. V. Sa AL. Komi. dan: Hava kıtaatı ihtiyacı için 24532,5 metre yazlık elbise- 10,30 dadır. Taliplerin nümu- ne ve şartnameyi görmek ü- zere her gün öğleden sonra ve münakasaya iştirak içindeo i gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektuplarile An- kara M. M. V. Sa. Al, Komis- yonuna müracaatları. (3003) ©2957)... 3228 Kapalı zarfla münakasay'ı konulan Istanbul, Beyoğlu ve Usküda cihetlerrindeki kıt'a- lar, müesseseler ve mektep- lerin bir senelik nakliyatına ihale gününde ialip çıkmadı- ğından pazarlığa konmuştur, İhalesi 12-6-934 salr günü saat 14 tedir. Taliplerin şart- nameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak içinde » gün ve vaktinde Fındıklıda K. O. Satmalma Komisyonuna ımüracaatları. (7) (3087) Çatalca | Müslahkem Mevki ihtiyacı öçin açık münakasaya konula, talip ci ihalesi te'hir edilen 4500 kilo sakız kabağiyle 4500 kilo çalı fasulyasına ihale gününde ta lip çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 12-6-934 salı günü saat 1Stedir. Ta- liplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazalığa işti. #rak için deo gün ve vaktinde Fındıklıda OK, O. Satınalma Komisyonuna müracaatları. (8) (3088) Ankarada M.M, V. Sa. Al Kom. dan : Yerli fabrikalar mamulâ- tından (220,000) metre as- tarlık bez kapalı zarflamü- nakasaya konmuştur. İhalesi 4 Temmuz 934 tarihine müsa- di çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Talipler şart- name ve nümünesini görmek üzere her gün Ankara'da M. M. V. Sa. Al. Komsiyonuna müracatları, ve münakasaya iş tirak için de o gün ve saatin- den evvel teklif ve teminat mektuplarınm makbuz muka- bilinde mezkür (Komisyon isliğine tevdi eylemeleri. (011) (3084) Ankarada M. M. V. Sa, Al Kom. dan : Yerli Çihtikalar mamulâ- tmdan o (360000) metre ça- maşırlık bez kapalı zarfla mü- nakasaya konmuştur. İhalesi 2 Temmuz 934 taihine müsa- dif pazartesi günü saat 15 de yapılacak. Talipler şart- name ve nümünesini üzere her gün Ankarada M. M. V. Sa. Al, Komisyonuna müracaatları, ve münakasaya iştirak içinde ogün ve saa- tinden evvel teklif ve teminat mektuplarının makbuz muka- bilinde mezkür Komisyon Reisliğine tevdi eylemeleri. (3010) (3083) İHTİRA İLÂNI (Yumurta şeklindeki el ları için iştial tertibatile birlikte ie | Hit tertibatını) hakkında istihsal olur nan 19 Temmuz 1932 tarih ve 1400 numaralı ihtira beratı bu defa mevs küi file konmak üzere ahere devrüfe. rağ veya icar edileceğinden talip i Tanların Galatada Çinili | Rihtem Hi nında Robert Ferri'ye müracaatla, ân olunur. (304) İstanbul Asliye Mahkemesi B'rinci Hukuk Dairesinden: Hafız Hasan Efendi tarafından Mahmut Mengene tasvir sokağında 17 No, da Emine Hanim aleyhine ikame olunan. tahliye davasından dolayı tebilği mak teri dava arzuhali ile davetiyenin Emine Hanımın ikameti gâhmın meçkuliyeti hasebile H.U. M. K. nun 14i inci maddesine tevfi- kan ilânen tebliğine ve emri muha- rar verilmiş ve bu baptaki dava arzu hali ile davetiye mahkeme divanha- nesine talik edilmiş (oldukundan mu- maileyba Emine Hanım mezkür gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya bir vekil göndermidiği takdirde bak- kındaki davaya gıyaben ? ilân olunur. Beyazıt Çadırcılarda 41-43 No. da mukim Nazif Bey tarafından Üskü- darda Şemsipaşada İskele caddesinde 22 No. h hanede Hâlet H. aleyhine gele davasından do- na ve 20 gün zarfında dava esa: cevap vermek ve yevmi muayyende mahkemeye gelmek üzere dava esas sureti ve 9-7-934 pazartesi saat 14 de mahkemeye gelmek üzere yazılan da vetiye mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan mumaileyha Har let Hanımm müddeti mezküre zarfın 'da cevap vermediği ve mezkür günde mahkemeye gelmediği surette tahki- kata gıyabında devam edileceği e olunur. ————— Istanbul Asliye 3 üncü Mahkemesinden: Nebiye Salih H. ta» rafından Beyoğlu Tarlabaşı Fıçıcı Ab» di sokak 29 No. lı hanede mukim Bur hanettin Bey aleyhine ikame edilen boşanma davasından dolayı mumai- leyh Burhanettin Beye tebliğ edil- mek üzere gönderilen arzuhal' sureti ikametgâhı meçhul bulunduğu şerhi le bilâ tebliğ inde edilmiş ve bittalep ilânen tebliğat icrasma karar veril- miş ve 26-6-934 salı anat 14 te tahkis katın icrası mukarrer bulunmuş ol- duğundan tarihi ilândan itibaren müd deünleyhin on beş gün zarfında dava arzuhaline karşı cevap vermesi ve yevmi mezkürda saat 14 te tahkikat hakimliğinde hazır bulunması lüzu- mu tebliğ ve arzuhal suretinin mah- keme divanhanesine talik edildiği i - lân olunur. (291) Neşriyatı idare eden : MUMTAZ FAK ———— Kom. dan : Yerli fabrikalar mamulâ: tından (150,000) metre el- biselik kumaş kapalı zarfla mi nakasaya konmuştur. İhalesi 30 Haziran 934 tarihinemü sadif cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Talipler şart name ve nümunesini üzer her gün ve münakasaya iştirak için de vakti muayenin 'İ de teklif ve teminat mektupla: rmın makbuz mukabilinde An — Rai eli) Komi. isliğine tevdi ey meleri, (3013) (3086)

Bu sayıdan diğer sayfalar: