4 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

4 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FETEKE Leblebicilerin Derdi , Herkesin bir derdi var, leblebi- tilerin de öyle... Yuvarlacık nohu- du sıcacık fırınlarında kavuran bu esnafın işi tıkırında gider sa- manlar, Leblebiciler Cemiyeti Rei- sinin gazetelerdeki beyanatını oku sunlar... , Vaktile bütün cepleri dolduran, sinema, futbol maçı, kayık yarıp yerine yegâne eğlence olan, bir şoklarının midesini bozması baha- sına olsa da insanı tok tutan leble- bi artık yenmez olmuş.Senede an- cak 6000 kilo sarfediliyormuş. Acı nacak şey! Acaba neden böyle ol- !., Cemiyet reisi leblebimin yeri- ne çocukların çukulata yediklerini söylüyor. Çukulala bence, macun- lahoroz şekerinin yerini tatta. Leblebinin değil. Leblebinin artık yenmemesine sebep bıkılmasıdır. ki müddet yedik, artık gık de- Hâ' Eğer kılığını kıyafetini değiştirir, başka şekle şemaile gi- rerse tadının ayni olmasına bah- maz belki tekrar yularız.. , Zaten Leblebiciler Cemiyeti Re isi de kusurlarını anlamış.. Habe- şistana leblebi ihraç ettiği zaman içine “âfiyet olsun efendim!” “çıtır Şıtır yel inşallah,, gibi tatlı cümleler ilâve etmiş. Ben size bir şey söyliyeyim mi?, Bugünkü leb- İebici esnafına bu kılık ve bu şive ile kaymak sattırsanız kimse al- maz... Bir kere malı methediş tar. zı fena: — Tophane güllesi gibi.. diye Gabile A efendi bir kere her sızlanma rüyasında iken Tophane güllesini imrenecek bir $ey gibi ortaya atmak reva mıdır? Sonra güllelerin şekli yirmi beş, otuz senedenberi yuvarlaklıktan Şıkıp mahruti oldu. İnsan leblebici de olsa birazıcık etrafta olan bite- ne âgâh olmak istemez mi?. Cemiyet reisinin dediği doğra- dur. Leblebiciler, kılıklarını değiş tirmeli ve Beyoğluna çıkmalıdır... ? zaman satış yapabilirler. Esasen Bütün satışların esası | kılıkları- mi değiştirmek değil midir? Dönüp dolaşıp Nasrettin Hoca merhumun: — Ye kürüm, ye! Hikâyesine geliyoruz. Yediğimiz leblebiyi, kılığını dü- zeltmiş ellerle Beyoğluna çıkarın- Sa kıymeti artıyor, rağbeti artıyor, birahanelere, lokantalara kadar girebiliyor. Fasulyenin nimetten Yoldiğı zamanlarda Teblebinin iddiası pek boş değildir. Hanımlara jimnastik mem ki; Kadınlar veya Ha- Te lar Birliği - birkaç tane var da birine karıştırıyorum - hanım- Izin jimnastik yaparak incel- karar vermiş.. , Mükemmel bir karar! Doğrusu izim ka umlardaki kadar etli Şanlı kadınlara A. tesadüf edilir Vah yeni Hel ba — aksine o kadar inceldi ki; ba- iç tünel turnikesini güç çeviren- ere tesadüf ediliyor, ediliyor am- hiper heniz bugünkü kadın - ie Aleminin elebaşıları olamadı- B., çi onlara göre hüküm vevelim.. he Jimnastik bahsinden göri n dostlarımdan N. dedi — Beden hareketlerile insan in- ir miymiş!, Ben bir eski sporcu kanaatile: Peri dedim. Ve o cevap Sustum, FELEK Zaronun yerine kim geçecek? Bir resmile birlikte bize bildiriniz: En ihtiyarınız kimdir? O Nasıl yaşar? Nasıl geçinir? Memleketin en ihti- e bulacak kariimi- ii makbule geçecek bir eive vereceğiz! z e ör EKONOMİ Lâstik ve Kösele davası Beri İbtilâfı sergide hallet- meği düşünüyorlar Ayakkabı, deri ve kösele sana- yiile lâstik sanayicileri arasında devam eden rekabet nihayet garip bir şekle girmiştir. Ayakkabıcılar ve lâstikçiler aralarındaki bu me - seleyi yerli mallar sergisinde hal - etmeğe karar vermişlerdir. Lâs - tikçiler bu seneki sergide büyük bir paviyon almışlardır. Bu pavi » yonda yalnız Türkiye lâstik sana- Yiinin şimdiye kadar gösterdiği te rakki ve inkişafı lâstik sanayiinde çalışan amele mikdarmı memleke- te temin edilen menfaati istatistik lerle grafiklerle göstereceklerdir. Bundan başka lâstik fabrikaları ayrı ayrı paviyon kiralamaktadır. lar. Bu vaziyet karşısmda Ayakka bı, deri ve kösele sanayicileri de harekete geçmişlerdir. Ayakkabı- cılar sergiye ne şekilde iştirak ede cekleri Jememektedirler. Yal nız serginin bu meselenin hallin- de mühim bir rolü olacağı anlaşıl- maktadır. Sergiyi başta Başvekil Paşa Hazretleri olduğu halde bü- tün vekiller ziyaret ettiğinden her iki taraf ta bu meseleve büyük bir ehemmiyet vermektedir. Yaş meyva ticareti Ticaret odası yaş meyve tica- retimiz hakkında yaptığı tetkik ne ticesinde hazırladığı raporu Türko fise göndermiştir. İktisat vekâletinde yeni bir müdürlük İktisat Vekâleti teşkilâtında ih yacatı teşkilâtlandırma müdiriyeti ihdas edilmiştir. Bu yeni kurulan daire, İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin gibi belli başlı ihracat iske lelerinde ihracat tacirleri arasında birlikler teşkiline çalışacaktır. İlk iş olarak İzmirde üzüm ve incir ta cirleri arasmda ihracat birlikleri yapılacaktır. Süni kok fabrikası Kömür havzasında Türkiş miesse- selerinde yapılacak (Sömi kok) fabri- rikasının yeri hazırlanmaktadır. ve beş güne kadar temel atma merasimi yapılacaktır. Fındık mahsulü TRABZON, 3 (A.A.) — İlk ay- larda devam eden soğuklardan mütees sir olan fındık mahsulü bu günlerde Karambuk hastalığına tutularak kıs- men dökülmeğe başlamıştır. Bu se- bepten mahsulün Trabzon havalisin - de geçen sene mahsulünden yüzde 30 noksan ve Çoruh havalisinde yüzde 40 fazla, Görelede ise geçen seneki kadar olacağı tahmin olunmaktadır. Geçen sene 220 bin kantara baliğ o - lan fındık ihracatının bu sene hasta- rk yüzünden 180 bin kantar olacağı son yapılan tetkikattan anlaşılmış - Höirne - Istanbul Seyahati Halkevleri bu seyahati tertibe çalışıyorlar İstanbul halkevi, Trakyayı İs- tanbullulara tanıtmak maksadile bir Trakya seyahati tertip etmiş- tir. Bu hususta Edirne Halkevile müştereken çalışılmaktadır. Seyahat temmuzun on üçün - cü cuma günü yapılacaktır. Şark demiryolları, bu seyahat için gâ- yet tenzilâtlı bir tarife tatbik e- decektir. Cuma sabahı tren saat İİ 8 de Sirkeciden kalkacak, / saat 16 da Edirneye vasıl ( olacaktır. Akşam saat 22,30 da Edirne- den avdet edilecektir. İstiyenler birkaç gün Edirnede kalabilecek- ler, ayni tenzilâtlı biletle döne- ceklerdir. Cuma günü Edirnede İstanbul Edirne muhtelit i “m takımları bir M. Suriç Berline tayin edilen Rus Soy - yet sefiri Mösyö Suriçin bu ayin on veya on birinde © şehrimizden hareket etmesi muhtemeldir. Mösyö Suriç Çiçerin vapurile )desaya ve o Moskovaya gidecektir. Yeni sefir Mösyö Karahanm , da bir aya kadar memleketimize MAARİETE Hukuk fakültesi 4 seneye çıkacak Fakülteye bir ihzari sınıf ilâvesi kararlaştırıldı Ünivemsite fakültelerinin yeni dahili nizamnameleri, inzibat, kay dükabul talimatnameleri ikmal e- dilerek tasdik için Maarif Vekâle- tine gönderilmiştir. Yeni talimat- namelerde birçok mühim madde - İer vardır. Yeni nizamnamenin tatbikatına önümüzdeki ders sene si başında başlanacaktır. Öğrendiğimize göre, gelecek se ne Üniversitenin bazı fakültelerin de yeni teşkilât yapılacaktır. Hu - kuk fakültesine ihzari bir sınıf ilâ vesile, tedrisatın dört seneye çıka" rılması takarrür etmiştir. Bu yeni sınıfa, T. F. C. ismi verilecek, bu- rada tarih, coğrafya, felsefe okutu lacaktır. İhzari smıfta muvaffak olamıyan talebe hukuk tahsili ya- pamıyacaktır. Edebiyat fakültesi tedrisatmın da dört seneye çıka- rılması için bazı tetkikat yapılmak tadır. Edebiyat fakültesine yeni- den bazı dersler ilâve edilecektir. Yeni orla tedrisat muallimleri Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlerin ehliyet imtihanları dün de devam etmitsir, Dün, riya- ziye grupundan imtihan yapılmış, imtihana 70 kişi girmiştir. azam sas, rl. Sinemalar niçin Kapatılmış? Belediyenin müdafaası Sinemacılar namma Ankaraya giden Cevat Bey Dahiliye vekâle- & ile temaslar yapmaktadır. Sinemacılar, belediye resimle- rini notere depozito etmişlerdir. Aldığımız malümata göre, bele- diye sinemacılar aleyhine bir da- va açacaktır. Bu davada, sinema- lar kapatılmadan evvel werilmi - — Bir müessese olsaydı, icra- ya verir, paramızı tahsil ederdik. Fakat bütün sinemaları karşımız- İhtikâr bahsi EHİR HABERLERİ SIHHİYEDE Pr. Nissen için Tahkikat yapılıyor Tahkikat neticesi bugün Vekâlete bildirilecek Profesör Nissen ve operatör Bürhanettin Bey Üniversite profesörlerinden Nis sen'in hususi bin hastahanede bir ameliyat yaptığma dair Sıhhiye mü dürlüğüne bir ihbar yapılmıştır. Ecnebi profesörler Üniversiteye a- İmırken, kendilerile yapılan mu - kavelenamelerde hariçte başka bir iş yapamıyacakları tasrih edil- mişti, Profesör Nissen'in, muavini operatör Bürhanettin Beyle Teşvi kiyede Sağlık yurdunda bir ameli- yat yaptığı tahakkuk etmiştir. A- meliyat edilen zat Hasan Bey na- mında İzmirli ik — dır. Bu zat akciğeri! i büyül bir cerahati çıkartmak için ameli- yat olmuştur. Üniversite rektörü Neşet Ömer Bey ve Sıhhiye müdürlüğü bu me- sele hakkında tahkikat yapmakta- dırlar, Vaziyeti bugün Maarif ve Sıhhiye vekâletlerine E-İdirecekler- dir. Profesör NR ende tı yapacağı sırada, akciğerde yapı- lal ii çok mühim olduğu mu, bu ameliyatın İstanbulda şim- diye kadar yapılmadığını söyledi- ği rivayet edilmekte Bu riva - yeti tamamlayan diğer bir rivayet te, Türk cerrahi cemiyetinin, bir tekzip neşrederek, Profesör Nis- sen'e bir cevap hazırlamakta ol - masıdır. Profesör Nissenin vaziye- &i tahkikatın ikmalinden sonra an tüşlünmii müz da cephe alm kanunun ŞE . Gel verdiği en yüksek salâhiyeti isti- mal ederek sinemaları kapattık.,, Belediyenin iddiasına kar- şı Odanın rakamları Bu rakamlar fiatların normal olmadığını Belediyenin, ihtikâr olmadığı nı iddia etmesine nazaran alâka- dalar bilhassa havayici zaruriye fiatlarındaki pahalılığa ehemmiyet le işaret etmektedirler. Belediye a zasından Abdülkadir Ziya Bey di yor kit — Esnaf cemiyetleri mühim bir rol ifa edebilir. Her mıntakaya gö re sakılan şeylere fiat konur, Ona göre Fiatlar ilân edilir. Adalarla İstanbul arasmda fiat farkı olabi- Tir, Fakat mutedil bir haddi geçme melidir. Belediye ibtikârla müca « dele hususunda Esnaf cemiyetleri le müştereken hareket etmelidir. maal değildir. İhtikâra bir delil daha Ticaret odası 1933 senesi top - tan eşya endeksini neşretmiştir. Odanın bu endeksinde geçen #€ - ne zarfında toptan eşyanın İstan- bulda takip ettiği fiat seyri göste- rilmektedir. Endekste 1927 senesi 100 adde dilerek geçen yedi senenik zaman da muhtelif grupların fiat seyri te barüz ettirilmiştir. Endekse naza- ran 927 senesinde 100 addedilen umumi gıda maddeleri fiat vasati si 933 te yüze nazaran 77 dir. Fa- kat 933 senesi birbuçuk ayında gi- da maddeleri fiat seviyesi 927 nin 100 üne nazaran 93 rakamile göste rilir ki zon ay da 103 rakamını gös termiştir ki bu toptan gıda madde lerinin 933 üm son ayında 927 den de yüksek bir fiatta olduğunu gös- *srir. Bu hal yeni ölçülerin tatbi - gösteriyor : "Abdülkadir Ziya Bey Birçok mmtakalarda fiatlar nor - | yandan 1 başlı ime. den ihtikâra bir delildir. Odanın endeksine nazaran men sucat fiatlarınm seyri 927 nin yü- züne nazaran 933 vasatisi 98 dir. Şu vaziyet gösteriyor ki diğer me- yaddaki nisbi ucuzlamaya bil mensucat fiatları hemen bemen yerinde saymıştır. Ticaret odası İstanbulun top - tan eşya satış vaziyetini son ola - rak şu şekilde toplamaktadır: 1927 senesindeki toptan umu- mi eşya fiat vasatisi 100 addedilir se, 933 senesinin vasatisi 100 e na zaran 88, fakat 933 ün son ayı ©- lan kânunuevvelde 100 e nazaran 100 dür. Yani birkaç senedir. İs - tanbulda ucuzlamakta olan fiat toptan eşya da 927 senesi seviyesi le başabaş gelmiştir. Tabii toptan eşya fiatları böyle olunca peraken de eşyanm vaziyetinin ne olduğu meydana çıkar, BELEDİYEDE Eyüp kanalizasyo- nu ikmal edildi Bundan sonra Beyoğlu cihetine başlanacak Haliç ve civarında yapılan ka- nalizasyon ameliyesi ikmal edil- mek üzeredir. Bu kısım şebekenin yüzde doksanı bitirilmiştir. Bura- dan sonra Beyoğlu ciheti kanali- zasyonuna başlanacaktır. Yeni se- ne bütçesine kanalizasyon inşaatı için 550 bin lira tahsisat konmaş- tur. Şimdiye kadar kanalizasyon için 4 milyondan fazla para sarfe dilmiştir. Yapılan bir projeye gö- re bütün İstanbulda kanalizasyon inşa etmek için 60 milyon liraya ih tiyaç vardır. Şimdiye kadar 500 kadar ev, lâğımmı kanalizasyona raptetmiştir. Belediye eski lâ- ğımların tamirine müsaade etme- diği için peyderpey bütün evlerin anahalta bağlanacağı ümit edil - mektedir. Bunun için 40 - 50 lira bir masraf lâzrmgelmektedir. Ka- nalizasyon, müstakbel şehir plânr ile alâkadardır. Fakat belediye, plânın tamamen tatbikmı beklemi yecektir. Yeni plânı tahakkukuna kadar belediye kanalizasyonu ik - mal etmiş bulunacaktır. Yol parası isteyenler Memleketine gönderilmek üze- re belediyeye müracaat edenler son zamanlarda çoğalmıştır. Fak- rı halinden bahsederek yol para- $ı isteyen bu gibi kimselerin tica - ret maksadile seyahat ettikleri an laşıldığından belediye gönderece- ği kimseler hakkında sıkı tahkikat yapacaktır. Belediyanin borcu Belediye hesap işleri müdür mu avini Nail Bey Ankaraya gitmiştir. Nail Bey, Ankarada, belediyenin Perrier Bankasına olan borcu ile meşgul olacaktır. Fenni bir ahır Belediye Edirnekapıda temiz- Hik işleri arabaları için beş bin lira sarfederek fenni bir ahır yaptırma ğa başlamıştır. Kasaplarda kaçak el Son zamanlarda şehirde sürü halinde koyunlar dolaştırıldığı ve bunların bazı kasaplar (tarafım - dan satın almarak gizli olarak ke silip'satıldığı anlaşılmıştır. Bu yüz den kaçak etler çoğalmaktadır. Belediye sürülerin şehirde dolaştı. rılmasını ve satış yapılmasını şid- detle menedecektir. Çallı'nın sergisi Üstat ressam Çallı İbrahimin ağustos ortalarında yalnız kendi eserlerinden mürekkep bir resim sergisi açacağını memnuniyetle ha- ber aldık, Türk resim âlemine büyük hiz- metler etmiş ve bugünkü © resim neslini yetiştirmiş olan Çallı İb - rahimin böyle yalnız kendi eser - lerinden mürekkep bir resim ser- gisi vücuda getirmesi san'at mu- hitimizde heyecan ve alâka uyan- dıracak büyük bir san'at bareke - tidir. Büyükadada Yat klübünde a- çılacak olan bu sergide Çallnın müntahap elliye yakın eseri teşhir olunacaktır. Ekseriyeti portre ve peyizajlar dan terekküp etmektedir. Esnaf Bankası Tahkikatı Adliyede idari raporun gönderilmesi bekleniyor Esnaf Bankası hakkındaki ad- li tahkikatın ikmali için idari tah- 'nun bir sureti istenilmişti. İdari tahkikat ikmal edilmiş ve repor Dahiliye vekâletine takdim olun- muş, fakat henüz sureti Adliyeye gelmemiştir. Bu tahkikatı idare et mekte olan muavin Ahmet Muhlis Bey bir ay müddetle izin almıştır. Maamafih bu mezuniyeti esnasın- da rapor sureti Adliyeye gelirse Ahmet Muhlis Bey mezuniyetini ,Şün Yok olasıca ihtikâr! Ihtikâr izam edilmiş. Öyle zan- nedildiği kadar söylenildiği kadar değilmi 3.. Binaenaleyh mücadele- ye de lüzum yıyımuş. Belediye iktısat müdürü gazete- Tere bu yolda beyanatta bulunu- yor. Doğrusu bu beyanatı okuduk” tan sonra hayli inşirah (duyduk. İçimiz rahatladı. 1 Fakat bir taraftan da kendi ken- dimize müteessir (olduk. Kendi kendimize acıdık. Meğer şimdiye kadar boş yerine kalem çalmışsız, boş yerine mücadele edilmiş diye kendimizi yıpratmışız. O gözleri miz, ne biçim gözlermiş ki, göze görünmiyen şeyleri, yok olan şey- leri bile görmüş. Geçenlerde gazetelerde gene be- lediye mahafilinden sızan bu şekil. de bir havadis vardı: Belediye Iktısat müdüriyeti pe- rakende fiatlarla toptan fiatleri tekik etmiş ve arasında mühim farklar görmüştür. Meselâ toptan iki kuruşa satılan patlıcanları bu- gün piyasada 7,5 kuruştan aşağı almak mümkün değildir. V.s., V.s. Demek iki kuruşa malolan pat- hıcanı 7,5 kuruşa satmak — ihtikâr değil. Ihtihâr olması için İktisat mü- dürünün söylediği gibi bir kuruş- luk moli 15 kuruşa satmak lâzu*... Bu bir kuruşluk mat acaba on dört kuruşa satılsa ihtikâr sayılmıya- cak nn? Bu noktanın da herhalde yakın- da tavzih edileceğini ümit etmek hakkımızdır. Demek artık ihtikâr da ödela gözle görülür, elle tutulur bir şey olmaktan çıklı. Bir kanaat mesele- si halini aldı. Ihtikâr var diyorlar var oluyor... Yok diyorlar yok olu- yor... Bunun hududunu kim çize- cek? Var veya yok olduğunu kim söyliyecek? Halkın iştira kabitiye- tini bir tarafa bıraktık. Fakat bu- gün İstanbulda hayat pahasını öğ- renmek için hayat pahası müş'ire- lerine bakmak kâfidir. Bunlar neden böyle / çıkıyor? Mübarek civa değil ki hararetten yükselmiş diyelim. Kilonun okka yerine geçtiği günden (sonraki aylık müş'i- relere bir bakalım, ihtikârın var veya yok olduğunu o zaman daha iyi anlarız. Ihtikârlar mücadelenin herhal- de kolay olmadığını takdir ederiz. Bu çetin ve neticesi belli olmıyan işe girişmektense, “ihtikâr yoktur,. diye ceffelkalem bir o hüküm çı- barmak daha kolay Bir iş deği mi ir? Dün gene gazetelerde okuduk? Belediye Beyoğlunda pazar yer- lerinde el terazisile mâl satmayı menetmiş.. Çünkü bunlar birçok” hilelere sebebiyet veriyormuş. >“ Belediye memsrları bir kamyori- ?a dolaşıyorlar ve bu el terazileri. ni müsadere ediyorlarmış.. Terazi ile hile yapanlar fiat ü- zerinde hile yapmaktan çekinirler mi? Şimili herlayoruz: Du Taplığ: nan terazilerin parasını da halk ö- demesin... Her kiloya bir de terazi fiali binmesin! Yağmurdan ken dolaya tu- a : kaçar! aya Mümtaz FAİK (İş Bankasman alınan etvelir 3 Temmuz 934 AKŞAM FİYATLARI İSTIKRAZLAR TAHVİLAT stikramı dahili | 83 Rahim 1175 1553 Ergani o 9550 ) Mümessil ku Unitürk 28,90 $ ponsuz 4478 zu » 0 ai we v N s0 ESHAM j iş Bankası Nama 9/05 $ Reji Kupon- “>. ine BOS Ğ suz » » Müzesi Sap $ Telefon iye Ci Terkos viyet Bankası © 56 ilnvey 22 İ İka der. Aadalu Mises 780 — ese Balya Şir. Hayriye 15 $ Şark mercan 320 ÇEK FIYATLARI ee G5 4 Pro 19ANaZ Parie 1206 $ Belgrat 3m Nüyark 784780 $ Madrit saz Milane 926 $ Berlin 201,02 Cenevre 24506 4 Zieti 420,10 Atine 82,30,25 İ Pengo 405,80 Amtindem «HAZ İ Mekürm MOZEZD 7 n 10, Sofya (66,13,56 İ Viyana N zaee NUKUT (Satış) Kuruş 20. Freni © OO Ğİ 20 1 Heviyee 1 Dolar ATİ 3 Pearia 106

Bu sayıdan diğer sayfalar: